Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Lietuva

Ir iespējams veikt meklēšanu pēc juridiskās personas reģistrācijas numura, nosaukuma vai nosaukuma daļas. Šajā iedaļā ir sniegts Lietuvas Juridisko personu reģistra pārskats.

Saturu nodrošina
Lietuva

Valsts reģistra izveides vēsture

Kad reģistrs tika nodibināts?

Juridisko personu reģistrs, ar ko aizstāja iepriekšējo uzņēmumu reģistru un atsevišķas publisko organizāciju un citu struktūru reģistrācijas sistēmas, sāka darbību 2004. gada 1. janvārī.

Juridisko personu reģistrācija Lietuvā sākās 1990. gada oktobrī pašvaldību reģistrācijas dienestos, savukārt publiskas organizācijas tika reģistrētas atsevišķās ministrijās un citās iestādēs.

Kad reģistrs tika digitalizēts?

Juridisko personu reģistra digitalizācija sākās 1990. gadā. Patlaban reģistrs ir pilnībā digitalizēts.

Kādi ir patlaban piemērojamie tiesību akti?

Lietuvas Republikas Civilkodekss, Likums par juridisko personu reģistrāciju un tiesību akti, kas reglamentē konkrētu juridisko personu juridisko formu darbības, piemēram, Likums par akciju sabiedrībām, Juridisko personu reģistra nolikums.

Ir piemērojami arī citi tiesību akti, kas attiecas uz juridisko personu darbībām, piemēram, Likums par juridisko personu maksātnespēju u. c.

Kādu informāciju sniedz Uzņēmumu reģistrs?

Kas var piekļūt reģistram?

Juridisko personu reģistra dati, reģistrā glabātie dokumenti un cita reģistram iesniegtā informācija ir publiska. Jebkurai personai, kas iesniegusi pieprasījumu, kurā norādīts, kādam mērķim un uz kāda juridiskā pamata dati tiks izmantoti, ir tiesības iegūt datus no Juridisko personu reģistra un tajā glabāto dokumentu kopijas.

Kāda informācija tiek glabāta reģistrā?

Kādu veidu dati tiek glabāti? (Kādi subjekti ir reģistrēti publiskajā reģistrā? Informācija par maksātnespēju, finanšu pārskati u. c.)

Juridiskās personas reģistrācijas numurs, nosaukums, juridiskā adrese; juridiskās personas struktūras — dati par juridiskās personas vadības struktūru locekļiem, tās likvidatoriem vai maksātnespējas administratoriem; dati par personām, kuras ir tiesīgas noslēgt darījumus juridiskās personas vārdā; noteikums, kas ļauj personām rīkoties juridiskās personas vārdā; juridiskās personas darbību ierobežojumi; finanšu gada sākuma un beigu datumi; darbību laika periods, ja šis periods ir ierobežots; juridiskās personas juridiskais statuss (bankrota, likvidācijas, pārstrukturizācijas vai reorganizācijas procesā); informācija par to, ka juridiskā persona veic darbību kā trasta vai uzņēmuma un pārvaldības pakalpojumu sniedzējs, virtuālās valūtas maiņas operators vai virtuālās valūtas maka noguldījumu operators; ja publiskai vai privātai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ir viens akcionārs — dati par uzņēmuma akcionāru, visu akciju iegādes datums, datums, kad visas uzņēmuma akcijas vai to daļa nodota citām personām; dati par uzraudzības struktūru locekļiem; dati par juridiskās personas filiāles vai pārstāvniecības dibinātāju; gada finanšu pārskatu nosaukumi vai — likumā noteiktajos gadījumos — gada konsolidēto finanšu pārskatu nosaukumi, kā arī datumi, kad pārskati parakstīti un iesniegti Juridisko personu reģistram, utt.

Kādi dokumenti tiek reģistrēti/glabāti (lietas, dokumentu grāmata, statūti, pilnsapulču protokoli u. c.)?

Pieprasījumi reģistrēt datus; dalībnieku sapulču protokoli un lēmumi; koleģiāta vadības struktūru sapulču protokoli un lēmumi; statūti/nolikumi; ārvalstu juridisko personu filiāļu un pārstāvniecību reģistrācijas dokumenti; gada finanšu pārskatu kopumi vai — likumā noteiktajos gadījumos — gada konsolidēto finanšu pārskatu kopumi; aktīvu vērtēšanas ziņojumi utt.

Kā es varu veikt meklēšanu (un kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji)?

Personīgi

Meklēšanu var veikt personīgi.

Reģistra tīmekļa vietnē

Meklēšanu var veikt reģistra tīmekļa vietnē.

Kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji?

Ir iespējams veikt meklēšanu pēc juridiskās personas reģistrācijas numura, nosaukuma vai nosaukuma daļas.

Kā es varu iegūt dokumentus?

Vai tas ir bez maksas?

Dokumentus nevar iegūt bez maksas.

Vai tas ir par maksu?

Par datu, informācijas un dokumentu kopiju iegūšanu no reģistra iekasē maksu, kuras apmēru noteikusi Lietuvas Republikas valdība.

Kā es varu iegūt izrakstu no reģistra, dokumentu apliecinātu kopiju vai norakstu?

Apliecinātu izrakstu no Juridisko personu reģistra var pasūtīt tiešsaistē, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu, pa e-pastu, pa pastu vai ierodoties klientu apkalpošanas nodaļā.

Apliecinātu dokumenta kopiju no Juridisko personu reģistra var pasūtīt pa e-pastu, pa pastu vai ierodoties klientu apkalpošanas nodaļā. Neapliecinātu dokumenta kopiju var pasūtīt un iegūt tiešsaistē, izmantojot pašapkalpošanās sistēmu.

Par dokumenta izraksta vai kopijas izsniegšanu iekasē maksu, ko noteikusi Lietuvas Republikas valdība.

Reģistrācijas procedūra

Kā es varu uzsākt reģistrācijas procedūru (kā iesniegt pieteikumus reģistram, kādas ir dokumentu apliecināšanas prasības, kāda veida dokumenti man jāpievieno)?

Personīgi

Reģistrācijas procesu var uzsākt personīgi.

Lai reģistrētu juridisku personu Juridisko personu reģistrā, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. iepriekšnoteiktas formas dokuments juridiskas personas reģistrācijai;
  2. juridiskās personas dibināšanas dokumenti;
  3. citi likumā noteikti dokumenti.

Notārs vai Tieslietu ministrija pārbauda reģistra datu apstrādātājam iesniegto datu patiesumu, dibināšanas dokumentu atbilstību tiesību aktu prasībām un to, vai ir iespējams reģistrēt vai ievadīt reģistrā juridisko personu, filiāli vai pārstāvniecību, grozītos dibināšanas datus un dibināšanas dokumentus un filiāles vai pārstāvniecības noteikumus, jo ir izpildīti tiesību aktos vai konstitūcijas dokumentā noteiktie pienākumi vai ir radušies tiesību aktos vai dibināšanas instrumentos noteiktie apstākļi.

Tiešsaistē

Populārākās juridisko personu juridiskās formas, piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, mazas partnerības, individuālus uzņēmumus, publiskas struktūras, asociācijas un labdarības un atbalsta fondus, var reģistrēt tiešsaistē. Tās veido aptuveni 80 % no visām juridiskajām personām, kas tiek reģistrētas Juridisko personu reģistrā.

Dokumentus var iesniegt elektroniski tieši reģistra datu apstrādātājam, izmantojot Reģistru centra klientu pašapkalpošanās sistēmu, ar nosacījumu, ka dibinātājam ir kvalificēts elektronisks paraksts; dokumentus sagatavo atbilstoši apstiprinātām veidnēm (reglamenti, statūti, dibināšanas akts vai dibināšanas memorands); juridiskās personas nosaukumā nedrīkst lietot valsts nosaukuma saīsināto formu (“Lietuva”); jābūt elektroniski parakstītam piekrišanas apliecinājumam no telpu īpašniekiem attiecībā uz telpām, kas izmantojamas juridiskās adreses reģistrēšanai, ja telpas nepieder dibinātājam; sabiedrības ar ierobežotu atbildību akcijas apmaksā ar iemaksu naudā; asociācijas, publiskas struktūras vai labdarības un atbalsta fonda mērķi un darbības jomas atbilst publisku juridisku personu mērķu un darbības jomu klasifikācijai; labdarības vai atbalsta fonds netur dotāciju kapitālu.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Izskatot iesniegtos dokumentus, reģistra datu apstrādātājs nosaka, vai:

  1. iesniegtais pieteikums juridiskas personas reģistrēšanai (izmaiņas datos un dokumentos, kas reģistrējami reģistrā, datu dzēšana) atbilst noteiktajai formai un vai ir iesniegti visi dokumenti;
  2. nav nokavēti Civilkodeksa 2.46. panta 4. punktā minētie termiņi;
  3. reģistram iesniegtie dati un dokumenti ir savstarpēji atbilstīgi, skaidri un nav maldinoši;
  4. dokumentu forma vai saturs nav pretrunā tiesību aktiem.

Reģistra datu apstrādātājs var atteikties reģistrēt juridisku personu tikai tad, ja tiek konstatēts viens no minētajiem apstākļiem.

Ja notārs vai Tieslietu ministrija ir apliecinājusi saņemtos pieteikuma datus un dibināšanas dokumentus, reģistra datu apstrādātājs nepārbauda iesniegto datu patiesumu vai dokumentu satura atbilstību tiesību aktu prasībām.

Reģistrācijas tiesiskās sekas

Ierakstu par trešām personām sekas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/1132 17. pantu

Datus un informāciju Juridisko personu reģistrā uzskata par pareiziem, kamēr vien tie netiek apstrīdēti atbilstoši procedūrai, ko nosaka Lietuvas Republikas tiesību akti un Eiropas Savienības tiesību akti.

Neatbilstības starp ierakstu reģistrā un tā publikāciju

Publikācija ir balstīta uz apliecinātiem ierakstiem reģistrā, un neatbilstības nepastāv. Paziņojumi tiek automātiski ģenerēti informācijas publikācijā, pamatojoties uz Juridisko personu reģistrā ievadītajiem datiem.

Kurš ir atbildīgs par ierakstu pareizību?

Juridiskās personas vadības struktūra atbild par iesniegto dokumentu un datu pareizību un to savlaicīgu iesniegšanu reģistra datu apstrādātājam, ja vien tiesību akti vai dibināšanas dokumenti neparedz citādi.

Datu aizsardzības procedūras

Procedūras saistībā ar datu subjekta tiesībām attiecībā uz tā personas datu publicēšanu un glabāšanu

Reģistrā ietvertie dati, informācija un dokumenti ir publiski. Jebkura persona var piekļūt reģistrā ietvertajiem datiem, informācijai un dokumentiem saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas tiesību aktos un Juridisko personu reģistra nolikumā. Datu saņēmēji drīkst izmantot reģistra datus tikai tādam nolūkam, tādā apmērā un tādā veidā, kā tika norādīts, kad tie saņēma datus. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

Kontaktinformācija

Juridisko personu reģistra datu apstrādātājs — valsts uzņēmums “Reģistru centrs”.

Tālr. +370 5 268 8262

E-pasts: info@registrucentras.lt

Noderīgas saites

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en/

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.