Företagsregister i EU-länderna

Estonja

Här hittar du information om det estniska företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser.

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja

Vad innehåller det estniska företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser?

Företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser sköts av registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen i Tartu. Registren förs vid domstolen för att garantera registreringsmyndighetens oberoende och juridiska sakkunskap. Registeruppgifterna har ett avgörande bevisvärde och syftar till att garantera rättssäkerhet. En uppgift i företagsregistret förutsätts vara korrekt och kunna göras gällande gentemot tredje part, såvida inte berörd tredje part kände till, eller borde ha känt till, en förekommande oriktighet. En registeruppgift kan inte göras gällande med avseende på transaktioner som genomförs inom femton dagar efter det att uppgiften fördes in, om tredje part kan visa att han eller hon inte kände till, eller inte kunde förväntas ha känt till, registreringens innehåll. I sådana fall kan en tredje part i god tro förlita sig på uppgifterna i registret och, till exempel när han eller hon ingår ett avtal, utgå ifrån att den som i registret står angiven som ledamot i styrelsen har rätt att teckna avtal för företaget i fråga.

Vissa rättsliga omständigheter måste registreras för att få verkan: till exempel kan en styrelseledamots rätt att teckna avtal vara begränsad enligt stadgarna, eller enligt det avtal som har ingåtts med styrelseledamoten, men endast sådana begränsningar som är inskrivna i registret kan göras gällande gentemot tredje part.

Vissa viktiga omständigheter får verkan direkt när de skrivs in i registret: till exempel får en ökning av företagets aktiekapital verkan från den tidpunkt då ökningen registreras i företagsregistret, och således inte från den dag då beslutet om ökningen fattades eller från den tidpunkt då tillskotten görs. Samma sak gäller för inrättande av en juridisk person, ändring i stadgar eller i samband med företagskoncentration, uppdelning och omvandling.

Alla dessa register sköts elektroniskt.

Registreringsavdelningen vid Tartus distriktsdomstol är registerförande myndighet för företagsregistret. Registret omfattar uppgifter om egenföretagare, företag (publika aktiebolag, privata aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, handelsorganisationer, Europabolag (Societas Europaea), europeiska kooperativa föreningar (Societas Cooperativa Europaea) och europeiska grupperingar för territoriellt samarbete samt filialer till utländska företag med säte i Estland.

Registret över ideella föreningar och stiftelser innehåller uppgifter om ideella föreningar och stiftelser i Estland (ideella föreningar omfattar också politiska partier och andra ideella organisationer samt fackföreningar, kyrkor, trosförsamlingar, sammanslutningar av trosförsamlingar och kloster). Registret över ideella föreningar och stiftelser omfattar även registret över bostadsföreningar och föreningar för markförbättring.

För varje registrerad egenföretagare, juridisk person och filial till utländska företag upprättas följande i företagsregistret eller registret över ideella föreningar och stiftelser:

 • Registerkort.
 • Företagsakt (i företagsregistret) eller offentlig akt (för ideella föreningar, stiftelser och bostadsföreningar).
 • Registerakt.

Företagsakterna och de offentliga akterna innehåller handlingar som en juridisk person, en egenföretagare eller en filial till ett utländskt företag har lämnat in till registret enligt lag, till exempel bolagsordning, stadgar och andra handlingar som finns inskrivna i det offentliga registret. Domstolsavgöranden, överklaganden, korrespondens och andra handlingar som inte finns i företagsakterna eller de offentliga akterna finns i registerakten.

Följande uppgifter finns på registerkortet för juridiska personer, egenföretagare eller filialer till utländska företag:

 • Företagsnamn eller namn och registreringskod.
 • Hemvist eller stadgeenligt säte och adress för juridiska personer, egenföretagare och utländska företags filialer samt, vad gäller dessa personer och företag, e-postadress.
 • Uppgifter om egenföretagaren och uppgifter om upphörande av personens verksamhet och verksamhetens säsongsmässiga eller tillfälliga art.
 • För filialer till utländska företag: registret där företaget är registrerat och om registrering krävs enligt lag i det land där företaget är etablerat även registreringsnumret; det land enligt vars lagstiftning företaget är verksamt i det land där det är etablerat; när bolagsordningen antogs och om den har ändrats, om detta förs in i registret i det land där företaget är etablerat.
 • Uppgifter om personer med ställning som företrädare (styrelseledamöter, komplementärer, delägare eller tredje parter, kommanditdelägare, likvidatorer och konkursförvaltare); filialchefernas namn och id-nummer (samt särskilda omständigheter kring deras ombudsbefogenheter); namn och id-nummer för det utländska företagets rättsliga ombud med uppgift om när deras ombudsbefogenheter tog sin början och när de upphör; avtal som gäller rätten att företräda och den juridiska enhetens styrelsemedlemmars befogenheter samt befogenheter för likvidatorer som företräder den juridiska enheten.
 • Namn eller företagsnamn och id-nummer eller registreringsnummer på kontaktpersonen för en ideell förening, stiftelse, företag och filial till ett utländskt företag och en adress i Estland för avsiktsförklaringar som skickas till ett företag och för delgivning av rättegångshandlingar, samt kontaktpersonens e-postadress.
 • Uppgifter om befullmäktigade.
 • Juridisk form för företaget eller filialen till ett utländskt företag, eller företagstyp.
 • Datum då bolagsordningen för den juridiska enheten godkändes.
 • Monetärt värde på företagets aktiekapital (för en filial till ett utländskt företag: värdet på företagets aktiekapital om det finns registrerat i det land där företaget är etablerat), uppgifter om kommanditdelägare och värdet på deras tillskott.
 • En anteckning om grundandet av ett privat aktiebolag utan tillskott.
 • En anteckning om att andelarna har registrerats i det estniska centralregistret över värdepapper eller en anteckning om vem som för aktieägarregistret.
 • En anteckning om att man har avstått från formella krav på förfogande vid överlåtelse eller pantsättning av aktier.
 • Räkenskapsårets början och slut för ett företag, ideell förening, stiftelse, utländskt företag eller förening för markförbättring (för en filial till ett utländskt företag även uppgift om huruvida företaget är skyldigt att offentliggöra en årsrapport).
 • Information om konkurs som krävs enligt lag och information om utnämnande av en förvaltare av säkerhetsmassan.
 • En anteckning om koncentrationer, uppdelning och förändring av företaget och om dess upplösning och avregistrering.
 • Hänvisningar till registreringar som gjorts av registrator enligt lag utan att företaget har begärt det.
 • Uppgifter om förvaringsinstitut för handlingar från en likviderad juridisk enhet.
 • För filialer till utländska företag: registret där företaget är registrerat och om registrering krävs enligt lag i det land där företaget är etablerat även registreringsnumret; det land enligt vars lagstiftning företaget är verksamt i det land där det är etablerat; när bolagsordningen antogs och om den har ändrats, om detta förs in i registret i det land där företaget är etablerat.
 • Stiftelsens mål; var huvudkontoret är beläget om det är i utlandet; när beslutet om upprättande fattades; tidsperiod för verksamheten, om stiftelsen har upprättats för en viss tid.
 • Koden för systemet för markförbättring inom det område där föreningen för markförbättring är verksam.
 • Bostadsföreningens förvaltare: namn och registreringsnummer samt en anteckning om att lån har tagits.
 • Tidsperiod för en ideell förenings verksamhet, om den har upprättats för en viss tid.
 • Datum för införande, hänvisning till senare tillägg till uppgifterna och övriga anmärkningar.
 • Andra uppgifter som krävs enligt lag.

Ansökningar i registerärenden handläggs genom ett skriftligt förfarande inom ramen för den frivilliga rättsvården. Uppgifter förs in i registret efter en ansökan eller ett domstolsbeslut eller på annan grund som fastslås i lag. Ansökningar om att föra in uppgifter i registret måste antingen vara digitalt undertecknade eller ha formen av en notariatshandling.

Uppgifterna i företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser är offentliga. Var och en har rätt att undersöka uppgifterna i registerkortet och handlingar som finns i företagsakter eller offentliga akter och få kopior av dem. Akter i registret får granskas av behöriga statliga myndigheter, av domstolar under rättegångsförfaranden och av andra personer eller enheter med ett berättigat intresse av detta.

Den centrala databasen för företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser sköts av centrumet för register och informationssystem. Detta centrum erbjuder också nedanstående tjänster:

E-företagsregistret

E-företagsregistret bygger på databaserna vid registreringsavdelningen vid Tartus distriktsdomstol, och visar uppgifter i realtid om alla juridiska personer, egenföretagare och filialer till utländska företag som är registrerade i Estland. I e-företagsregistret kan du göra följande:

 • Gratis se registerkort, allmänna uppgifter och uppgifter om skatteskulder.
 • Göra sökningar via namn, registreringskod, plats, verksamhet m.m.
 • Mot avgift se årsrapporter, stadgar och andra elektroniska företagshandlingar eller offentliga handlingar, personuppgifter och affärsmässiga säkerheter osv.
 • Följa information om företagsförfaranden och uppgiftsändringar i realtid.
 • Gratis kontrollera eventuella näringsförbud för estniska personer eller enheter.
 • Gratis se listor över medlemmar i politiska partier.
 • Se länkar mellan olika företag och personer.

Med hjälp av e-företagsregistret kan dessutom personer och enheter själva lämna in handlingar till registreringsavdelningen vid domstolen. Ansökningar om att registrera ett nytt företag, ändra uppgifter, likvidera ett företag eller stryka ett företag ur registret kan lämnas in via e-företagsregistret. Man kan även upprätta och lämna in årsredovisningar. Estniska, finska, lettiska och belgiska medborgare och estniska e-medborgare kan logga in i e-företagsregistret och identifiera sig med hjälp av sina id-kort. Estniska och litauiska medborgare kan logga in via den mobila id-tjänsten.

Ytterligare information om e-företagsregistret finns på webbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

Europeiska företagsregistret

Det europeiska företagsregistret är ett webbaserat söksystem som ger officiell information om Europabolag. Sökningar kan göras från webbplatsen.

 • Det finns uppgifter från 17 länders företagsregister.
 • Sökningar kan göras både på företags- och personnamn.
 • De tillgängliga uppgifterna varierar mellan länderna.
 • Uppgifterna i registret har olika rättsverkan i olika länder.
 • Sökfunktionen kan användas både av privatpersoner och av företag.
 • Tjänsten är avgiftsbelagd.

Är tillgången till Estlands företagsregister kostnadsfri?

Du kan få tillgång till uppgifterna online och vid notariatkontor.

Ingen avgift tas ut för online-sökningar angående juridiska personer, egenföretagare och filialer till utländska företag, information om domstolsförfaranden eller tillgång till registerkort. Ingen avgift tas ut för personer som gör en nätsökning på sig själva. Däremot tas en avgift ut för alla andra sökningar, inklusive sökningar efter äldre registerkort, årsrapporter, bolagsordningar och andra handlingar. Avgiften betalas direkt via en banköverföring över nätet. Avtalskunder som har rätt att använda utökade sökparametrar betalar via månatlig faktura. Avgifterna för att använda uppgifterna i företagsregistret fastställs i en förordning utfärdad av justitieministern.

En avgift tas också ut för att konsultera registeruppgifter och registrerade handlingar via ett notariatkontor. Dessa avgifter anges i lagen om notariatsavgifter.

Hur man söker i Estlands företagsregister

Sökningar i företagsregistret och registret över ideella föreningar och stiftelser kan göras via e-företagsregistret på webbplatsen för centrumet för register och informationssystem.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Här beskrivs hur användningen av uppgifter och handlingar i företagsregistret regleras i Estland.

Företagsregistret förs av registreringsavdelningen vid distriktsdomstolen i Tartu. Företagsregistret omfattar uppgifter om egenföretagare, filialer till utländska företag och företag (publika aktiebolag, privata aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, handelsorganisationer, Europabolag (Societas Europaea), europeiska kooperativa föreningar (Societas Cooperativa Europaea) och europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Det elektroniska registret har ett avgörande bevisvärde och syftar till att garantera rättssäkerhet. Företagsregistret förs på estniska.

En uppgift i företagsregistret förutsätts vara korrekt och kunna göras gällande gentemot tredje part, såvida inte berörd tredje part kände till, eller borde ha känt till, en förekommande oriktighet. En registeruppgift kan inte göras gällande med avseende på transaktioner som genomförs inom femton dagar efter det att uppgiften fördes in, om tredje part kan visa att han eller hon inte kände till, eller inte kunde förväntas ha känt till, registreringens innehåll. I sådana fall kan en tredje part i god tro förlita sig på uppgifterna i registret och, till exempel när han eller hon ingår ett avtal, utgå ifrån att den som i registret står angiven som ledamot i styrelsen har rätt att teckna avtal för företaget i fråga.

Vissa rättsliga omständigheter måste registreras för att få verkan: till exempel kan en styrelseledamots rätt att teckna avtal vara begränsad enligt stadgarna, eller enligt det avtal som har ingåtts med styrelseledamoten, men endast sådana begränsningar som är inskrivna i registret kan göras gällande gentemot tredje part.

Vissa viktiga omständigheter får verkan direkt när de skrivs in i registret: till exempel får en ökning av företagets aktiekapital verkan från den tidpunkt då ökningen registreras i företagsregistret, och således inte från den dag då beslutet om ökningen fattades eller från den tidpunkt då tillskotten görs. Samma sak gäller för inrättande av en juridisk person, ändring i stadgar eller i samband med företagskoncentration, uppdelning och omvandling.

För varje registrerad egenföretagare, juridisk person och filial till utländska företag upprättas följande i företagsregistret:

 • Registerkort.
 • Företagsakt.
 • Registerakt.

Företagsakterna innehåller handlingar som ett företag, en egenföretagare eller en filial till ett utländskt företag har lämnat in till registret enligt lag, till exempel bolagsordning, stadgar och andra handlingar som lämnats in till det offentliga registret. Domstolsavgöranden, överklaganden, korrespondens och andra handlingar som inte finns i företagsakterna finns i registerakten.

Handlingar på främmande språk ska lämnas in till registratorn tillsammans med en översättning till estniska som har bekräftats av en auktoriserad översättare. Handlingar får även lämnas in till registratorn tillsammans med en översättning till estniska som har utförts av en notarie, om notarien har utarbetat en notariell handling eller attestering på ett främmande språk enligt § 5.2 i notarielagen. Om handlingarna som lämnas in inte uppfyller dessa krav och är helt eller delvis skrivna på ett främmande språk kommer registratorn att utgå endast från de handlingar eller avsnitt som lämnats in på estniska. Företag och tredje part kan inte förlita sig på handlingar eller avsnitt på ett främmande språk. Ett företag kan inte förlita sig på en översättning som avviker från originaltexten. Tredje part kan göra gällande en översättning som har lämnats in till registret, såvida inte det berörda företaget kan visa att tredje part var medveten om att översättningen inte var korrekt.

Uppgifterna i företagsregistret är offentliga. Var och en har rätt att ta del av uppgifter i registerkorten och handlingar i företagsakterna och få kopior av dem. Akter i registret får granskas av behöriga statliga myndigheter, av domstolar under rättegångsförfaranden och av andra personer eller enheter med ett berättigat intresse av detta.

Den som vill ta del av handlingar i akten eller begära kopior av dessa kan vända sig till e-företagsregistret eller en notarie.

Det estniska företagsregistrets historia

Uppgifterna i det estniska företagsregistret går tillbaka till den 1 september 1995 och uppdateras regelbundet.

Länkar

Europeiska företagsregistret

E-företagsregistret

Registreringsavdelning

Notarier

Senaste uppdatering: 15/11/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.