Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Latvja

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Latvijas komercreģistru.

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja

Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Uzņēmumu reģistrs) ir dibināts 1990. gada 1. decembrī. Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Uzņēmumu reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus un informāciju par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem.

Kādi ir aktuālie piemērojamie tiesību akti?

Galvenie normatīvie akti, kas regulē Uzņēmumu reģistra darbību, ir likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", Uzņēmumu reģistra nolikums, Iesniegumu likums, Administratīvā procesa likums.

Šeit atradīsiet vispārīgo normatīvo aktu sarakstu, kā arī tiesību aktus komersantiem un uzņēmējiem, organizācijām, līgumiem un komercķīlām un informācijas sniegšanai.

Kā pieprasīt informāciju no Uzņēmumu reģistra?

Uzņēmumu reģistrs sniedz informāciju par visiem reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem.

Informāciju no Uzņēmumu reģistra ir iespējams saņemt bez maksas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas tīmekļvietnē, kur aktuālie dati pieejami bez autentifikācijas, savukārt, vēsturiskās informācijas apskate, publiskās daļas dokumentu apskate/lejupielāde, kā arī informācija par fiziskām personām ir pieejama tikai pēc autentificēšanās tīmekļvietnē ar Latvijas Republikas eID karti, eParakstu, banku identifikācijas rīkiem vai EIDAS autentifikācijas servisu (Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem).

Ja ir nepieciešams saņemt oficiālu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņu par reģistrētu tiesību subjektu vai juridisku faktu (līgumu), vai arī fizisku personu, jāiesniedz ziņu pieprasījuma veidlapa vai iesniegums brīvā formā, nosūtot to pa pastu vai elektroniski (e-adresē vai uz oficiālo iestādes e-pastu: pasts@ur.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Informācijas pieprasījumam pievieno informāciju par veikto maksājumu (maksājumu apliecinošu dokumentu, tā kopiju vai internetbankas izdruku). Pieprasot informāciju, nepieciešams norādīt informācijas saņemšanas veidu - pa pastu (ierakstītā sūtījumā) vai elektroniski.

Uzņēmumu reģistrs izsniedz arī dokumentu kopijas no tiesību subjekta vai juridiskā fakta (līguma) reģistrācijas lietas un lietvedības lietas. Publiskās daļas dokumentus (likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.15 panta pirmā daļa) tiešsaistē Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē var iegūt bez maksas un uzreiz.

Lai saņemtu publiskās vai nepubliskās daļas dokumenta kopiju ar pareizības apliecinājumu, jāiesniedz informācijas pieprasījuma veidlapa vai iesniegums brīvā formā. Dokumentu kopijas (ar pareizības apliecinājumu) izsniegšana ir maksas pakalpojums, kuru var saņemt pa pastu vai elektroniski.

Sākot ar 2021.gada 1.augustu, visus komercreģistra ierakstus un reģistrācijas lietai pievienotos dokumentus, kas atrodas komercreģistrā un atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.15 panta pirmajai daļai atrodas reģistrācijas lietas publiskajā daļā, bez maksas izsludina elektroniski informācijas tīmekļvietnē, nodrošinot to pirmreizēju publisku pieejamību tiešsaistē. Ieraksti un dokumenti uzskatāmi par izsludinātiem nākamajā dienā jeb pēc plkst. 00.00 pēc ieraksta izdarīšanas vai dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai.

Uzņēmumu reģistrs nodrošina iespēju bez maksas iegūt informāciju par visiem reģistrētajiem tiesību subjektiem atvērto datu veidā:

 • reģistrācijas numurs;
 • subjekta nosaukums (firma);
 • subjekta vēsturiskais nosaukums (ja ticis mainīts nosaukums);
 • tiesību subjekta veids;
 • reģistrs, kurā tiesību subjekts ir reģistrēts;
 • reģistrācijas datums;
 • vienotās eiro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators (ja tāds piešķirts);
 • informācija par to, vai tiesību subjekts izslēgts no reģistra vai reorganizēts;
 • datums, kad tiesību subjekts izslēgts no reģistra (vai reorganizācijas datums, ja tiesību subjekta izslēgšanas iemesls ir reorganizācija);
 • juridiskā adrese;
 • biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību darbības jomas;
 • ziņas par tiesību subjekta lietā reģistrētajiem patiesajiem labuma guvējiem (vārds, uzvārds, daļa personas koda, dzimšanas datums, valstspiederība, dzīvesvietas valsts);
 • tiesību subjektu valdes locekļu, pārstāvēttiesīgo biedru vai citu pārstāvēttiesīgo amatpersonu dati (vārds, uzvārds, daļa personas koda, amats, reģistrācijas datums);
 • ziņas par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem (vārds, uzvārds, daļa personas koda, piederošo daļu skaits un daļas nominālvērtība);
 • pamatinformācija par maksātnespējas procesu (ja ir reģistrētas ziņas maksātnespējas reģistrā);
 • gada pārskatu finanšu dati

Šī informācija tiek nodrošināta csv, txt vai .xlsx datu formātos un ir pieejama šeit. Datu formātu informācijas izmantotājs var izvēlēties atkarībā no paredzētā informācijas izmantošanas mērķa. Dati tiek aktualizēti reizi diennaktī.

Dokumentu, kas nav minēti likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.15 panta pirmajā daļā, saņemšanai papildus iepriekš norādītajam rakstveida pieprasījumā obligāti jānorāda pieprasījuma pamatojums un informācijas izmantošanas mērķis.

Informācija par pakalpojumu maksas apmēriem pieejama šeit.

Cik uzticama ir informācija par komercreģistrā iekļautajiem dokumentiem?

Sākot ar 2021.gada 1.augustu, visus komercreģistra ierakstus un reģistrācijas lietai pievienotos dokumentus, kas atrodas komercreģistrā un atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.15 panta pirmajai daļai atrodas reģistrācijas lietas publiskajā daļā, bez maksas izsludina elektroniski Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē, nodrošinot to pirmreizēju publisku pieejamību tiešsaistē. Visi līdz 2021.gada 31.jūlijam izdarītie komercreģistra ieraksti, kā arī ziņas par atsevišķiem dokumentiem ir izsludinātas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ieraksti un dokumenti uzskatāmi par izsludinātiem nākamajā dienā jeb pēc plkst. 00.00 pēc ieraksta izdarīšanas vai dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai. Komercreģistra ieraksti kļūst saistoši trešajām personām tikai pēc to izsludināšanas, izņemot, ja trešā persona zināja minētās ziņas jau pirms publikācijas. Savukārt, ja trešā persona pierāda, ka tā nezināja un nevarēja zināt attiecīgās izsludinātās ziņas, tad ziņas nav attiecināmas tiesiskajām darbībām, kas veiktas 15 dienu laikā pēc ziņu izsludināšanas.

Ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas ir ierakstītas un izsludinātas nepareizi, trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, var atsaukties uz ierakstītajām ziņām, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka komercreģistrā ierakstītās ziņas neatbilst patiesajam tiesiskajam stāvoklim. Detalizētāku informāciju skatīt Komerclikuma 11. un 12.pantā.

Kā uzsākt reģistrācijas procedūru?

Pieteikumu iesniegšanu regulē Komerclikums. Regulējums nosaka, ka komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Šie dokumenti iesniedzami papīra vai elektroniskā formā.

Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ja likumā noteikts, ka personas paraksts uz dokumenta (pieteikuma, pieteikumam pievienojama vai cita dokumenta) apliecināms notariāli, šī prasība ir izpildīta, ja parakstu apliecinājis zvērināts notārs vai, ja dokuments sastādīts elektroniskā formā, tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja likumā noteikts, ka personas paraksts uz dokumenta (pieteikuma, pieteikumam pievienojama vai cita dokumenta) apliecināms notariāli, pilnvarojums citai personai parakstīt šādu dokumentu apliecināms notariāli. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, pievienojot notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Privātiem dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.

Uzņēmumu reģistrā dokumentus reģistrācijai elektroniski iespējams iesniegt elektroniskajos iesniegšanas kanālos e-pakalpojumā, e-adresē vai e-pastā. Detalizētu informāciju par to, kā iesniegt dokumentus elektroniski skatīt šeit.

Kā tiek izskatīti iesniegtie pieteikumi?

Iesniegto dokumentu izskatīšanas kārtība ir regulēta likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Tajā noteikts, ka, izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

 1. iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā;
 2. dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ir juridisks spēks;
 3. tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu;
 4. dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu komercreģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;
 5. Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Ja, pārbaudot minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai).

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas minētās prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu un lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

Savukārt gadījumā, ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav reģistrējamas komercreģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā. Valsts nodevu šādos gadījumos neatmaksā.

Ja Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu komercreģistrā.

Kas jāzina par datu aizsardzības procedūrām?

Procedūras saistītas ar datu subjekta tiesībām attiecībā uz viņa personas datu jebkādām datu apstrādes darbībām. Uzņēmumu reģistrs apstrādā personas datus tikai savu funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu tiesību aktu regulējumam, ievērojot sava darbībā personas datu apstrādes labas prakses principus:

 • apstrādāt personas datus likumīgi, godprātīgi un pārredzami, sniedzot Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē informāciju par datu apstrādes procesiem un to tiesisko pamatojumu un nolūkiem (mērķiem). Personas datu apstrādi veic tikai tie nodarbinātie, kuru amata pienākumos ietilpst veikt šādas darbības;
 • apstrādāt personas datus skaidros, konkrētos un leģitīmos nolūkos, neveikt apstrādi ar sākotnējo nolūku nesavietojamā veidā;
 • piemērot datu apjoma un apstrādes minimizēšanas principu – apstrādāt tikai tos datus, kas ir nepieciešami datu apstrādes nolūka sasniegšanai;
 • nodrošināt datu precizitāti – neprecīzus datus labot vai aktualizēt, izņemot, ja normatīvajos aktos noteikts pretējais;
 • glabāt datus, nepārsniedzot datu apstrādes nolūka sasniegšanai nepieciešamo vai tiesību aktos noteikto glabāšanas termiņu;
 • izmantot un pastāvīgi pilnveidot samērīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu konfidencialitāti, integritāti (nemainību) un drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu datu nozaudēšanu vai bojāšanu.

Plašāka informācija par Uzņēmumu reģistra īstenoto fizisko personu datu apstrādi pieejama šeit.

Kontaktinformācija:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Pērses iela 2
Rīga, Latvija, LV 1011

Informatīvais tālrunis: 67031703 (Lūdzu ņemiet vērā, ka juridiskas konsultācijas netiek sniegtas). E-pasts: pasts@ur.gov.lv

Apmeklētājiem ir iespēja tikties ar iestādes vadītāju, norādot risināmo jautājumu vai problēmu, vēlamo apmeklējuma laiku, kā arī kontaktinformāciju.

Noderīgas saites:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Eiropas Biznesa reģistrs (piekļuvi nodrošina Lursoft)

Lapa atjaunināta: 19/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.