Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Zviedrija

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Zviedrijas komercreģistru.

Saturu nodrošina
Zviedrija

Valsts reģistra izveides vēsture

Kad reģistrs tika nodibināts?

Uzņēmumu reģistrēšana sākās 1897. gadā.

1955. gadā tika pievienots filiāļu reģistrs. (Zviedrijas Uzņēmumu reģistrs pārņēma filiāļu reģistrēšanu 1975. gadā).

2002. gadā Zviedrijas Uzņēmumu reģistrs no Finanšu uzraudzības iestādes pārņēma banku un apdrošināšanas sabiedrību reģistrāciju.

Kad reģistrs tika digitalizēts?

Atkarībā no informācijas veida, informācija digitalizēta kopš 1982. gada. Kopš 2002. gada visa ienākošā informācija tiek pārveidota digitālā formātā.

Piemērojamie tiesību akti

Galvenokārt:

Aktiebolagslagen (Likums par akciju sabiedrībām) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (Rīkojums par akciju sabiedrībām) (2005:559)

Årsredovisningslagen (Grāmatvedības likums) (1995:1554)

Filiallagen (Likums par filiālēm) (1992:160)

Filialförordningen (Rīkojums par filiālēm) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (Likums par banku un finansēšanas darījumiem)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (Rīkojums par banku un finansēšanas darījumiem)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (Likums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību gada pārskatiem)

Försäkringsrörelselagen (Apdrošināšanas likums) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (Apdrošināšanas rīkojums) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (Likums par apdrošināšanas sabiedrību gada pārskatiem)

Kādu informāciju sniedz komercreģistrs?

Kam ir tiesības piekļūt reģistram?

Informāciju no reģistra var saņemt ikviens, sazinoties ar Zviedrijas Uzņēmumu reģistru vai apmeklējot tā mājaslapu vai Näringslivsregistret [Uzņēmumu reģistru].

Kāda informācija tiek glabāta reģistrā?

Kādi dati tiek glabāti? (Kādas struktūras tiek reģistrētas publiskajā reģistrā, informācija par maksātnespēju, kontiem utt.)

Reģistrā tiek glabāta tāda informācija kā:

 • uzņēmuma nosaukums,
 • adrese,
 • juridiskā adrese,
 • organizācijas numurs,
 • informācija par direktoriem (valdes locekļiem, pilnvarotajiem parakstītājiem, izpilddirektoru, revidentu u. c.),
 • darījumdarbības joma.

(Sīkāku informāciju sk. Rīkojuma par akciju sabiedrībām 2. nodaļas 14.–17. iedaļā, Rīkojuma par filiālēm 4. iedaļā un Rīkojuma (2004:329) par banku un finansēšanas darījumiem 4. nodaļas 19. iedaļā.)

Kādi dokumenti tiek arhivēti/glabāti (lietu materiāli, dokumentu krājumi, statūti, pilnsapulču protokoli utt.)?

Visi dokumenti, kas jāiesniedz par katru lietas veidu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, piemēram:

 • dibināšanas dokumenti,
 • statūti,
 • gada pārskati,
 • pieteikumi,
 • pilnsapulču protokoli,
 • valdes protokoli,
 • bankas kontu izraksti,
 • revīzijas ziņojumi,
 • citi iesniedzamie dokumenti.

Kā veikt meklēšanu (un kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji)?

Ierodoties personīgi

Reģistratūrā apmeklētājiem ir pieejams dators informācijas meklēšanai. Reģistratūrā var arī pasūtīt dokumentus no reģistra.

Reģistra tīmekļa vietnē

Tīmekļa vietnē iespējams piekļūt:

 • reģistram, lai noskaidrotu, vai uzņēmums ir iesniedzis gada pārskatus, vai lai meklētu konkrētu lietu,
 • Näringslivsregistret e-pakalpojumam (kur noteikta informācija ir pieejama bez maksas, vai arī jāreģistrējas kā klientam),
 • Sök företagsinformation [meklēt informāciju par uzņēmumu] e-pakalpojumam.

Kādi ir pieejamie meklēšanas kritēriji?

Var meklēt pēc organizācijas numura, lietas numura, ID numura vai uzņēmuma nosaukuma.

Kā var saņemt dokumentus?

Vai tas ir bez maksas?

Zviedrijas Uzņēmumu reģistrs iekasē maksu par dokumentiem, jo ir uz iemaksām balstīta iestāde.

Par maksu?

Pasūtot reģistrā. Maksāt var, apmaksājot rēķinu, vai ar karti.

Kā var saņemt izrakstu no reģistra, apliecinātu dokumenta kopiju vai norakstu?

Pasūtot reģistrā, sazinoties ar reģistru pa tālruni, pa e-pastu vai pa pastu. Maksāt var, apmaksājot rēķinu, vai ar karti.

Reģistrācijas procedūra

Kā sākt reģistrācijas procedūru (kā iesniegt pieteikumus reģistram, kādas ir dokumentu apliecināšanas prasības, kādi dokumenti jāpievieno)?

Ierodoties personīgi

Pieteikums un dokumenti, kas iesniedzami par attiecīgā veida lietu, jāiesniedz papīra formātā. Var arī izmantot Zviedrijas Uzņēmumu reģistra apmeklētāju datorus, lai piekļūtu verksamt.se un ievadītu pieteikumu par lietu.

Tiešsaistē

Var iet uz verksamt.se un reģistrēt lietu.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Lietām, kas iesniegtas, izmantojot e-pakalpojumus (verksamt.se), veic dažādas automātiskas pārbaudes. Dažas lietas e-pakalpojumos var automātiski tikt slēgtas. Citas, kuras nevar pārbaudīt elektroniski, tiek pārsūtītas darbiniekam tālākai manuālai pārbaudei. Darbinieks pārbauda arī dokumentus papīra formātā.

Reģistrācijas tiesiskās sekas

Reģistrēto ierakstu sekas attiecībā uz trešām personām saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/1132 17. pantu

Zviedrijas Uzņēmumu reģistra rīcībā esošie ieraksti ir publiski. Reģistrēto informāciju publicē valsts oficiālajā vēstnesī Post- och Inrikes Tidningar. Informāciju, kas reģistrēta reģistrā un publicēta Post- och Inrikes Tidningar, uzskata par trešām personām zināmu. Tāpēc tā ir publiski pieejama un par to var veikt meklēšanu.

Neatbilstības starp reģistra ierakstu un tā publikāciju

Reģistrēšanai iesniegto informāciju reģistrē un publicē. Ja pēc tam konstatē, ka ir reģistrēta (un publicēta) neprecīza informācija, var būt nepieciešams to labot.

Kurš atbild par reģistrētās informācijas pareizību?

Uzņēmumi atbild par informāciju, ko tie iesniedz. Zviedrijas Uzņēmumu reģistrs reģistrē iesniegto informāciju pēc likumības pārbaudes.

Datu aizsardzības procedūras

Procedūras, kas saistītas ar datu subjekta tiesībām attiecībā uz viņa persondatu publicēšanu un glabāšanu

Mūsu uzņēmumu reģistros mēs cita starpā apstrādājam uzņēmumu vadītāju persondatus. Reģistru mērķis ir sniegt informāciju, piemēram, par darījumdarbību, kreditēšanu, uzņēmumu iegādi vai pārdošanu, kā arī klientu reģistru papildināšanu vai pārbaudēm. Informāciju var sniegt privātpersonām, uzņēmumiem vai iestādēm, kas šo informāciju pieprasa saistībā ar savu darbību.

Persondatus var publiskot un uzglabāt, ja tas ir saistīts ar pilnvaru īstenošanu. Saskaņā ar likumu persondati ir jāreģistrē.

Zviedrijas Uzņēmumu reģistrs ir datu pārzinis un nodrošina, ka persondati mūsu reģistros tiek apstrādāti saskaņā ar noteikumiem par datu aizsardzību un īpašajiem noteikumiem, kas reglamentē reģistru.

Zviedrijas Uzņēmumu reģistrs ir iecēlis datu aizsardzības ombudu, lai nodrošinātu, ka persondati tiek apstrādāti pareizi un likumīgi.

Kontaktinformācija

Zviedrijas Uzņēmumu reģistrs

Tālr.: +46 771670670 (vai +46 60184000) no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 09:00–15:00

E-pasts: bolagsverket@bolagsverket.se

Adrese apmeklējumiem: Stuvarvägen 21, Sundsvall, ZVIEDRIJA

Tīmekļa vietne: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Saites

E-pakalpojumi: https://bolagsverket.se/en/fee

E-pakalpojumi: https://www.verksamt.se/web/international/services

Lapa atjaunināta: 28/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.