Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Bulgarija

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-reġistri kummerċjali fil-Bulgarija u r-reġistru BULSTAT. Il-Bulgarija tiggarantixxi li dawn ir-reġistri jimxu mal-prinċipji tal-pubbliċità, it-trasparenza u s-sigurtà tal-informazzjoni.

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X’jipprovdi r-reġistru kummerċjali Bulgaru?

Ir-reġistru kummerċjali Bulgaru/reġistru ta’ entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ (ТРРЮЛНЦ - TRRYULNTs) huwa amministrat mill-Aġenzija tar-Reġistri fil-Ministeru tal-Ġustizzja. Irreġistrati fit-TRRYULNTs hemm operaturi tas-suq, fergħat ta’ operaturi tas-suq barranin, entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ u fergħat ta’ entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ, flimkien mad-dettalji dwarhom li jridu jiġu rreġistrati skont il-liġi. Fit-TRRYULNTS hemm ukoll id-dokumenti li skont il-liġi jridu jinżammu disponibbli għall-ispezzjoni pubblika dwar operaturi tas-suq u fergħat tal-operaturi tas-suq barranin, entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ u fergħat ta’ entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ barranin

Ir-reġistru kummerċjali u r-reġistru ta’ entitajiet mingħajr skop ta’ qligħ jaqsmu bejniethom bażi ta' data elettronika komuni li fiha d-dettalji li l-liġi titlob li jiġu rreġistrati u d-dokumenti li l-liġi titlob li jinżammu disponibbli għall-ispezzjoni pubblika dwar operaturi tas-suq, fergħat ta’ operaturi tas-suq barranin, entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ u fergħat ta’ entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ barranin. Il-fajls dwar operaturi tas-suq, fergħat ta’ operaturi tas-suq barranin, entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ u fergħat ta’ entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ barranin jinżammu f’forma elettronika. Il-fajls fihom applikazzjonijiet, dokumenti li jissostanzjaw id-dettalji rreġistrati, divulgazzjonijiet u dokumenti oħrajn, li jista’ jkun fihom ukoll data personali li tidentifika lill-individwi li jirrappreżentaw jew jimmaniġġjaw lill-operatur tas-suq jew lill-entità legali mingħajr skop ta’ qligħ inkwistjoni.

L-aċċess għar-reġistru kummerċjali Bulgaru huwa mingħajr ħlas?

Ir-reġistru kummerċjali u r-reġistru ta’ entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ huma fl-isfera pubblika. L-aċċess għall-bażi ta’ data tar-reġistri huwa miftuħ għal kulħadd mingħajr ħlas. L-Aġenzija tar-Reġistri tipprovdi aċċess irreġistrat għall-fajl tal-operatur tas-suq jew tal-entità legali mingħajr skop ta’ qligħ. Tali aċċess jista’ jiġi pprovdut fl-uffiċċji lokali tal-Aġenzija wara l-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni u ta’ dokument tal-identità. Il-persuni li jitolbu aċċess elettroniku jridu jidentifikaw lilhom infushom permezz ta’ firma elettronika jew ċertifikat diġitali maħruġ mill-Aġenzija; l-aċċess uffiċjali jingħata skont il-proċedura stipulata f’regolament speċjali. L-Aġenzija tar-Reġistri tipprovdi wkoll aċċess ħieles u miftuħ għad-dettalji u dokumenti permezz tas-Sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri Kummerċjali.

Kif tfittex fir-reġistru kummerċjali Bulgaru.

Ir-reġistru kummerċjali huwa disponibbli l-ġurnata kollha.

Kwalunkwe persuna tista’ tfittex ir-reġistru kummerċjali u r-reġistru tal-entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ għal dettall jew dokument partikolari.

Fil-portal TRRYULNTs, it-tiftixiet jistgħu jsiru permezz tal-kriterji li ġejjin:

 • l-isem kummerċjali/isem jew Kodiċi ta’ Identifikazzjoni Uniku (unique identification code - UIC) ta’ operatur tas-suq jew ta’ fergħa ta’ operatur tas-suq barrani, entità legali mingħajr skop ta’ qligħ jew fergħa ta’ entità legali mingħajr skop ta’ qligħ barranija; l-ismijiet jew in-numru ta’ identifikazzjoni, jew l-isem kummerċjali jew il-UIC tas-sieħeb jew tas-sid uniku tal-kapital.
 • ismijiet jew in-numru tal-ID, jew l-isem kummerċjali jew il-UIC ta’ membru tal-korpi ta’ entità legali - operatur tas-suq jew entità legali mingħajr skop ta’ qligħ. Il-fajl ta’ operatur tas-suq, fergħa ta’ operatur tas-suq, entità legali mingħajr skop ta’ qligħ jew fergħa ta’ entità legali mingħajr skop ta’ qligħ barranija u l-uffiċjali u s-suċċessuri tagħhom jistgħu jiġu mfittxija skont dettall jew dokument.

Huwa possibbli wkoll li l-utenti jfittxu l-bażi ta’ data TRRYULNTs sħiħa skont il-kriterji speċifiċi tagħhom. It-tariffa għat-tiftix fil-bażi ta' data sħiħa hija BGN 100 fis-sena (skont l-iskeda ta’ tariffi tal-Istat miġbura mill-Aġenzija tar-Reġistrazzjoni); għall-awtoritajiet pubbliċi, tali aċċess għall-bażi ta’ data huwa mingħajr ħlas.

Iċ-ċertifikati jistgħu jinħarġu kemm minn wara l-bank fl-Aġenzija tar-Reġistrazzjoni kif ukoll elettronikament (it-tariffi jinġabru f'konformità mal-iskeda ta’ tariffi tal-Istat miġbura mill-Aġenzija tar-Reġistrazzjoni).

Il-kopji ta’ dokumenti miżmuma fir-reġistru jistgħu jinħarġu jew minn wara l-bank jew elettronikament (it-tariffi jinġabru f'konformità mal-iskeda ta’ tariffi tal-Istat miġbura mill-Aġenzija tar-Reġistrazzjoni).

Kemm nista’ noqgħod fuq id-dokumenti fir-reġistru?

Il-Bulgarija adottat il-prinċipji stipulati fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE li tirregola l-validità tad-dħul jew it-tħassir tad-dettalji u l-pubblikazzjoni ta’ dokumenti relatati ma’ operaturi tas-suq/entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ. L-arranġamenti speċifiċi fil-livell nazzjonali huma stipulati fl-Att dwar ir-Reġistru Kummerċjali u r-Reġistru ta’ Entitajiet Legali Mingħajr Skop ta’ Qligħ (ZTRRYULNTs) u l-Att dwar il-Kummerċ.

Skont l-ewwel wieħed, dettall li jiddaħħal fir-reġistru jitqies, mill-ħin li jiddaħħal, li jkun sar magħruf minnterzi persuni li jaġixxu in bona fide. Sa ma jkunu għaddew 15-il jum wara li tkun saret entrata, din ma tistax tiġi użata kontra terzi persuni li jagħtu prova li kien impossibbli għalihom li jkunu konxji tagħha. It-terzi persuni jistgħu jiċċitaw dettall li jrid jiddaħħal fir-reġistru minkejja li l-entrata tkun għadha ma saritx, sakemm il-liġi ma tipprevedix speċifikament li ssir effettiva biss wara d-dħul. Ladarba titħassar, entrata ma tkunx effettiva. Id-dokumenti fit-TRRYULNTs jitqiesu li jkunu saru magħrufa lit-terzi persuni mid-data li jiġu ppubblikati.

Terzi persuni li jaġixxu in bona fide jistgħu jiċċitaw entrata jew pubblikazzjoni, saħansitra jekk id-dettall imdaħħal jew id-dokument ippubblikat ma jkunx jeżisti. B’rabta ma’ terzi persuni li jaġixxu in bona fide, dettalji mhux imdaħħla fir-reġistru jitqiesu li ma jeżistux.

L-istorja tar-reġistru kummerċjali Bulgaru u r-reġistru tal-entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ

Fl-1 ta’ Jannar 2008 bdiet riforma tal-proċess ta’ reġistrazzjoni, meta daħal fis-seħħ l-Att dwar ir-Reġistru Kummerċjali u beda jaħdem reġistru elettroniku tal-fergħat tal-operaturi tas-suq u tal-operaturi tas-suq barranin. L-operaturi tas-suq kellhom jirreġistraw mill-ġdid sal-31 ta’ Diċembru 2011.

Skont l-Artikolu 17 tal-Att dwar l-Entitajiet Legali mingħajr Skop ta’ Qligħ, sa mill-1 ta’ Jannar 2018, l-Aġenzija tar-Reġistri żżomm ir-reġistru ta’ entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ. § 25(1) tad-Dispożizzjonijiet Tranżizzjonali u Finali tal-Att dwar l-Entitajiet Legali mingħajr Skop ta’ Qligħ jipprevedi li l-entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ imdaħħlin fir-reġistru ta’ entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ fil-qrati provinċjali jkollhom l-għażla li jissottomettu applikazzjoni għal reġistrazzjoni mill-ġdid fl-Aġenzija tar-Reġistri sal-31 ta’ Diċembru 2020. Iż-żewġ reġistri jużaw l-istess bażi ta’ data.

Riżultati tar-riforma:

 1. Il-proċess tar-reġistrazzjoni ġie trasferit mill-qrati għal korp amministrattiv tal-gvern ċentrali: l-Aġenzija tar-Reġistri.
 2. Ir-reġistri kollha tat-28 qorti provinċjali ġew ikkonsolidati f’bażi ta’ data elettronika ċentralizzata unika. Il-bażi ta’ data fiha d-dettalji li huma meħtieġa li jiġu rreġistrati u d-dokumenti meħtieġa biex jinżammu disponibbli għall-ispezzjoni pubblika, kif ukoll verżjonijiet elettroniċi tad-dokumenti kollha sottomessi, iċ-ċaħdiet maħruġa, l-istruzzjonijiet maħruġa u l-fajls tal-kumpanija.
 3. Il-prinċipju tal-pubbliċità tal-informazzjoni huwa ta’ importanza fundamentali fil-proċedura tar-reġistrazzjoni.
 4. Il-proċedura tar-reġistrazzjoni ssir bl-użu ta’ bosta tipi ta’ forom tal-applikazzjoni. It-tip ta’ applikazzjoni jiddependi fuq it-tip ta’ operatur tas-suq jew entità legali mingħajr skop ta’ qligħ u d-dettalji li għandhom jiddaħħlu.

Kif tippreżenta applikazzjonijiet lir-reġistru kummerċjali.

L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati jew mal-bank fi kwalunkwe uffiċċju tal-Aġenzija tar-Reġistri jew elettronikament permezz tal-portal TRRYULNTs.

L-applikazzjonijiet f’forma fiżika jistgħu jiġu ppreżentati fi kwalunkwe uffiċċju lokali tal-Aġenzija tar-Reġistri, irrispettivament minn fejn ikun ibbażat l-operatur tas-suq. Ladarba jiġu aċċettati mill-uffiċċji tal-Aġenzija, l-applikazzjonijiet fiżiċi jiġu skennjati u maħżuna bħala hemżiet fis-sistema tal-kompjuter TRRYULNTs. Id-dokumenti mehmuża bħala annessi għall-applikazzjonijiet iridu jkunu oriġinali jew kopji ċċertifikati mill-applikant jew minn nutar pubbliku.

L-applikazzjonijiet elettroniċi jistgħu jiġu ppreżentati fi kwalunkwe ħin permezz tal-portal TRRYULNTs.

L-applikazzjonijiet ippreżentati kif jiġu rieżaminati?

Kull entrata riċevuta biex tiddaħħal fis-sistema tal-kompjuter tat-TRRYULNTs (applikazzjoni, deċiżjoni tal-qorti, talba għall-korrezzjoni ta’ żball, talba għall-ħatra ta’ esperti, verifikaturi, kontrolluri, eċċ.) tingħata numru ta' referenza uniku fil-format “ssssxxjjssmmss” (siegħa, xahar, jum, siegħa, minuta, sekonda). Ladarba applikazzjoni, deċiżjoni tal-qorti jew talba tkun irċeviet in-numru ta' referenza uniku tagħha, is-sistema tal-kompjuter tat-TRRYULNTs tassenjaha b’mod aleatorju lil uffiċjal tar-reġistrazzjoni biex jeżaminaha. L-applikazzjonijiet għad-dħul jew it-tħassir jew għall-pubblikazzjoni ta’ dokumenti skont l-Artikolu 14 jiġu allokati awtomatikament, skont meta jkunu waslu, ladarba uffiċjal tar-reġistrazzjoni jkun ħareġ mill-applikazzjoni allokata preċedentement u għaldaqstant is-sistema tal-kompjuter tirrikonoxxi li huwa disponibbli.

Skont l-Artikolu 19(2) tal-Att dwar ir-Reġistru Kummerċjali u r-Reġistru ta’ Entitajiet Legali mingħajr Skop ta’ Qligħ (ZTRRYULNTs), l-uffiċjal tar-reġistrazzjoni joħroġ deċiżjoni dwar l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni jew it-tħassir u l-applikazzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta’ dokument minnufih wara li jiskadu tlett ijiem tax-xogħol wara l-wasla tagħhom, sakemm il-liġi ma tipprovdix mod ieħor. L-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni tal-ewwel darba tal-operaturi tas-suq jiġu eżaminati sa tmiem il-ġurnata tax-xogħol wara dik li fiha jkunu tressqu lir-reġistru kummerċjali, u tinħareġ deċiżjoni minnufih wara li tiġi eżaminata l-applikazzjoni, ħlief fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 22(5) ZTRRYULNTs, fejn tinħareġ struzzjoni. L-applikazzjonijiet biex jiġu ppubblikati kontijiet annwali u rapporti, fejn meħtieġ mil-liġi, jiġu eżaminati separatament mill-applikazzjonijiet fl-ordni li jkunu waslu.

Skont it-tip ta’ deċiżjoni, l-eżiti jistgħu jkunu kif ġej:

 • struzzjonijiet iffirmati elettronikament mill-uffiċjal tar-reġistrazzjoni wara li jitlesta l-eżami tal-applikazzjoni partikolari u ppubblikati minnufih fil-kont tal-operatur tas-suq - li jkollhom jiġu implimentati fil-limitu ta’ żmien previst fl-Artikolu 19(2) ZTRRYULNTs;
 • ċaħda, iffirmata elettronikament mill-uffiċjal tar-reġistrazzjoni wara li jlesti l-eżami u ppubblikata minnufih fil-kont tal-operatur tas-suq;
 • ordni ta’ reġistrazzjoni, iffirmata elettronikament mill-uffiċjal tar-reġistrazzjoni wara li jlesti l-eżami, li sal-iskadenza taż-żmien previst fl-Artikolu 19(2) ZTRRYULNTs tintwera fil-kont tal-operatur tas-suq bħala li jkollha l-istatus “stennija tal-limitu ta’ żmien ta’ tlett ijiem”. Wara l-iskadenza ta’ dan il-limitu ta’ żmien statutorju, is-sistema tal-kompjuter tat-TRRYULNTs awtomatikament tagħmel l-entrata u tiġġenera n-numru tal-entrata fil-format speċifikat aktar ’il fuq. Is-sena, ix-xahar u l-jum huma dawk tal-pubblikazzjoni awtomatika mis-sistema tal-kompjuter, filwaqt li s-siegħa, il-minuta u s-sekondi jimmarkaw il-ħin li fih ir-reġistrazzjoni tkun ġiet ordnata mill-uffiċjal tar-reġistrazzjoni fil-ġurnata preċedenti.

Ir-reġistru BULSTAT tal-Bulgarija x’jipprovdi?

Ir-reġistru BULSTAT fih informazzjoni dwar:

 1. entitajiet legali li mhumiex operaturi tas-suq jew entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ skont it-tifsira tal-Att dwar l-Entitajiet Legali mingħajr Skop ta’ Qligħ li huma meħtieġa jirreġistraw fir-reġistru kummerċjali jew ir-reġistru tal-entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ;
 2. fergħat ta’ entitajiet barranin li mhumiex operaturi tas-suq jew entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ;
 3. aġenziji ta’ entitajiet barranin skont l-Artikolu 24 tal-Att dwar il-Promozzjoni tal-Investiment;
 4. entitajiet legali barranin involuti fl-attività kummerċjali fil-Bulgarija u li għandhom stabbiliment, bażi jew faċilità permanenti hemm;
 5. entitajiet legali barranin li l-post ta’ ġestjoni effettiva tagħhom huwa fil-Bulgarija;
 6. entitajiet legali barranin bi sjieda ta’ proprjetà immobbli fil-Bulgarija;
 7. min jagħti r-rahan skont it-tifsira tal-Att dwar ir-Rahan Irreġistrat;
 8. unitajiet organizzazzjonali skont l-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti, inklużi impriżi tas-snajja’ u assoċjazzjonijiet tal-assigurazzjoni skont l-Artikolu 8 tal-Kodiċi dwar is-Sigurtà Soċjali;
 9. entitajiet li huma kontributuri għall-assigurazzjoni soċjali u li mhumiex persuni fiżiċi;
 10. fergħat u diviżjonijiet ta’ entitajiet u diviżjonijiet ta’ operaturi tas-suq imdaħħla fir-reġistru kummerċjali;
 11. persuni fiżiċi li jeżerċitaw professjoni libera jew li jaħdmu bħala nies tas-sengħa;
 12. ċittadini barranin li ma għandhomx numru tal-identità personali Bulgaru jew numru tal-identità ta’ resident barrani u li:
  • jipprovdu servizzi personali indipendenti fil-Bulgarija, inkluż permezz ta’ stabbiliment, bażi jew faċilità permanenti;
  • jakkwiżixxu l-proprjetà immobbli;
  • huma kontributuri għas-sigurtà soċjali;
 13. persuni fiżiċi oħrajn – kontributuri għall-assigurazzjoni soċjali;
 14. persuni/entitajiet barranin soġġetti għar-reġistrazzjoni speċjali skont il-liġi fiskali, inkluż fejn eżentati mit-taxxa skont ftehim internazzjonali li jkun daħal fis-seħħ u li r-Repubblika tal-Bulgarija tkun parti minnu;
 15. persuni fiżiċi u legali u entitajiet legali oħrajn attivi fir-Repubblika tal-Bulgarija fil-kapaċità tagħhom bħala fiduċjarji ta’ trusts jew fondi ta’ kustodja jew entitajiet legali barranin simili stabbiliti u li jeżistu taħt ġurisdizzjonijiet li jippermettu tali forom ta’ trusts.

L-aċċess għar-reġistru BULSTAT huwa mingħajr ħlas?

L-informazzjoni mdaħħla fir-reġistru BULSTAT fuq il-bażi tad-dokumenti sottomessi biex tiġi pprovduta d-data msemmija fl-Artikolu 7(1), il-punti minn 1 sa 7 u l-punt 19 u l-Artikolu 7(9) tal-Att tar-Reġistru BULSTAT hija fl-isfera pubblika. Kulħadd jista’ jfittex dettall partikolari.

L-istorja tar-reġistru BULSTAT

Ir-reġistru BULSTAT twaqqaf fuq il-bażi tar-reġistru tal-entitajiet kummerċjali (RSS EKPOU) miżmum fl-Istitut Nazzjonali tal-Istatistika, f’konformità mal-Artikolu 6(7) tal-Att dwar l-Istatistika. Permezz tad-Digriet tal-Kunsill tal-Ministri Nru 206 tat-30 ta’ Ottubru 1995, ġew adottati regoli għall-ħolqien tar-reġistru. Ir-reġistru statali unifikat tal-entitajiet kummerċjali, “BULSTAT” beda jopera fir-Repubblika tal-Bulgarija fl-1 ta’ Jannar 1996. Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri Nru 379 tat-30 ta’ Lulju 1998, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni fir-reġistru statali unifikat tal-entitajiet kummerċjali ġie adottat bħala Kodiċi ta’ Identifikazzjoni Uniku (KIU) għall-entitajiet legali kollha u entitajiet oħrajn involuti f’attivitajiet kummerċjali fil-Bulgarija. Fis-17 ta’ Ġunju 1999, l-Assemblea Nazzjonali adottat l-Att dwar l-Istatistika. Dan l-Att stipula l-metodu għall-istabbiliment, il-funzjonament u l-użu tar-reġistru unifikat BULSTAT għall-identifikazzjoni tal-operaturi involuti f’attivitajiet kummerċjali fit-territorju tar-Repubblika tal-Bulgarija. Ir-reġistru BULSTAT żviluppa biex sar wieħed mir-reġistri amministrattivi ewlenin, u fis-sena 2000 id-data tiegħu saret disponibbli permezz tas-sit web tar-reġistru.

Fil-11 ta’ Awwissu 2005, il-ġestjoni tar-reġistru BULSTAT ġiet trasferita lill-Aġenzija tar-Reġistrazzjonijiet. Dan fih ir-reġistrazzjonijiet għall-entitajiet legali u fergħat ta’ entitajiet legali li mhumiex operaturi tas-suq jew entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ skont it-tifsira tal-Att dwar l-Entitajiet Legali mingħajr Skop ta’ Qligħ li huma meħtieġa jirreġistraw fir-reġistru kummerċjali jew fir-reġistru tal-entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ; Il-persuni li jeżerċitaw professjoni libera jew li jaħdmu fis-snajja’ wkoll huma meħtieġa jirreġistraw. Sal-1 ta’ Jannar 2008, l-operaturi tas-suq kienu obbligati jirreġistraw fil-BULSTAT fi żmien sebat ijiem; wara dan, dan waqa’ f’idejn ir-reġistru kummerċjali.

Kif jiġu ppreżentati l-applikazzjonijiet lir-reġistru BULSTAT

L-entrati u t-tħassir isiru fuq il-bażi ta’ applikazzjoni ppreżentata bl-użu ta’ formola standard.

L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati jew mal-bank fi kwalunkwe uffiċċju tal-Aġenzija tar-Reġistri jew elettronikament permezz tal-portal BULSTAT.

L-applikazzjonijiet f’forma fiżika jistgħu jiġu ppreżentati fi kwalunkwe uffiċċju lokali tal-Aġenzija tar-Reġistri, irrispettivament minn fejn tkun ibbażata l-entità. Ladarba jiġu aċċettati mill-uffiċċji tal-Aġenzija, l-applikazzjonijiet fiżiċi jiġu skennjati u maħżuna bħala hemżiet fis-sistema tal-kompjuter tal-BULSTAT. Id-dokumenti mehmuża bħala annessi għall-applikazzjonijiet iridu jkunu oriġinali jew kopji ċċertifikati mill-applikant jew minn nutar pubbliku.

L-applikazzjonijiet elettroniċi jistgħu jiġu sottomessi fi kwalunkwe ħin permezz tal-portal tar-reġistru tal-BULSTAT.

Skont l-istatus tagħhom, l-entitajiet li jridu jirreġistraw mal-BULSTAT iridu jipprovdu:

 1. kopja tad-deċiżjoni tal-qorti jew dokument ieħor kif ġej:
  (a) entitajiet legali: dokument tal-fondazzjoni u dokument li jispeċifika l-persuna fiżika li timmaniġġja u/jew tirrappreżenta l-entità;
  (b) aġenziji ta’ entitajiet barranin skont l-Artikolu 24 tal-Att dwar il-Promozzjoni tal-Investiment: dokument li jiċċertifika r-reġistrazzjoni mal-Kamra Bulgara tal-Kummerċ u l-Industrija (BCCI);
  (c) entitajiet legali barranin: dokument li jagħti xhieda tat-twettiq ta’ attivitajiet kummerċjali fil-Bulgarija; dokument legalizzat li jixhed l-oriġini ta’ entitajiet legali barranin fil-pajjiż ikkonċernat;
  (d) unitajiet organizzattivi mingħajr personalità ġuridika skont l-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti u fondi tal-assigurazzjoni skont l-Artikolu 8 tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali: kuntratt tal-kumpanija u ċertifikat tar-reġistrazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali dwar id-Dħul;
  (e) fergħat u diviżjonijiet: dokument li jiċċertifika l-istabbiliment tagħhom u li jispeċifika l-persuna li timmaniġġjahom u/jew tirrappreżentahom;
  (f) entitajiet għajr dawk imsemmija minn (a) sa (e) li huma kontributuri għall-assigurazzjoni soċjali: dokumenti li jixhdu l-identità u/jew li qed titwettaq attività speċifika, fejn meħtieġ mil-liġi.
 2. applikazzjoni b’formola standard approvata mid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija tar-Reġistri;
 3. dokument li jixhed il-veraċità tad-dettalji ddikjarati, iffirmat mill-applikant;
 4. dokument li jixhed il-ħlas ta’ tariffa statali skont l-iskeda approvata mill-Kunsill tal-Ministri.

Kull entrata riċevuta biex tiddaħħal fis-sistema tal-kompjuter tar-reġistru (applikazzjoni jew talba għall-korrezzjoni ta’ żball) tingħata numru ta' referenza uniku fil-format “ssssxxjjssmmss” (siegħa, xahar, jum, siegħa, minuta, sekonda).

L-applikazzjonijiet u t-talbiet għad-dħul jew it-tħassir jiġu eżaminati minn uffiċjal tar-reġistrazzjoni, skont l-ordni li jkunu daħlu. L-uffiċjal tar-reġistrazzjoni joħroġ deċiżjoni dwar l-applikazzjonijiet u t-talbiet għad-dħul jew it-tħassir sa tmiem il-ġurnata tax-xogħol fil-jum wara dak tal-wasla.

Skont it-tip ta’ deċiżjoni, l-eżiti jistgħu jkunu kif ġej:

 • struzzjonijiet, iffirmati elettronikament mill-uffiċjal tar-reġistrazzjoni meta jitlesta l-eżami tal-applikazzjoni kkonċernata u ppubblikati minnufih fil-kont tal-operatur tas-suq – li jkollhom jiġu implimentati fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol;
 • ċaħda, iffirmata elettronikament mill-uffiċjal tar-reġistrazzjoni wara li jlesti l-eżami u ppubblikata minnufih fil-kont tal-entità;
 • ordni ta’ reġistrazzjoni, iffirmata elettronikament mill-uffiċjal tar-reġistrazzjoni wara t-tlestija tal-eżami. Wara li tiddaħħal l-entratal, is-sistema tal-kompjuter tal-BULSTAT tiġġenera awtomatikament in-numru tal-entrata fil-format imsemmi qabel. Is-sena, ix-xahar u l-jum huma dawk tal-pubblikazzjoni awtomatika mis-sistema tal-kompjuter, filwaqt li s-siegħa, il-minuta u s-sekondi jimmarkaw il-ħin li fih ir-reġistrazzjoni tkun ġiet ordnata mill-uffiċjal tar-reġistrazzjoni.

Tista’ ssir tiftixa fir-reġistru online permezz ta’:

 • l-isem jew in-numru tal-KIU/ID tal-entità;
 • fajl tal-kumpanija/sena/qorti provinċjali;
 • numru tal-applikazzjoni, numru tal-entrata;
 • rabtiet bejn l-entitajiet.
L-aħħar aġġornament: 10/05/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.