Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Rumānija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Rumānijas Tieslietu ministrijas Valsts komercreģistra biroja uzturēto Rumānijas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Rumānija

Valsts reģistra izveides vēsture

Kad tas tika dibināts?

Komercreģistrs tika izveidots 1990. gadā saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 par komercreģistru.

Saskaņā ar 2002. gada 10. oktobra Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 129, ar ko groza Likumu Nr. 26/1990 par komercreģistru un Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 76/2001 par dažu administratīvo formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz komersantu veikto darbību reģistrāciju un atļauju izsniegšanu, Rumānijas Valsts komercreģistra birojs ir valsts iestāde ar juridiskas personas statusu, un tā ir pakļauta Tieslietu ministrijai. Birojs atbild par centrālā datorizētā komercreģistra uzturēšanu, organizēšanu un pārvaldību.

Valsts komercreģistra biroja pakļautībā ir vairāki komercreģistra biroji Bukarestē un katrā no 41 Rumānijas apgabaliem. Tie atbild par vietējo komercreģistru uzturēšanu, organizēšanu un pārvaldību.

Kad tas tika digitalizēts?

2011. gada otrajā pusē tika atvērts īpašs portāls, kas piedāvā jaunus tiešsaistes pakalpojumus uzņēmējiem un citiem interesentiem.

Valsts komercreģistra biroja mērķi:

 • informēt uzņēmējus, valsts iestādes, medijus un citas ieinteresētās personas par darbībām komercreģistrā;
 • samazināt informācijas iegūšanai nepieciešamo laiku;
 • samazināt sastrēgumus komercreģistra birojos;
 • samazināt laiku, kas nepieciešams reģistrācijas dokumentu iesniegšanai komercreģistrā;
 • vienkāršot speciālistu reģistrācijas, finanšu informācijas sniegšanas un informācijas un dokumentu pieprasījumu procedūras;
 • nodrošināt tiešsaistes pieteikuma iesniedzējiem reāllaika informāciju par komercreģistra datiem.

Kādi ir spēkā esošie piemērojamie tiesību akti?

Likums Nr. 265/2022 par komercreģistru un ar ko groza un papildina citus tiesību aktus, kuri attiecas uz reģistrāciju komercreģistrā.

Likums Nr. 31/1990

Valdības ārkārtas rīkojums Nr. 44/2008

Likums Nr. 129/2019

Valsts komercreģistra biroja un tiesām piesaistīto komercreģistra biroju organizācijas un darbības noteikumi

Lēmums, ar ko apstiprina nodevas un maksas par noteiktām darbībām, ko veic Valsts komercreģistra birojs un tiesām piesaistītie komercreģistra biroji

Kādu informāciju piedāvā uzņēmumu reģistrs?

Kam ir tiesības piekļūt reģistram?

Piekļuve informācijai, kas publicēta ONRC tīmekļa vietnē, ir bez maksas jebkurai ieinteresētai personai un tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī. Tīmekļa vietnē https://www.onrc.ro/index.php/ro/ ir pieejama informācija par:

 • veidlapas un dokumenti, kas nepieciešami, lai veiktu ierakstus komercreģistrā un Centrālajā faktisko īpašnieku reģistrā;
 • nepieciešamās veidlapas un veidi, kā izsniegt apliecinājumus, kā iegūt informāciju, kopijas / apliecinātas kopijas, dublikātus;
 • vispārīga informācija personām, kuras ir ieinteresētas veikt konkrētas reglamentētās darbības (speciālistiem, fiziskām personām, juridiskām personām, publiskā sektora struktūrām un iestādēm;
 • tiesību akti, kas piemērojami komercreģistram / Centrālajam faktisko īpašnieku reģistram;
 • sabiedrības interešu informācija;
 • saziņa/paziņojumi presei, pasākumi;
 • informācija par persondatu apstrādes principiem;
 • ONRC/ORCT [tiesām piesaistīto komercreģistra biroju] kontaktinformācija (juridiskā adrese, e-pasts, tālruņa / faksa numurs).

Komercreģistra tīmekļa vietnē sniegta šāda informācija:

 1. dokumenti;
 2. informācija un pakalpojumi, kas sakārtoti sadaļās un pakalpojumos;
 3. informācija par Valsts komercreģistra biroju un tiesām piesaistītajiem komercreģistra birojiem;
 4. dažādu veidu publiska informācija – bez maksas;
 5. iestādes izmantotās veidlapas;
 6. reģistrācijai komercreģistrā nepieciešamās formalitātes par katru uzņēmēju kategoriju un darbības veidu;
 7. formalitātes reģistrācijai Valsts komercreģistra biroja uzturētajā Centrālajā faktisko īpašnieku reģistrā juridiskajām personām, kurām jāpiesakās iekļaušanai komercreģistrā, izņemot valsts kapitālsabiedrības, kā arī valsts uzņēmumus un valsts uzņēmējsabiedrības;
 8. statistikas dati par reģistrētajām darbībām. Var piekļūt arī:
  • informācijai par iestādes vēsturi;
  • ORC [Komercreģistra biroja] tīklam;
  • veidlapām (uzņēmējiem u. c.) un citām formalitātēm;
  • informācijai par maksām un nodevām par ONRC [Valsts komercreģistra biroja] pakalpojumiem;
  • pakalpojumiem;
  • tiesību aktiem;
  • statistikas datiem;
  • medijiem paredzētai informācijai.

Piekļuve informācijai Valsts komercreģistra biroja e-pakalpojumu portālā ir bez maksas, 24 stundas diennaktī. Informācijai var piekļūt pēc tam, kad lietotājs ir reģistrējies (izveidojot lietotājvārdu un paroli), un par to nav jāmaksā.

Informācija Valsts komercreģistra biroja portālā ir sakārtota pēc pakalpojumiem, ko sniedz bez maksas vai par maksu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Komercreģistrā reģistrē visus dokumentus, aktus, atzīmes un attiecīgo uzņēmēju identitāti, ja šādu reģistrāciju nosaka tiesību akti, kā arī citus tiesību aktos skaidri paredzētus aktus vai dokumentus.

Valsts komercreģistra biroja sniegtie tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tā e-pakalpojumu portālā, kas izveidots nozaru darbības programmas “Ekonomikas konkurētspējas palielināšana”, “Ieguldījums nākotnē” ietvaros īstenotā projektā “Valsts komercreģistra biroja sniegtie tiešsaistes pakalpojumi (e-pārvalde) uzņēmējiem tam īpaši paredzētā portālā”.

Valsts komercreģistra biroja e-pakalpojumu portālā tiek sniegti šādi tiešsaistes pakalpojumi:

 • “Infocert”;
 • “Recom online”;
 • uzņēmuma nosaukuma pieejamības pārbaude un uzņēmuma nosaukuma rezervācija tiešsaistē;
 • iepriekšējas pārbaudes (juridisku / fizisku personu, viena īpašnieka sabiedrību / ģimenes uzņēmumu nosaukumu pieejamība un / vai rezervēšana);
 • ierakstu veikšana komercreģistrā un juridisku personu pilnvarošana;
 • komercreģistrā reģistrēto uzņēmumu kontaktinformācijas atjaunināšana;
 • aktuālas informācijas iegūšana par uzņēmuma iepriekšējām darbībām, statistikas dati;
 • dokumentu (apliecinājumu) izsniegšana;
 • lietas statusa informācija;
 • komercreģistram iesniegto pieteikumu paziņojumi;
 • rīkojumi par komercreģistram iesniegto pieteikumu atlikšanu;
 • informācijas publicēšana par dažādiem juridisko personu statusiem komercreģistra elektroniskajā biļetenā [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului - BERC];
 • statistikas dati (darbības centrālajā komercreģistrā, uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu);
 • komercreģistra bezsaistes veidlapa;
 • deklarācijas par juridiskās personas faktisko īpašnieku reģistrācija;
 • informācijas sniegšana no Centrālā faktisko īpašnieku reģistra.

Pakalpojuma “Recom online” komponents, kas jāabonē, saņēmējam ir pieejams pēc līguma noslēgšanas. Piekļuve tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī. Izmantojot šo pakalpojumu, par maksu var saņemt šādu informāciju uzņēmējiem:

 • organizācijas nosaukums un veids;
 • identifikācijas dati (kārtas numurs komercreģistrā, Eiropas vienotais identifikācijas numurs, unikālais reģistrācijas kods, juridiskā adrese, uzņēmuma kontaktinformācija (tālruņa, faksa numurs));
 • juridiskā adrese (juridisko adresi apliecinošs dokuments, datums, no kura juridiskās adreses apliecinājums ir derīgs, juridiskās adreses apliecinājuma derīguma beigu datums, juridiskās adreses pastāvēšanas ilgums);
 • parakstītais un iemaksātais kapitāls;
 • deklarētā/pilnvarotā uzņēmēja pamatdarbības joma;
 • deklarētā/pilnvarotā uzņēmēja papildu darbības jomas;
 • saistīto fizisko un juridisko personu identifikācijas dati;
 • direktoru identifikācijas dati;
 • dati par logotipiem;
 • informācija par meitasuzņēmumiem / filiālēm / struktūrvienībām (juridiskā adrese, tālruņa numurs);
 • informācija par papildu adresēm / darbības vietām (juridiskā adrese, tālruņa numurs);
 • informācija par juridiskajām adresēm un/vai darbībām, kas apstiprinātas saskaņā ar Likuma Nr. 359/2004 15. pantu / Likuma Nr.265/2022 121. pantu;
 • dati par īpašumtiesībām;
 • dati par vienošanos ar kreditoriem;
 • dati par faktiem, uz kuriem attiecas Likuma Nr. 26/1990 21. panta e)–h) punkts / Likuma Nr.265/2022 103. pants;
 • dati par citām atzīmēm;
 • bilances dati (apgrozījums, vidējais darbinieku skaits, bruto peļņa), ja Finanšu ministrija ir sniegusi šādu informāciju.

Bez maksas ir pieejami šādi pakalpojumi:

 • Recom online – pakalpojuma bezmaksas komponents;
 • e-veidlapas;
 • tiešsaistes pieteikums iekļaušanai uzņēmēju komercreģistrā;
 • deklarācijas par juridiskās personas faktisko īpašnieku reģistrācija tiešsaistē;
 • tiešsaistes piekļuve informācijai Centrālajā faktisko īpašnieku reģistrā (iestādēm / institūcijām ar uzraudzības/kontroles pilnvarām un pārskatu sniedzējiem, piemērojot pasākumus saskaņā ar principu “Pazīsti savu klientu”);
 • uzņēmuma nosaukuma pieejamības pārbaude un uzņēmuma nosaukuma rezervācija tiešsaistē;
 • Informācija par komercreģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu statusu;
 • piekļuve sadaļai par komercreģistrā iesniegto reģistrācijas rīkojumu atlikšanas lēmumiem;
 • piekļuve noteiktai publiskai informācijai (finanšu pārskatiem informācijai par brīvprātīgu likvidāciju utt.), izmantojot komercreģistra elektronisko biļetenu (BERC).

Galvenie pakalpojumi, ko sniedz komercreģistra elektroniskais biļetens, ir šādi:

 • iepazīšanās ar publicētajiem uzņēmēju rakstiem;
 • iepazīšanās ar biļeteniem, kuros publicēti uzņēmēju raksti;
 • raksta publicēšanu apliecinoša dokumenta izsniegšana (publicēšanas apliecinājums);
 • paziņojuma par publicētajiem rakstiem saņemšana;
 • interesējošo ziņojumu sniegšana.

SVARĪGA INFORMĀCIJA: Visām tīmekļa vietnes sadaļām un portālam var piekļūt bez maksas 24 stundas diennaktī.

Piekļuve komercreģistrā reģistrētajai informācijai

Komercreģistrā iekļautās informācijas sniegšana un saistīto dokumentu norakstu izsniegšana notiek saskaņā ar 11. pantu Likumā Nr. 265/2022 par komercreģistru un ar ko groza un papildina citus tiesību aktus, kuri attiecas uz reģistrāciju komercreģistrā:

1. Komercreģistrs ir publiski pieejams. Komercreģistra birojs pēc ieinteresētās personas pieprasījuma un uz tās rēķina, ievērojot persondatu aizsardzības tiesību aktus, sniedz informāciju un izsniedz apliecinājumus rumāņu valodā par komercreģistrā reģistrētajiem datiem, kā arī apliecinājumus par to, vai par attiecīgo dokumentu vai aktu ir veikts ieraksts, un izsniedz visu to reģistrēto vai sagatavoto dokumentu vai jebkuras to daļas kopijas un/vai apliecinātas kopijas, kas iesniegti reģistrācijas pieteikumu pamatojumam.

2. Informācijas un dokumentu pieprasījums būtu vai nu jāiesniedz reģistratūrā, vai jānosūta pa pastu vai kurjerpastu, vai elektroniski kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju, izņemot gadījumus, kad pieprasījums ir parakstīts, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu.

3. Komercreģistra birojs izsniedz 1. punktā minētos dokumentus vai nu elektroniski, t. i., elektroniskā formātā, kas parakstīti, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu vai attiecīgā gadījumā kvalificētu elektronisko zīmogu, vai papīra formātā ONRC juridiskajā adresē vai Komercreģistra iestādēs, vai arī pa pastu vai kurjerpastu.

4. Kopijas ir pienācīgi apliecinātas. Elektroniskās kopijas tiek apliecinātas, pievienojot elektronisko parakstu. Pēc pieprasījuma var izsniegt arī kopijas, kas nav oficiāli apliecinātas.

5. Dokumentu un informācijas elektroniskās kopijas, kas minētas 1. punktā, arī dara publiski pieejamas, izmantojot komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmu

6. Saņemtos dokumentus, t. i., elektroniski nosūtītos dokumentus, apstrādā arī, izmantojot starpsavienojumu ar elektronisko vienoto kontaktpunktu (PSC), turpmāk “PSC”, saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 49/2009 par pakalpojumu sniedzēju brīvību veikt darījumdarbību un par pakalpojumu sniegšanas brīvību Rumānijā, kas apstiprināts ar grozījumiem un papildinājumiem ar Likumu Nr. 68/2010, kurā vēlāk izdarīti grozījumi.

7. Par sniegto informāciju un izsniegtajiem dokumentiem iekasē maksu saskaņā ar reitingu sistēmu, kas noteikta ar tieslietu ministra rīkojumu un kuras likme nedrīkst pārsniegt administratīvās izmaksas par attiecīgās informācijas sniegšanu vai dokumentu izsniegšanu un ietver komercreģistra izveides un uzturēšanas izmaksas.

8. Informāciju un dokumentus, kas minēti 1. punktā, bez maksas izsniedz valsts iestādēm un institūcijām, kā arī Rumānijā akreditētām diplomātiskajām pārstāvniecībām.

9. Juridiskām personām, kas nav minētas 8. punktā, 1. punktā minēto informāciju sniedz bez maksas, ja to skaidri paredz tiesību akti.

10. ONRC un komercreģistra biroji žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem bez maksas sniedz konkrētu komercreģistrā ierakstītu informāciju, ko var izmantot vienīgi sabiedrības informēšanas nolūkos.

Kādu informāciju glabā reģistrā?

Kāda veidi dati tiek glabāti (publiskajā reģistrā reģistrēti subjekti, informācija par maksātnespēju, finanšu pārskati...)?

Saskaņā ar Likumu Nr. 265/2022 komercreģistrā ir iekļauta informācija par šādiem reģistrētiem uzņēmējiem:

 • uzņēmumi;
 • valsts uzņēmumi;
 • valsts uzņēmējsabiedrības;
 • publiskās korporācijas;
 • kooperatīvās sabiedrības;
 • kooperatīvās organizācijas;
 • ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas uzņēmējsabiedrības;
 • Eiropas kooperatīvās sabiedrības;
 • individuālie komersanti;
 • viena īpašnieka sabiedrības;
 • ģimenes uzņēmumi;
 • citas fiziskas vai juridiskas personas, kā paredzēts tiesību aktos.

Savas darbības laikā, vai arī to noslēdzot, Likuma Nr. 265/2022 4. panta 1. punktā minētajiem uzņēmējiem jāiesniedz pieprasījums, lai reģistrā tiktu veiktas attiecīgas atzīmes par dokumentiem un aktiem, kas ir reģistrējami tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Dokumenti un akti, kas ir jāreģistrē komercreģistrā, ir uzskaitīti Likuma Nr. 265/2022 88.–100. pantā.

Komercreģistrā iekļautajām juridiskajām personām vai attiecīgā gadījumā ieinteresētajām personām jāiesniedz ORCT šādi dokumenti kā ieraksti komercreģistrā:

 1. akciju emisijas prospekts, lai izveidotu akciju sabiedrību, veicot publisko parakstīšanos, un lai komercreģistra sekretārs atļautu tā publicēšanu, kā arī visi tā grozījumi;
 2. akciju emisijas prospekts, lai palielinātu akciju sabiedrību pamatkapitālu, veicot publisko parakstīšanos, un lai komercreģistra sekretārs atļautu tā publicēšanu, kā arī visi tā grozījumi;
 3. pārvaldes iestādes lēmums, ja šādas informācijas ierakstīšana komercreģistrā un publicēšana ir obligāta saskaņā ar tiesību aktiem;
 4. apliecinājums par juridiskās adreses un/vai filiāles telpu likumīgas turēšanas termiņa pagarinājumu;
 5. galīgie likvidācijas un aktīvu sadales pārskati un, attiecīgā gadījumā, compte rendu par administratoru un valdes locekļu veikto vadības darbu, ja viena vai vairākas no šīm personām ir iecelta(-as) par likvidatoriem;
 6. ar saimniecisko darbību saistītie dokumenti;
 7. no reģistra izslēgtās juridiskās personas reģistri un dokumenti, ja vairs nav asociēto partneru/akcionāru/dalībnieku vai ja tie atsakās tos turēt;
 8. asociēto partneru/akcionāru pilnsapulces lēmums par sabiedrības aktīvu iegādi no dibinātāja vai akcionāra, ja šāds ieraksts ir obligāts saskaņā ar likumu par uzņēmumiem;
 9. sūdzība, kas iesniegta par sekretāra rīkojumu;
 10. iebildums, kas iesniegts pret asociēto biedru/akcionāru pilnsapulci, un iebildums, kas iesniegts pret citām tiesību aktos skaidri noteiktām darbībām;
 11. apvienošanās vai sadalīšanas projekts;
 12. paraksta paraugs ekonomisko interešu grupām, Eiropas ekonomisko interešu grupām un kooperatīvām sabiedrībām;
 13. reģistrācijas anulēšanas pieteikums, ko iesniegusi persona, kura uzskata, ka tai nodarīts kaitējums, pievienojot ierakstus komercreģistrā;
 14. visi citi tiesību aktos paredzētie dokumenti, kas obligāti jāiekļauj komercreģistrā.

Personām, kuras vēlas iesniegt komercreģistrā ierakstus par dokumentiem, kuru publicēšana saskaņā ar likumu nav obligāta, šiem nolūkiem ir jāaizpilda tipveida pieteikums, pievienojot tam attiecīgos dokumentus u, ja nepieciešams, apliecinājumu par piemērojamās nodevas samaksu.

Komercreģistrā jāreģistrē šādi dati:

 1. maksātnespējas administratora vai attiecīgā gadījumā likvidatora ziņojums, kurā izklāstīti iemesli un apstākļi, kas izraisījuši parādnieka maksātnespēju;
 2. paziņojums par vispārējās / vienkāršotās maksātnespējas procedūras;uzsākšanu;
 3. ierosinātā reorganizācijas plāna kopija;
 4. paziņojums par bankrota procedūras uzsākšanu saskaņā ar vispārējo / vienkāršoto maksātnespējas procedūru;
 5. galīgais tiesas spriedums, ar kuru apstiprinātajam administratoram uzlikts pienākums izmaksāt kompensāciju;
 6. pārstrukturēšanas nolīguma apstiprināšanas protokols – saskaņā ar pārstrukturēšanas nolīguma procedūru;
 7. pārstrukturēšana plāns – saskaņā ar vienošanos ar kreditoriem;
 8. tiesas lēmumi par vienošanās ar kreditoriem uzsākšanu un izbeigšanu saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014, kurā izdarīti grozījumi;
 9. tiesas spriedumi, kas pieņemti saskaņā ar maksātnespējas procedūru un par kuriem saskaņā ar likumu tiek paziņots ORCT;
 10. citi tiesas vai maksātnespējas administratora/likvidatora izdoti dokumenti saskaņā ar likumu.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem, komercreģistrā veic šādus ierakstus attiecībā uz komercreģistrā reģistrētajiem uzņēmējiem, uz kuriem attiecas maksātnespējas novēršana vai maksātnespējas procedūra:

 1. (vispārējas / vienkāršotas) maksātnespējas procedūras uzsākšana;
 2. reorganizācijas uzsākšanu tiesas uzraudzībā pēc ierosinātā reorganizācijas plāna apstiprināšanas;
 3. bankrots (saskaņā ar vienkāršotu / vispārēju procedūru);
 4. fakts, ka parādniekam ir atņemtas tiesības veikt darījumdarbību;
 5. fakts, ka apstiprinātais administrators ir atzīts par atbildīgu maksāt kompensāciju;
 6. attiecīgā gadījumā maksātnespējas administratora vai likvidatora iecelšana;
 7. īpašā administratora iecelšana;
 8. attiecīgā gadījumā maksātnespējas administratora vai likvidatora aizstāšana;
 9. reorganizācijas procesa izbeigšana tiesas uzraudzībā;
 10. bankrota procedūras izbeigšana;
 11. parādnieka izslēgšana no reģistra;
 12. parādnieka kā juridiskas personas dibināšanas dokumentu grozīšanu pēc maksātnespējas administratora pieprasījuma saskaņā ar galīgo tiesas spriedumu, ar kuru apstiprināts reorganizācijas plāns;
 13. pārstrukturēšanas līguma apstiprināšana saskaņā ar pārstrukturēšanas nolīguma procedūru;
 14. paziņojums par pārstrukturēšanas plānu saskaņā ar vienošanos ar kreditoriem;
 15. vienošanās ar kreditoriem uzsākšana un izbeigšana;
 16. citas tiesību aktos noteiktās norādes par komercreģistrā reģistrētajiem parādniekiem, uz kuriem attiecas maksātnespējas procedūra.

Centrālais faktisko īpašnieku reģistrs

Saskaņā ar Likumu Nr. 129/2019 par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu, kā arī par dažu tiesību aktu grozīšanu un papildināšanu, kas vēlāk grozīti un papildināti, Valsts komercreģistra birojam ir jāuztur Centrālais faktisko īpašnieku reģistrs, kurā uzskaitīti to juridisko personu faktiskie īpašnieki, kurām jāiesniedz pieteikums reģistrācijai komercreģistrā.

Piekļuve Centrālajam faktisko īpašnieku reģistram saskaņā ar persondatu aizsardzības noteikumiem tiek piešķirta:

 1. iestādēm ar uzraudzības un kontroles pilnvarām, tiesu iestādēm saskaņā ar Likumu Nr. 135/2010 par Kriminālprocesa kodeksu ar grozījumiem un papildinājumiem, kā arī birojam – savlaicīgi, bez ierobežojumiem un bez attiecīgās personas brīdināšanas;
 2. ziņotājām iestādēm, piemērojot pasākumus “Pazīsti savu klientu”;
 3. jebkurai fiziskai vai juridiskai personai (par maksu).

Kādi dokumenti tiek kārtoti/glabāti (lietas, dokumentu grāmata, statūti, kopsapulces protokoli...)?

Tādu juridisku personu, individuālo komersantu, individuālo uzņēmumu un ģimenes uzņēmumu reģistrācija, kuri veic saimniecisko darbību un kuru juridiskā adrese/darījumdarbības vieta atrodas tiesas jurisdikcijā, nozīmē, ka komercreģistrā tiek glabāti reģistrējamo personu reģistrācijas dokumenti un oficiālais reģistrācijas vai ar to saistīto grozījumu dokumentu arhīvs, kā arī citi ltiesību aktos skaidri noteiktie dokumenti.

Dokumentu, kas pamato ierakstus komercreģistrā, arhivēšana ietver visu šo dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina reģistrēto personu veiktos ierakstus, gada finanšu pārskatu, attiecīgi valdes un direktoru padomes ziņojuma un attiecīgā gadījumā konsolidētā ziņojuma, revidenta ziņojuma vai finanšu revidenta ziņojuma, attiecīgā gadījumā konsolidēto gada finanšu pārskatu un juridisko personu reģistru, kas tiek iesniegti komercreģistram, glabāšanu un saglabāšanu papīra un/vai elektroniskā formātā.

Katra komercreģistrā iekļautā uzņēmēja lietā ir visi dokumenti, kas iesniegti saistībā ar reģistrāciju vai jebkuru darbību, kas saskaņā ar likumu ir iekļauta komercreģistrā, un reģistrāciju apliecinošie dokumenti. Komercreģistrā iekļautie dokumenti, lai veiktu konkrētas tiesību aktos noteiktās pirmsreģistrācijas procedūras, tiek glabāti atsevišķā mapē. Pēc reģistrācijas tie tiek pievienoti attiecīgā uzņēmēja mapē.

Komercreģistrā iekļautie fizisko un juridisko personu dokumenti tiek arhivēti saskaņā ar atkārtoti publicētā Valsts arhīvu likuma Nr. 16/1996 noteikumiem.

Kā veikt meklēšanu (un kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji)?

Reģistra tīmekļa vietnē

Ieinteresētā persona var meklēt informāciju ONRC tīmekļa vietnē, ierakstot meklēšanas laukā atslēgvārdu.

Kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji?

Informāciju, kas bez maksas pieejama pakalpojumā “Recom online”, var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

 • uzņēmēja vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums;
 • komercreģistra numurs;
 • unikālais reģistrācijas numurs;
 • administratīvais apgabals, kurā atrodas juridiskā adrese.

Pakalpojumā “Recom online ieinteresētās personas var saņemt šādu vispārīgu informāciju bez maksas:

 1. uzņēmums un juridiskā forma;
 2. juridiskā adrese/uzņēmums un — attiecībā uz filiālēm — dalībvalsts, kurā tās ir reģistrētas;
 3. atsauces numurs komercreģistrā, EVIN un nodokļu atsauces numurs;
 4. statuss;
 5. tīmekļa vietne, ja tāda ir;
 6. juridiskās personas likumīgie pārstāvji, kā arī – vai viņi ir pilnvaroti rīkoties kopā vai atsevišķi, un ģimenes uzņēmuma pārstāvis;
 7. filiāles, kas atvērtas citā dalībvalstī, norādot uzņēmumu, reģistrācijas numuru, EUID un dalībvalsti, kurā filiāle reģistrēta.

Kā es varu saņemt dokumentus?

Bez maksas?

Informāciju un dokumentus par komercreģistrā iekļautajiem uzņēmējiem bez maksas izsniedz valsts iestādēm un institūcijām, izņemot tās, kuras tiek pilnībā finansētas no pašu ieņēmumiem, tiesām un tām piesaistītajām prokuratūrām, kā arī akreditētām diplomātiskajām pārstāvniecībām un citām juridiskām personām saskaņā ar likumu.

Valsts komercreģistra birojs un tiesām piesaistītie komercreģistra biroji žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem bez maksas sniedz konkrētu informāciju, kas reģistrēta komercreģistrā. Žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sabiedrības informēšanai.

Par maksu?

Komercreģistra birojs izsniedz informāciju, izsniedz izrakstus par komercreģistrā reģistrētajiem datiem, kā arī apliecinājumus par to, vai par attiecīgo dokumentu vai aktu ir veikts ieraksts, un izsniedz reģistra ierakstu un iesniegto dokumentu kopijas un apliecinātas kopijas. Ar to saistītās izmaksas sedz pieprasījuma iesniedzējs. Attiecīgos dokumentus var pieprasīt un izsniegt arī pa pastu.

Kā es varu saņemt informāciju, izziņas par komercreģistrā reģistrētajiem datiem, izziņas, kas apliecina, vai attiecīgais dokuments vai akts ir vai nav reģistrēts, un visu reģistrēto vai iesniegto dokumentu kopijas un/vai apliecinātas kopijas?

Informācijas piekļuves līdzekļi:

 • tiešsaistē, izmantojot InfoCert pakalpojumu (elektroniskais paraksts nav nepieciešams; maksājums tiek veikts tikai ar karti).
 • tiešsaistē, izmantojot ONRC portālu, šeit (nepieciešams elektroniskais paraksts; maksājums tiek veikts ar karti vai naudas pārvedumu)
 • e-pasta adrese: onrc@onrc.ro (maksājums ar naudas pārvedumu vai kasē)
 • faksa Nr. +40 213160829 (maksājums ar naudas pārvedumu vai kasē)
 • pa pastu (maksājums ar naudas pārvedumu; tiek iekasēta papildu maksa 7,68 RON apmērā)
 • reģistratūrā – ONRC un tiesām piesaistītajās komercreģistra nodaļās.

“InfoCert” pakalpojums ļauj izsniegt tiešsaistes apliecības un/vai sniegt informāciju no komercreģistra. Pakalpojumam var piekļūt ONRC portālā, sadaļā Informācija (Informații) – Apliecības (Certificate constatatoare) vai komercreģistra informācija un apliecību kopijas (Informații RC și copii certificate), un maksājumu veic tiešsaistē ar Visa vai Mastercard. InfoCert e-pakalpojums automātiski bez pārziņa darbības veic dokumentu izgūšanu ar elektronisko parakstu, 24 stundas diennaktī katru darba dienu, un apmaksa notiek elektroniski ar karti, pēc kuras pieprasītājs saņem elektronisko rēķinu; šim nolūkam nav nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pakalpojuma “Recom online” komponents, kas jāabonē, saņēmējam ir pieejams pēc līguma noslēgšanas. Piekļuve tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī; apliecības un/vai informāciju no komercreģistra var iegūt tiešsaistē.

Arhīva dokumenta apliecinātas(-u) kopijas(-u) iegūšanas veidi:

Iespējas iegūt reģistrācijas apliecību un/vai tādu apliecību dublikātus, kas apliecina godprātīgu deklarāciju iesniegšanu darījumdarbības atļaujas saņemšanai

Reģistrācijas procedūra

Kā var uzsākt reģistrācijas procedūru (kā iesniegt pieteikumus reģistrā, kā apliecināt dokumentus, kāda veida dokumentus nepieciešams pievienot)?

Klātienē

Pieteikumu ierakstu veikšanai vai attiecīgā gadījumā cita veida pieteikumu, kam pievienoti reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, Likuma Nr. 265/2022 79.–81. pantā minētās personas personīgi vai viņu pilnvarotā persona iesniedz reģistratūrā vai nogādā pa pastu / ar kurjeru komercreģistra birojā, kura teritoriālajā jurisdikcijā ir attiecīgo personu juridiskā adrese / darījumdarbības vieta / jebkurā komercreģistra birojā.

Pieteikumu par juridiskas personas reģistrāciju komercreģistrā paraksta minētās personas likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā persona, uzrādot autentisku speciālo pilnvaru vai ģenerālpilnvaru, vai tās advokāts, uzrādot pilnvaru, vai jebkurš biedrs, akcionārs vai valdes loceklis.

Pieteikumu tādas juridiskās personas filiāles reģistrēšanai, kura atrodas Rumānijā vai ārvalstīs, paraksta attiecīgās juridiskās personas pārstāvis, kas tieši veic filiāles darījumus, personīgi vai viņa/viņas pilnvarotā persona, uzrādot autentisku speciālo pilnvaru/ģenerālpilnvaru vai advokāts, uzrādot pilnvaru.

Pieteikumu individuālā komersanta un individuālā uzņēmuma reģistrācijai paraksta fiziska persona, kas vēlas reģistrēties kā individuālais komersants, un attiecīgi individuālā uzņēmuma īpašnieks, personīgi vai viņa/viņas pilnvarotā persona, uzrādot autentisku speciālo pilnvaru / ģenerālpilnvaru, vai advokāts, uzrādot pilnvaru.

Pieteikumu ģimenes uzņēmuma reģistrācijai paraksta reģistrācijas dokumentā norādītais pārstāvis vai viņa/viņas pilnvarotā persona, uzrādot autentisku speciālo pilnvaru / ģenerālpilnvaru, vai advokāts, uzrādot pilnvaru.

Dokumenti, kas iesniegti kopā ar reģistrācijas pieteikumiem, jāsagatavo rumāņu valodā.

Pieteikuma iesniedzēji vai komercreģistrā iekļautās personas reģistrācijas pieteikumus var papildināt ar dokumentiem, kas sagatavoti vienā no to ES dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajām valodām, kur atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta. tiem pievieno tulkojumus rumāņu valodā, ko veic pilnvarots tulkotājs.

Dokumentus, kas iztulkoti kādā no ES dalībvalstu oficiālajām valodām, pēc pieprasījuma var publicēt, ja tie iesniegti apstiprināta tulkojuma veidā.

Dokumentiem, kas tulkoti svešvalodā, jābūt vai nu divu sleju izkārtojumam, pirmajā ailē norādot tekstu rumāņu valodā un otrajā ailē tekstu svešvalodā, vai secīgam attēlojumam, t. i., tekstam rumāņu valodā, kam seko teksts svešvalodā.

Ja pastāv neatbilstība starp dokumentiem un informāciju, kas publicēta rumāņu valodā, un brīvprātīgi publicēto tulkojumu, minētā tulkojuma tekstu nevar piemērot attiecībā uz trešām personām; Tomēr trešās personas var atsaukties uz tulkojumu, kas nodots atklātībā brīvprātīgi, ja vien uzņēmums nepierāda, ka trešās personas ir zinājušas par obligāti publiskojamo versiju..

Dokumenti, kas vajadzīgi, lai pamatotu reģistrācijas pieteikumu, kas klasificēts kā oficiāls akts, saskaņā ar tiesību aktiem jāiesniedz komercreģistra birojā.

Tiešsaistē

Reģistrācijas pieteikumu un tiesību aktos paredzētos dokumentus var nosūtīt elektroniski, t. i., izmantojot e-pakalpojumu portālu vai pa e-pastu, iekļaujot vai pievienojot kā pielikumu elektronisko parakstu, vai norādot saiti uz to.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Komercreģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu, pamatojoties uz dokumentiem, izskata sekretārs vienas darba dienas laikā no minētā pieteikuma reģistrēšanas.

Ja reģistrācijas pieteikums un ar to saistītie apliecinošie dokumenti vai attiecīgi dibināšanas dokumenta standarta veidlapa ir nepilnīgi vai neatbilst juridiskajām prasībām attiecībā uz to uzņēmēju izveidi, dibināšanu, organizāciju un darbību, kuriem jāreģistrējas, vai ja sekretārs uzskata, ka pieteikuma izskatīšanai ir nepieciešama papildu informācija vai dokumenti, viņš/viņa izdod rīkojumu par dokumentu labošanas vai aizpildīšanas termiņu, kas nepārsniedz 15 kalendārās dienas.

Termiņš un atlikšanas iemesli tiek publicēti ONRC e-pakalpojumu portālā, kā arī ar tiem var iepazīties komercreģistra biroju telpās iekārtotajās darbstacijās.

Attiecīgi tiek pārskatīts termiņš reģistrācijas pieteikuma izskatīšanai un tiesību aktos noteikto dokumentu izsniegšanai.

Ja pieteikuma iesniedzējs izlabo/papildina reģistrācijas pieteikumu pirms sekretāra noteiktā termiņa beigām un lūdz pārskatīt izskatīšanas termiņu, reģistrācijas pieteikums tiek izskatīts nākamajā dienā pēc izlabošanas/aizpildīšanas.

Ja pieteikuma iesniedzējs neizpilda savus pienākumus, kas noteikti rīkojumā par atlikšanu, reģistrācijas pieteikums tiek noraidīts.

Ja pieteikuma iesniedzējs atsakās no pieteikuma izskatīšanas, kas nodots tiesām piesaistītajiem komercreģistra birojiem, un ja reģistrācijas pieteikumi tiek noraidīti, tiek atmaksāta nodeva par publicēšanu Rumānijas Oficiālajā Vēstnesī, ja tā ir samaksāta.

Reģistrācijas pieteikuma izskatīšanai pēc attiecīgās puses vai tās pārstāvja pieprasījuma tiek organizēta atklāta uzklausīšana.

Reģistrācijas juridiskās sekas

Ierakstu ietekme uz trešām personām saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/1132 17. pantu

Tālāk minētie valstu noteikumi nosaka, ka trešās personas var paļauties uz komercreģistrā esošo informāciju un dokumentiem saskaņā ar 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem:

1. Saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 4. panta 1. punktu komercreģistrs ir vispārējas sabiedriskas nozīmes pakalpojums, kas paredzēts, lai reģistrētu un publiskotu informāciju par uzņēmējiem, kas ir individuālie komersanti, viena īpašnieka sabiedrības un ģimenes uzņēmumi, arī par tādiem uzņēmējiem, kas ir uzņēmumi, Eiropas uzņēmumi, kooperatīvās sabiedrības, kooperatīvās kredītsabiedrības, kooperatīvās kredītorganizācijas, ekonomisko interešu grupas un Eiropas ekonomisko interešu grupas, kuru juridiskā adrese ir Rumānijā, kā arī lai reģistrētu un publiskotu informāciju par to filiālēm un par iepriekš minēto juridisko personu filiālēm, kuru juridiskā adrese ir ārvalstīs.

Turklāt saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 43. panta 1. punktu savas darbības laikā, vai arī to noslēdzot, 4. panta 1. punktā minētiem uzņēmējiem jāiesniedz pieprasījums, lai reģistrā tiktu veiktas attiecīgas atzīmes par dokumentiem un aktiem, kas ir reģistrējami tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Komercreģistrā iekļautās informācijas sniegšana un saistīto dokumentu norakstu izsniegšana notiek saskaņā ar 11. pantu Likumā Nr. 265/2022 par komercreģistru un ar ko groza un papildina citus tiesību aktus, kuri attiecas uz reģistrāciju komercreģistrā.

1. Komercreģistrs ir publiski pieejams. Komercreģistra birojs pēc ieinteresētās personas pieprasījuma un uz tās rēķina, ievērojot persondatu aizsardzības tiesību aktus, sniedz informāciju un izsniedz apliecinājumus rumāņu valodā par komercreģistrā reģistrētajiem datiem, kā arī apliecinājumus par to, vai par attiecīgo dokumentu vai aktu ir veikts ieraksts, un izsniedz visu to reģistrēto vai sagatavoto dokumentu vai jebkuras to daļas kopijas un/vai apliecinātas kopijas, kas iesniegti reģistrācijas pieteikumu pamatojumam.

2. Informācijas un dokumentu pieprasījums būtu vai nu jāiesniedz reģistratūrā, vai jānosūta pa pastu vai kurjerpastu, vai elektroniski kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju, izņemot gadījumus, kad pieprasījums ir parakstīts, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu.

3. Komercreģistra birojs izsniedz 1. punktā minētos dokumentus vai nu elektroniski, t. i., elektroniskā formātā, kas parakstīti, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu vai attiecīgā gadījumā kvalificētu elektronisko zīmogu, vai papīra formātā ONRC juridiskajā adresē vai Komercreģistra iestādēs, vai arī pa pastu vai kurjerpastu.

4. Kopijas ir pienācīgi apliecinātas. Elektroniskās kopijas tiek apliecinātas, pievienojot elektronisko parakstu. Pēc pieprasījuma var izsniegt arī kopijas, kas nav oficiāli apliecinātas.

5. Dokumentu un informācijas elektroniskās kopijas, kas minētas 1. punktā, arī dara publiski pieejamas, izmantojot komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmu

6. Saņemtos dokumentus, t. i., elektroniski nosūtītos dokumentus, apstrādā arī, izmantojot starpsavienojumu ar elektronisko vienoto kontaktpunktu (PSC), turpmāk “PSC”, saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 49/2009 par pakalpojumu sniedzēju brīvību veikt darījumdarbību un par pakalpojumu sniegšanas brīvību Rumānijā, kas apstiprināts ar grozījumiem un papildinājumiem ar Likumu Nr. 68/2010, kurā vēlāk izdarīti grozījumi.

7. Par sniegto informāciju un izsniegtajiem dokumentiem iekasē maksu saskaņā ar reitingu sistēmu, kas noteikta ar tieslietu ministra rīkojumu un kuras likme nedrīkst pārsniegt administratīvās izmaksas par attiecīgās informācijas sniegšanu vai dokumentu izsniegšanu un ietver komercreģistra izveides un uzturēšanas izmaksas.

8. Informāciju un dokumentus, kas minēti 1. punktā, bez maksas izsniedz valsts iestādēm un institūcijām, kā arī Rumānijā akreditētām diplomātiskajām pārstāvniecībām.

9. Juridiskām personām, kas nav minētas 8. punktā, 1. punktā minēto informāciju sniedz bez maksas, ja to skaidri paredz tiesību akti.

10. ONRC un komercreģistra biroji žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem bez maksas sniedz konkrētu komercreģistrā ierakstītu informāciju, ko var izmantot vienīgi sabiedrības informēšanas nolūkos.

Personu, uz kurām attiecas reģistrācijas komercreģistrā pienākums, dokumentu un aktu izpildi nodrošina saskaņā ar 46. pantu Likumā Nr. 265/2022 par komercreģistru un ar ko groza un papildina citus tiesību aktus, kuri attiecas uz reģistrāciju komercreģistrā.

 1. Reģistrāciju un atzīmes var izpildīt attiecībā pret trešām personām, sākot no dienas, kad tās ir iekļautas komercreģistrā vai publicētas Rumānijas Oficiālajā Vēstnesī vai komercreģistra elektroniskajā biļetenā, kā paredzēts tiesību aktos.
 2. Personas, uz kurām attiecas pienākums pieprasīt ieraksta veikšanu, nevar pieprasīt nereģistrētu dokumentu vai aktu piemērojamību attiecībā uz trešām personām, izņemot gadījumus, kad tās var pierādīt, ka trešās personas bijušas informētas par šādu dokumentu un aktu pastāvēšanu. Tomēr trešās personas vienmēr var atsaukties uz dokumentiem vai aktiem, kas nav publiskoti, ja vien to nepubliskošana neatceļ to spēkā esību.
 3. Valsts komercreģistra birojs publicē savā tīmekļa vietnē un tiešsaistes pakalpojumu portālā un iesniedz publicēšanai Eiropas e-tiesiskuma portālā aktuālo informāciju par valsts tiesību normām attiecībā uz komercreģistrā obligāti reģistrējamo personu dokumentu, aktu un atzīmju izsludināšanu un izpildāmību pret trešām personām.”

Turklāt uz uzņēmumiem šajā jomā attiecas īpaši noteikumi, t. i., Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem (pārpublicētās un grozītās redakcijas) 50.–51. pants:

50. pants

1. Pret trešām personām nevar izpildīt dokumentus vai aktus, kas nav publicēti tiesību aktos paredzētajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad uzņēmums var pierādīt, ka trešās personas par tiem ir bijušas informētas.

2. Darbības, ko uzņēmums veicis pirms 16. dienas no tiesību aktos noteiktās informācijas publiskošanas dienas, nevar izpildīt pret trešām personām, kuras pierāda, ka tām nebija iespējams zināt par šādām darbībām.

51. pants

1. Tomēr trešās personas vienmēr var atsaukties uz dokumentiem vai aktiem, kas nav publiskoti, ja vien to nepubliskošana neatceļ to spēkā esību.

Saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 7. panta 1. punktu komercreģistrā ir iekļautas šādas reģistra kategorijas:

 1. reģistrs, kurā reģistrē uzņēmumus, valsts uzņēmumus, valsts uzņēmējsabiedrības, publiskās korporācijas, ekonomisko interešu grupas, Eiropas uzņēmumus, Eiropas ekonomisko interešu grupas un citas tiesību aktos norādītās juridiskās personas, kuru juridiskā adrese ir Rumānijā, kā arī to filiāles un attiecīgā gadījumā to juridisko personu filiāles, kuru juridiskā adrese ir ārvalstīs;
 2. reģistrs, kurā reģistrē kooperatīvās sabiedrības un Eiropas kooperatīvās sabiedrības, kuru juridiskā adrese ir Rumānijā, to filiāles un attiecīgā gadījumā to kooperatīvo sabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību filiāles, kuru juridiskā adrese ir ārvalstīs;
 3. reģistrs, kurā reģistrē individuālos komersantus, viena īpašnieka sabiedrības un ģimenes uzņēmumus, kuru juridiskā adrese un attiecīgā gadījumā darbības vietas ir Rumānijā.

2. Saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 5. panta 1. punktu reģistrāciju komercreģistrā veic, pamatojoties uz sekretāra rīkojumu par reģistrācijas pieteikumu izskatīšanu vai attiecīgā gadījumā uz galīgu tiesas nolēmumu vai izpildāmu lēmumu, kā paredzēts tiesību aktos. Ja tiesa ir izdevusi rīkojumu par reģistrāciju, to var veikt arī, pamatojoties uz procesuālo dokumentu, kurā ietverta tiesas nolēmuma rezolutīvā daļa.

3. Saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 107. panta 2. punktu reģistrācijas datums komercreģistrā ir spēkā stāšanās datums.

4. Saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 107. panta 3. punktu ierakstus komercreģistrā ievada 24 stundu laikā no sekretāra rīkojuma izdošanas dienas.

5. Saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 6. panta 1. punktu ONRC uztur komercreģistru datorizētā veidā, un reģistrācija komercreģistrā un citos ONRC reģistros notiek elektroniski.

Neatbilstības starp reģistra ierakstiem un to publikāciju

Reģistrāciju un atzīmes var izpildīt attiecībā pret trešām personām, sākot no dienas, kad tās ir iekļautas komercreģistrā vai publicētas Rumānijas Oficiālajā Vēstnesī vai komercreģistra elektroniskajā biļetenā, kā paredzēts tiesību aktos.

Darbības, ko fiziska vai juridiska persona veikusi līdz 16. dienai no dienas, kad tās reģistrētas komercreģistrā, nav izpildāmas pret trešām personām, kuras pierāda, ka tām nebija iespējams zināt par šādām darbībām.

Personas, uz kurām attiecas pienākums pieprasīt ieraksta veikšanu, nevar pieprasīt nereģistrētu dokumentu vai aktu piemērojamību attiecībā uz trešām personām, izņemot gadījumus, kad tās var pierādīt, ka trešās personas bijušas informētas par šādu dokumentu un aktu pastāvēšanu. Tomēr trešās personas vienmēr var atsaukties uz dokumentiem vai aktiem, kas nav publiskoti, ja vien to nepubliskošana neatceļ to spēkā esību.

Komercreģistra iestāde Likuma Nr. 265/2022 16. panta 1. punktā minētos dokumentus elektroniski nosūta Rumānijas Oficiālajam Vēstnesim publicēšanai ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā no dienas, kad tā reģistrēta komercreģistrā.

Ja pastāv neatbilstības starp ierakstiem komercreģistrā un dokumentiem, kas saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 8. pantu pievienoti komercreģistrā reģistrēta uzņēmēja lietas materiāliem, reģistra ieraksti ir noteicošie attiecībā uz trešām personām.

Ja pastāv neatbilstība starp biļetenā vai attiecīgā gadījumā Rumānijas Oficiālajā Vēstnesī publicētajiem dokumentiem un informāciju tiem un reģistrā reģistrētajiem dokumentiem, pēdējie minētie ir noteicošie attiecībā uz trešām personām.

Ja iepriekš minētā neatbilstība rodas no attiecīgā uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, komercreģistra iestāde vai attiecīgā gadījumā publiskā korporācija Monitorul Oficial izlabos ierakstu reģistrā, konkrētāk, tā pārpublicēs laboto tekstu izraksta veidā uz sava rēķina pēc uzņēmēja pieprasījuma.

Kurš ir atbildīgs par ierakstu precizitāti?

Tiesību aktos paredzētos dokumentus un aktus attiecīgā gadījumā iekļauj komercreģistrā pēc fizisku un/vai juridisku personu, uz kurām attiecas reģistrācijas pienākums, citu ieinteresēto personu pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas.

Likuma Nr. 265/2022 4. panta 1. punktā minētajiem uzņēmējiem savas darbības laikā vai arī to noslēdzot, jāiesniedz pieprasījums, lai reģistrā tiku veiktas atzīmes par dokumentiem un aktiem, kas ir reģistrējami tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no dienas, kad ir izstrādāti dokumenti vai ir izpildīti akti, uz kuriem attiecas reģistrācijas pienākums.

Ierakstus reģistrā izdara arī pēc ieinteresēto personu pieprasījuma tiesību aktos paredzētajos gadījumos ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad tās uzzinājušas par reģistrējamo dokumentu vai aktu.

Pieteikuma iesniedzēji un attiecīgā gadījumā viņu likumīgie pārstāvji / pilnvarotās personas saskaņā ar tiesību aktiem ir atbildīgi par reģistrācijas pieteikumos un to pamatojošajos dokumentos norādīto datu likumību, autentiskumu un pareizību.

Saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 5. panta 1. punktu reģistrāciju komercreģistrā veic, pamatojoties uz sekretāra rīkojumu par reģistrācijas pieteikumu izskatīšanu vai attiecīgā gadījumā uz galīgu tiesas nolēmumu vai izpildāmu lēmumu, kā paredzēts tiesību aktos. Ja tiesa ir izdevusi rīkojumu par reģistrāciju, to var veikt arī, pamatojoties uz procesuālo dokumentu, kurā ietverta tiesas nolēmuma rezolutīvā daļa.

Saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 107. pantu, ja ir izpildītas juridiskās prasības attiecībā uz to uzņēmēju izveidi, dibināšanu, organizāciju un darbību, kuriem ir pienākums reģistrēties, sekretārs izdod rīkojumu par reģistrācijas pieteikuma pieņemšanu vienas darba dienas laikā no minētā pieteikuma reģistrācijas dienas komercreģistra birojā vai attiecīgā gadījumā no dienas, kad ir nokārtotas visas formalitātes un saņemti visi sekretāra pieprasītie dibināšanas un reģistrācijas dokumenti un informācija.

Reģistrācijas datums komercreģistrā ir datums, kad stājas spēkā ieraksts minētajā reģistrā.

Ierakstus komercreģistrā ievada 24 stundu laikā no sekretāra izdotā rīkojuma datuma.

Juridiskas personas iegūst juridiskās personas statusu dienā, kad tās ir faktiski reģistrētas komercreģistrā.

Sekretāra rīkojums ir izpildāms, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi, un uz to attiecas tikai sūdzību procedūra. Sūdzība neaptur izpildi. Procedūras, saskaņā ar kurām tiek pieņemts lēmums par ierakstu veikšanu komercreģistrā, izpilda ORCT darbinieki.

Datu aizsardzības procedūras

Procedūras, kas saistītas ar datu subjekta tiesībām attiecībā uz viņa persondatu publicēšanu un glabāšanu

Pildot savus pienākumus, kā noteikts tiesību aktos, kas reglamentē komercreģistra darbību, Valsts komercreģistra birojs un tiesām/teritoriālajām iestādēm piesaistītās komercreģistra nodaļas vāc un apstrādā datus un informāciju, tai skaitā persondatus, uz kuriem attiecas
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumi.

Valsts komercreģistra birojs kā persondatu pārzinis ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību visām tiesību normām par persondatu aizsardzību un apstrādi.

Fiziskas personas dati tiek vākti konkrētiem, skaidri noteiktiem un likumīgiem nolūkiem un pēc tam netiek apstrādāti veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem (mērķa ierobežojuma princips).

Persondati, ko pieteikuma iesniedzēji sniedz, aizpildot/iesniedzot pieteikumus un iesniedzot tos apliecinošus aktus/dokumentus, tiek apstrādāti, lai izpildītu komercreģistra galvenos konkrētos pienākumus/funkcijas.

Centrālajā datorizētajā komercreģistrā/integrētajā informācijas sistēmā reģistrētā informācija tiek glabāta neierobežotu laiku. Reģistrācijas pieteikumi (veidlapas) komercreģistrā, kas tiek iesniegti, lai reģistrētu uzņēmēju, veiktu ierakstus reģistrā par uzņēmēja dokumentiem un aktiem, kā arī tam pievienotie dokumenti tiek arhivēti uzņēmēja lietā (papīra formātā un elektroniski).

To dokumentu publicēšana, kas izdoti pēc ierakstu ievadīšanas komercreģistrā/ko sagatavojuši palīdzības dienesta darbinieki, atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem, un šādi dati attiecas tikai uz attiecīgo personu uzvārdu un vārdu, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību un dzīvesvietas valsti, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi.

Komercreģistrā iekļautā informācija par persondatiem, ko var publiskot attiecībā uz fiziskām personām, kuras darbojas noteiktā statusā vai ieņem amatu pie uzņēmēja, ir šāda: uzvārds un vārds, dzimšanas datums un vieta, valstspiederība un dzīvesvietas valsts, izņemot gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs ir subjekts, kam ir piekļuve persondatiem saskaņā ar tiesību aktiem.

Dokumentu kopijas vai apliecinātas kopijas, kas iekļautas uzņēmēja mapē, kura reģistrēta komercreģistrā, un ko izsniedz pieteikuma iesniedzējiem, ietver tikai: šajos dokumentos norādīto personu uzvārdu un vārdu, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību un dzīvesvietas valsti, izņemot gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs ir subjekts, kam ir piekļuve persondatiem saskaņā ar tiesību aktiem.

Informācijas apmaiņai ar valsts iestādēm un institūcijām saskaņā ar sadarbības protokoliem, kas noslēgti, lai izpildītu tiesību aktos skaidri noteiktu pienākumu, ir jāatbilst tiesību normām par personu aizsardzību attiecībā uz persondatu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

To valsts iestāžu un institūciju saraksts, ar kurām ONRC noslēdz sadarbības protokolus, ir publicēts ONRC tīmekļa vietnē.

Sniegtā informācija, iepriekšējie ieraksti un ONRC un komercreģistra biroju izsniegtie apliecinājumi, kā arī reģistrācijas pieteikumu pamatošanai iesniegto dokumentu kopijas vai apliecinātas kopijas ietver visus komercreģistrā reģistrētos persondatus, ja šādus datus nosūta pēc datu subjektu vai kompetento iestāžu vai institūciju pieprasījuma saskaņā ar likumisko pienākumu, likumiskā pienākuma izpildes nolūkā vai to uzdevuma izpildes laikā, bet citām fiziskām vai juridiskām personām, tai skaitā citām publiskām iestādēm, saskaņā ar Likuma Nr. 265/2022 11. panta 1. punktu tiek nosūtīti tikai šādi dati: uzvārds un vārds, dzimšanas datums un vieta, valstspiederība un dzīvesvietas valsts.

Valsts komercreģistra birojs nodrošina, ka datu subjekti īsteno savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 679/2016: tiesības uz informāciju un piekļuvi persondatiem un to labošanu vai dzēšanu, tiesības uz apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iebilst, tiesības nepiemērot lēmumu, kas balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, tai skaitā profilēšanu, tiesības iesniegt sūdzību Valsts persondatu apstrādes uzraudzības iestādei [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucharest).

Iepriekš minētās tiesības, ievērojot Regulā (ES) Nr. 679/2016 noteiktās prasības un izņēmumus, var izmantot, nosūtot pa pastu pienācīgi datētu un parakstītu rakstisku pieprasījumu uz šādu adresi: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, pasta indekss: 030837 vai pa e-pastu uz: datepersonale@onrc.ro.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37. pantu iestādē ir iecelts persondatu aizsardzības speciālists, kura kontaktinformācija ir publicēta tīmekļa vietnē sadaļā Persondati.

Kontaktinformācija

Kontaktinformācija ir pieejama šeit.

Saistītās saites

Rumānijas komercreģistra oficiālā tīmekļa vietne

Rumānijas Valsts komercreģistra biroja e-pakalpojumu portāls

Lapa atjaunināta: 03/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.