Reġistri kummerċjali fil-pajjiżi tal-UE

Svezja

Din it-taqsima tipprovdilek informazzjoni ġenerali dwar ir-reġistru kummerċjali tal-Iżvezja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja

Storja tar-reġistru nazzjonali

Meta ġie stabbilit?

Ir-reġistrazzjoni tan-negozji bdiet fl-1897.

Ir-reġistru tal-fergħat żdied fl-1955. (L-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediżi ħa f’idejh ir-reġistrazzjoni tal-fergħat fl-1975).

L-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediżi ħa f’idejh ir-reġistrazzjoni tal-banek u tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni mill-Awtorità Superviżorja Finanzjarja fl-2002.

Meta ġie diġitalizzat?

Skont it-tip ta’ data, l-informazzjoni ilha li ġiet diġitalizzata mill-1982. Mill-2002 kull informazzjoni li daħlet fir-reġistru ġiet ikkonvertita f’format diġitali.

Liġi applikabbli

Primarjament:

Aktiebolagslagen (l-Att dwar il-Kumpaniji) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (l-Ordinanza tal-Kumpaniji) (2005:559)

Årsredovisningslagen (l-Att dwar il-Kontijiet Annwali) (1995:1554)

Filiallagen (l-Att dwar il-Fergħat) (1992:160)

Filialförordningen (l-Ordinanza dwar il-Fergħat) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (l-Att dwar l-operazzjonijiet bankarji u finanzjarji)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (l-Att dwar l-operazzjonijiet bankarji u finanzjarji)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (l-Att dwar il-kontijiet annwali fl-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment)

Försäkringsrörelselagen (l-Att dwar in-negozju tal-assigurazzjoni) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (l-Ordinanza dwar in-negozju tal-assigurazzjoni) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (l-Att dwar il-kontijiet annwali f’kumpaniji tal-assigurazzjoni)

X’informazzjoni joffri r-reġistru kummerċjali?

Min għandu d-dritt li jaċċessa r-reġistru?

Kulħadd jista’ jikseb informazzjoni mir-reġistru billi jikkuntattja lill-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediżi jew billi jmur fuq is-sit web jew Näringslivsregistret [ir-Reġistru tal-kumpaniji].

X’informazzjoni fih ir-reġistru?

X’tip ta’ data tinħażen? (liema entitajiet huma rreġistrati fir-reġistru pubbliku, informazzjoni dwar l-insolvenza, kontijiet, eċċ.)

L-informazzjoni miżmuma tinkludi:

 • isem il-kumpanija
 • l-indirizz
 • l-uffiċċju reġistrat
 • in-numru tal-organizzazzjoni
 • informazzjoni dwar id-diretturi (membri tal-bord, firmatarji awtorizzati, CEO, awditur, eċċ.)
 • l-attività tan-negozju

(għal informazzjoni aktar dettaljata ara l-Kapitolu 2, it-Taqsimiet 14–17 tal-Ordinanza dwar il-Kumpaniji, l-Artikolu 4 tal-Ordinanza dwar il-Fergħat, u l-Kapitolu 4, l-Artikolu 19 tal-Ordinanza (2004:329) dwar l-operazzjonijiet bankarji u finanzjarji.

Liema dokumenti jiġu ffajljati/maħżuna (proċessi tal-kawżi, ġabriet ta’ dokumenti, statuti ta’ assoċjazzjoni, minuti ta’ laqgħat ġenerali, eċċ.)?

Id-dokumenti kollha li jridu jiġu ppreżentati għal kull tip ta’ kawża f’konformità mar-regoli fis-seħħ, pereżempju:

 • l-atti ta’ inkorporazzjoni
 • l-istatuti ta’ assoċjazzjoni
 • il-kontijiet annwali
 • in-notifiki
 • il-minuti tal-laqgħat ġenerali
 • il-minuti tal-bordijiet
 • ir-rapporti bankarji
 • ir-rapporti tal-awditjar
 • kwalunkwe dokument ieħor meħtieġ.

Kif nista’ nagħmel tfittxija (u x’inhuma l-kriterji ta’ tfittxija disponibbli)?

Personalment

Fir-reception hemm kompjuter disponibbli għall-viżitaturi biex ifittxu fir-reġistru. Tista’ wkoll tordna dokumenti mir-reġistru mir-reception.

Fuq is-sit web tar-reġistru

Mis-sit web, tista’ taċċessa:

 • ir-reġistru biex tara jekk kumpanija tkunx ippreżentat il-kontijiet annwali tagħha jew biex tfittex kawża partikolari,
 • is-servizz elettroniku ta’ Näringslivsregistret (fejn ċerta informazzjoni tkun mingħajr ħlas. Inkella, trid tirreġistra bħala klijent),
 • is-servizz elettroniku ta’ Sök företagsinformation [Fittex informazzjoni dwar il-kumpanija]

X’inhuma l-kriterji ta’ tfittxija disponibbli?

Tista’ tfittex skont in-numru tal-organizzazzjoni, in-numru tal-kawża, in-numru tal-Identità jew isem il-kumpanija.

Kif nista’ nikseb id-dokumenti?

Mingħajr ħlas?

L-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediżi jitlob ħlas għad-dokumenti peress li huwa awtorità ffinanzjata minn tariffi.

Bi ħlas?

Billi tordna mingħandna. Tista’ tħallas bil-fattura jew bil-kard.

Kif nista’ nikseb silta mir-reġistru, kopja ċertifikata jew traskrizzjoni tad-dokumenti?

Billi tordna mingħandna, billi ċċemplilna, bil-posta elettronika jew bil-posta. Tista’ tħallas bil-fattura jew bil-kard.

Proċedura ta’ reġistrazzjoni

Kif nista’ nibda l-proċedura ta’ reġistrazzjoni (kif nippreżenta applikazzjonijiet lir-reġistru, iċ-ċertifikazzjoni tad-dokumenti, it-tip ta’ dokumenti li jridu jkunu mehmuża)?

Personalment

Int tippreżenta l-applikazzjoni tiegħek u d-dokumenti meħtieġa għat-tip ta’ kawża f’forma stampata. Tista’ tuża wkoll il-kompjuters tal-viżitaturi tal-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediżi biex taċċessa verksamt.se u ddaħħal kawża.

Online

Tista’ tmur fuq verksamt.se u tirreġistra kawża.

Kif jiġu rrieżaminati l-applikazzjonijiet sottomessi?

Il-kawżi ppreżentati permezz tas-servizzi elettroniċi (verksamt.se) huma suġġetti għal diversi kontrolli mill-magni. Uħud mill-kawżi jistgħu jingħalqu awtomatikament fis-servizzi elettroniċi. Oħrajn, li ma jistgħux jiġu kkontrollati b’mod elettroniku, jintbagħtu lil membru tal-persunal għal verifika manwali ulterjuri. Membru tal-persunal jivverifika wkoll dokumenti stampati.

Effetti legali tar-reġistrazzjoni

Effett tal-entrati fuq partijiet terzi skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva (UE) 2017/1132

Ir-rekords miżmuma mill-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediżi huma pubbliċi. L-informazzjoni rreġistrata tiġi ppubblikata fil-pubblikazzjoni nazzjonali Post- och Inrikes Tidningar. L-informazzjoni rreġistrata fir-reġistru u ppubblikata fil-Post- och Inrikes Tidningar titqies bħala għarfien pubbliku. Għalhekk, hija disponibbli għall-pubbliku u tista’ ssir tfittxija għaliha.

Diskrepanzi bejn l-entrata f’reġistru u l-pubblikazzjoni tagħha

L-informazzjoni sottomessa għar-reġistrazzjoni tiġi rreġistrata u ppubblikata. Jekk sussegwentement jinstab li ġiet irreġistrata (u ppubblikata) informazzjoni żbaljata, jista’ jkun meħtieġ li tiġi kkoreġuta.

Min hu responsabbli għall-akkuratezza tar-rekords?

Il-kumpaniji huma responsabbli għall-informazzjoni li jissottomettu. L-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediżi jirreġistra l-informazzjoni pprovduta, wara verifika tal-legalità.

Proċeduri għall-protezzjoni tad-data

Proċeduri relatati mad-drittijiet tas-suġġett tad-data rigward il-pubblikazzjoni u l-ħżin tad-data personali tiegħu

Fir-reġistri tal-kumpaniji tagħna aħna nipproċessaw id-data personali tal-membri tal-bord, fost partijiet oħra. L-għan tar-reġistri huwa li jipprovdu informazzjoni dwar, pereżempju, l-attivitajiet tan-negozju, is-self, l-akkwiżizzjonijiet tan-negozju u ċ-ċessjonijiet, u ż-żidiet fir-reġistri tal-klijenti jew il-verifiki tagħhom. L-informazzjoni tista’ tiġi pprovduta lil individwi, kumpaniji jew awtoritajiet li jeħtieġu informazzjoni għall-attivitajiet tagħhom.

L-informazzjoni personali tista’ tiġi ppubblikata u tinħażen sakemm tkun relatata mal-eżerċizzju tal-awtorità. Skont il-liġi, id-data personali għandha tiġi rreġistrata.

L-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediżi huwa l-kontrollur tad-data u jiżgura li d-data personali fir-reġistri tagħna tiġi ttrattata f’konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data u mar-regoli speċifiċi li jirregolaw ir-reġistru.

L-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediżi ħatar ombudsman għall-protezzjoni tad-data biex jiżgura li d-data personali tiġi ttrattata b’mod korrett u legali fl-operazzjonijiet.

Informazzjoni ta’ kuntatt

l-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediżi

Telefown: +46 771670670 (jew +46 60184000) mid-09:00 sat-15:00, mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Email: bolagsverket@bolagsverket.se

L-indirizz għaż-żjarat: Stuvarvägen 21, Sundsvall, L-IŻVEZJA

Sit web: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Links

Servizzi elettroniċi: https://bolagsverket.se/en/fee

Servizzi elettroniċi: https://www.verksamt.se/web/international/services

L-aħħar aġġornament: 28/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.