Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Luksemburga

Šajā lapā ir sniegta informācija par iespējām, kas pieejamas, lai saņemtu informāciju no Luksemburgas Uzņēmumu un komercreģistra (registre de Commerce et des Sociétés, RCS).

Saturu nodrošina
Luksemburga

Valsts reģistra izveides priekšvēsture

Kad tas tika izveidots?

Uzņēmumu reģistrs, kurā bija iekļautas tikai fiziskas personas, tika izveidots ar 1909. gada 23. decembra likumu,. 1972. gadā atbilstoši Eiropas tiesību aktu nostādnēm tika izveidots komercreģistrs. 1987. gadā šie divi reģistri tika apvienoti, izveidojot vienu reģistru, proti, Uzņēmumu un komercreģistru. Kopš 2003. gada šis reģistrs darbojas tieslietu ministra padotībā, un tā pārvaldība ir uzticēta ekonomisko interešu grupai “LUKSEMBURGAS KOMERCREĢISTRI”.

Kad tas tika digitalizēts?

Uzņēmumu un komercreģistra digitalizācija tika sākta 2006. gadā un pabeigta 2007. gadā. Uzņēmumu un komercreģistrs tagad ir pilnībā aprīkots ar meklēšanas funkciju un ir pieejams tikai elektroniski.

Kādi tiesību akti šobrīd ir piemērojami?

 • Grozītais 2002. gada 19. decembra Likums par uzņēmumu un komercreģistru un par grāmatvedību un gada pārskatiem;
 • grozītie 2003. gada 23. janvāra Lielhercogistes noteikumi, ar kuriem īsteno 2002. gada 19. decembra likumu par uzņēmumu un komercreģistru un par grāmatvedību un gada pārskatiem;
 • grozītie 2016. gada 27. maija Ministra noteikumi, ar kuriem nosaka kritērijus tādu dokumentu atveidei un formai, kas paredzēti publicēšanai Elektroniskajā uzņēmumu un asociāciju krājumā (Recueil électronique des sociétés et associations).

Kādu informāciju sniedz komercreģistrs?

Kam ir tiesības piekļūt reģistram?

Uzņēmumu un komercreģistrs ir publisks.

Kādu informāciju satur komercreģistrs?

Kādu veidu dati tiek uzglabāti? (publiskajā reģistrā uzskaitītās struktūrvienības, maksātnespējas informācija, finanšu pārskati utt.)

Uzņēmumu un komercreģistrā ir jāreģistrē šādas struktūrvienības:

 • uzņēmēji, kas ir fiziskas personas;
 • komercsabiedrības;
 • ekonomisko interešu grupas un Eiropas ekonomisko interešu grupas;
 • filiāles, ko Luksemburgas Lielhercogistē ir izveidojuši uzņēmumi, kuri darbojas saskaņā ar komerclikumu un civillikumu, ekonomisko interešu grupas un Eiropas ekonomisko interešu grupas, kas darbojas saskaņā ar citas valsts likumu;
 • uzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar civillikumu;
 • bezpeļņas asociācijas un nodibinājumi;
 • pensiju uzkrāšanas asociācijas;
 • lauksaimniecības asociācijas;
 • valsts un pašvaldību publiskās iestādes;
 • savstarpējās apdrošināšanas asociācijas;
 • īpašas komandītsabiedrības;
 • kopfondi un vērtspapīrošanas fondi;
 • savstarpējās sabiedrības.

Visa Uzņēmumu un komercreģistrā uzglabātā informācija ir noteikta ar likumu un atkarīga no attiecīgās struktūrvienības juridiskās formas.

Kopumā tiek vākta divu veidu informācija:

 • juridiskie dati (nosaukums, juridiskā adrese, kapitāls, likumīgo pārstāvju identitāte, finanšu gads, informācija par tiesas lēmumu utt.);
 • finanšu dati (gada pārskati).

Kādi dokumenti tiek iesniegti/uzglabāti? (Lietas materiāli, maksājumus apstiprinoši dokumenti, statūti, pilnsapulces protokoli utt.)

Uzņēmumu un komercreģistrā nodod tikai likumā paredzētos dokumentus. Nododamo dokumentu saraksts ir atkarīgs no attiecīgās struktūrvienības juridiskās formas.

Visi dokumenti, kas nodoti par attiecīgo reģistrēto struktūrvienību, ir iekļauti elektroniskajos lietas materiālos un tiek turēti Uzņēmumu un komercreģistrā.

Tādējādi Uzņēmumu un komercreģistrā tiek turēti šādi dokumenti (neizsmeļošs uzskaitījums):

 • dibināšanas statūti un statūtu grozījumi;
 • statūtu pilnā, unificētā redakcija;
 • protokols vai izraksti no protokola par juridiskās adreses, pārstāvju, partneru, par kontu revīziju atbildīgo personu izmaiņām;
 • izraksti no tiesas nolēmumiem, kas skar Uzņēmumu un komercreģistrā reģistrēto struktūrvienību;
 • uzskaites dokumenti;
 • dokumenti vai dokumentu izraksti, ar kuriem tiek pasludināta reģistrētās struktūrvienības likvidēšana;
 • apvienošanās noteikumu projekts utt.

Kā es varu veikt meklēšanu (un kādi meklēšanas kritēriji ir pieejami)?

Klātienē

Uzņēmumu un komercreģistrā informāciju var meklēt tieši tīmekļvietnē Uzņēmumu un komercreģistrs, kas ir pilnīgi elektroniska. Tomēr personām, kurām nav nepieciešamā datoraprīkojuma, Luksemburgā ir pieejams fiziskais birojs, kurā var veikt meklēšanu, izmantojot tam paredzētu datoru.

Reģistra tīmekļvietnē

Lietas materiālus var meklēt un skatīt Uzņēmumu un komercreģistra (RCS) tīmekļvietnē, izmantojot izvēlni “piedāvātie pakalpojumi” un “meklēt RCS lietas materiālu”.

Lai skatītu iesniegtos dokumentus, lietotājam ir jāreģistrējas tīmekļvietnē, izveidojot vai neizveidojot personisko kontu.

Kādi meklēšanas kritēriji ir pieejami?

Publisko meklēšanu veic pēc attiecīgās struktūrvienības reģistrācijas numura vai nosaukuma.

Kā es varu iegūt dokumentus?

Bez maksas?

Uzņēmumu un komercreģistrā iesniegtie dokumenti ir pieejami bez maksas. Meklējot lietas materiālus, iesniegtajam dokumentam var piekļūt, vienkārši uzklikšķinot uz attiecīgās PDF ikonas.

Par maksu?

Izraksti, sertifikāti vai apliecinātās kopijas, ko izdevis Uzņēmumu un komercreģistra administrators, ir pieejami par maksu.

Kā es varu iegūt izrakstu no reģistra, apliecinātu kopiju vai dokumentu transkriptu?

Izrakstus un sertifikātus var pasūtīt tīmekļvietnē, izmantojot izvēlni piedāvātie pakalpojumi.

Nodotā dokumenta apliecinātu kopiju var pasūtīt, sameklējot attiecīgās struktūrvienības elektronisko lietu un atķeksējot aili “apliecināts”, kas atrodas blakus PDF ikonai, lai skatītu nodoto dokumentu.

Reģistrācijas procedūra

Kā uzsākt reģistrācijas procedūru (kā iesniegt pieteikumus reģistram, dokumentu apliecinājumam, kādu veidu dokumentus pievienot)?

Klātienē

Uzņēmumu un komercreģistram ir palīdzības dienests, kas atvērts ikvienam, kuram ir kaut kas nepieciešams no reģistra. Uzņēmumu un komercreģistra administratora darbinieks palīdzēs personai veikt elektroniskās procedūras. Lai izmantotu šo pakalpojumu, ir nepieciešams iepriekš pieteikties.

Tiešsaistē

Lai veiktu jebkādas darbības Uzņēmumu un komercreģistrā, ir jāreģistrējas tā tīmekļvietnē.

Lai reģistrētos iesniegšanas/reģistrācijas nolūkos, ir nepieciešama luxtrust vai eIDAS apliecība un ir jāizveido lietotāja konts. Pēc reģistrēšanās lietotājam ir jāizvēlas izvēlne “elektroniskā iesniegšana”, lai sāktu procesu.

Kā tiek apstrādāti reģistrācijas pieteikumi?

Tiklīdz lietotājs ir pabeidzis savu iesniegšanas/reģistrācijas pieteikumu, Uzņēmumu un komercreģistra administrators trīs dienu laikā pēc saņemšanas veic pieteikuma īsu juridisku pārbaudi. Tiek pārbaudīta dažādu iesniegtās informācijas daļu saskanība un vai ir iesniegta visa prasītā informācija, kā arī tas, vai ir juridisks pamats iesniegtās informācijas/dokumenta nodošanai vai reģistrēšanai.

Ja pieteikums ir nepilnīgs, kļūdains vai neatbilst likumam, to nodod atpakaļ lietotājam pārbaudei un labojumu veikšanai.

Reģistrācijas tiesiskās sekas

Reģistrācijas sekas attiecībā uz trešām personām saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/1132 17. pantu

Dokumentu vai informācijas vienību publicē, iesniedzot to Uzņēmumu un komercreģistrā, pēc tam to publicē Oficiālajā Vēstnesī, t. i., Elektroniskajā uzņēmumu un asociāciju krājumā (Recueil électronique des sociétés et associations — RESA). Tiklīdz informācija ir nodota Uzņēmumu un komercreģistrā, tā ir pieejama reģistra tīmekļvietnē. Publicēšana RESA notiek 15 dienu laikā pēc dokumentu nodošanas, un praksē parasti tas notiek tajā pašā nodošanas dienā.

Atsaukties uz dokumentiem un to izrakstiem attiecībā pret trešām personām var tikai no dienas, kad tie publicēti RESA, izņemot, ja uzņēmums var pierādīt, ka šīm trešajām personām tie bija zināmi. Trešās personas savukārt var atsaukties uz vēl nepublicētiem dokumentiem vai to izrakstiem. Ja darījums noticis agrāk nekā 16 dienas pēc publicēšanas dienas, šādi dokumenti un dokumentu izraksti nav izpildāmi attiecībā pret trešām personām, kuras var pierādīt, ka nekādi nevarēja par tiem zināt.

Reģistrēta un publicēta teksta atšķirības

Ja iesniegtais teksts un Elektroniskajā uzņēmumu un asociāciju krājumā publicētais teksts atšķiras, publicēto tekstu nevar izpildīt attiecībā pret trešajām personām. Savukārt trešās personas var uz to atsaukties, izņemot, ja uzņēmums var pierādīt, ka reģistram iesniegtais teksts tām patiesībā bijis zināms.

Pēc 2016. gada reformas, kad Uzņēmumu un komercreģistra administrators kļuva par Elektroniskā uzņēmumu un asociāciju krājuma administratoru, vairs nepastāv risks, ka reģistrā iesniegtais teksts un publicētais teksts varētu atšķirties.

Kurš ir atbildīgs par reģistrētās informācijas pareizību?

Pieprasījumi, lai piekļūtu apstrādes darbībām, attiecībā uz kurām Uzņēmumu un komercreģistra administrators ir apakšuzņēmējs un tieslietu ministrs ir datu pārzinis, vai šo apstrādes darbību labošanai vai ierobežošanai, ir jāadresē Luksemburgas komercreģistriem (uz e-pasta adresi: helpdesk@lbr.lu, vai pa pastu G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, ar norādi Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg), kas šos pieprasījumus pārsūtīs Tieslietu ministrijas par datu aizsardzību atbildīgajai personai.

Uzņēmumu un komercreģistrā iekļauto informāciju uzglabā 20 gadus no dienas, kad tiek dzēsti reģistrētās struktūrvienības lietas materiāli, saskaņā ar piemērojamo tiesību un normatīvo regulējumu.

Persona, kas iesniegusi dokumentus, ir atbildīga par lietas materiālos ietvertās informācijas pareizību.

Datu aizsardzības principi

Procedūras saistībā ar datu subjektu tiesībām attiecībā uz personas datu publicēšanu un glabāšanu

Pieprasījumi, lai piekļūtu apstrādes darbībām, attiecībā uz kurām Uzņēmumu un komercreģistra administrators ir apakšuzņēmējs un tieslietu ministrs ir datu pārzinis, vai šo apstrādes darbību labošanai vai ierobežošanai, ir jāadresē Luksemburgas komercreģistriem (uz e-pasta adresi: helpdesk@lbr.lu, vai pa pastu G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, ar norādi Data Protection Officer, L-2961 Luxembourg), kas šos pieprasījumus pārsūtīs Tieslietu ministrijas par datu aizsardzību atbildīgajai personai.

Uzņēmumu un komercreģistrā iekļauto informāciju uzglabā 20 gadus no dienas, kad tiek dzēsti reģistrētās struktūrvienības lietas materiāli, saskaņā ar piemērojamo tiesību un normatīvo regulējumu.

Kontaktinformācija

Biroja adrese

Pasta adrese

Darba laiks

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Tālrunis: (+352) 26 428-1
Fakss: (+352) 26 42 85 55
E-pasts: helpdesk@lbr.lu

Luksemburgas komercreģistri
L-2961 Luksemburga

Birojs: no pirmdienas līdz piektdienai, 9.00–12.00 un 13.30–16.00

Palīdzības dienesta tālrunis: no pirmdienas līdz piektdienai, 8.00–17.30

Noderīgas saites

Luksemburgas komercreģistru tīmekļvietne

Uzņēmumu un komercreģistra portāls

Lapa atjaunināta: 14/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.