Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Ġermanja

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali tar-Reġistru dwar il-Kumpanniji (Unternehmensregister).

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

L-istorja tar-reġistru nazzjonali

Meta twaqqfet? Meta ġiet iddiġitalizzata?

Ir-Reġistru Kummerċjali fil-forma attwali tiegħu ġie stabbilit fl-1861 u ilu kompletament iddiġitalizzat mill-1 ta’ Jannar 2007. Il-Portal tar-Reġistru jipprovdi aċċess ċentralizzat għal reġistri kummerċjali, kooperattivi, ta’ sħubija u ta’ assoċjazzjoni mmexxija lokalment u avviżi tar-reġistru.

Fl-1 ta’ Jannar 2007, inħoloq portal uniku ta’ informazzjoni diġitali mar-Reġistru tal-Kumpanniji li permezz tiegħu, flimkien mal-entrati fir-reġistri msemmija hawn fuq, tista’ tiġi aċċessata informazzjoni addizzjonali dwar il-kumpanniji bħal rekords kontabilistiċi u rapporti finanzjarji, avviżi dwar il-liġi tal-kumpanniji u avviżi ta’ qrati tal-insolvenza, u informazzjoni dwar is-suq kapitali.

Liema hija l-leġiżlazzjoni applikabbli attwali?

Id-dispożizzjonijiet dwar ir-Reġistru Kummerċjali u tal-Kumpanniji huma stabbiliti fl-Artikoli 8-16 tal-Kodiċi Kummerċjali (Handelsgesetzbuch, HGB) u fir-Regolament dwar ir-Reġistru Kummerċjali (Handelsregisterverordnung, HRV) u r-Regolament dwar ir-Reġistru tal-Kumpanniji (Unternehmensregisterverordnung, URV) u huma ssupplimentati bl-Artikoli 1ff. u 376ff. tal-Att dwar il-Proċedura fi Kwistjonijiet tal-Familja u Kwistjonijiet Mhux Kontenzjużi (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Barra minn hekk, għadd kbir ta’ liġijiet individwali, b’mod partikolari l-HGB, l-Att dwar il-Kumpaniji Pubbliċi b’Responsabbiltà Limitata (Aktiengesetz, AktG) u l-Att dwar il-Konverżjoni (Umwandlungsgesetz, UmwG), jirregolaw l-informazzjoni li tista’ u trid tiddaħħal fir-Reġistru Kummerċjali.

X’informazzjoni tiddaħħal fir-Reġistru tal-Kumpanniji?

Min għandu d-dritt ta’ aċċess għar-Reġistru?

Kulħadd jista’ jikkonsulta r-Reġistru Kummerċjali u tal-Kumpaniji mingħajr ma jkollu għalfejn jiżvela xi interess partikolari.

X’informazzjoni tiddaħħal fir-Reġistru?

Liema kategoriji ta’ data huma maħżuna (liema kumpaniji huma rreġistrati fir-reġistru pubbliku, informazzjoni dwar l-insolvenza, rapporti finanzjarji)?

Skont il-forma legali tagħhom, il-kumpanniji jiġu rreġistrati f’varjetà ta’ reġistri. Ir-reġistru Kummerċjali jinkludi, b’mod partikolari, negozjanti uniċi, soċjetajiet kummerċjali (soċjetajiet ġenerali (Offene Handelsgesellschaften, OHG), soċjetajiet in akkomandita (Kommanditgesellschaften, KG)) u kumpanniji b’kapital azzjonarju (kumpanniji b’responsabbiltà limitata (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH), kumpaniji b’ishma konġunti (Aktiengesellschaften, AG), soċjetajiet b’ishma konġunti limitati (Kommanditgesellschaften auf Aktien, KGaA) u kumpaniji Ewropej (Europäische Gesellschaften, SE)). Il-kooperattivi (Genossenschaften, eG) u l-Kooperattivi Ewropej (Europäische Genossenschaften, SCE) huma rreġistrati fir-Reġistru tas-Soċjetajiet Kooperattivi (Genossenschaftsregister), u s-Sħubijiet Reġistrati (Partnerschaftsgesellschaften, PartG) huma rreġistrati fir-Reġistru tas-Sħubijiet (Partnerschaftsregister). Id-dispożizzjonijiet relatati mar-Reġistru Kummerċjali japplikaw mutatis mutandis għal dawn ir-reġistri.

Fatti importanti u relazzjonijiet legali tal-kumpanniji huma rreġistrati fir-reġistri. Dawn huma relatati b’mod partikolari mal-eżistenza ta’ kumpanija, jiġifieri l-ħolqien u t-terminazzjoni tagħha (pereż. permezz ta’ xoljiment, likwidazzjoni jew likwidazzjoni u kanċellazzjoni), ir-rappreżentanza tagħha, jiġifieri l-persuni intitolati li jirrappreżentawha bħad-diretturi maniġerjali (GmbH), il-membri tal-bord tad-diretturi (AG) u l-prokuraturi, inklużi l-ħatra u t-terminazzjoni tagħhom, il-firxa tas-setgħa ta’ rappreżentanza (pereż. rappreżentanza waħedha jew biss b’mod konġunt ma’ rappreżentant awtorizzat ieħor), ir-responsabbiltà tal-kumpanija (b’mod partikolari l-ammont u l-bidliet fl-ammont tal-obbligazzjoni, sakemm l-obbligazzjoni ma tkunx illimitata) u l-bidliet tas-sħab fil-GmbH. L-informazzjoni li trid tiddaħħal tvarja skont il-forma ġuridika tal-kumpanija.

Madankollu, id-dokumenti tal-kontabbiltà bħall-kontijiet annwali u avviżi oħra tal-kumpanniji mhumiex irreġistrati fir-Reġistru Kummerċjali iżda huma ppubblikati fil-Gazzetta Federali. Dawn id-dokumenti, kif ukoll informazzjoni dwar is-suq kapitali u informazzjoni oħra, b’mod partikolari avviżi ta’ insolvenza, jistgħu jiġu aċċessati wkoll fir-Reġistru tal-Kumpanniji. Mill-1 ta’ Awwissu 2022, id-dokumenti tal-kontabbiltà mhux se jibqgħu jiġu ppubblikati fil-Gazzetta Federali iżda fir-Reġistru tal-Kumpanniji.

Liema dokumenti jiġu ffajljati / maħżuna (fajls, kontijiet tal-kumpanniji, artikoli ta’ assoċazzjoni, minuti tal-laqgħat)?

Ir-Reġistru Kummerċjali jirreġistra d-dokumenti li fuqhom huma bbażati l-entrati, bħal rikorsi għar-reġistrazzjoni, kuntratti ta’ sħubija u konverżjoni u artikoli ta’ assoċazzjoni għal kumpanniji b’kapital azzjonarju, minuti tal-laqgħat ġenerali tal-AGs u listi ta’ azzjonisti f’kumpaniji b’responsabbiltà limitata.

Kif nista’ nagħmel tiftixa (u x’inhuma l-kriterji tat-tiftix disponibbli)?

Tista’ ssir tiftixa fuq is-sit web tal-portal tar-Reġistru Kummerċjali taħt l-intestatura “Tfittxija Normali” bl-użu tal-isem tal-kumpanija jew kliem ewlieni, kif ukoll il-post ta’ stabbiliment jew l-uffiċċju rreġistrat tal-kumpanija. It-tiftixa tista’ tiġi rfinuta aktar bl-użu ta’ informazzjoni bħat-tip ta’ reġistru, in-numru ta’ reġistrazzjoni u l-qorti ta’ reġistrazzjoni. Fit-Taqsima “Tiftixa avvanzata” tista’ tfittex ukoll bl-indirizz.

Tiftixa ta’ malajr bl-użu tal-isem tal-kumpanija tista’ ssir ukoll fuq is-sit web tar-Reġistru tal-Kumpanniji, bl-opzjoni li t-tiftixa tiġi ristretta biex tirreġistra informazzjoni jew pubblikazzjonijiet. Barra minn hekk, tista’ ssir tiftixa avvanzata ta’ kriterji komparabbli bl-użu tal-portal tar-Reġistru Kummerċjali.

Ir-reġistru kummerċjali, tal-kooperattivi u tas-sħubija jista’ jiġi kkonsultat ukoll personalment fl-uffiċċju tal-qorti tar-reġistrazzjoni rilevanti.

Kif nista’ nikseb estratt mir-reġistru, kopja ċċertifikata jew traskrizzjoni ta’ dokumenti?

Estratt mir-reġistru jista’ jiġi aċċessat f’forma elettronika fuq il-portal tar-reġistru bi ħlas ta’ tariffa ta’ EUR 4,50. Id-dokumenti maħżuna fir-Reġistru Kummerċjali, bħal artikoli ta’ assoċazzjoni, kuntratti tal-kumpanija, eċċ., jistgħu jiġu aċċessati wkoll elettronikament fuq il-portal tar-reġistru. Għandha titħallas tariffa ta’ EUR 1,50 għal kull dokument aċċessat. Madankollu, dawn it-tariffi ma jibqgħux japplikaw fl-1 ta’ Awwissu 2022.

Kopja sempliċi jew awtentikata ta’ estratt mir-reġistru tista’ tintalab ukoll, bi ħlas ta’ tariffa, mill-qorti kompetenti tar-reġistrazzjoni, li tista’ tibgħatha lir-rikorrent f’forma stampata jew elettronika u li jkollha firma elettronika kwalifikata jekk tkun meħtieġa kopja awtentikata.

Estratti minn reġistri u dokumenti maħżuna fir-Reġistru Kummerċjali huma disponibbli wkoll fuq is-sit web tar-Reġistru tal-Kumpanniji, bl-istess tariffi bħal dawk għall-aċċess dirett għall-portal tar-reġistru. L-aċċess għad-dokumenti tal-kontabbiltà fir-Reġistru tal-Kumpanniji huwa bla ħlas, filwaqt li ħlas ta’ EUR 1,00 għal kull karta tal-bilanċ huwa pagabbli għall-aċċess għall-karti tal-bilanċ tal-mikrointrapriżi.

Il-proċedura ta’ reġistrazzjoni

Kif nista’ nirrikorri għar-reġistrazzjoni (preżentata ta’ rikorsi fir-reġistru; awtentikazzjoni ta’dokumenti; tip ta’ dokumenti li għandhom jiġu mehmuża)?

Ir-rikorsi għar-reġistrazzjoni jridu jiġu ppreżentati b’mod elettroniku f’forma awtentikata uffiċjalment. L-awtentikazzjoni hija pprovduta minn nutar bħala ċertifikat sempliċi elettroniku. Mill-1 ta’ Awwissu 2022, in-nutara jistgħu jawtentikaw ukoll firem elettroniċi kwalifikati online permezz ta’ komunikazzjoni bil-vidjo fil-każ ta’ entrati fir-Reġistru Kummerċjali minn kumpanniji b’responsabbiltà limitata u kummerċjanti uniċi.

Id-dokumenti jiġu ppreżentati wkoll f’forma elettronika, bħala dokumenti skennjati. Id-dokumenti awtentikati jew iċ-ċertifikati nutarili għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat elettroniku sempliċi mfassal minn nutar.

Kif jiġu riveduti r-rikorsi ippreżentati?

In-nutar li jawtentika r-rikors għar-reġistrazzjoni għandu jivverifika li dan jista’ jiġi rreġistrat qabel ma jiġi ppreżentat. Wara l-preżentazzjoni tar-rikors, il-qorti tar-reġistrazzjoni għandha tivverifika wkoll, abbażi tal-prinċipju ta’ “żewġ pari ta’ għajnejn”, jekk il-fatt ippreżentat huwiex reġistrabbli u jekk il-kundizzjonijiet formali għar-reġistrazzjoni humiex issodisfati, b’mod partikolari l-eżistenza ta’ rikors f’dan is-sens, l-eliġibbiltà tar-rikorrent, id-dokumenti meħtieġa għall-preżentata tar-rikors u l-ġuriżdizzjoni tal-qorti invokata. Madankollu, il-preċiżjoni fattwali tal-fatti preżentati, pereż. jekk id-dħul jew it-tluq ta’ azzjonist effettivament seħħx, ġeneralment ma tiġix ivverifikata.

Effett legali tar-reġistrazzjoni

Effett tar-reġistrazzjoni fuq partijiet terzi skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva (UE) 2017/1132

Kumpanija tista’ tirribatti parti terza biss abbażi ta’ fatti mdaħħla u ppubblikati fir-Reġistru Kummerċjali (il-Artikolu 15 (2) tal-HGB).

Jekk fatt li kellu jiddaħħal fir-Reġistru Kummerċjali ma jkunx iddaħħal u ppubblikat, il-partijiet terzi huma protetti fl-aspettattiva tagħhom li l-fatt inkwistjoni ma jeżistix (l-Artikolu 15(1) tal-HGB).

Diskrepanzi bejn l-entrata fir-reġistru u t-tħabbir tagħha

Jekk l-entrata fir-Reġistru Kummerċjali tkun differenti mill-kontenut tal-avviż tagħha, dan tal-aħħar għandu jipprevali. Il-partijiet terzi jistgħu jinvokaw avviż mhux preċiż sakemm ma jkunux jafu bl-iżball (l-Artikolu 15(3) tal-HGB). Madankollu, dan japplika biss jekk l-intrapriża kkonċernata tibda wkoll ir-reġistrazzjoni, jiġifieri tkun tkun għamlet rikors għar-reġistrazzjoni.

Permezz tat-traspożizzjoni tad-Direttiva dwar id-Diġitalizzazzjoni, mill-1 ta’ Awwissu 2022, l-entrati fir-reġistru se jiġu żvelati fuq il-Portal tar-Reġistru Kummerċjali hekk kif dawn ikunu jistgħu jiġu rkuprati. Minn dik id-data mhux se ssir aktar pubblikazzjoni (separata). Ma jista’ jkun hemm aktar ebda diskrepanzi bejn entrata fir-reġistru u t-tħabbir tagħha. Għalhekk, minn dak il-mument, l-uniku fattur deċiżiv għall-bona fide meħtieġa mill-Artikolu 15(3) tal-HGB ikun l-ineżattezza tal-entrata fir-reġistru.

Min hu responsabbli għall-preċiżjoni tal-entrati?

Peress li, bħala regola ġenerali, il-qrati ta’ reġistrazzjoni ma jivverfikawx l-eżattezza materjali tal-entrati, l-intrapriżi suġġetti għar-reġistrazzjoni jġorru r-responsabbiltà għall-eżattezza tal-fatti rreġistrati.

Proċeduri tal-protezzjoni tad-data

Proċeduri relatati mad-drittijiet tas-suġġett tad-data rigward il-pubblikazzjoni u l-ħżin tad-data personali tiegħu

It-tiftix permezz tal-Portal tar-Reġistru tan-Negozju jiġi lloggjat bid-dettalji tal-qorti tar-reġistrazzjoni, il-paġna tar-reġistru u l-persuna jew l-entità li taċċessaha. Id-data rreġistrata tista’ tintuża biss għall-fini li jiġi żgurat l-ipproċessar xieraq tad-data u s-saldu tal-ispejjeż u għandha tiġi protetta kontra użu mhux xieraq jew tipi oħra ta’ użu ħażin b’mezzi xierqa. Id-data rreġistrata se tinqered mhux aktar tard minn ħames snin wara l-ħlas tal-ispejjeż.

L-irkupru permezz tar-Reġistru tal-Kumpanniji jista’ jiġi ddokumentat biss għall-fini ta’ saldu u sabiex jiġi evitat aċċess mhux xieraq. Id-data rreġistrata trid titħassar wara mhux aktar minn sitt xhur sakemm ma tkunx meħtieġa ħażna kontinwa għal finijiet kontabilistiċi.

Id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data, b’mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, japplikaw ukoll għall-pubblikazzjoni u l-ħżin tad-data personali.

Informazzjoni ta’ kuntatt

Portal tar-Reġistru Kummerċjali:

Il-Qorti Lokali ta’ Hagen

-Punt ta’ servizz tal-portal tar-reġistrazzjoni-

Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Telefon: +49 (0)2331 985 112

Faks: +49 (0)211 87565 114 100

Posta elettronika: service@handelsregister.de

Reġistru tal-Kumpanniji

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 976 68-0

Posta elettronika: service@bundesanzeiger.de

Links utli

Portal tar-Reġistru Kummerċjali Ġermaniż

Tiftixa Avvanzata

Tiftixa normali

Reġistru tal-Kumpanniji Ġermaniżi

L-aħħar aġġornament: 26/09/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.