Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Nīderlande

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Nīderlandes komercreģistru.

Saturu nodrošina
Nīderlande

Kāda informācija ir ietverta Nīderlandes komercreģistrā?

Nīderlandes komercreģistrs pieder Nīderlandes Tirdzniecības kamerai (Kamer van Koophandel), kas to arī uztur, kā to noteikusi valdība Likumā par komercreģistru.

Reģistrs piedāvā visu atbilstošo (juridisko) informāciju par visām ekonomiski nozīmīgām uzņēmējsabiedrībām un juridiskām personām Nīderlandē. Visas uzņēmējsabiedrības un juridiskās personas ir reģistrētas reģistrā. Tās ir šādas:

 • uzņēmējsabiedrības (privātas un publiskas uzņēmējsabiedrības: sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības)
 • individuālie uzņēmēji
 • asociācijas
 • nodibinājumi
 • neatkarīgo profesiju pārstāvji (piem., juristi, ārsti, mākslinieki)
 • dzīvojamo telpu īpašnieku asociācijas
 • baznīcas
 • valsts iestādes.

Reģistrēto datu apjoms atšķiras atkarībā no organizācijas juridiskās formas. Svarīgākie reģistrētie dati ir šādi:

 • (oficiāli reģistrētais) nosaukums
 • citi komercnosaukumi
 • tiesiskā forma un juridiskā adrese
 • adreses
 • direktori
 • pilnvarotas personas
 • nodarbinātās personas
 • ziņas par uzņēmumu
 • kontaktinformācija
 • darbības veidi (saskaņā ar NACE klasifikatoru).

Saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem reģistrā ievadītā informācija ir spēkā (un saistoša trešām personām), ja vien nav norādīts citādi. Uzņēmējsabiedrībām ir pienākums pašām reģistrēties (un reģistrēt jebkādas izmaiņas). Izmaiņas ir jāreģistrē vienas nedēļas laikā pēc to veikšanas.

Reģistrācija komercreģistrā Nīderlandē nav daļa no uzņēmuma uzņēmējdarbības sākšanas procesa. No juridiskā viedokļa uzņēmums Nīderlandē var pastāvēt arī bez reģistrēšanas. Tādējādi, lai arī nereģistrēt uzņēmumu ir nelikumīgi, nereģistrēšana neliedz uzņēmumam pastāvēt un darboties kā uzņēmējsabiedrībai.

Nīderlandes sabiedrībām ar (ne)ierobežotu atbildību komercreģistrā ir jāiesniedz gada pārskats. Lielākajai daļai uzņēmējsabiedrību ir jāiesniedz tikai bilance, bet lielākām uzņēmējsabiedrībām ir jāiesniedz arī peļņas un zaudējumu pārskats.

Vai piekļuve Nīderlandes komercreģistram ir bez maksas?

Pamatinformācija Nīderlandes komercreģistrā – piemēram, kontaktinformācija, reģistrācijas numurs komercreģistrā un uzņēmuma numurs – ir pieejama bez maksas Tirdzniecības kameras tīmekļa vietnē. Par cita veida informāciju (piemēram, oficiāliem izrakstiem, finanšu pārskatiem un citiem dokumentiem) ir jāmaksā nodeva. Pārskats par piemērotajām maksām ir pieejams Tirdzniecības kameras tīmekļa vietnē.

Jūs varat arī bez maksas lejupielādēt Tirdzniecības kameras komercreģistra lietotni. Šī lietotne ļauj vienkāršā veidā iegūt informāciju no komercreģistra.

Kādā mērā var paļauties uz Nīderlandes komercreģistrā pieejamajiem dokumentiem?

Komercreģistrā ietvertajai informācijai vajadzētu būt uzticamai. Komercreģistrā ietvertie dati ir autentiski. Datu kvalitāte ir garantēta, tādējādi lietotājs var paļauties uz tiem. Uzņēmuma īpašnieks ir atbildīgs par komercreģistrā ietverto informāciju par šo uzņēmumu. Reģistrētajiem uzņēmumiem jāziņo par jebkādām izmaiņām minētajā informācijā. Ja par šādām izmaiņām netiek ziņots, tad spēkā ir komercreģistrā ietvertā informācija. To dēvē par trešo personu aizsardzību. Trešajām personām, kas darbojas labticīgi, vajadzētu būt iespējai paļauties uz reģistrētajiem datiem.

Kā veikt meklēšanu Nīderlandes komercreģistrā?

Nīderlandes komercreģistrā var meklēt pēc šādiem elementiem:

 • komercnosaukums
 • oficiālais uzņēmuma reģistrācijas numurs
 • adrese
 • pasta indekss

Nīderlandes komercreģistra vēsture

Informācija ir pieejama no pašreizējā reģistra izveides brīža (1920. gada). Dati ir pieejami arī par vecākiem uzņēmumiem.

Saistītās saites:

Eiropas Biznesa reģistrs

Tirdzniecības kamera

Komercreģistrs

Lapa atjaunināta: 18/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.