Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Oostenrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Oostenrijkse ondernemingsregister.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Oostenrijkse ondernemingsregister?

Het handelsregister (Firmenbuch, ook bekend als het “hoofdregister” (Hauptbuch)) bevat informatie over alle geregistreerde Oostenrijkse ondernemingen (zie § 2 van de wet op het handelsregister (Firmenbuchgesetz - FBG)). De documenten waarop deze inschrijvingen zijn gebaseerd, worden opgeslagen in een elektronisch documentenarchief (Urkundensammlung), dat wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie. De ondernemingsinformatie en het documentenarchief zijn online beschikbaar voor het publiek - zij het tegen betaling.

De ondernemingsgegevens zijn ook beschikbaar voor de Oostenrijkse autoriteiten via het portaal van het federaal rekencentrum (Bundesrechenzentrum – BRZ). EU-leden kunnen de gegevens raadplegen via het Europees Ondernemingsregister (EBR).

Is de toegang tot het Oostenrijkse ondernemingsregister kosteloos?

Nee, voor het raadplegen van het Oostenrijkse handelsregister moet er worden betaald.

Hoe opzoekingen verrichten in het Oostenrijkse handelsregister?

Eenieder kan de databank van het handelsregister raadplegen voor informatie over inschrijvingen in het handelsregister.

Aan de hand van het handelsregisternummer (Firmenbuchnummer) kan er een uittreksel worden verkregen met actuele gegevens. Bovendien kunnen er op verzoek ook gegevens die zijn geschrapt, worden verkregen (mits zij elektronisch beschikbaar zijn). Ook kan worden gezocht naar recentelijk geregistreerde, gewijzigde of geschrapte gegevens.

De toegang van het publiek tot de databank van het handelsregister wordt verstrekt door firma’s die bekend zijn als “clearinginstellingen” (Verrechnungsstellen), die een contract met het ministerie van Justitie hebben gesloten om verzoeken om informatie te behandelen. Deze firma’s verlenen tegen betaling diensten, zoals, naast het behandelen van informatieverzoeken betreffende het handelsregister, het verstrekken van gewaarmerkte kopieën uit dat register, die gelijkwaardig zijn aan officiële verklaringen.

Een openbaar document over de status van een onderneming in het handelsregister met het oog op indiening bij een overheidsinstantie kan echter alleen worden afgegeven door een arrondissementsrechtbank (Landesgericht), meer bepaald de handelsregisterafdeling (Firmenbuchabteilung).

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Krachtens artikel 3 bis van Richtlijn 2009/101/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2012/17/EU, moeten de lidstaten een toelichting geven op de bepalingen van nationaal recht volgens welke derde partijen kunnen vertrouwen op gegevens en elk type akte als bedoeld in artikel 2 (bv. volmachten, statuten). In dit informatieblad wordt de wettelijke situatie in Oostenrijk uiteengezet.

In Oostenrijk moeten, conform artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG, de nadere gegevens en documenten met betrekking tot naamloze vennootschappen (AktiengesellschaftenAG) en besloten vennootschappen (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) worden ingeschreven in het handelsregister, waarvan de rechtsgrondslag wordt gevormd door het handelswetboek (UnternehmensgesetzbuchUGB) en de wet op het handelsregister (FirmenbuchgesetzFBG). Het handelsregister wordt bijgehouden door de rechtbanken in de vorm van een elektronisch register. Het handelsregister bestaat uit het hoofdregister, waarin rechtsfeiten (bv. volmachten) worden ingeschreven en geschrapt, en de documentenverzameling, die relevante documenten (bv. statuten) bevat.

Conform § 10, lid 1, van het handelswetboek moeten inschrijvingen in het handelsregister worden opgenomen in de databank met juridische kennisgevingen (Ediktsdatei - kosteloos online toegankelijk) en voorts in de staatscourant bij de Wiener Zeitung. Deze opname wordt geacht te zijn verricht wanneer de desbetreffende gegevens worden ingeschreven in de databank met juridische kennisgevingen.

De gevolgen van inschrijvingen in het handelsregister jegens derden worden geregeld door § 15 van het handelswetboek, waarin wordt bepaald dat een feit dat, ondanks een verplichting in die zin, niet was ingeschreven in het handelsregister, niet kan worden ingeroepen door een onderneming jegens een derde, tenzij de derde reeds op de hoogte was van het betrokken feit (lid 1). Zodra een feit is ingeschreven, moet een derde dit feit als een voor hem bindend feit aanvaarden. Dit geldt echter niet voor rechtshandelingen die tot stand zijn gekomen binnen 15 dagen na de bekendmaking, mits de derde aantoont dat hij het feit niet kende en ook niet behoorde te kennen (lid 2). Ook moet een onderneming in het kader van handelstransacties onjuiste inschrijvingen aanvaarden als bindend jegens een derde indien zij zelf verantwoordelijk is voor de onjuiste inschrijving of indien zij een inschrijving waarvan zij wist of had moeten weten dat deze onjuist was, niet heeft laten schrappen. Een onderneming hoeft onjuiste inschrijvingen echter niet als bindend te aanvaarden indien zij het volgende kan aantonen: de derde heeft de transactie niet verricht op basis van de veronderstelling dat de inschrijving correct was of de derde wist dat de inschrijving onjuist was of wist dat niet als gevolg van grove nalatigheid (lid 3).

De bindende versie van de statuten van een AG of GmbH is altijd de versie die in het handelsregister is opgenomen, aangezien wijzigingen van de statuten geen rechtsgevolgen hebben totdat ze in het handelsregister zijn ingeschreven (§ 148, lid 3, van de wet inzake naamloze vennootschappen (AktiengesetzAktG), § 49, lid 2, van de wet inzake besloten vennootschappen (GmbH-GesetzGmbHG)).

Geschiedenis van het Oostenrijkse ondernemingsregister

De gegevens van het Oostenrijkse handelsregister werden aanvankelijk alleen op papier bewaard. Bij de automatisering van het handelsregister in 1991 zijn deze gegevens ingevoerd in een elektronische databank. Sindsdien zijn alle actuele en historische gegevens elektronisch beschikbaar.

Links

Europees Ondernemingsregister

Algemene informatie over het Oostenrijkse handelsregister

Databank met juridische kennisgevingen van de Oostenrijkse rechterlijke macht

Volledige tekst van het handelswetboek

Volledige tekst van de wet op het handelsregister

Volledige tekst van de wet inzake naamloze vennootschappen

Volledige tekst van de wet inzake besloten vennootschappen

Laatste update: 21/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.