Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Polonja

Din it-taqsima tagħtik ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru tan-negozji tal-Polonja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Ir-reġistru tan-negozji Pollakk x'joffri?

Ir-reġistru tan-negozji Pollakk (Ir-Reġistru tal-Qorti Nazzjonali) huwa operat u mmaniġġjat mill-Ministeru tal-Ġustizzja Pollakk.https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

Dan jagħti tagħrif dwar kumpaniji, fondazzjonijiet, assoċjazzjonijiet u entitajiet oħrajn.

B'mod iktar speċifiku, ir-reġistru fih bosta tipi ta' informazzjoni marbuta ma' dawn l-entitajiet:

 • In-numru tar-Reġistru tal-Qorti Nazzjonali (in-numru KRS)
 • In-Numru REGON (in-numru fil-lista tal-attività ekonomika ċentrali)
 • Isem
 • Karattru u status ġuridiku
 • Id-data tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Qorti Nazzjonali
 • Dettalji dwar l-indirizz
 • Dati importanti (dati ta' dħul u tneħħija)
 • Awtoritajiet kompetenti
 • Persuni intitolati għar-rappreżentazzjoni.

L-aċċess għar-reġistru tan-negozji Pollakk huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għar-reġistru huwa b'xejn.

Kif tfittex fir-reġistru tan-negozji Pollakk

Tista' tfittex fir-reġistru tan-negozji Pollakk billi tuża t-termini ta' tiftix li ġejjin:

 • In-numru tar-Reġistru tal-Qorti Nazzjonali (in-numru KRS), jew
 • Isem l-entità.

Kemm huma affidabbli d-dokumenti li hemm fir-reġistru?

Skont il-liġi Pollakka, il-kwistjoni tal-protezzjoni ta' partijiet terzi b'rabta mal-għoti ta' informazzjoni u dokumenti koperti mid-Direttiva 2009/101/KE hija regolata fl-Att tal-20 ta' Awwissu 1997 dwar ir-Reġistru tal-Qorti Nazzjonali (Il-Ġurnal tal-Liġijiet 2013, numru1203).

B'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Att tal-20 ta' Awwissu 1997 dwar ir-Reġistru tal-Qorti Nazzjonali (Il-Ġurnal tal-Liġijiet 2013, numru 1203):

Artikolu 12.
1. Id-dejta li tinsab fir-reġistru ma tistax titneħħa sakemm il-liġi ma tgħidx mod ieħor.

2. Jekk jidher li hemm entrata fir-reġistru li fiha żbalji evidenti jew nuqqas ta’ konformità mal-inġunzjoni, il-qorti awtomatikament tirranġa l-entrata.

3. Jekk ir-reġistru jkun fih dejta li mhijiex ammissibbli fit-termini tal-liġi, il-qorti tar-reġistru, wara li tkun semgħet lill-persuni kkonċernati f'laqgħa jew wara li tkun ordnatilhom jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub, awtomatikament tneħħi d-dejta.

Artikolu 13.
1. L-entrati tar-reġistru jkunu soġġetti għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Ekonomiku u tal-Qorti, sakemm il-liġi ma tgħidx mod ieħor.

Artikolu 14.
Entità li hija meħtieġa tressaq applikazzjoni biex tiddaħal fir-reġistru ma tistax, kontra partijiet terzi b'bona fede, tinvoka dejta li ma tkunx iddaħħlet jew tkun tneħħiet mir-reġistru.

Artikolu 15.
1. Mid-data tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Ekonomiku u tal-Qorti, ħadd ma jista' jgħid li ma jafx dwar entrati ppubblikati. Madankollu, fir-rispett ta' atti li jkunu saru qabel is-sittax-il jum wara l-pubblikazzjoni, l-entità mdaħħla fir-reġistru ma tistax tinvoka l-entrata kontra parti terza jekk din tal-aħħar turi li ma setgħetx tkun taf bil-kontenut tal-entrata.

2. Fil-każ ta' diskrepanzi bejn l-entrata fir-reġistru u l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Ekonomiku u tal-Qorti, l-entrata fir-reġistru għandha tkun legalment vinkolanti. Madankollu, parti terza tista' tinvoka l-kontenut ippubblikat fil-Ġurnal Ekonomiku u tal-Qorti, sakemm l-entità reġistrata ma turix li l-parti terza kienet konxja mill-kontenut tal-entrata fir-reġistru.

3. Parti terza tista' tinvoka dokumenti u dejta li għalihom l-obbligu tal-pubblikazzjoni jkun għadu ma ġiex issodisfat, bil-kundizzjoni li n-nuqqas ta' pubblikazzjoni ma jċaħħadhomx mill-effett legali.

Artikolu 17.
1. Għandu jkun preżunt li d-dejta fir-reġistru hija korretta.

2. Jekk id-dejta mdaħħla fir-reġistru ma tikkonformax mal-applikazzjoni tal-entità, jew jekk ma jkunx hemm applikazzjoni, l-entità ma tkunx tista' tiddikjara, kontra parti terza b'bona fede, li d-dejta hija skorretta jekk hi tkun naqset milli tressaq mill-ewwel applikazzjoni biex temenda, tissupplementa jew tħassar l-entrata."

L-istorja tar-reġistru tan-negozji Pollakk

Ir-reġistru ilu jaħdem minn Jannar 2007.

Ħoloq utli

L-Att tal-20 ta' Awwissu 1997 dwar ir-Reġistru tal-Qorti Nazzjonali

L-aħħar aġġornament: 18/10/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.