Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Litwan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Litwanja

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru Litwan tal-persuni ġuridiċi.

Il-kontenut ipprovdut minn
Litwanja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Liem informazzjoni tista' tinsab fir-reġistru Litwan tal-persuni ġuridiċi?

Id-dejta fir-reġistru Litwan tal-persuni ġuridiċi (Lietuvos juridinių asmenų registras), id-dokumenti maħżuna fir-reġistru u kull informazzjoni oħra mogħtija lir-reġistru huma pubbliċi. Id-dejta u d-dokumenti dwar persuni ġuridiċi privati u pubbliċi jinħażnu fir-reġistru ta' persuni ġuridiċi. B'kollox, jidhru 26 tip differenti ta' persuna ġuridika fir-reġistru.

L-informazzjoni li ġejja tiġi rrekordjata fir-reġistru: isem il-persuna ġuridika; il-kodiċi; il-forma ġuridika; l-istatus ġuridiku; l-uffiċċju reġistrat tal-persuna ġuridika; il-korpi tal-persuna ġuridika; il-membri tal-korpi li jirregolawha (l-isem, il-kunjom, in-numru ta' identità, il-post tar-residenza) u s-sħab awtorizzati li jidħlu f'kuntratt f'isem il-persuna ġuridika u sa fejn iwasslu d-drittijiet tagħhom; fergħat u rappreżentanti; restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet tal-persuna ġuridika; l-iskadenza tat-terminu stabbilit għall-persuna ġuridika; is-sena finanzjarja; id-dati li fihom sar tibdil f'dokumenti u dejta fir-reġistru; informazzjoni dwar persuni ġuridiċi li huma kapaċi jidħlu f'kuntratt f'isem il-persuna ġuridika u dejta oħra prevista mil-liġi.

Ir-reġistru tal-persuni ġuridiċi jinkludi wkoll: dokumenti dwar l-istabbiliment ta' persuni ġuridiċi, deċiżjonijiet tal-korpi tal-persuna ġuridika, settijiet ta' rapporti finanzjarji annwali ppreżentati minn kumpaniji u dokumenti oħrajn previsti mil-liġi.

Ir-reġistru Litwan tal-persuni ġuridiċi huwa mmaniġġjat u miżmum mill-intrapriża tal-Istat Registrų centras (Ċentru tar-Reġistru).

L-aċċess għar-reġistru Litwan tal-persuni ġuridiċi huwa mingħajr ħlas?

Jista' jsir tiftix għal persuni ġuridiċi fir-reġistru mingħajr ħlas. L-informazzjoni li ġejja dwar il-persuna ġuridika tiġi pprovduta mingħajr ħlas:

  • il-kodiċi
  • l-isem
  • l-uffiċċju reġistrat
  • il-forma ġuridika
  • l-istatus ġuridiku.

Jinżamm ħlas għal tagħrif iktar dettaljat dwar persuni ġuridiċi, li jingħata jekk:

Ir-reġistru Litwan tal-persuni ġuridiċi joffri l-possibbiltà li jiġi vverifikat, mingħajr ħlas, jekk isem huwiex identiku għal ismijiet li jintużaw minn persuni ġuridiċi, fergħat jew rappreżentanti oħra, jew ismijiet li ġew imniżżla temporanjament fir-reġistru.

Kemm huma affidabbli d-dokumenti fir-reġistru?

Ladarba l-maniġer tar-reġistru jkun daħħal tibdil fid-dejta jew l-informazzjoni dwar persuni ġuridiċi fir-reġistru, dan it-tibdil jiġi ppubblikat mhux iktar tard mill-ġurnata tax-xogħol li jmiss, u d-data li fiha jkunu ġew reġistrati tiġi ppubblikata fil-bulettin ta' informazzjoni elettroniku.

Meta l-maniġer tar-reġistru jippubblika estratti ta' informazzjoni jew dejta jew kopji ta' dokumenti mir-reġistru, dan jindika li, mal-ewwel daqqa t'għajn, ikunu validi.

Kif tfittex fir-reġistru Litwan tal-persuni ġuridiċi

Jista' jsir tiftix għal persuni ġuridiċi fir-reġistru bl-użu tal-kriterji tat-tiftix li ġejjin:

  • il-kodiċi
  • l-isem
  • l-isem storiku.

Utenti reġistrati li jkunu ffirmaw kuntratt għall-għoti ta' servizzi jistgħu jagħmlu tiftix bil-kriterji li ġejjin: kodiċi, isem, persuna fiżika, persuna ġuridika jew persuna ġuridika barranija.

Is-sistema self-service tippermetti li jsir tiftix għal persuna ġuridika permezz tal-kodiċi, l-isem u l-isem storiku (għal persuni ġuridiċi li jkunu bidlu isimhom).

L-istorja tar-reġistru Litwan tal-persuni ġuridiċi

Ir-reġistru tal-persuni ġuridiċi nħoloq fl-2004, għalkemm id-dejta dwar il-persuni ġuridiċi minn sistemi ta' informazzjoni preċedenti kienet qed tiġi trasferita awtomatikament mill-1990.

Ħoloq relatati

Reġistru ta' persuni ġuridiċi

L-aħħar aġġornament: 18/02/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.