Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Apvienotā Karaliste

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Apvienotās Karalistes komercreģistru.

Saturu nodrošina
Apvienotā Karaliste

Kas uztur Apvienotās Karalistes komercreģistru?

Apvienotās Karalistes, ieskaitot Anglijas, Velsas, Ziemeļīrijas un Skotijas, komercreģistrs ir Uzņēmumu reģistrs (Companies House).

Kādu informāciju nodrošina Companies House?

Reģistrs sniedz informāciju, ko iesnieguši uzņēmumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, komandītsabiedrības, ārvalstu uzņēmumi, Eiropas Ekonomisko interešu grupējumi (EEIG), pārrobežu apvienotie uzņēmumi un Eiropas uzņēmējsabiedrības (Societas Europaea). Plašāku informāciju par reģistrēšanas prasībām varat meklēt Companies House tīmekļa vietnē. Reģistrā netiek uzturēta informācija par individuāliem komersantiem, pilnsabiedrībām un sabiedrību nosaukumiem.

Vai piekļuve komercreģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve reģistram ir bez maksas tāpat, kā pamatinformācijas par uzņēmumu izguve.

Kā veikt meklējumus Apvienotās Karalistes komercreģistrā?

AK komercreģistrā pieejamo informāciju par uzņēmumiem var meklēt Companies House tīmekļa vietnē, izmantojot meklēšanas tīmeklī pakalpojumu ‘WebCHeck’.

Cik lielā mērā var paļauties uz reģistra dokumentiem?

Uzņēmumu reģistrs

Šajā iedaļā aprakstīta nostāja attiecībā uz uzņēmumu informāciju, jo tā atspoguļo lielāko materiālu daļu reģistrā.

Galvenais tiesību akts, kas reglamentē Apvienotās Karalistes reģistra darbību, ir 2006. gada Komercsabiedrību likums (Companies Act 2006). Saskaņā ar šo likumu informāciju reģistrēšanai uzņēmumu reģistram ("reģistrs") iesniedz uzņēmums vai pārstāvji, kas rīkojas tā vārdā. Tiklīdz informācija ir iesniegta, informācijas veidlapu pārbauda, lai pārliecinātos, ka tā ir pilnīga. Reģistrs informāciju pieņem labticīgi. Informācijas pareizība netiek vērtēta vai pārbaudīta. Ja informācija ir pieņemama, to reģistrē tā, lai varētu saglabāt ierakstu un darīt to pieejamu publiskai izpētei. Reģistra informācijas meklētāji var paļauties uz to, izņemot noteiktu informācijas kategoriju, bet tikai tādā mērā, ciktāl reģistram iesniegtā informācija ir pareiza.

Noteiktai informācijas kategorijai reģistrā informācijas reģistrēšana rada juridiskas sekas. Meklētāji var paļauties uz šo informāciju, kāda tā ir apskatāma reģistrā. Šajā kategorijā ietilpst:

  • sabiedrības dibināšana (2006. gada Komercsabiedrību likuma 16. iedaļa)
  • juridiskā adrese un tās maiņa saskaņā ar 87. iedaļu
  • uzņēmuma nosaukums un tā maiņa saskaņā ar 81. iedaļu
  • uzņēmuma pārreģistrācija, lai mainītu tā statusu, piemēram, no privātas akciju sabiedrības uz atklātu akciju sabiedrību utt. (96., 101., 104., 107. un 111. iedaļa)
  • uzņēmuma kapitāla samazināšana (651. un 665. iedaļa)

Par nopietnām neprecizitātēm reģistram iesniegtajā informācijā var piemērot kriminālsankcijas. 2006. gada Komercsabiedrību likuma 1112. iedaļa paredz, ka apzināta vai neapdomīga nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšana reģistram ir noziedzīgs nodarījums.

Uzņēmums nevar paļauties uz kādu trešo personu, ka notiks konkrēti notikumu, ja vien tam par to nav oficiāli paziņots, vai ir iespējams pierādīt, ka trešā persona zināja par notikumu (2006. gada Komercsabiedrību likuma 1079. iedaļa).

Konkrētie notikumi ir šādi:

  • grozījums uzņēmuma statūtos
  • uzņēmuma direktoru sastāva izmaiņas
  • uzņēmuma juridiskās adreses maiņa
  • rīkojuma izdošana par uzņēmuma darbības izbeigšanu
  • likvidatora iecelšana uzņēmuma darbības brīvprātīgai izbeigšanai

Saites

Uzņēmumu reģistrs

Lapa atjaunināta: 24/07/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.