Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovēņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Slovēnija

Šajā sadaļā sniegts Slovēnijas komercreģistra apskats.

Saturu nodrošina
Slovēnija

Ko piedāvā Slovēnijas komercreģistrs (Poslovni register Slovenije)?

Slovēnijas komercreģistru (PRS) uztur Slovēnijas Republikas Publisko juridisko reģistru un saistīto pakalpojumu aģentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitveAJPES).

Slovēnijas komercreģistrs ir centrālā publiskā datubāze, kurā iekļauta informācija par visiem uzņēmumiem, kuriem ir juridiskā adrese Slovēnijā un kuri darbojas peļņas gūšanas nolūkā vai bez peļņas gūšanas nolūka, kā arī informācija par šo uzņēmumu meitasuzņēmumiem vai citām to struktūrām. Reģistrā ir iekļauta arī informācija par ārvalstu uzņēmumu meitasuzņēmumiem, kas darbojas Slovēnijā. Reģistrs ir iedalīts šādās kategorijās:

 • uzņēmumi (personālsabiedrības un kapitālsabiedrības);
 • individuālie komersanti;
 • publisko tiesību juridiskās personas;
 • privāto tiesību juridiskās personas;
 • biedrības;
 • fiziskas personas, kas veic reģistrētas vai regulētas darbības;
 • meitasuzņēmumi un citas uzņēmumu struktūras;
 • ārvalstu uzņēmumu galvenie biroji;
 • citi subjekti.

Par katru Slovēnijas komercreģistrā ierakstīto subjektu ir pieejami dažādi reģistrācijas dati (identifikācijas numurs, uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja numurs, informācija par uzņēmuma pārstāvjiem, dibinātājiem u. c.).

 • tieša piekļuve informācijai, izmantojot ePRS lietotni, un
 • informācijas sniegšana atkārtotai izmantošanai.

Kas tajā ir iekļauts?

ePRS lietotne

ePRS lietotne ļauj lietotājiem piekļūt datiem, kas Slovēnijas komercreģistra ierakstos iekļauti par uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Slovēnijas Republikā.

Vai piekļuve Slovēnijas komercreģistram ir bez maksas?

Piekļuve ir bez maksas, bet lietotājiem jāpiesakās portālā (jauniem lietotājiem vispirms ir jāreģistrējas).

Kā veikt meklējumus Slovēnijas komercreģistrā?

Lai varētu veikt meklējumus reģistrā, lietotājiem jāreģistrējas portālā. Datiem var piekļūt, ievadot meklēšanas kritērijus vienā vai vairākos laukos vai izvēloties meklēšanas kritērijus no piedāvātās nolaižamās izvēlnes. Meklēšanas kritēriji var būt šādi: dati, daļa datu (vārds), vārda sākums. Meklējumus var veikt, izmantojot identifikācijas numuru, uzņēmuma nosaukumu, ielas nosaukumu un numuru, pašvaldību u. c.

Atjaunināšana

Dati reģistrā tiek atjaunināti katru dienu.

Informācijas sniegšana atkārtotai izmantošanai:

AJPES sniedz šādus pakalpojumus Komercreģistrā iekļautās informācijas atkārtotai izmantošanai:

 • datu piegāde katru dienu, katru nedēļu vai katru mēnesi par visiem ierakstiem garajā vai īsajā formātā;
 • datu piegāde garajā vai īsajā formātā katru mēnesi par uzņēmumiem, kas iekļauti tiesas reģistrā (Sodni register);
 • datu piegāde katru mēnesi par individuālajiem komersantiem garajā vai īsajā formātā;
 • datu piegāde, izmantojot interneta pakalpojumu, garajā, īsajā vai minimuma formātā (sk. wsPrsInfo);
 • datu piegāde par konkrētu pieprasījumu garajā vai īsajā formātā;
 • iegūtu datu apstrāde atbilstoši lietotāja norādītiem kritērijiem (cipardati).

Reizi trīs mēnešos AJPES sniedz bezmaksas pārskatu par visu Slovēnijas komercreģistru XML formātā ar noteiktu informācijas atlasi atkārtotai izmantošanai.

Cenas

AJPES iekasē samaksu par Slovēnijas komercreģistra publiskās informācijas atkārtotu izmantošanu, kā noteikts
Slovēnijas komercreģistra publiskās informācijas atkārtotas izmantošanas tarifi (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (saite uz Slovēnijas tiesību aktu datubāzi).

Cik ticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Trešās personas var atsaukties uz informāciju un visiem dokumentu veidiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvas Nr. 2009/101/EK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses 2. pantā, pamatojoties uz šādiem tiesību aktiem:

- Likums par uzņēmējsabiedrībām (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis (UL RS), Nr. 65/09 — oficiālā konsolidētā versija, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - Konst. tiesas dek. un 82/13; turpmāk tekstā — ZGD-1) ir sistēmisks likums, kas reglamentē uzņēmumu juridiskā statusa pamatnoteikumus attiecībā uz uzņēmumu, individuālo komersantu, saistīto personu, ekonomisko interešu grupu un ārvalstu uzņēmumu meitasuzņēmumu dibināšanu un darbību, kā arī jebkādas izmaiņas to juridiskajā statusā.

- Likums par tiesu reģistru (Zakon o sodnem registru) (UL RS, Nr. 54/07 — oficiālā konsolidētā versija, 65/08, 49/09 un 82/13 - ZGD-1H, turpmāk tekstā — ZSReg) reglamentē tiesu reģistra darbību, definē tiesu reģistrā ietveramo informāciju, kompetento tiesu reglamentu, lemjot par tiesu reģistra ierakstiem, un noteikumus, saskaņā ar kuriem AJPES pārvalda tiesu reģistru. Šis tiesību akts arī reglamentē Vse na enem mestu (vienas pieturas aģentūra) sistēmas darbību.

- Likums par Slovēnijas Uzņēmējdarbības reģistru ((Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, Nr. 49/06 un 33/07 - ZSReg-B, turpmāk tekstā— ZPRS-1) reglamentē Slovēnijas komercreģistra (PRS) turēšanu un uzturēšanu, definē uzņēmējdarbības reģistra ierakstus, to identificēšanu un obligāti šī ID izmantošanu, uzņēmējdarbības reģistra saturu un reģistrā iekļaujamās informācijas iegūšanu, kā arī reģistra ieraksta veikšanas kārtību, reģistra administratora pievienoto vai definēto informāciju par ieraksta veikšanu, kā arī uzņēmējdarbības reģistra datu izmantošanu un dokumentu uzglabāšanu.

Vai piekļuve Slovēnijas komercreģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas. Taču lietotājiem ir nepieciešams pieteikties portālā, lai tam piekļūtu.

Attiecīgas saites

poslovni register (slovēņu valodā), Komercreģistrs (angļu valodā)

Lapa atjaunināta: 23/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.