Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Latvja

F’din it-taqsima ssib informazzjoni ġenerali dwar ir-reġistru kummerċjali tal-Latvja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X’joffri r-reġistru kummerċjali tal-Latvja?

Ir-Reġistru tal-Intrapriżi tar-Repubblika tal-Latvja (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) huwa korp pubbliku Latvjan li jirreġistra kumpaniji, kummerċjanti, il-fergħat u l-uffiċċji rappreżentattivi tagħhom u tibdiliet fid-dokumenti kostituttivi, u jwettaq attivitajiet oħra previsti fil-leġiżlazzjoni. Ir-Reġistru tal-Intrapriżi jirreġistra wkoll impriżi tal-mezzi tal-komunikazzjoni tal-massa, assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet, ipoteki kummerċjali, interessi kontrollanti, ftehimiet ta' sħubija pubbliċi-privati u ftehimiet dwar il-proprjetà matrimonjali, partiti politiċi, korpi ta' arbitraġġ, trade unions, organizzazzjonijiet reliġjużi u istituzzjonijiet reliġjużi, u proċeduri ta' insolvenza.

Jeħtieġ li tħallas biex tikkonsulta r-reġistru kummerċjali?

Iva, fil-Latvja ma jeżisti l-ebda reġistru kummerċjali onlajn bla ħlas.

Madankollu, jekk tuża l-funzjonijiet ta' tiftix disponibbli fuq is-sit tar-Reġistru tal-Intrapriżi l-informazzjoni bażika li ġejja dwar entitajiet ġuridiċi mdaħħla fir-reġistri tar-Reġistru tal-Intrapriżi tista' tinkiseb mingħajr ħlas:

 • it-tip ta' entità ġuridika;
 • uffiċċju rreġistrat;
 • l-isem jew l-isem kummerċjali ġdid jew attwali u isem preċedentement irreġistrat jew isem storiku jew isem kummerċjali;
 • in-numru tar-reġistrazzjoni;
 • Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-benefiċjarju taż-Żona Unika ta' Pagamenti f’Euro (jekk allokat);
 • id-data tar-reġistrazzjoni;
 • data tat-tħassir tal-entità ġuridika mir-reġistru (jew id-data tar-riorganizzazzjoni jekk ir-raġuni għat-tħassir hija riorganizzazzjoni);
 • l-iskadenza għar-reġistrazzjoni ta' organizzazzjonijiet reliġjużi suġġetti għal reġistrazzjoni mill-ġdid.
 • rappreżentanti awtorizzati.

Ir-Reġistru tal-Intrapriżi tal-Latvja joffri l-possibbiltà li tinkiseb mingħajr ħlas l-informazzjoni li ġejja rigward kull entità ġuridika rreġistrata bħala data miftuħa:

 • in-numru tar-reġistrazzjoni;
 • l-isem jew l-isem kummerċjali tal-entità;
 • it-tip ta' entità ġuridika;
 • f'liema reġistru tinsab irreġistrata l-entità;
 • id-data tar-reġistrazzjoni;
 • informazzjoni rigward it-tħassir tal-entità ġuridika mir-reġistru jew ir-rikonoxximent tagħha;
 • id-data tat-tħassir tal-entità ġuridika mir-reġistru (jew id-data tar-riorganizzazzjoni jekk ir-raġuni għat-tħassir hija riorganizzazzjoni);
 • uffiċċju rreġistrat;
 • il-qasam ta’ attività tal-assoċjazzjonijiet, il-fondazzjonijiet, u t-trade unions.

Din l-informazzjoni tingħata f'formati ta' data .csv, .txt jew .xlsx u l-aċċess għaliha huwa hawn. L-utent jista' jagħżel il-format tad-data skont l-użu intenzjonat tagħha. Id-data tiġi aġġornata kuljum.

L-entitajiet kollha fir-reġistru kummerċjali huma ppubblikati elettronikament fis-sit tal-gazzetta uffiċjali Latvijas Vēstnesis L-istess proċedura tapplika għall-pubblikazzjoni ta' dokumenti ppreżentati separatament.

Kif titlob informazzjoni mir-reġistru kummerċjali tal-Latvja

Ir-Reġistru tal-Impriżi tar-Repubblika tal-Latvja jipprovdi informazzjoni dwar l-entitajiet ġuridiċi kollha rreġistrati u dwar il-fatti legali.

L-informazzjoni tista’ tinkiseb mingħand ir-Reġistru tal-Intrapriżi bi ħlas ta' tariffa, permezz ta' formola għat-talba ta’ informazzjoni personali, bil-miktub, jew lill-indirizz elettroniku uffiċjali tar-Reġistru info@ur.gov.lv f'għamla ta' dokument elettroniku b'firma elettronika sigura u b'timbru diġitali li jirreġistra l-ħin. It-talba trid tagħti dettalji tal-pagament magħmul lir-Reġistru tal-Intrapriżi (dokument li jiċċertifika li jkun sar il-pagament, kopja ta' tali dokument, jew verżjoni stampata tat-tranżazzjoni elettronika bl-internet). Meta titlob informazzjoni jekk jogħġbok indika l-mezz li tippreferi biex tirċeviha (personali, bil-posta jew bil-posta elettronika).

Dikjarazzjoni dwar entità ġuridika jew persuna fiżika, jew att legali (kuntratt) tista’ tintalab ukoll onlajn fis-sit Latvija.lv. L-informazzjoni tkun lesta fi żmien 10-15-il minuta. Wara li t-talba tiġi pproċessata, dikjarazzjoni uffiċjali li tkun tinkludi siġill elettroniku titwassal permezz tas-sit web jew fl-indirizz elettroniku tal-klijent. Is-siġill elettroniku jiċċertifika l-affidabbiltà tad-data u l-konformità tagħha mal-informazzjoni mdaħħla fir-reġistri miżmuma mir-Reġistru tal-Intrapriżi.

Lista tal-ammonti tat-tariffi tinstab fuq l-internet.

Kemm huma affidabbli d-dokumenti li hemm fir-reġistru

L-entitajiet kollha fir-reġistru kummerċjali huma ppubblikati fil-gazzetta uffiċjali Latvijas Vēstnesis u f'forma elettronika fis-sit web tal-gazzetta uffiċjali f'https://www.vestnesis.lv/english. L-istess proċedura tapplika għall-pubblikazzjoni ta' dokumenti ppreżentati separatament.

L-entrati fir-reġistru kummerċjali jistgħu jiġu invokati kontra partijiet terzi biss wara l-pubblikazzjoni tagħhom fil-gazzetta uffiċjali Latvijas Vēstnesis, sakemm l-informazzjoni rilevanti ma tkunx magħrufa mill-parti terza qabel il-pubblikazzjoni. Madankollu, jekk parti terza tista' turi li ma kinitx konxja u ma setgħetx tkun konxja tal-informazzjoni ppubblikata, dik l-informazzjoni ma tistax tkun invokata fir-rigward ta' passi legali li jittieħdu fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni.

Jekk l-informazzjoni li għandha tiddaħħal fir-reġistru kummerċjali tiġi rrekordjata jew ippubblikata b'mod skorrett, parti terza f'bona fide tista' tinvoka l-informazzjoni ppubblikata anke jekk ma tkunx tikkorrispondi mal-entrati fir-reġistru kummerċjali jew ma' kif inhuma fil-fatt l-affarijiet. Iżda parti terza ma tistax tinvoka informazzjoni li kienet ippubblikata b'mod skorrett meta l-parti terza kienet konxja tal-iskorrettezza.

Għal informazzjoni aktar dettaljata ara l-Artikolu 12 tal-Att Kummerċjali (Komerclikums) (hemm ukoll traduzzjoni bl-Ingliż).

Kif tikkuntattja r-reġistru kummerċjali tal-Latvja

Dettalji ta’ kuntatt:

Ir-Reġistru tal-Intrapriżi tar-Repubblika tal-Latvja
Pērses iela 2
Riga
Il-Latvja
LV 1011
Informazzjoni dwar il-linja telefonika: 67031703 (Jekk jogħġbok kun af li ma jingħatawx pariri legali)
Fax: 67031793
Posta elettronika: info@ur.gov.lv

Il-ħinijiet tal-ftuħ jinstabu onlajn.

L-istorja tar-reġistru kummerċjali tal-Latvja

Ir-Reġistru tal-Intrapriżi tar-Repubblika tal-Latvja twaqqaf fl-1 ta’ Diċembru 1990.

Ħoloq

Ir-Reġistru tal-Intrapriżi tar-Repubblika tal-Latvja

Ir-Reġistru Kummerċjali Ewropew (aċċess ipprovdut minn Lursoft)

L-aħħar aġġornament: 12/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.