Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Malta

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Maltas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Malta

Valsts reģistra izveides vēsture

Kad tas tika dibināts?

Maltas komercreģistrs (MBR) ir valsts aģentūra, kurai autonomija tika piešķirta 2018. gadā, pieņemot Sekundāro normatīvo aktu Nr. 595.27. Pirms izveides aģentūra bija Maltas Finanšu pakalpojumu iestādes (MFSA) struktūrvienība. Aģentūrai tika piešķirtas visas pilnvaras un pienākumi, kas saskaņā ar Likumu par uzņēmējsabiedrībām (Maltas likumu krājuma 386. nodaļa) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem attiecas uz komercreģistru.

Kad tas tika digitalizēts?

Sākotnēji tiešsaistes sistēma tika izstrādāta 2004. gadā, gadu gaitā veicot dažādus uzlabojumus, lai labāk apmierinātu iedzīvotāju, korporatīvo pakalpojumu sniedzēju un pašu uzņēmumu vajadzības. MBR tiešsaistes sistēma pašlaik tiek rūpīgi atjaunināta, lai nodrošinātu mūsdienīgāku digitālo pakalpojumu, izmantojot progresīvākas tehnoloģijas, tai skaitā nodrošinot iespēju izmantot elektronisko parakstu un izveidot uzņēmumu tiešsaistē, izmantojot efektīvāku tehnoloģisko sistēmu. Paredzams, ka sistēma tiks pilnībā atjaunināta un digitalizēta 2021. gada beigās vai 2022. gada sākumā.

Kādi ir spēkā esošie piemērojamie tiesību akti?

Likums, ar ko izveido aģentūru, ir Sekundārais normatīvais akts Nr. 595.27. Tomēr normatīvie tiesību akti, kas vēl vairāk dažādo aģentūras pilnvaras un funkcijas, kā arī nosaka pienākumus un saistības juridiskām personām un uzņēmumu amatpersonām, ir apjomīgi. Šie tiesību akti ir šādi:

Maltas likumu krājuma 386. nodaļaLikums par uzņēmējsabiedrībām;

S.N.A. Nr. 386.01, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (veidlapas) noteikumi;

S.N.A Nr. 386.02, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (Ieguldījumu sabiedrības ar mainīgu pamatkapitālu) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.03, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (nodevas) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.04, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (Ieguldījumu sabiedrības ar fiksētu akciju kapitālu) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.05, Maltas likumu krājumsNoteikumi par uzņēmumu darbības turpināšanu;

S.N.A. Nr. 386.06, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (Piemērojamība ārzonas uzņēmējsabiedrībām) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.07, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām piemērojamība ārzonas uzņēmējsabiedrībām, kas izveidotas un reģistrētas saskaņā ar Rīkojumu par komercsabiedrībām, un Maltas Finanšu pakalpojumu iestādes rīkojumu;;

S.N.A. Nr. 386.08, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (Eiropas ekonomisko interešu grupas) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.09, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (Eiropas ekonomisko interešu grupas) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.10, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (vairāku vienību sabiedrības, kas nodarbojas ar apdrošināšanu) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.11, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (prospekta) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.12, Maltas likumu krājumsNoteikumi par sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārrobežu apvienošanos;

S.N.A. Nr. 386.13, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (vairāku patstāvīgu vienību sabiedrības vai korporācijas, kas nodarbojas ar apdrošināšanu) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.14, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (SICAV vairāku patstāvīgu vienību sabiedrības vai korporācijas) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.15, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (atzītas vairāku patstāvīgu vienību sabiedrības vai korporācijas) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.16, Maltas likumu krājumsNoteikumi par vērtspapīrošanas vairāku vienību sabiedrībām;

S.N.A. Nr. 386.17, Maltas likumu krājumsNoteikumi par Eiropas sabiedrības (SE) juridiskās adreses pārcelšanu;

S.N.A. Nr. 386.18, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (Reģistru savstarpējās savienojamības sistēma) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.19, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (Faktisko īpašnieku reģistrs) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.20, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (atbrīvojums no revīzijas) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.21, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (sabiedrību rekonstrukcijas fonds) noteikumi;

S.N.A. Nr. 386.22, Maltas likumu krājumsLikuma par uzņēmējsabiedrībām (kuģniecības un aviācijas vairāku vienību sabiedrības) noteikumi;

S.N.A. Nr. 459.01, Maltas likumu krājumsNoteikumi par finanšu nodrošinājuma līgumiem.

Nodibinājumi un apvienības:

Maltas likumu krājuma 16. nodaļaCivilkodekss;

S.N.A. Nr. 16.07, Maltas likumu krājumsCivilkodeksa (otrais pielikums) (nodevas) noteikumi;

S.N.A. Nr. 16.08, Maltas likumu krājumsCivilkodeksa (otrais pielikums) (paziņojumi un veidlapas) noteikumi;

S.N.A. Nr. 16.10, Maltas likumu krājumsCivilkodeksa (otrais pielikums) (pastāvošās organizācijas) noteikumi;

S.N.A. Nr. 16.17, Maltas likumu krājumsCivilkodeksa (otrais pielikums) (faktisko īpašnieku reģistrs – apvienības) noteikumi;

S.N.A. Nr. 16.18, Maltas likumu krājumsCivilkodeksa (otrais pielikums) (faktisko īpašnieku reģistrs – nodibinājumi) noteikumi;

S.N.A. Nr. 492.01, Maltas likumu krājumsNoteikumi par brīvprātīgajām organizācijām (gada deklarācijas un gada pārskati);

Kādu informāciju piedāvā uzņēmumu reģistrs?

Kam ir tiesības piekļūt reģistram?

Tiešsaistes sistēma ļauj jebkurai fiziskai personai, kas vēlas iegūt informāciju par uzņēmējsabiedrībām, nodibinājumiem un apvienībām, piekļūt reģistram.

Reģistrā iekļautā informācija ir bezmaksas un paredzēta vispārējai lietošanai (publiska informācija). Reģistrā cita starpā ir iekļauta šāda informācija: uzņēmumu nosaukumi un reģistrācijas numuri, to juridiskā adrese, dibināšanas datums neatkarīgi no tā, vai tā ir sabiedrība vai nē, pamatkapitāls un uzņēmuma amatpersonu identitāte.

Piekļuve citai uzņēmuma dokumentācijai tiek nodrošināta par minimālu samaksu. Šajā dokumentācijā cita starpā ir iekļauti visi sekretāra iesniegtie un reģistrētie paziņojumi par katru uzņēmumu, uzņēmuma statuss, gada pārskati, kā arī gada deklarācijas. Par minimālu maksu ir pieejama arī informācija par faktiskajiem īpašniekiem.

Kādu informāciju glabā reģistrā?

Kāda veida dati tiek glabāti? (publiskajā reģistrā reģistrēti subjekti, informācija par maksātnespēju, finanšu pārskati...)

Tiek glabāti šādi dati:

 • informācija par uzņēmumu, tai skaitā uzņēmuma reģistrētais nosaukums, reģistrācijas datums un juridiskā adrese;
 • uzņēmuma statuss neatkarīgi no tā, vai tas ir aktīvs vai ir likvidēts;
 • uzņēmuma atļautais pamatkapitāls;
 • iesaistītās personas, norādot viņu personas apliecību un dzīvesvietas adresi, tai skaitā direktori, akcionāri, likumīgie pārstāvji, tiesas pārstāvji, sekretāri un revidenti;
 • katram dalībniekam/akcionāram piederošo akciju skaits;
 • ja uzņēmums ir likvidācijas procesā, norāda arī ziņas par likvidatoru(-iem);
 • faktiskie īpašnieki.

Kādi dokumenti tiek iesniegti/glabāti? (lietas, dokumentu grāmata, statūti, kopsapulču protokoli...)?

Tiek glabāti šādi dokumenti:

 • gada deklarācija;
 • pārskati;
 • statūti (dibināšanas līgums un statūti);
 • informācija par faktiskajiem īpašniekiem;
 • rezolūcijas;
 • pilnsapulces protokols;
 • likvidēšanas, darbības izbeigšanas un likvidācijas dokumenti;
 • citi likumā noteiktie paziņojumi.

Kā veikt meklēšanu (un kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji)?

Klātienē

Informācija par uzņēmumiem ir pieejama tieši MBR birojos, kas atrodas Žejtunā, Maltā.

Reģistra tīmekļa vietnē

Informācija ir pieejama MBR portālā.

Kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji?

Personai, kas veic meklēšanu, jānoklikšķina uz iepriekš minētās portāla saites un jādodas uz Uzņēmumu meklēšana. Ikviens var sameklēt uzņēmumu pēc tā nosaukuma vai nosaukuma daļas, vai pēc tā reģistrācijas numura.

Kā es varu saņemt dokumentus?

Dokumentus var iegādāties, izmantojot tiešsaistes sistēmu, maksājot ar karti vai tieši MBR birojā.

Kā es varu saņemt reģistra izrakstu, apliecinātu kopiju vai dokumentu norakstu?

Tos var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi orders.mbr@mbr.mt, norādot pieprasītos dokumentus.

Reģistrācijas procedūra

Kā var uzsākt reģistrācijas procedūru (kā iesniegt pieteikumus reģistrā, dokumentu apliecināšana, pievienojamo dokumentu veidi)?

Klātienē

Reģistrācijas procesu var uzsākt tieši MBR birojā, kas atrodas Žejtunā, Maltā. Ir jāpievieno šādi dokumenti: uzņēmuma dibināšanas līgums un statūti, kā arī attiecīgie dokumenti, personu apliecinoši dokumenti un apliecinājums par pamatkapitāla iemaksu bankā.

Tiešsaistē

Šo procesu var veikt persona, kas ir reģistrēta tiešsaistes sistēmā kā pilnvarots lietotājs. Tiek piemērotas tās pašas prasības attiecībā uz dokumentiem, tomēr tiešsaistes procedūras cena ir zemāka nekā maksa, kas jāveic klātienē.

Uzņēmumu var reģistrēt, ja tam ir EIDAS digitālais paraksts, kas nosūtīts MBR.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

MBR ierēdņi analizē visus iesniegtos dokumentus un veic pārbaudi, ja to paredz likums. Iesaistītās puses tiek rūpīgi pārbaudītas attiecībā uz sankcijām, negatīvu atspoguļojumu medijos, politisku atpazīstamību vai diskvalifikāciju. Tiek pārbaudīti arī paraksti, un tiek pārbaudīts, vai parakstītājs ir pilnvarots parakstīt attiecīgo dokumentu. Tiek analizēta arī informācija, lai pārbaudītu, vai tā atbilst tiesību aktiem.

Reģistrācijas juridiskās sekas

Ierakstu ietekme uz trešām personām saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/1132 17. pantu.

To regulē arī Likuma par uzņēmējsabiedrībām 401. panta 2. punkts (Maltas likumu krājuma 386. nodaļa). Jebkurš dokuments, sertifikāts vai cita informācija ir jāpublicē, kā noteikts 401. panta 1. punkta e) apakšpunktā. Publicēšana attiecīgajai komercsabiedrībai piešķir šādu dokumentācijas spēku pret trešajām personām. Jebkura darbība, kas pabeigta pirms sešpadsmitās dienas pēc jebkura dokumenta, sertifikāta vai citas informācijas publicēšanas, nebūs izpildāma pret trešām personām, kuras var pierādīt, ka tām nebija iespējams iegūt informāciju par to.

Neatbilstības starp reģistra ierakstu un tā publikāciju

Saskaņā ar jaunāko ES direktīvu (Direktīva (ES) 2019/1151, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132), jebkuru neatbilstību gadījumā, kas var rasties starp reģistra saturu un publicēto saturu, reģistra versija ir noteicošā pareizības nolūkā. Tomēr pēc iespējas būtu jāizvairās no šādām neatbilstībām. Mūsdienās to panākt palīdz tas, ka publikācijas un sabiedrībai pieejamā dokumentācija (gan bezmaksas, gan maksas informācija) tiek augšupielādēta un publicēta MBR tiešsaistes sistēmā. Tāpēc ir daudz grūtāk panākt, lai reģistrā ievadītā informācija netiktu atspoguļota publikācijā. Visas publikācijas papildus portālam tiek ģenerētas vietnē https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx.

Kurš ir atbildīgs par ierakstu precizitāti?

Uzņēmums pats ir atbildīgs par ierakstu pareizību.

Datu aizsardzības procedūras

Procedūras, kas saistītas ar datu subjekta tiesībām attiecībā uz viņa persondatu publicēšanu un glabāšanu

Tiesības, kas datu subjektam piešķirtas saskaņā ar ES regulu par datu aizsardzību, ir aizsargātas jebkurā brīdī, kad MBR saņem, apstrādā un uzglabā šādus datus. MBR ir arī datu aizsardzības speciālists. Jebkura ar šo tēmu saistīta informācija ir pieejama arī MBR tīmekļa vietnē, kurā, cita starpā, sīkāk izskaidrots, kas ir persondati, šajā jomā piemērojamie tiesību akti, kādi dati tiek vākti no personām, uz kurām attiecas datu aizsardzība, kā šādi dati tiek vākti, sociālo mediju izmantošana, datu pareizība, glabāšanas un saglabāšanas termiņi, process, kā persona var pieprasīt MBR rīcībā esošos datus, kas attiecas uz viņu, un oficiālas sūdzības iesniegšanas kārtība Informācijas un datu aizsardzības komisāra birojā. Šī informācija ir pieejama vietnē https://mbr.mt/privacy-policy/.

Kontaktinformācija

Ar MBR var sazināties pa tālruni (+356) 22582300 vai apmeklējot šādu tīmekļa vietni: https://mbr.mt/

Varat arī apmeklēt MBR birojus šādā adresē: Malta Business Registry,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

E-pastu par sertifikātu un dokumentācijas pasūtījumiem var sūtīt uz orders.mbr@mbr.mt, un jebkuru palīdzību saistībā ar elektroniskajiem pakalpojumiem var lūgt, rakstot e-pastu uz support.mbr@mbr.mt

Noderīgas saites

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Lapa atjaunināta: 02/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.