Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Portugāle

Šajā lapā ir sniegts pārskats par Portugāles komercreģistru.

Saturu nodrošina
Portugāle
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Komercreģistrs

Komercreģistru Portugālē reglamentē ar 1986. gada 3. decembra dekrētlikumu Nr. 403/86 pieņemtais Komercreģistra kodekss.

Par reģistrēšanu atbild komercreģistra nodaļas, kas ir Tieslietu ministrijas pārziņā esošā Reģistratoru un notāru institūta (IRN) ārējais dienests. Komercreģistra nodaļas atrodas visā valstī. To ģeogrāfiskā jurisdikcija nav ierobežota.

Komercreģistra mērķis ir publiskot šādu subjektu juridisko situāciju:

 • individuālie komersanti;
 • komercsabiedrības;
 • komercformas civiltiesiskās sabiedrības;
 • individuālie uzņēmumi ar ierobežotu atbildību (EIRL);
 • kooperatīvi;
 • publiski uzņēmumi;
 • papildinošas uzņēmumu grupas (ACE) un Eiropas ekonomisko interešu grupas;
 • fiziskas personas un apvienības, kam pienākums reģistrēties ir noteikts likumā.

Komercsabiedrības ar reģistrāciju iegūst tiesībsubjektību, un tā parasti ir obligāta. Uzņēmumiem ir jāreģistrējas divu mēnešu laikā pēc to nodibināšanas.

Faktus var reģistrēt tikai tad, ja tie ir juridiski pamatoti ar dokumentētiem pierādījumiem, kas ir elektroniski jāarhivē. Dokumentus svešvalodās pieņem tikai tad, ja tie ir tulkoti likumā noteiktajā kārtībā, izņemot, ja tajos ir reģistrēti fakti, kuri jāpārraksta reģistrā un kuri ir rakstīti angļu, franču vai spāņu valodā, un attiecīgā amatpersona brīvi pārvalda šo valodu.

Reģistrācija var notikt ar pārrakstīšanu (reģistrējamā subjekta juridiskajai situācijai nozīmīga informācija tiek izrakstīta no iesniegtajiem dokumentiem kopsavilkuma veidā un to pārbauda reģistrators vai reģistra amatpersona) vai iesniegšanu (tikai, lai uzglabātu dokumentus, kas ir saistīti ar reģistrējamiem faktiem).

Ziņas, kuras komercsabiedrībām un komercformas civiltiesiskajām sabiedrībām ir obligāti jāreģistrē:

 • dibināšana;
 • ja tas noteikts ar likumu — pilnsapulces lēmumi par sabiedrības aktīvu pirkšanu;
 • privātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību kapitāldaļu vai komandītsabiedrību komandītu daļu apvienošana, sadalīšana vai nodošana;
 • apņemšanās atsavināt vai apgrūtināt pilnsabiedrību, komandītsabiedrību vai privātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību daļas, pirmpirkuma līgumi, ja ir bijusi vienošanās, ka tiem būs erga omnes spēks, un pirmpirkuma pienākumi, kam šādu spēku testators noteicis pēdējās gribas izteikumā;
 • pilnsabiedrību daļu vai komandītsabiedrību komandītu daļu nodošana, lietošanas vai aizturēšanas lietu tiesību nodibināšana, to nodošana, grozīšana vai atcelšana, kā arī tiesību nodibināšana uz peļņu un likvidācijas kvotu;
 • lietojuma tiesību, nodrošinājuma, apķīlāšanas, ķīlas, kriminālprocesuālā aresta vai konfiskācijas nodibināšana un nodošana attiecībā uz daļām vai tiesībām uz tām, kā arī citi akti vai rīkojumi, kas ietekmē šo daļu brīvu atsavināšanu;
 • pilnsabiedrību un komandītsabiedrību biedru atkāpšanās vai izslēgšana, daļu dzēšana biedra nāves rezultātā, jaunu biedru ar neierobežotu atbildību uzņemšana;
 • daļu vērtības samazināšana un privātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību daļu īpašnieku izslēgšana vai atkāpšanās;
 • lēmumi par daļu vērtības samazināšanu, konvertēšanu vai atpakaļpirkšanu;
 • privāti piedāvātu obligāciju emisija, izņemot, ja tās reģistrācijas pieteikuma laikā tiek tirgotas biržā;
 • direktoru padomes un valdes locekļu vai sabiedrības sekretāra iecelšana vai viņu aiziešana no amata, ja tās iemesls nav noteikta laikposma beigšanās;
 • pārskati, ko iesniedz akciju sabiedrības, privātas sabiedrības ar ierobežotu atbildību un ar daļām aprobežotas pilnsabiedrības, kā arī pilnsabiedrības un komandītsabiedrības, kam to nosaka likums, un konsolidētie pārskati, ko iesniedz uzņēmumi, kam ir tāds pienākums;
 • juridiskās adreses maiņa vai juridiskās adreses pārcelšana uz ārvalsti;
 • plāni veikt iekšzemes vai pārrobežu apvienošanu vai sadalīšanu;
 • plāni dibināt Eiropas akciju sabiedrību apvienošanas ceļā, plāni dibināt Eiropas akciju sabiedrību, pārveidojot saskaņā ar valsts tiesību aktiem izveidotu publisku akciju sabiedrību, vai plāni dibināt Eiropas akciju sabiedrību kā kontrolakciju sabiedrību, pēdējā gadījumā — kopā ar pierādījumiem, ka ir izpildīti nosacījumi šādai rīcībai;
 • uzņēmuma paplašināšana, iekšzemes vai pārrobežu apvienošana, sadalīšana, pārveidošana vai likvidēšana, akciju kapitāla palielināšana, samazināšana vai atpirkšana, kā arī jebkuri citi uzņēmuma statūtu grozījumi;
 • sabiedrības likvidatoru iecelšana vai viņu aiziešana no amata pirms likvidācijas pabeigšanas, kā arī likumā vai līgumā noteikto likvidatoru pilnvaru izmaiņas;
 • likvidācijas pabeigšana vai sabiedrības darbības atsākšana;
 • lēmumi saglabāt vienas sabiedrības pilnīgu kontroli sabiedrību grupā pār citu sabiedrību vai izbeigt šādu stāvokli;
 • subordinācijas līgumi, to grozījumi vai izbeigšanās;
 • regulētā tirgū tirgotu garantiju emisija, ko privāta piedāvājuma veidā veic struktūra, kuras vērtspapīri netiek kotēti valsts regulētā tirgū, izņemot, ja tie reģistrācijas pieteikuma laikā ir biržā kotēti vērtspapīri.

Reģistrācijas pieprasījumi un izmaksas

Dokumentu reģistrēšanu to ierakstīšanai komercreģistrā var lūgt personīgi komercreģistra nodaļā, pa pastu vai tiešsaistē (https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online)

Izmaksas ir atkarīgas no reģistrā ierakstāmajiem faktiem un tiek regulāri pārskatītas. Ar dažādu aktu reģistrācijas izmaksām var iepazīties: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Iepazīšanās ar komercreģistra informāciju un izmaksas

Ikviena persona var pieprasīt izrakstu no reģistra un arhīva dokumentiem vai saņemt mutisku vai rakstisku informāciju par to saturu.

Informācija par ierakstiem, kuri ir obligāti jāpublicē, ir pieejama bez maksas vietnē http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Reģistrāciju var pierādīt vienīgi ar izrakstu, kas ir derīgs sešus mēnešus. Izrakstus var darīt pieejamus, izmantojot elektronisku nesēju, un tie ir tikpat derīgi visiem juridiskajiem mērķiem un iesniegšanai jebkurai valsts iestādei vai privātai struktūrai kā papīra dokumenti.

Par izrakstiem no reģistra un ar tiem saistītajiem dokumentiem neatkarīgi no tā, vai tie ir papīra vai elektroniskā formā, ir jāmaksā nodevas.

Pieeju elektroniskiem izrakstiem var abonēt par 25 EUR gadā, un, samaksājot attiecīgu nodevu, var noformēt abonementu uz diviem, trim vai četriem gadiem. Izmaksas ir atkarīgas no tā, kāda veida izraksts ir nepieciešams (reģistrācija vai viens no diviem citiem iespējamajiem veidiem).

Pieprasījumus var iesniegt https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Komercreģistrā iekļauto informāciju pēc pieprasījuma var sniegt angļu valodā izdotas elektroniskas apliecības formā, un tās juridiskās sekas ir līdzvērtīgas portugāļu valodā sniegtai informācijai.

Komercreģistra tiesiskās sekas

Fakti, kas jāreģistrē, attiecībā uz trešām personām stājas spēkā tikai pēc reģistrēšanas datuma. Fakti, kas jāreģistrē un jāpublicē (tīmekļa vietnē http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx), attiecībā uz trešām personām stājas spēkā tikai pēc publicēšanas datuma.

Galīgā reģistrācija ar pārrakstīšanu rada prezumpciju, ka pastāv juridiskā situācija atbilstīgi precīzi definētiem noteikumiem. Piemēram, ieraksti par komercsabiedrību (juridiskā forma, nosaukums, juridiskā adrese, mērķis, parakstītāji, sabiedrības orgānu locekļu identifikācija) rada prezumpciju, ka atbilstoši reģistrā minētajam pastāv juridiska situācija.

Reģistrācija ar iesniegšanu nerada šo prezumpciju; tā kalpo kā publisks paziņojums bez jebkādas prezumpcijas par tā pareizību.

Lapa atjaunināta: 10/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.