Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Rumānija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Rumānijas Tieslietu ministrijas Valsts komercreģistra biroja uzturēto Rumānijas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Rumānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kādu informāciju satur Rumānijas komercreģistrs?

Rumānijas Valsts komercreģistra birojs ir valsts struktūra ar juridiskās personas statusu, un tas ir pakļauts Tieslietu ministrijai. Birojs atbild par centrālā datorizētā komercreģistra uzturēšanu, organizāciju un pārvaldību.

Valsts komercreģistra birojam pakļautie komercreģistra biroji atrodas Bukarestē un katrā Rumānijas administratīvajā apgabalā (to ir 41). Šie biroji atbild par vietējo komercreģistru uzturēšanu, organizāciju un pārvaldīšanu.

Saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 komercreģistrs satur informāciju par šādiem reģistrētiem uzņēmējiem:

 • uzņēmumi;
 • valsts uzņēmumi;
 • valsts uzņēmējsabiedrības;
 • publiskās korporācijas;
 • kooperatīvās sabiedrības;
 • kooperatīvās organizācijas;
 • ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas uzņēmējsabiedrības;
 • Eiropas kooperatīvās sabiedrības;
 • individuālie komersanti;
 • viena īpašnieka sabiedrības;
 • ģimenes uzņēmumi;
 • citas fiziskas vai juridiskas personas, kā paredzēts tiesību aktos.

Komercreģistrā reģistrē visus dokumentus, aktus, atzīmes un attiecīgo uzņēmēju identitāti, ja šādu reģistrāciju nosaka tiesību akti, kā arī citus tiesību aktos skaidri paredzētus aktus vai dokumentus.

Komercreģistra tīmekļa vietnē (https://www.onrc.ro/index.php/en) ir pieejami:

1) dokumenti;
2) informācija un pakalpojumi, sakārtoti pa sadaļām un pakalpojumiem;
3) informācija par Valsts komercreģistra biroju un tiesām piesaistītajiem komercreģistra birojiem;
4) dažādu veidu publiska informācija — bez maksas;
5) iestādes izmantotās veidlapas;
6) reģistrācijai komercreģistrā nepieciešamās formalitātes par katru uzņēmēju kategoriju un darbības veidu;
7) statistikas dati par reģistrētajām darbībām. Var piekļūt arī

 • informācijai par iestādes vēsturi;
 • komercreģistra biroja (ORC) tīklam;
 • veidlapām (uzņēmējiem u. c.) un citām formalitātēm;
 • informācijai par maksām un nodevām par Valsts komercreģistra biroja (ONRC) pakalpojumiem;
 • pakalpojumiem;
 • tiesību aktiem;
 • statistikas datiem;
 • plašsaziņas līdzekļiem paredzētajai informācijai.

Valsts komercreģistra biroja sniegtie tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tā e-pakalpojumu portālā, kas izveidots nozaru darbības programmas “Ekonomikas konkurētspējas palielināšana. Ieguldījums nākotnē” ietvaros īstenotā projektā “Valsts komercreģistra biroja sniegtie tiešsaistes pakalpojumi (e-pārvalde) uzņēmējiem tam īpaši paredzētā portālā”.

Valsts komercreģistra biroja e-pakalpojumu portālā tiek sniegti šādi tiešsaistes pakalpojumi:

 • “InfoCert”;
 • “Recom online”;
 • uzņēmuma nosaukuma pieejamības pārbaude un uzņēmuma nosaukuma rezervācija tiešsaistē;
 • iepriekšējas pārbaudes (juridisku/fizisku personu, viena īpašnieka sabiedrību / ģimenes uzņēmumu nosaukumu/logotipu pieejamība un/vai rezervēšana);
 • ierakstu veikšana komercreģistrā un juridisku personu pilnvarošana;
 • komercreģistrā reģistrēto uzņēmumu kontaktinformācijas atjaunināšana;
 • aktuālas informācijas iegūšana par uzņēmuma iepriekšējām darbībām, statistikas dati;
 • dokumentu (apliecinājumu) izsniegšana;
 • lietas statusa informācija;
 • komercreģistram iesniegto pieteikumu paziņojumi;
 • lēmumi par komercreģistram iesniegto pieteikumu atlikšanu;
 • informācijas publicēšana par dažādiem juridisko personu statusiem;
 • statistikas dati (darbības centrālajā komercreģistrā, uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu);
 • komercreģistra bezsaistes veidlapa.

Izmantojot pakalpojumu “Recom online”, var saņemt šādu informāciju par uzņēmējiem:

 • organizācijas nosaukums un veids;
 • identifikācijas dati (kārtas numurs komercreģistrā, Eiropas vienotais identifikācijas numurs, unikālais reģistrācijas kods, juridiskā adrese, uzņēmuma kontaktinformācija (tālruņa, faksa numurs));
 • juridiskā adrese (juridisko adresi apliecinošs dokuments, datums, no kura juridiskās adreses apliecinājums ir derīgs, juridiskās adreses apliecinājuma derīguma beigu datums, juridiskās adreses pastāvēšanas ilgums);
 • parakstītais un iemaksātais kapitāls;
 • deklarētā/pilnvarotā uzņēmēja pamatdarbības joma;
 • deklarētā/pilnvarotā uzņēmēja papildu darbības jomas;
 • saistīto fizisko un juridisko personu identifikācijas dati;
 • direktoru identifikācijas dati;
 • dati par logotipiem;
 • informācija par filiālēm/meitasuzņēmumiem/struktūrvienībām (juridiskā adrese, tālruņa numurs);
 • informācija par papildu adresēm / darbības vietām (juridiskā adrese, tālruņa numurs);
 • informācija par juridiskajām adresēm un/vai darbībām, kas apstiprinātas saskaņā ar Likuma Nr. 359/2004 15. pantu;
 • dati par īpašumtiesībām;
 • dati par vienošanos ar kreditoriem;
 • dati par faktiem, uz kuriem attiecas Likuma Nr. 26/1990 21. panta e)–h) punkts;
 • dati par citām atzīmēm;
 • bilances dati (apgrozījums, vidējais darbinieku skaits, bruto peļņa), ja Finanšu ministrija ir sniegusi šādu informāciju.

Vai piekļuve Rumānijas komercreģistram ir bez maksas?

Komercreģistra informācijai var piekļūt tiešsaistē, izmantojot Valsts komercreģistra biroja e-pakalpojumu portālu. Informācijai var piekļūt pēc tam, kad lietotājs ir reģistrējies (izveidojot lietotājvārdu un paroli), un par to nav jāmaksā.

Informācija Valsts komercreģistra biroja portālā ir strukturēta atbilstoši sniegtajiem pakalpojumiem. Daļai informācijas var piekļūt bez maksas, daļai — par maksu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ir pieejama šāda informācija:

 • vispārīga informācija personām, kuras vēlas veikt konkrētas regulētas darbības (uzņēmumiem, fiziskām personām, juridiskām personām, valsts iestādēm un struktūrām utt.), ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.onrc.ro/index.php/en;
 • pakalpojuma “Recom online” komponents, kas jāabonē, saņēmējam ir pieejams pēc līguma noslēgšanas. Piekļuve tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī;
 • e-veidlapas;
 • informācijai par komercreģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu statusu var piekļūt bez maksas;
 • sadaļai par komercreģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu atlikšanas lēmumiem var piekļūt bez maksas;
 • bez maksas var piekļūt arī noteiktai publiskai informācijai (finanšu pārskatiem, informācijai par brīvprātīgu likvidāciju, likvidāciju uz likuma pamata utt.).

Visām tīmekļa vietnes https://www.onrc.ro/index.php/en sadaļām var piekļūt bez maksas, un tās ir pieejamas 24 stundas diennaktī.

Kā veikt meklēšanu Rumānijas komercreģistrā?

Informāciju, kas bez maksas pieejama pakalpojumā “Recom online”, var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

 • uzņēmēja vārds / uzņēmuma nosaukums;
 • komercreģistra numurs;
 • unikālais reģistrācijas numurs;
 • administratīvais apgabals, kurā atrodas juridiskā adrese.

Pakalpojumā “Recom online” ieinteresētās personas var saņemt šādu vispārīgu informāciju bez maksas:

 • komercreģistrā reģistrētā uzņēmēja vārds / uzņēmuma nosaukums;
 • komercreģistra numurs;
 • Eiropas vienotais identifikācijas numurs (EVIN);
 • unikālais reģistrācijas numurs;
 • biroja / uzņēmēja juridiskā adrese;
 • uzņēmuma statuss (piemēram, darbojas, darbība izbeigta, likvidēts, bankrotējis, izņemts no reģistra).

Rumānijas komercreģistra vēsture

Komercreģistrs tika izveidots 1990. gadā saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 par komercreģistru.

2011. gada otrajā pusē sāka darboties īpašs portāls, kas sniedz jaunus tiešsaistes pakalpojumus uzņēmējiem un citām ieinteresētām personām.

Valsts komercreģistra biroja mērķi:

 • informēt uzņēmējus, valsts iestādes, plašsaziņas līdzekļus un citas ieinteresētās personas par komercreģistra darbību;
 • paātrināt piekļuvi informācijai;
 • samazināt rindas komercreģistra birojos;
 • paātrināt reģistrācijas dokumentu iesniegšanu komercreģistrā;
 • vienkāršot uzņēmēju reģistrācijas, finanšu informācijas iesniegšanas un informācijas un dokumentu pieprasīšanas procedūras;
 • sniegt komercreģistra reāllaika informāciju personām, kuras iesniegušas pieteikumus tiešsaistē.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Rumānijas komercreģistrs ir izveidots un darbojas saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 par komercreģistru, kas ticis pārpublicēts un grozīts. Atļauja dibināt organizācijas, kuras ir obligāti reģistrējamas komercreģistrā, kā arī šādu organizāciju darbības atļauja un atļauja veikt reģistrāciju komercreģistrā un reģistrēt grozījumus dibināšanas dokumentos, kā arī attiecībā uz citiem skaidri atrunātiem aspektiem tiek izsniegta saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990, valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009, Likumu Nr. 359/2004 un Īstenošanas noteikumiem par komercreģistru uzturēšanu, darbības ierakstu veikšanu un informācijas sniegšanu, kas apstiprināti ar tieslietu ministra Rīkojumu Nr. 2594/C/2008. Katra komercreģistrā obligāti reģistrējamā darbības veida īpašos aspektus reglamentē atsevišķi tiesību akti. Vissvarīgākie no tiem ir Likums Nr. 31/1990 par uzņēmumiem, Likums Nr. 1/2005 par kooperatīvu organizāciju un darbību, Likums Nr. 566/2004 par lauksaimniecības kooperatīviem, valdības Ārkārtas rīkojums Nr. 44/2008 par individuālo komersantu, viena īpašnieka sabiedrību un ģimenes uzņēmumu komercdarbības veikšanu un Likums Nr. 161/2003 par konkrētiem pasākumiem pārredzamības nodrošināšanai, ieņemot amatus valsts pārvaldē, īstenojot valsts ierēdņa funkcijas vai veicot uzņēmējdarbību, un korupcijas novēršanai un sodīšanai par to.

Turpmāk norādītajos valsts tiesību aktos ir noteikts, ka trešās personas var pamatoties uz komercreģistrā ietverto informāciju un dokumentiem saskaņā ar 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Direktīvā (ES) 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem.

 1. Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 1. panta 1. punktā ir noteikts, ka “šādām fiziskām un juridiskām personām pirms saimnieciskās darbības sākšanas ir jāiesniedz pieteikums attiecīgi reģistrācijai vai iekļaušanai komercreģistrā: individuālie komersanti, viena īpašnieka sabiedrības un ģimenes uzņēmumi, uzņēmumi, valsts uzņēmējsabiedrības un valsts uzņēmumi, publiskās korporācijas, ekonomisko interešu grupas, kooperatīvās sabiedrības, kooperatīvās organizācijas, Eiropas uzņēmējsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas ekonomisko interešu grupas, kuru galvenais birojs atrodas Rumānijā, kā arī citas tiesību aktos noteiktās fiziskās un juridiskās personas.”
  Turklāt tā paša likuma 1. panta 2. punktā ir noteikts, ka “savas darbības laikā, vai arī to noslēdzot, 1. punktā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām jāiesniedz pieprasījums, lai tajā pašā reģistrā tiktu veiktas attiecīgas atzīmes par dokumentiem un aktiem, kas ir reģistrējami tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 1. Komercreģistrā iekļautās informācijas sniegšana un saistīto dokumentu norakstu izsniegšana notiek saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 4. pantu:

“1. Komercreģistrs ir publiski pieejams.

2. Komercreģistra birojs sniedz informāciju, izsniedz izrakstus no reģistra un apliecinājumus par komercreģistrā reģistrētajiem datiem, kā arī apliecinājumus par to, vai par attiecīgo dokumentu vai aktu ir veikts ieraksts, un izsniedz reģistra ierakstu un iesniegto dokumentu kopijas un apliecinātas kopijas. Ar to saistītās izmaksas sedz pieprasījuma iesniedzējs.

3. 2. punktā minētos dokumentus var pieprasīt un izsniegt arī pa pastu.

4. Izmantojot Valsts komercreģistra biroja tiešsaistes pakalpojumu portālu, 2. punktā minētos dokumentus var pieprasīt un saņemt elektroniskā veidā ar iekļautu, pievienotu vai piesaistītu elektronisko parakstu. Tos var pieprasīt arī elektroniskajā vienotajā kontaktpunktā (PSC) saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 49/2009 par pakalpojumu sniedzēju brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību Rumānijā, kas grozīts ar Likumu Nr. 68/2010.

5. Maksa par norakstu un/vai informācijas sniegšanu nedrīkst pārsniegt ar izsniegšanu saistītās administratīvās izmaksas neatkarīgi no izsniegšanas formas.

4.1 pants

1. 4. pantā minēto dokumentu un informācijas elektroniskās kopijas arī dara publiski pieejamas, izmantojot komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmu. Ar to saistītās izmaksas sedz pieteikuma iesniedzējs.

2. Maksa, ko iekasē par kopiju izsniegšanu un/vai informācijas sniegšanu no komercreģistra, izmantojot komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, nepārsniedz saistītās administratīvās izmaksas.”

Personu, uz kurām attiecas reģistrācijas komercreģistrā pienākums, dokumentu un aktu izpildi nodrošina saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 5. pantu:
“1. Reģistrāciju un atzīmes var izpildīt attiecībā pret trešām personām, sākot no dienas, kad tās ir iekļautas komercreģistrā vai publicētas Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā vai citā tiesību aktos paredzētā izdevumā.
2. Personas, uz kurām attiecas pienākums pieprasīt ieraksta veikšanu, nevar pieprasīt nereģistrētu dokumentu vai aktu piemērojamību attiecībā uz trešām personām, izņemot gadījumus, kad tās var pierādīt, ka trešās personas bijušas informētas par šādu dokumentu un aktu pastāvēšanu.
3. Valsts komercreģistra birojs publicē savā tīmekļa vietnē un tiešsaistes pakalpojumu portālā un iesniedz publicēšanai Eiropas e-tiesiskuma portālā aktuālo informāciju par valsts tiesību normām attiecībā uz komercreģistrā obligāti reģistrējamo personu dokumentu, aktu un atzīmju izsludināšanu un izpildāmību pret trešām personām.”

Turklāt uz uzņēmumiem šajā jomā attiecas īpaši noteikumi, t. i., Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 50.–53. pants:

50. pants.
1. Pret trešām personām nevar izpildīt dokumentus vai aktus, kas nav publicēti tiesību aktos paredzētajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad uzņēmums var pierādīt, ka trešās personas par tiem ir bijušas informētas.

2. Darbības, ko uzņēmums veic pirms 16. dienas kopš lietas tiesneša ziņojuma publicēšanas Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā (šobrīd saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 116/2009 (ar grozījumiem) pieteikumus var izskatīt komercreģistra biroja direktors vai Valsts komercreģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona), nav izpildāmas pret trešām personām, ja tās var pierādīt, ka tām nebija iespējams zināt par šādām darbībām.

51. pants.
Tomēr trešās personas var atsaukties uz dokumentiem vai aktiem, kas nav publicēti, ja vien to nepublicēšana neatceļ to spēkā esību.
52. pants.
1. Ja pastāv neatbilstība starp komercreģistra birojā iesniegto tekstu un Rumānijas Oficiālā Vēstneša IV daļā vai laikrakstos publicēto tekstu, uzņēmumam nav tiesību piemērot publicēto tekstu pret trešām personām. Trešās personas var piemērot publicēto tekstu pret uzņēmumu, izņemot gadījumus, kad uzņēmums var pierādīt, ka trešā persona ir bijusi informēta par komercreģistra birojā iesniegto teksta versiju.”

Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 12. panta 1. punktā ir noteikts:

1. Komercreģistru veido reģistrs tādu juridisku personu reģistrācijai, kuras ir uzņēmumi, valsts uzņēmumi vai valsts uzņēmējsabiedrības, publiskās korporācijas, ekonomisko interešu grupas, kooperatīvās organizācijas, Eiropas uzņēmējsabiedrības, Eiropas ekonomisko interešu grupas vai citas tiesību aktos norādītās juridiskās personas un kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, reģistrs tādu juridisku personu reģistrācijai, kuras ir kooperatīvas sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības un kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, kā arī reģistrs individuālo komersantu, viena īpašnieka sabiedrību un ģimenes uzņēmumu, kuru galvenais birojs vai filiāle atrodas Rumānijā, reģistrācijai. Šos reģistrus uztur datorizētā sistēmā.”

 1. Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 6. panta 1. punkts kopā ar 1. pantu valdības Ārkārtas rīkojumā Nr. 116/2009, ar kuru ievieš konkrētus pasākumus ierakstu veikšanai komercreģistrā un kurš pieņemts ar grozījumiem ar Likumu Nr. 84/2010, nosaka, ka “ieraksti komercreģistrā tiek veikti, balstoties uz lēmumu, ko pieņem komercreģistra biroja direktors vai Valsts komercreģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona, vai arī — attiecīgos gadījumos — ar galīgo tiesas spriedumu, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi”.
  Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 26. panta 1. punktā ir noteikts, ka “reģistrācijas komercreģistrā datums ir tās dienas datums, kad faktiski veikts ieraksts reģistrā”.
  Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 26. panta 1. punkts nosaka, ka “ieraksti komercreģistrā tiek veikti 24 stundu laikā no dienas, kad komercreģistra biroja direktors vai Valsts komercreģistra biroja ģenerāldirektora iecelta persona izsniedz lēmumu, savukārt uzņēmēja reģistrācijas gadījumā — 24 stundu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par atļauju reģistrēt”.

Saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 51. panta 2. daļu “ieraksti komercreģistrā tiek veikti elektroniski — gan tiesām piesaistītajos komercreģistra birojos, gan centrālajā datorizētajā reģistrā”.
Plašāka informācija pieejama šeit.

Attiecīgas saites

Rumānijas Valsts komercreģistra biroja oficiālā tīmekļa vietne

Rumānijas Valsts komercreģistra biroja e-pakalpojumu portāls

Saistītie tiesību akti

LIKUMS Nr. 26/1990 PDF (669 Kb) ro

VALDĪBAS ĀRKĀRTAS RĪKOJUMS Nr. 116/2009 PDF (255 Kb) ro

2008. gada 10. oktobra ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI par komercreģistru uzturēšanu PDF (1034 Kb) ro

LIKUMS Nr. 359/2004 PDF (527 Kb) ro

Lapa atjaunināta: 18/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.