Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Rumānija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Rumānijas Tieslietu ministrijas Valsts komercreģistra biroja uzturēto Rumānijas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Rumānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Valsts reģistra izveides vēsture

Kad tas tika dibināts?

Komercreģistrs tika izveidots 1990. gadā saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 par Komercreģistru.

Saskaņā ar 2002. gada 10. oktobra Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 129, ar ko groza Likumu Nr. 26/1990 par komercreģistru un Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 76/2001 par dažu administratīvo formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz tirgotāju veikto darbību reģistrāciju un atļauju izsniegšanu, Rumānijas Valsts komercreģistra birojs ir valsts iestāde ar juridiskas personas statusu, un tā ir pakļauta Tieslietu ministrijai. Birojs atbild par centrālā datorizētā komercreģistra uzturēšanu, organizēšanu un pārvaldību.

Valsts komercreģistra biroja pakļautībā ir vairāki komercreģistra biroji Bukarestē un katrā no 41 Rumānijas apgabaliem. Tie atbild par vietējo komercreģistru uzturēšanu, organizēšanu un pārvaldību.

Kad tas tika digitalizēts?

2011. gada otrajā pusē tika atvērts īpašs portāls, kas piedāvā jaunus tiešsaistes pakalpojumus uzņēmējiem un citiem interesentiem.

Valsts komercreģistra biroja mērķi:

 • informēt uzņēmējus, valsts iestādes, medijus un citas ieinteresētās personas par darbībām komercreģistrā;
 • samazināt informācijas iegūšanai nepieciešamo laiku;
 • samazināt sastrēgumus komercreģistra birojos;
 • samazināt laiku, kas nepieciešams reģistrācijas dokumentu iesniegšanai komercreģistrā;
 • vienkāršot uzņēmēju reģistrācijas, finanšu informācijas sniegšanas un informācijas un dokumentu pieprasījumu procedūras;
 • nodrošināt tiešsaistes pieteikuma iesniedzējiem reāllaika informāciju par komercreģistra datiem.

Kādi ir spēkā esošie piemērojamie tiesību akti?

Likums Nr. 26/1990

Valdības 2009. gada ārkārtas rīkojums Nr. 116

Likums Nr. 31/1990

Valdības ārkārtas rīkojums Nr. 44/2008

2008. gada 10. oktobra īstenošanas noteikumi par komercreģistru uzturēšanu

Likums Nr. 359/2004

Likums Nr. 129/2019

Valsts komercreģistra biroja un tiesām piesaistīto komercreģistra biroju organizācijas un darbības noteikumi

Lēmums, ar ko apstiprina nodevas un maksas par noteiktām darbībām, ko veic Valsts komercreģistra birojs un tiesām piesaistītie komercreģistra biroji

Kādu informāciju piedāvā uzņēmumu reģistrs?

Kam ir tiesības piekļūt reģistram?

Piekļuve informācijai, kas publicēta ONRC tīmekļa vietnē, ir bez maksas jebkurai ieinteresētai personai un tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī. Tīmekļa vietnē http://www.onrc.ro/ ir pieejama informācija par:

 • veidlapas un dokumenti, kas nepieciešami, lai veiktu ierakstus komercreģistrā un Centrālajā faktisko īpašnieku reģistrā;
 • nepieciešamās veidlapas un veidi, kā izsniegt sertifikātus, kā iegūt informāciju, kopijas / apliecinātas kopijas, dublikātus;
 • vispārīga informācija personām, kuras ir ieinteresētas veikt konkrētas reglamentētās darbības (uzņēmējiem, fiziskām personām, juridiskām personām, valsts struktūrām un iestādēm utt.);
 • tiesību akti, kas piemērojami komercreģistram/Centrālajam faktisko īpašnieku reģistram;
 • sabiedrības interešu informācija;
 • saziņa/paziņojumi presei, pasākumi;
 • informācija par personas datu apstrādes principiem;
 • ONRC/ORCT [tiesām piesaistīto komercreģistra biroju] kontaktinformācija (juridiskā adrese, e-pasts, tālruņa/faksa numurs).

Komercreģistra tīmekļa vietnē sniegta šāda informācija:

 1. dokumenti;
 2. informācija un pakalpojumi, kas sakārtoti sadaļās un pakalpojumos;
 3. informācija par Valsts komercreģistra biroju un tiesām piesaistītajiem komercreģistra birojiem;
 4. dažādu veidu publiska informācija – bez maksas;
 5. iestādes izmantotās veidlapas;
 6. reģistrācijai komercreģistrā nepieciešamās formalitātes par katru uzņēmēju kategoriju un darbības veidu;
 7. formalitātes reģistrācijai Valsts komercreģistra biroja uzturētajā faktisko īpašnieku reģistrā juridiskajām personām, kurām jāpiesakās iekļaušanai komercreģistrā, izņemot valsts kapitālsabiedrības, kā arī valsts uzņēmumus un valsts uzņēmējsabiedrības;
 8. statistikas dati par reģistrētajām darbībām. Var piekļūt arī:
  • informācijai par iestādes vēsturi;
  • ORC [Komercreģistra biroja] tīklam;
  • veidlapām (uzņēmējiem u. c.) un citām formalitātēm;
  • informācijai par maksām un nodevām par ONRC [Valsts komercreģistra biroja] pakalpojumiem
  • pakalpojumiem;
  • tiesību aktiem;
  • statistikas datiem;
  • medijiem paredzētai informācijai.

►Piekļuve informācijai Valsts komercreģistra e-pakalpojumu portālā ir bez maksas, 24 stundas diennaktī, Informācijai var piekļūt pēc tam, kad lietotājs ir reģistrējies (izveidojot lietotājvārdu un paroli), un par to nav jāmaksā.

Informācija Valsts komercreģistra biroja portālā ir sakārtota pēc pakalpojumiem, ko sniedz bez maksas vai par maksu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Komercreģistrā reģistrē visus dokumentus, aktus, atzīmes un attiecīgo uzņēmēju identitāti, ja šādu reģistrāciju nosaka tiesību akti, kā arī citus tiesību aktos skaidri paredzētus aktus vai dokumentus.

Valsts komercreģistra biroja sniegtie tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tā e-pakalpojumu portālā, kas izveidots nozaru darbības programmas “Ekonomikas konkurētspējas palielināšana. Ieguldījums nākotnē” ietvaros īstenotā projektā “Valsts komercreģistra biroja sniegtie tiešsaistes pakalpojumi (e-pārvalde) uzņēmējiem tam īpaši paredzētā portālā”.

Valsts komercreģistra biroja e-pakalpojumu portālā tiek sniegti šādi tiešsaistes pakalpojumi:

 • “Infocert”;
 • “Recom online”;
 • uzņēmuma nosaukuma pieejamības pārbaude un uzņēmuma nosaukuma rezervācija tiešsaistē;
 • iepriekšējas pārbaudes (juridisku/fizisku personu, viena īpašnieka sabiedrību / ģimenes uzņēmumu nosaukumu/logotipu pieejamība un/vai rezervēšana);
 • ierakstu veikšana komercreģistrā un juridisku personu pilnvarošana;
 • komercreģistrā reģistrēto uzņēmumu kontaktinformācijas atjaunināšana;
 • aktuālas informācijas iegūšana par uzņēmuma iepriekšējām darbībām, statistikas dati;
 • dokumentu (apliecinājumu) izsniegšana;
 • lietas statusa informācija;
 • komercreģistram iesniegto pieteikumu paziņojumi;
 • lēmumi par komercreģistram iesniegto pieteikumu atlikšanu;
 • informācijas publicēšana par dažādiem juridisko personu statusiem komercreģistra elektroniskajā biļetenā [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului (BERC)];
 • statistikas dati (darbības centrālajā komercreģistrā, uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu);
 • komercreģistra bezsaistes veidlapa;
 • deklarācijas par juridiskās personas faktisko īpašnieku reģistrācija;
 • informācijas sniegšana no Centrālā faktisko īpašnieku reģistra.

Pakalpojuma “Recom online” komponents, kas jāabonē, saņēmējam ir pieejams pēc līguma noslēgšanas. Piekļuve tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī. Izmantojot šo pakalpojumu, par maksu var saņemt šādu informāciju par uzņēmējiem:

 • organizācijas nosaukums un veids;
 • identifikācijas dati (kārtas numurs komercreģistrā, Eiropas vienotais identifikācijas numurs, unikālais reģistrācijas kods, juridiskā adrese, uzņēmuma kontaktinformācija (tālruņa, faksa numurs));
 • juridiskā adrese (juridisko adresi apliecinošs dokuments, datums, no kura juridiskās adreses apliecinājums ir derīgs, juridiskās adreses apliecinājuma derīguma beigu datums, juridiskās adreses pastāvēšanas ilgums);
 • parakstītais un iemaksātais kapitāls;
 • deklarētā/pilnvarotā uzņēmēja pamatdarbības joma;
 • deklarētā/pilnvarotā uzņēmēja papildu darbības jomas;
 • saistīto fizisko un juridisko personu identifikācijas dati;
 • direktoru identifikācijas dati;
 • dati par logotipiem;
 • informācija par filiālēm/meitasuzņēmumiem/struktūrvienībām (juridiskā adrese, tālruņa numurs);
 • informācija par papildu adresēm / darbības vietām (juridiskā adrese, tālruņa numurs);
 • informācija par juridiskajām adresēm un/vai darbībām, kas apstiprinātas saskaņā ar Likuma Nr. 359/2004 15. pantu;
 • dati par īpašumtiesībām;
 • dati par vienošanos ar kreditoriem;
 • dati par faktiem, uz kuriem attiecas Likuma Nr. 26/1990 21. panta e)–h) punkts;
 • dati par citām atzīmēm;
 • bilances dati (apgrozījums, vidējais darbinieku skaits, bruto peļņa), ja Finanšu ministrija ir sniegusi šādu informāciju.

Bez maksas ir pieejami šādi pakalpojumi:

 • Recom online – pakalpojuma bezmaksas komponents;
 • e-veidlapas;
 • tiešsaistes pieteikums iekļaušanai uzņēmēju komercreģistrā;
 • deklarācijas par juridiskās personas faktisko īpašnieku reģistrācija tiešsaistē;
 • tiešsaistes piekļuve informācijai Centrālajā faktisko īpašnieku reģistrā (iestādēm/institūcijām ar uzraudzības/kontroles pilnvarām un pārskatu sniedzējiem, piemērojot pasākumus saskaņā ar principu “Pazīsti savu klientu”);
 • uzņēmuma nosaukuma pieejamības pārbaude un uzņēmuma nosaukuma rezervācija tiešsaistē;
 • Informācija par komercreģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu statusu;
 • piekļuve sadaļai par komercreģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu atlikšanas lēmumiem;
 • piekļuve noteiktai publiskai informācijai (finanšu pārskatiem, informācijai par brīvprātīgu likvidāciju, likvidāciju uz likuma pamata utt.), izmantojot komercreģistra elektronisko biļetenu (BERC).

Galvenie pakalpojumi, ko sniedz komercreģistra elektroniskais biļetens, ir šādi:

 • iepazīšanās ar publicētajiem uzņēmēju rakstiem;
 • iepazīšanās ar biļeteniem, kuros publicēti uzņēmēju raksti;
 • raksta publicēšanu apliecinoša dokumenta izsniegšana (publicēšanas apliecinājums);
 • paziņojuma par publicētajiem rakstiem saņemšana
 • interesējošo ziņojumu sniegšana

SVARĪGI: Visām tīmekļa vietnes sadaļām un portālam var piekļūt bez maksas 24 stundas diennaktī.

► Piekļuve komercreģistrā reģistrētajai informācijai

Komercreģistrā iekļautās informācijas sniegšana un saistīto dokumentu kopiju izsniegšana notiek saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 4. pantu:

 1. Komercreģistrs ir publiski pieejams.
 2. Komercreģistra birojs sniedz informāciju, izsniedz izrakstus no reģistra un apliecinājumus par komercreģistrā reģistrētajiem datiem, kā arī apliecinājumus par to, vai par attiecīgo dokumentu vai aktu ir veikts ieraksts, un izsniedz reģistra ierakstu un iesniegto dokumentu kopijas un apliecinātas kopijas. Ar to saistītās izmaksas sedz pieprasījuma iesniedzējs.
 3. 2. punktā minētos dokumentus var pieprasīt un izsniegt arī pa pastu.
 4. Izmantojot Valsts komercreģistra biroja tiešsaistes pakalpojumu portālu, 2. punktā minētos dokumentus var pieprasīt un saņemt elektroniskā veidā ar iekļautu, pievienotu vai piesaistītu elektronisko parakstu. Tos var pieprasīt arī ar elektroniskā vienotā kontaktpunkta starpniecību saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 49/2009 par pakalpojumu sniedzēju brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību Rumānijā, kas grozīts ar Likumu Nr. 68/2010.
 5. Maksa par kopiju izsniegšanu un/vai informācijas sniegšanu nedrīkst pārsniegt ar izsniegšanu saistītās administratīvās izmaksas neatkarīgi no izsniegšanas veida.

41. pants

 1. 4. pantā minēto dokumentu elektroniskās kopijas un informāciju arī dara publiski pieejamu, izmantojot komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmu. Ar to saistītās izmaksas sedz pieteikuma iesniedzējs.
 2. Maksa, ko iekasē par kopiju izsniegšanu un/vai informācijas sniegšanu no komercreģistra, izmantojot komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, nepārsniedz saistītās administratīvās izmaksas.

Kādu informāciju glabā reģistrā?

Kāda veidi dati tiek glabāti (publiskajā reģistrā reģistrēti subjekti, informācija par maksātnespēju, finanšu pārskati...)?

Saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 komercreģistrā ir iekļauta informācija par šādiem reģistrētiem uzņēmējiem:

 • uzņēmumi;
 • valsts uzņēmumi;
 • valsts uzņēmējsabiedrības;
 • publiskās korporācijas;
 • kooperatīvās sabiedrības;
 • kooperatīvās organizācijas;
 • ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas uzņēmējsabiedrības;
 • Eiropas kooperatīvās sabiedrības;
 • individuālie komersanti;
 • viena īpašnieka sabiedrības;
 • ģimenes uzņēmumi;
 • citas fiziskas vai juridiskas personas, kā paredzēts tiesību aktos.

Komercreģistrā reģistrē visus dokumentus, aktus, atzīmes un attiecīgo uzņēmēju identitāti, ja šādu reģistrāciju nosaka tiesību akti, kā arī citus tiesību aktos skaidri paredzētus aktus vai dokumentus.

Komercreģistrā iekļautajām juridiskajām personām vai attiecīgā gadījumā ieinteresētajām personām jāiesniedz ORCT šādi dokumenti kā ieraksti komercreģistrā:

 1. akciju emisijas prospekts, lai izveidotu akciju sabiedrību, veicot publisko parakstīšanos, un lai ORCT direktors/norīkotā persona atļautu tā publicēšanu, kā arī visi tā grozījumi;
 2. akciju emisijas prospekts, lai palielinātu akciju sabiedrību pamatkapitālu, veicot publisko parakstīšanos, un lai ORCT direktors/norīkotā persona atļautu tā publicēšanu, kā arī visi tā grozījumi;
 3. pārvaldes iestādes lēmums, ja šādas informācijas ierakstīšana komercreģistrā un publicēšana ir obligāta saskaņā ar tiesību aktiem;
 4. apliecinājums par juridiskās adreses un/vai filiāles telpu likumīgas turēšanas termiņa pagarinājumu;
 5. galīgie likvidācijas un aktīvu sadales pārskati un, attiecīgā gadījumā, compte rendu par administratoru un valdes locekļu veikto vadības darbu, ja viena vai vairākas no šīm personām ir iecelta(-as) par likvidatoriem;
 6. ar saimniecisko darbību saistītie dokumenti;
 7. no reģistra dzēstās juridiskās personas reģistri un dokumenti, ja vairs nav asociēto partneru/akcionāru/dalībnieku vai ja tie atsakās tos turēt;
 8. asociēto partneru/akcionāru pilnsapulces lēmums par sabiedrības aktīvu iegādi no dibinātāja vai akcionāra, ja šāds ieraksts ir obligāts saskaņā ar likumu par uzņēmumiem;
 9. sūdzība par ORCT direktora/ieceltās personas lēmumu;
 10. iebildums, kas iesniegts pret asociēto biedru/akcionāru pilnsapulci, un iebildums, kas iesniegts pret citām likumā skaidri noteiktām darbībām;
 11. apvienošanās vai sadalīšanas projekts;
 12. paraksta paraugs;
 13. reģistrācijas anulēšanas pieteikums, ko iesniegusi persona, kura uzskata, ka tai nodarīts kaitējums, pievienojot ierakstus komercreģistrā;
 14. visi citi tiesību aktos paredzētie dokumenti, kas obligāti jāiekļauj komercreģistrā.

Personām, kuras vēlas iesniegt komercreģistrā ierakstus par dokumentiem, kuru publicēšana saskaņā ar likumu nav obligāta, šiem nolūkiem ir jāaizpilda tipveida pieteikums, pievienojot tam attiecīgos dokumentus un apliecinājumu par piemērojamās nodevas samaksu.

Komercreģistrā jāreģistrē šādi dati:

 1. maksātnespējas administratora vai attiecīgā gadījumā likvidatora ziņojums, kurā izklāstīti iemesli un apstākļi, kas izraisījuši parādnieka maksātnespēju;
 2. maksātnespējas administratora paziņojums par maksātnespējas procedūras uzsākšanu;
 3. ierosinātā reorganizācijas plāna kopija;
 4. likvidatora paziņojums par bankrota procedūras uzsākšanu saskaņā ar vispārējo maksātnespējas procedūru un vienkāršoto maksātnespējas procedūru;
 5. galīgais tiesas spriedums, ar kuru apstiprinātajam administratoram uzlikts pienākums izmaksāt kompensāciju;
 6. tiesvedība tiesā un paziņojums par piedāvāto mierizlīgumu ar kreditoriem;
 7. apstiprināta un akceptēta vienošanās ar kreditoriem;
 8. tiesas spriedumi, kas pieņemti saskaņā ar maksātnespējas procedūru un par kuriem saskaņā ar likumu tiek paziņots ORCT;
 9. citi tiesas vai maksātnespējas administratora/likvidatora izdoti dokumenti saskaņā ar likumu.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem, komercreģistrā veic šādus ierakstus attiecībā uz komercreģistrā reģistrētajiem uzņēmējiem, uz kuriem attiecas mierizlīgums ar kreditoriem vai maksātnespējas procedūra:

 1. maksātnespējas procedūras uzsākšana;
 2. bankrots;
 3. fakts, ka parādniekam ir atņemtas tiesības veikt darījumdarbību;
 4. fakts, ka apstiprinātais administrators ir atzīts par atbildīgu maksāt kompensāciju;
 5. attiecīgā gadījumā maksātnespējas administratora vai likvidatora iecelšana;
 6. īpašā administratora iecelšana;
 7. attiecīgā gadījumā maksātnespējas administratora vai likvidatora aizstāšana;
 8. maksātnespējas procedūras izbeigšana;
 9. parādnieka dzēšana no reģistra;
 10. parādnieka kā juridiskas personas dibināšanas dokumentu grozīšana pēc maksātnespējas administratora pieprasījuma saskaņā ar galīgo tiesas spriedumu, ar kuru apstiprināts reorganizācijas plāns;
 11. piedāvātā mierizlīguma ar kreditoriem iesniegšana;
 12. mierizlīguma ar kreditoriem apstiprinājums;
 13. citas likumā noteiktās norādes par komercreģistrā reģistrētajiem parādniekiem, uz kuriem attiecas maksātnespējas procedūra.

Centrālais faktisko īpašnieku reģistrs

No dienas, kad stājās spēkā Likums Nr. 129/2019 par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu, kā arī par dažu tiesību aktu grozīšanu un papildināšanu, kas vēlāk grozīti un papildināti, Valsts komercreģistra birojam ir pienākums uzturēt Centrālo faktisko īpašnieku reģistru, kurā uzskaitīti to juridisko personu faktiskie īpašnieki, kurām jāiesniedz pieteikums reģistrācijai komercreģistrā, izņemot valsts kapitālsabiedrības, kā arī valsts uzņēmumus un valsts uzņēmējsabiedrības.

Piekļuve Centrālajam faktisko īpašnieku reģistram saskaņā ar personas datu aizsardzības noteikumiem tiek piešķirta:

 1. iestādēm ar uzraudzības un kontroles pilnvarām, tiesu iestādēm saskaņā ar likumu Nr. 135/2010 par Kriminālprocesa kodeksu ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem, kā arī Birojam – savlaicīgi, bez ierobežojumiem un bez attiecīgās personas brīdināšanas;
 2. ziņotājām iestādēm, piemērojot pasākumus “Pazīsti savu klientu”;
 3. jebkurai fiziskai vai juridiskai personai (par maksu).

Kādi dokumenti tiek kārtoti/glabāti (lietas, dokumentu grāmata, statūti, kopsapulces protokoli...)?

Tādu juridisku personu, individuālo komersantu, individuālo uzņēmumu un ģimenes uzņēmumu reģistrācija, kuri veic saimniecisko darbību un kuru juridiskā adrese/darījumdarbības vieta atrodas tiesas jurisdikcijā, nozīmē, ka komercreģistrā tiek glabāti reģistrējamo personu reģistrācijas dokumenti un oficiālais reģistrācijas vai ar to saistīto grozījumu dokumentu arhīvs, kā arī citi likumā skaidri noteiktie dokumenti.

Dokumentu, kas pamato ierakstus komercreģistrā, arhivēšana ietver visu šo dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina reģistrēto personu veiktos ierakstus, gada finanšu pārskatu, attiecīgi valdes un direktoru padomes ziņojuma un attiecīgā gadījumā konsolidētā ziņojuma, revidenta ziņojuma vai finanšu revidenta ziņojuma, attiecīgā gadījumā konsolidēto gada finanšu pārskatu un juridisko personu reģistru, kas tiek iesniegti komercreģistram, glabāšanu un saglabāšanu papīra un/vai elektroniskā formātā.

Katra komercreģistrā iekļautā uzņēmēja lietā ir visi dokumenti, kas iesniegti saistībā ar reģistrāciju vai jebkuru darbību, kas saskaņā ar likumu ir iekļauta komercreģistrā, un reģistrāciju apliecinošie dokumenti. Komercreģistrā iekļautie dokumenti, lai veiktu konkrētas likumā noteiktās pirmsreģistrācijas procedūras, tiek glabāti atsevišķā mapē. Pēc reģistrācijas tie tiek pievienoti attiecīgā uzņēmēja mapē.

Komercreģistrā iekļautie fizisko un juridisko personu dokumenti tiek arhivēti saskaņā ar atkārtoti publicētā Valsts arhīvu likuma Nr. 16/1996 noteikumiem.

Kā veikt meklēšanu (un kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji)?

Reģistra tīmekļa vietnē

Ieinteresētā persona var meklēt informāciju ONRC tīmekļa vietnē, ierakstot meklēšanas laukā atslēgvārdu.

Kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji?

Informāciju, kas bez maksas pieejama pakalpojumā “Recom online”, var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

 • uzņēmēja vārds / uzņēmuma nosaukums;
 • komercreģistra numurs;
 • unikālais reģistrācijas numurs;
 • administratīvais apgabals, kurā atrodas juridiskā adrese.

Pakalpojumā “Recom online ieinteresētās personas var saņemt šādu vispārīgu informāciju bez maksas:

 • komercreģistrā reģistrētā uzņēmēja vārds / uzņēmuma nosaukums;
 • komercreģistra numurs;
 • Eiropas vienotais identifikācijas numurs (EVIN);
 • unikālais reģistrācijas numurs;
 • biroja / uzņēmēja juridiskā adrese;
 • uzņēmuma statuss (piemēram, darbojas, darbība izbeigta, likvidēts, bankrotējis, dzēsts no reģistra).

Kā es varu saņemt dokumentus?

Bez maksas?

Informācija un dokumenti par komercreģistrā iekļautajiem uzņēmējiem bez maksas tiek izsniegti valsts iestādēm un institūcijām, izņemot tās, kuras tiek pilnībā finansētas no pašu ieņēmumiem, tiesām un tām piesaistītajām prokuratūrām, kā arī akreditētām diplomātiskajām pārstāvniecībām un citām juridiskām personām saskaņā ar likumu.

Valsts komercreģistra birojs un tiesām piesaistītie komercreģistra biroji žurnālistiem un mediju pārstāvjiem bez maksas sniedz konkrētu informāciju, kas reģistrēta komercreģistrā. Žurnālistiem un mediju pārstāvjiem sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sabiedrības informēšanai.

Par maksu?

Komercreģistrs sniedz informāciju un izsniedz izrakstus no reģistra un apliecinājumus par komercreģistrā reģistrētajiem datiem, kā arī apliecinājumus par to, vai par attiecīgo dokumentu vai aktu ir veikts ieraksts, un izsniedz reģistra ierakstu un iesniegto dokumentu kopijas un apliecinātas kopijas. Ar to saistītās izmaksas sedz pieprasījuma iesniedzējs. Attiecīgos dokumentus var pieprasīt un izsniegt arī pa pastu.

Kā es varu saņemt reģistra izrakstu, apliecinātu kopiju vai dokumentu norakstu?

Kā iegūt informāciju:

 • tiešsaistē, izmantojot InfoCert pakalpojumu (elektroniskais paraksts nav nepieciešams; maksājums tiek veikts tikai ar karti).
 • tiešsaistē, izmantojot ONRC portālu, šeit (nepieciešams elektroniskais paraksts; maksājums tiek veikts ar karti vai naudas pārvedumu)
 • e-pasta adrese: onrc@onrc.ro (maksājums ar naudas pārvedumu vai kasē)
 • faksa Nr. +40 213160829 (maksājums ar naudas pārvedumu vai kasē)
 • pa pastu (maksājums ar naudas pārvedumu; tiek iekasēta papildu maksa 7,68 RON apmērā)
 • reģistratūrā – ONRC un tiesām piesaistītajās komercreģistra nodaļās.

“InfoCert” pakalpojums ļauj izsniegt tiešsaistes sertifikātus un/vai sniegt informāciju no komercreģistra. Pakalpojumam var piekļūt ONRC portālā, sadaļā Informācija (Informații) – Sertifikāti (Certificate constatatoare) vai komercreģistra informācija un sertifikātu kopijas (Informații RC și copii certificate), un maksājumu veic tiešsaistē ar Visa vai Mastercard. InfoCert e-pakalpojums automātiski bez pārziņa darbības veic dokumentu izgūšanu ar elektronisko parakstu, 24 stundas diennaktī katru darba dienu, un apmaksa notiek elektroniski ar karti, pēc kuras pieprasītājs saņem elektronisko rēķinu; šim nolūkam nav nepieciešams elektroniskais paraksts.

►Pakalpojuma “Recom”“ online” komponents, kas jāabonē, saņēmējam ir pieejams pēc līguma noslēgšanas. Piekļuve tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī; sertifikātus un/vai informāciju no komercreģistra var iegūt tiešsaistē.

Arhīva dokumenta kopijas iegūšanas veidi:

Iespējas iegūt reģistrācijas apliecību un/vai tādu apliecību dublikātus, kas apliecina godprātīgu deklarāciju iesniegšanu darījumdarbības atļaujas saņemšanai

Reģistrācijas procedūra

Kā var uzsākt reģistrācijas procedūru (kā iesniegt pieteikumus reģistrā, kā apliecināt dokumentus, kāda veida dokumentus nepieciešams pievienot)?

Klātienē

Pieteikumu ierakstu veikšanai, nepieciešamos dokumentus oriģinālā vai kopijas veidā, ko apliecinājusi ieinteresētā puse, kā paredzēts tiesību aktos, un attiecīgā gadījumā pierādījumus par tiesas nodevu samaksu, pieteikuma iesniedzējam jāsanumurē un jāiesniedz tieši reģistratūrā vai jāpiegādā pa pastu/ ar kurjeru vai elektroniski.

Pieteikumu par juridiskas personas reģistrāciju komercreģistrā paraksta šīs personas likumīgais pārstāvis, kas norādīts dibināšanas dokumentā, vai tās pārstāvis saskaņā ar autentisku speciālo pilnvaru/ģenerālpilnvaru vai pilnvaru, vai jebkurš biedrs/akcionārs/valdes loceklis vai viņa/viņas pārstāvis.

Pieteikumu tādas juridiskās personas filiāles reģistrēšanai, kura atrodas Rumānijā vai ārvalstīs, paraksta tās juridiskās personas pārstāvis, kas tieši veic filiāles darījumus, personīgi vai viņa/viņas pārstāvis, uzrādot autentisku speciālo pilnvaru/ģenerālpilnvaru vai pilnvaru.

Pieteikumu individuālā komersanta un individuālā uzņēmuma reģistrācijai iesniedz fiziska persona, kas vēlas reģistrēties kā individuālais komersants vai individuālā uzņēmuma īpašnieks, personīgi vai tās pārstāvis, uzrādot autentisku speciālo pilnvaru /ģenerālpilnvaru, vai advokāts, uzrādot pilnvaru.

Pieteikumu ģimenes uzņēmuma reģistrācijai iesniedz reģistrācijas dokumentā norādītais pārstāvis vai viņa/viņas pārstāvis, uzrādot autentisku speciālo pilnvaru/ģenerālpilnvaru, vai advokāts, uzrādot pilnvaru.

Dokumenti, kas jāreģistrē, jāieraksta ar piezīmēm un attiecīgā gadījumā jāpublicē ORCT, pieteikuma iesniedzējam ir jāieraksta rumāņu valodā, salasāmi, bez svītrojumiem vai papildinājumiem, pretējā gadījumā pieteikums tiek noraidīts.

Dokumenti, kas vajadzīgi, lai pamatotu reģistrācijas pieteikumu, kas klasificēts kā oficiāls akts, saskaņā ar tiesību aktiem jāiesniedz oriģinālā vai pienācīgi apliecinātu kopiju veidā.

Tiešsaistē

Reģistrācijas pieteikumu un tiesību aktos paredzētos dokumentus var nosūtīt elektroniski, t. i., izmantojot e-pakalpojumu portālu vai pa e-pastu, iekļaujot vai pievienojot kā pielikumu elektronisko parakstu, vai norādot saiti uz to.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Reģistrētos pieteikumus izskata ORCT direktors/norīkotā persona vai attiecīgā gadījumā tiesa.

Ja ORCT direktors/ieceltā persona uzskata, ka pieteikuma izskatīšanai ir nepieciešami papildu dokumenti un/vai ekspertu ziņojumi, vai konstatē, ka atsevišķi pieteikuma pamatojumam iesniegtie dokumenti pēc būtības vai formas neatbilst juridiskajām prasībām, vai trūkst noteiktu apliecinošu dokumentu, vai nav samaksāta tiesību aktos paredzētā publicēšanas maksa, tā var noteikt jaunu izskatīšanas termiņu, lai pieteikumu attiecīgi papildinātu saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009, ar kuru ievieš konkrētus pasākumus ierakstu veikšanai komercreģistrā un kurš pieņemts ar grozījumiem ar Likumu Nr. 84/2010.

Reģistrāciju apliecinošo dokumentu izskatīšanas un izsniegšanas termiņš ir attiecīgi jāpagarina par termiņu, ko apstiprinājis ORCT direktors/ieceltā persona, lai pieteikuma iesniedzējs varētu iesniegt dokumentus vai novērst atklātos pārkāpumus, kurus ORCT direktors/ieceltā persona ir norādījusi secinājumā/lēmumā, ar ko uzdod atlikt pieteikuma izskatīšanu un termiņa apstiprināšanu.

Ja pieteikuma iesniedzējs nenovērš lietā konstatētos pārkāpumus vai ja ORCT direktors/ieceltā persona konstatē, ka pieteikuma iesniedzēja pieteikums neatbilst juridiskajām prasībām, ORCT direktors/ieceltā persona noraida reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009, ar kuru ievieš konkrētus pasākumus ierakstu veikšanai komercreģistrā un kurš pieņemts ar grozījumiem ar Likumu Nr. 84/2010.

Ja pieteikuma iesniedzējs atsakās no pieteikuma izskatīšanas, kas nodots tiesām piesaistītajiem komercreģistra birojiem, un ja reģistrācijas pieteikumi tiek noraidīti, tiek atmaksāta nodeva par publicēšanu Rumānijas Oficiālajā Vēstnesī, ja tā ir samaksāta.

Pieteikuma iesniedzējs un/vai viņa pārstāvis var ierasties līdz lūguma izskatīšanas termiņam, lai to pamatotu, pamatojoties uz lūgumu par lietas izskatīšanu, kas iesniegts kopā ar reģistrācijas pieteikumu vai, ja pieteikums ir atlikts, vismaz vienu dienu pirms lēmuma pieņemšanas termiņa.

Reģistrācijas juridiskās sekas

Ierakstu ietekme uz trešām personām saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/1132 17. pantu

Tālāk minētie valstu noteikumi nosaka, ka trešās personas var paļauties uz komercreģistrā esošo informāciju un dokumentiem saskaņā ar 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem:

 1. Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 1. panta 1. punktā ir noteikts, ka “šādām fiziskām un juridiskām personām pirms saimnieciskās darbības sākšanas ir jāiesniedz pieteikums attiecīgi reģistrācijai vai iekļaušanai komercreģistrā: individuālie komersanti, viena īpašnieka sabiedrības un ģimenes uzņēmumi, uzņēmumi, valsts uzņēmējsabiedrības un valsts uzņēmumi, publiskās korporācijas, ekonomisko interešu grupas, kooperatīvās sabiedrības, kooperatīvās organizācijas, Eiropas uzņēmējsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas ekonomisko interešu grupas, kuru galvenais birojs atrodas Rumānijā, kā arī citas tiesību aktos noteiktās fiziskās un juridiskās personas.”
  Turklāt tā paša likuma 1. panta 2. punktā ir noteikts, ka “savas darbības laikā, vai arī to noslēdzot, 1. punktā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām jāiesniedz pieprasījums, lai tajā pašā reģistrā tiktu veiktas attiecīgas atzīmes par dokumentiem un aktiem, kas ir reģistrējami tiesību aktos noteiktajā kārtībā. ”
 2. Komercreģistrā iekļautās informācijas sniegšana un saistīto dokumentu kopiju izsniegšana notiek saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 4. pantu:
  1. Komercreģistrs ir publiski pieejams.
  2. Komercreģistra birojs sniedz informāciju, izsniedz izrakstus no reģistra un apliecinājumus par komercreģistrā reģistrētajiem datiem, kā arī apliecinājumus par to, vai par attiecīgo dokumentu vai aktu ir veikts ieraksts, un izsniedz reģistra ierakstu un iesniegto dokumentu kopijas un apliecinātas kopijas. Ar to saistītās izmaksas sedz pieprasījuma iesniedzējs.
  3. 2. punktā minētos dokumentus var pieprasīt un izsniegt arī pa pastu.
  4. Izmantojot Valsts komercreģistra biroja tiešsaistes pakalpojumu portālu, 2. punktā minētos dokumentus var pieprasīt un saņemt elektroniskā veidā ar iekļautu, pievienotu vai piesaistītu elektronisko parakstu. Tos var pieprasīt arī ar elektroniskā vienotā kontaktpunkta starpniecību saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 49/2009 par pakalpojumu sniedzēju brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību Rumānijā, kas grozīts ar Likumu Nr. 68/2010.
  5. Maksa par kopiju un/vai informācijas sniegšanu nedrīkst pārsniegt ar izsniegšanu saistītās administratīvās izmaksas neatkarīgi no izsniegšanas veida.

41. pants

 1. 4. pantā minēto dokumentu elektroniskās kopijas un informāciju arī dara publiski pieejamu, izmantojot komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmu. Ar to saistītās izmaksas sedz pieteikuma iesniedzējs.
 2. Maksa, ko iekasē par kopiju izsniegšanu un/vai informācijas sniegšanu no komercreģistra, izmantojot komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, nepārsniedz saistītās administratīvās izmaksas.

Personu, uz kurām attiecas reģistrācijas komercreģistrā pienākums, dokumentu un aktu izpildi nodrošina saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 5. pantu:

 1. Reģistrāciju un atzīmes var izpildīt attiecībā pret trešām personām, sākot no dienas, kad tās ir iekļautas komercreģistrā vai publicētas Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā vai citā tiesību aktos paredzētā izdevumā.
 2. Personas, uz kurām attiecas pienākums pieprasīt ieraksta veikšanu, nevar pieprasīt nereģistrētu dokumentu vai aktu piemērojamību attiecībā uz trešām personām, izņemot gadījumus, kad tās var pierādīt, ka trešās personas bijušas informētas par šādu dokumentu un aktu pastāvēšanu.
 3. Valsts komercreģistra birojs publicē savā tīmekļa vietnē un tiešsaistes pakalpojumu portālā un iesniedz publicēšanai Eiropas e-tiesiskuma portālā aktuālo informāciju par valsts tiesību normām attiecībā uz komercreģistrā obligāti reģistrējamo personu dokumentu, aktu un atzīmju izsludināšanu un izpildāmību pret trešām personām.”

Turklāt uz uzņēmumiem šajā jomā attiecas īpaši noteikumi, t. i., Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 50.–53. pants:

50. pants

 1. Pret trešām personām nevar izpildīt dokumentus vai aktus, kas nav publicēti tiesību aktos paredzētajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad uzņēmums var pierādīt, ka trešās personas par tiem ir bijušas informētas.
 2. Darbības, ko uzņēmums veic pirms 16. dienas kopš lietas tiesneša ziņojuma publicēšanas Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā (šobrīd saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009 (ar grozījumiem) pieteikumus var izskatīt komercreģistra biroja direktors vai Valsts komercreģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona), nav izpildāmas pret trešām personām, ja tās var pierādīt, ka tām nebija iespējams zināt par šādām darbībām.

51. pants.
Tomēr trešās personas var atsaukties uz dokumentiem vai aktiem, kas nav publicēti, ja vien to nepublicēšana neatceļ to spēkā esību.
52. pants.
1. Ja pastāv neatbilstība starp komercreģistra birojā iesniegto tekstu un Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā vai laikrakstos publicēto tekstu, uzņēmumam nav tiesību piemērot publicēto tekstu pret trešām personām. Trešās personas var piemērot publicēto tekstu pret uzņēmumu, izņemot gadījumus, kad uzņēmums var pierādīt, ka trešā persona bijusi informēta par komercreģistra birojā iesniegto teksta versiju.

Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 12. panta 1. punktā ir noteikts:

 1. Komercreģistru veido reģistrs tādu juridisku personu reģistrācijai, kuras ir uzņēmumi, valsts uzņēmumi vai valsts uzņēmējsabiedrības, publiskās korporācijas, ekonomisko interešu grupas, kooperatīvās organizācijas, Eiropas uzņēmējsabiedrības, Eiropas ekonomisko interešu grupas vai citas tiesību aktos norādītās juridiskās personas un kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, reģistrs tādu juridisku personu reģistrācijai, kuras ir kooperatīvas sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības un kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, kā arī reģistrs individuālo komersantu, viena īpašnieka sabiedrību un ģimenes uzņēmumu, kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, reģistrācijai. Šos reģistrus uztur datorizētā sistēmā.
 2. Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 6. panta 1. punkts kopā ar 1. pantu valdības Ārkārtas rīkojumā Nr. 116/2009, ar kuru ievieš konkrētus pasākumus ierakstu veikšanai komercreģistrā un kurš pieņemts ar grozījumiem ar Likumu Nr. 84/2010, nosaka, ka “ieraksti komercreģistrā tiek veikti, balstoties uz lēmumu, ko pieņem komercreģistra biroja direktors vai Valsts komercreģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona, vai arī — attiecīgos gadījumos — ar galīgo tiesas spriedumu, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi”.
 3. Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 26. panta 1. punktā ir noteikts, ka “reģistrācijas komercreģistrā datums ir tās dienas datums, kad faktiski veikts ieraksts reģistrā”.
 4. Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 26. panta 1. punkts nosaka, ka “ieraksti komercreģistrā tiek veikti 24 stundu laikā no dienas, kad komercreģistra biroja direktors vai Valsts komercreģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona izsniedz lēmumu, savukārt uzņēmēja reģistrācijas gadījumā — 24 stundu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par atļauju reģistrēt”.
 5. Saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 51. panta 2. daļu “ieraksti komercreģistrā tiek veikti elektroniski — gan tiesām piesaistītajos komercreģistra birojos, gan centrālajā datorizētajā reģistrā”.

Neatbilstības starp reģistra ierakstu un tā publikāciju

Ieraksti komercreģistrā nodrošina dokumentu izpildāmību pret trešām personām, izņemot gadījumus, kad tiesību akti paredz kumulatīvu nosacījumu to publicēšanai Rumānijas Oficiālajā Vēstnesī un attiecīgā gadījumā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Personas, uz kurām attiecas pienākums pieprasīt ieraksta veikšanu, nevar pieprasīt nereģistrētu dokumentu vai aktu piemērojamību attiecībā uz trešām personām, izņemot gadījumus, kad tās var pierādīt, ka trešās personas bijušas informētas par šādu dokumentu un aktu pastāvēšanu.

Tādējādi pēc ierakstu apstrādes komercreģistrā ORCT pēc savas ierosmes nosūta tiesību aktos paredzētos dokumentus publicēšanai ONRC tīmekļa vietnē un/vai savā e-pakalpojumu portālā vai attiecīgā gadījumā Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV vai VII daļā un attiecīgā gadījumā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uz pieteikuma iesniedzēja rēķina.

Pret trešām personām nevar izpildīt dokumentus vai aktus, kas nav publicēti tiesību aktos paredzētajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad uzņēmums var pierādīt, ka trešās personas par tiem ir bijušas informētas.

Darbības, ko uzņēmums veic pirms 16. dienas kopš lietas tiesneša ziņojuma publicēšanas Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā (šobrīd saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009 (ar grozījumiem) pieteikumus var izskatīt komercreģistra biroja direktors vai Valsts komercreģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona), nav izpildāmas pret trešām personām, ja tās var pierādīt, ka tām nebija iespējams zināt par šādām darbībām.

Tomēr trešās personas var atsaukties uz dokumentiem vai aktiem, kas nav publicēti, ja vien to nepublicēšana neatceļ to spēkā esību.
Ja pastāv neatbilstība starp komercreģistra birojā iesniegto tekstu un Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā vai laikrakstos publicēto tekstu, uzņēmumam nav tiesību piemērot publicēto tekstu pret trešām personām. Trešās personas var piemērot publicēto tekstu pret uzņēmumu, izņemot gadījumus, kad uzņēmums var pierādīt, ka trešā persona ir bijusi informēta par komercreģistra birojā iesniegto teksta versiju.

Kurš ir atbildīgs par ierakstu precizitāti?

Tiesību aktos paredzētos dokumentus un aktus attiecīgā gadījumā iekļauj komercreģistrā pēc fizisku un/vai juridisku personu, uz kurām attiecas reģistrācijas pienākums, citu ieinteresēto personu pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas.

Saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 21. pantu uzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 15 dienu laikā no dienas, kad dokumenti un akti, uz kuriem attiecas reģistrācijas pienākums, ir reģistrēti, iesniegt pieteikumu ierakstu veikšanai komercreģistrā. Ierakstus reģistrā izdara arī pēc ieinteresēto personu pieprasījuma ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad tās uzzinājušas par reģistrējamo dokumentu vai aktu.

Pieteikuma iesniedzējs, kā noteikts Likumā Nr. 359/2004, kas vēlāk grozīts un papildināts, ir atbildīgs par reģistrācijas pieteikumos un to pamatojošajos dokumentos norādīto datu likumību, autentiskumu un pareizību.

Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 6. panta 1. punkts kopā ar 1. pantu valdības Ārkārtas rīkojumā Nr. 116/2009, ar kuru ievieš konkrētus pasākumus ierakstu veikšanai komercreģistrā un kurš pieņemts ar grozījumiem un papildinājumiem ar Likumu Nr. 84/2010, nosaka, ka “ieraksti komercreģistrā tiek veikti, balstoties uz lēmumu, ko pieņem komercreģistra biroja direktors vai Valsts komercreģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona, vai arī — attiecīgos gadījumos — ar galīgo tiesas spriedumu, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi”.

Attiecīgā gadījumā ieraksti komercreģistrā tiek veikti:

 1. 24 stundu laikā no dienas, kad deleģētais tiesnesis/ORCT direktors/iecelta persona izsniedz lēmumu vai no dienas, kad tika izsniegts tiesas spriedums par atļauju reģistrēt”.
 2. 24 stundu laikā no dienas, kad ORCT direktors/iecelta persona izsniedz lēmumu vai no dienas, kad tika izsniegts tiesas spriedums par ierakstu veikšanu;
 3. 15 dienu laikā no dienas, kad saņemta apliecināta kopija galīgajam tiesas spriedumam par dokumentiem un aktiem, kas minēti Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās, grozītās un papildinātās redakcijas) 21. panta e)–g) punktā, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi.

ORCT direktora/ieceltās personas lēmumi par jebkuru ierakstu komercreģistrā ir juridiski izpildāmi un pret tiem var iesniegt tikai iebildumus. Iebilduma iesniegšana neaptur lēmuma izpildi. Procedūras, saskaņā ar kurām tiek pieņemts lēmums par ierakstu veikšanu komercreģistrā, izpilda ORCT darbinieki.

Datu aizsardzības procedūras

Procedūras, kas saistītas ar datu subjekta tiesībām attiecībā uz viņa persondatu publicēšanu un glabāšanu

Pildot savus pienākumus, kā noteikts tiesību aktos, kas reglamentē komercreģistra darbību, Valsts komercreģistra birojs un tiesām/teritoriālajām iestādēm piesaistītās komercreģistra nodaļas vāc un apstrādā datus un informāciju, tai skaitā persondatus, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumi.

Valsts komercreģistra birojs kā persondatu pārzinis ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību visām tiesību normām par persondatu aizsardzību un apstrādi.

Fiziskas personas dati tiek vākti konkrētiem, skaidri noteiktiem un likumīgiem nolūkiem un pēc tam netiek apstrādāti veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem (mērķa ierobežojuma princips).

Persondati, ko pieteikuma iesniedzēji sniedz, aizpildot/iesniedzot pieteikumus un iesniedzot tos apliecinošus aktus/dokumentus, tiek apstrādāti, lai izpildītu komercreģistra galvenos konkrētos pienākumus/funkcijas.

Centrālajā datorizētajā komercreģistrā/integrētajā informācijas sistēmā reģistrētā informācija tiek glabāta neierobežotu laiku. Reģistrācijas pieteikumi (veidlapas) komercreģistrā, kas tiek iesniegti, lai reģistrētu uzņēmēju, veiktu ierakstus reģistrā par uzņēmēja dokumentiem un aktiem, kā arī tam pievienotie dokumenti tiek arhivēti uzņēmēja lietā (papīra formātā un elektroniski).

To dokumentu publicēšana, kas izdoti pēc ierakstu ievadīšanas komercreģistrā/ko sagatavojuši palīdzības dienesta darbinieki, atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem, un šādi dati attiecas tikai uz attiecīgo personu uzvārdu un vārdu, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību un dzīvesvietas valsti, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi.

Tādējādi, lai ievērotu tiesību normas par personu aizsardzību attiecībā uz persondatu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, attiecībā uz informāciju par fiziskām personām, kas ieņem amatus profesijā, kura iekļauta komercreģistrā, pretendentiem izsniegtajos dokumentos, tai skaitā kopijās/apliecinātās kopijās, ir norādīts tikai šo personu uzvārds un vārds, dzimšanas dati un dzimšanas vieta, valstspiederība un dzīvesvietas valsts. Attiecībā uz citu persondatu izpaušanu papildus iepriekš uzskaitītajiem datiem tos var izsniegt tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir datu subjekts (persona, kuras persondati tiek apstrādāti) vai ja pieteikuma iesniedzējs pamato likumīgās intereses.

Valsts komercreģistra birojs nodrošina, ka datu subjekti īsteno savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 679/2016: tiesības uz informāciju un piekļuvi persondatiem un to labošanu vai dzēšanu, tiesības uz apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iebilst, tiesības nepiemērot lēmumu, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, tai skaitā profilēšanu, tiesības iesniegt sūdzību Valsts persondatu apstrādes uzraudzības iestādei [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucharest).

Iepriekš minētās tiesības, ievērojot Regulā (ES) Nr. 679/2016 noteiktās prasības un izņēmumus, var izmantot, nosūtot pa pastu pienācīgi datētu un parakstītu rakstisku pieprasījumu uz šādu adresi: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, pasta indekss: 030837 vai pa e-pastu uz: datepersonale@onrc.ro.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37. pantu iestādē ir iecelts persondatu aizsardzības speciālists, kura kontaktinformācija ir publicēta tīmekļa vietnē sadaļā Persondati.

Kontaktinformācija

Kontaktinformācija ir pieejama šeit.

Noderīgas saites

Rumānijas komercreģistra oficiālā tīmekļa vietne

Rumānijas Valsts komercreģistra biroja e-pakalpojumu portāls

Lapa atjaunināta: 15/11/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.