Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Slovākija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Slovākijas Uzņēmumu reģistru.

Saturu nodrošina
Slovākija

Kāda informācija atrodama Uzņēmumu reģistrā?

Uzņēmumu reģistrs (Obchodný register) ir publiski pieejams saraksts, kurā iekļauti uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un citu juridisku personu dati, kuru reģistrācija ir noteikta īpašos tiesību aktos.

Sarakstu no programmatūras un tehniskā viedokļa pārvalda Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Uzņēmumu reģistru uztur reģistra tiesas (registrové súdy) (rajona tiesa apgabaltiesas atrašanās vietā).

Vai piekļuve Uzņēmumu reģistram ir bez maksas?

Uzņēmumu reģistrs un dokumentu reģistrs ir pieejami ikvienam. Piekļūt Uzņēmumu reģistram un iegūt tā izrakstus iespējams par maksu.

Tomēr, ja pieteikuma iesniedzējs vēlas saņemt elektronisku izrakstu no Uzņēmumu reģistra vai deponēta dokumenta elektronisku kopiju, vai elektronisku apstiprinājumu, ka konkrēts dokuments nav deponēts dokumentu reģistrā, reģistra tiesa izsniedz attiecīgos dokumentus elektroniski un bez maksas.

Var pieteikties uz uzņēmuma reģistra bezmaksas izrakstu, deponēto dokumentu kopiju vai apstiprinājumu, ka konkrēts dokuments nav deponēts dokumentu reģistrā ar centrālo uzņēmumu reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru starpsavienojuma sistēmas palīdzību (Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēma (BRIS)).

Kā veikt meklēšanu Uzņēmumu reģistrā?

Meklēšanu var veikt slovāku vai angļu valodā.

Uzņēmumu reģistrā (obchodný register) var veikt meklēšanu pēc šādiem kritērijiem:

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Likums Nr. 513/1991 (Komercdarbības kodekss) ar grozījumiem nosaka gadījumus, kad var atsaukties uz Uzņēmumu reģistrā iekļautajiem datiem un — attiecīgā gadījumā — uz reģistrā deponēto dokumentu saturu.

Uzņēmumu reģistrā ievadītie dati ir spēkā attiecībā uz trešām personām no dienas, kad tie publicēti. To dokumentu saturs, kuri saskaņā ar likumu ir jāpublicē, ir spēkā attiecībā uz trešām personām no dienas, kad par to deponēšanu dokumentu reģistrā ir paziņots Komercdarbības Vēstnesī.

No minētā brīža trešās personas var atsaukties uz publicētajiem datiem vai dokumentu saturu. Tomēr minētais neattiecas uz gadījumu, kad reģistrēta persona var pierādīt, ka trešai personai dati vai dokumenta saturs ir bijis iepriekš zināms.

Tomēr reģistrēta persona nevar vērsties pret trešām personām, atsaucoties uz publicētiem datiem vai dokumentu saturu, 15 dienas pēc to publicēšanas, ja attiecīgās trešās personas var pierādīt, ka tās nevarēja iepriekš uzzināt attiecīgos datus vai dokumentu saturu.

Pēc minētā termiņa uz reģistrētajiem datiem un reģistrā deponēto dokumentu saturu var paļauties.

Trešās puses vienmēr var atsaukties uz dokumentiem vai datiem, kas vēl nav registrēti uzņēmumu reģistrā vai deponēti dokumentu reģistrā, ja vien šādu dokumentu vai datu saistošais spēks nav atkarīgs no to reģistrācijas reģistrā.

Gadījumā, ja reģistrētie dati un publicētie dati nesakrīt vai ja atšķiras deponēto dokumentu un publicēto dokumentu saturs, reģistrēta persona (uzņēmums), pret trešām personām var atsaukties tikai uz publicēto versiju. Tomēr reģistrēta persona var atsaukties uz reģistrētajiem datiem vai deponēto dokumentu saturu, ja tā pierāda, ka trešā persona bija informēta par to saturu.

Uzņēmumu reģistra vēsture

1992. gadā pēc Likuma Nr. 513/1991 (Komercdarbības kodeksa) pieņemšanas tika izveidots Slovākijas Uzņēmumu reģistrs, ar kuru aizvietoja iepriekšējo uzņēmumu reģistru.

Komercdarbības kodekss (27.– 34. pants) noteica Uzņēmumu reģistra tiesisko ietvaru līdz 2004. gadam.

2004. gada 1. februārī stājās spēkā Īpašais likums Nr. 530/2003 par Uzņēmumu reģistru un par dažu citu likumu grozījumiem. Ar to tika ieviestas jaunas juridiskas prasības, kas piemērojamas Uzņēmumu reģistram. Pēc īpašā likuma ieviešanas daļa noteikumu, kas veido Uzņēmumu reģistra tiesisko regulējumu, tika svītroti no Komercdarbības kodeksa.

Patlaban Uzņēmumu reģistrs tiek uzturēts elektroniski. Dokumentu reģistrs tiek uzturēts papīra formātā un elektroniski. (Kopš 2020. gada 1. oktobra dokumentu reģistrs ir elektronisks, ja vien Likumā Nr. 530/2003 (Uzņēmumu reģistra likums) nav noteikts citādi.

Attiecīgas saites

Uzņēmumu reģistrs

Slovākijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Lapa atjaunināta: 25/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.