Ondernemingsregisters in de EU-landen

Oostenrijk

Dit deel geeft een overzicht van het Oostenrijkse ondernemingsregister.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Geschiedenis van het nationale register

Wanneer is het opgericht?

Tot 1990 was het Oostenrijkse handelsregister, Handelsregister genaamd, een papieren register. In 1991 werd het vervangen door het elektronische handelsregister, Firmenbuch genaamd.

Wanneer is het gedigitaliseerd?

Tijdens de vervanging van het papieren handelsregister (Handelsregister) door het elektronische handelsregister (Firmenbuch) in 1991 werden de gegevens van het hoofdregister (Hauptbuch) overgezet naar een elektronische gegevensbank. Sindsdien zijn alle actuele en historische gegevens (vanaf 1991) elektronisch beschikbaar. Sinds 2005 worden ook het archiefvan het handelsregister elektronisch beheerd.

Welke wetgeving is thans van toepassing?

De belangrijkste bepalingen staan in de wet op het handelsregister(Firmenbuchgesetz – FBG) en het handelswetboek (Unternehmensgesetzbuch – UGB).

Welke gegevens bevat het handelsregister?

Wie kan het register raadplegen?

Iedereen mag het handelsregister raadplegen om informatie over de inschrijvingen te verkrijgen. Er wordt toegang verleend tot zowel het hoofdregister als het elektronische archief.

Welke informatie bevat het register?

Hethoofdregister van het handelsregister bevat gegevens over alle Oostenrijkse ondernemingen die zijn ingeschreven. De akten op grond waarvan de inschrijvingen hebben plaatsgevonden, zijn geregistreerd in het elektronische archief.

Het handelsregister is bedoeld om feiten vast te leggen en bekend te maken die moeten worden ingeschreven op grond van de bepalingen van het vennootschapsrecht. Dit zijn bijvoorbeeld het handelsregisternummer, de handelsnaam, de rechtsvorm, de zetel en het bedrijfsadres van een onderneming, en de personen die bevoegd zijn de onderneming te vertegenwoordigen. Elke wijziging van de in het handelsregister ingeschreven feiten moet in beginsel direct worden aangegeven bij de rechtbank (meldingsverplichting).

Welke gegevenscategorieën zijn geregistreerd (in het openbare register ingeschreven ondernemingen, informatie over insolventie, jaarrekeningen)?

Overeenkomstig artikel 2 van de wet op het handelsregister worden in het hoofdregister met name alle kapitaalvennootschappen (besloten vennootschap (Gesellschaft mit beschränkter HaftungGmbH), naamloze vennootschap (Aktiengesellschaft – AG), Europese vennootschap – SE), geregistreerde personenvennootschappen (vennootschap onder firma (offene GesellschaftOG) en commanditaire vennootschap (KommanditgesellschaftKG)) en coöperaties (met inbegrip van Europese coöperatieve vennootschappen – SCE) ingeschreven die een zetel hebben op het nationale grondgebied. Maatschappen (Gesellschaften bürgerlichen Rechts – GesbR) worden niet in het handelsregister ingeschreven, omdat zij geen rechtspersoonlijkheid hebben. Buitenlandse juridische entiteiten moeten in het handelsregister worden ingeschreven als zij een filiaal hebben in Oostenrijk.

Eenmanszaken kunnen zich in beginsel vrijwillig in het handelsregister inschrijven. Inschrijving in het handelsregister is verplicht voor eenmanszaken met een omzet van meer dan 700 000 EUR in twee opeenvolgende boekjaren of een omzet van meer dan 1 000 000 EUR in één boekjaar.

Welke documenten worden bewaard/opgeslagen (dossiers, documentenboek, statuten, notulen van algemene vergaderingen...)?

Naast de inschrijvingen in het hoofdregister van het handelsregister wordt een groot aantal documenten in het elektronische archief geregistreerd. Daarbij gaat het met name om vennootschapsakten of statuten van kapitaalvennootschappen, jaarrekeningen van ondernemingen die verplicht zijn deze rekeningen op te stellen en gelegaliseerde handtekeningen van personen die bevoegd zijn de onderneming te vertegenwoordigen.

Hoe kan ik een zoekopdracht uitvoeren (en wat zijn de beschikbare zoekcriteria)?

Persoonlijk / op de website van het register

Wat zijn de beschikbare zoekcriteria?

Aan de hand van het handelsregisternummer kan een uittreksel uit het handelsregister worden verkregen uit de gegevensbank. In beginsel bevat een dergelijk uittreksel de actuele gegevens uit het register. Op verzoek kunnen tevens (historische) gegevens worden ingezien die tussentijds zijn geschrapt.

Indien het handelsregisternummer niet bekend is, kan worden gezocht op de naam van de juridische entiteit (de “handelsnaam”) of de naam van een persoon die een functie bekleedt binnen de gezochte juridische entiteit (bv. bestuurder).

Aan de hand van het overzicht van akten kunnen alle akten worden geraadpleegd die elektronisch voor een juridische entiteit zijn geregistreerd.

Zie hiervoor ook de informatie met betrekking tot de vraag “Hoe kan ik een uittreksel uit het register, een gewaarmerkte kopie of een transcriptie van documenten verkrijgen?”

Hoe kan ik documenten verkrijgen?

Kosteloos? Tegen betaling?

Zie hiervoor ook de informatie met betrekking tot de vraag “Hoe kan ik een uittreksel uit het register, een gewaarmerkte kopie of een transcriptie van documenten verkrijgen?”

Hoe kan ik een uittreksel uit het register, een gewaarmerkte kopie of een transcriptie van documenten verkrijgen?

In de gegevensbank van het handelsregister kunnen zowel uittreksels uit het handelsregister (het hoofdregister) als akten (uit het elektronische archief) worden geraadpleegd. De akten die voor een juridische entiteit beschikbaar zijn, staan in het overzicht van akten. Om gegevens uit de gegevensbank van het handelsregister te kunnen raadplegen, moet worden betaald — behalve voor de samenvatting, die gratis is en de belangrijkste informatie over een juridische entiteit bevat.

Indien de handelsnaam of het handelsregisternummer van een juridische entiteit bekend is, kunnen uittreksels uit het handelsregister en akten worden geraadpleegd via “JustizOnline”, de website voor digitale informatie en diensten van de Oostenrijkse rechterlijke macht. Om daarvan gebruik te kunnen maken, is voor betaalde producten een inschrijving nodig met ondertekening via een mobiele telefoon, waarbij het mogelijk is online betalingen te verrichten. Daarentegen gelden voor de raadpleging van de voornoemde samenvattingen geen andere voorwaarden.

Permanente online toegang tot het Oostenrijkse handelsregister waarbij gebruik kan worden gemaakt van alle zoekmogelijkheden is mogelijk via een “clearinginstelling” of “Verrechnungsstelle”. Het betreft ondernemingen die door het federale ministerie van Justitie zijn gemachtigd om verzoeken om raadpleging van het handelsregister te behandelen. Bovendien heeft elke notaris, elke advocaat en elke accountant deze mogelijkheid van online toegang. Ook bij de rechtbanken kan de gegevensbank van het handelsregister worden geraadpleegd.

Inschrijvingsprocedure

Hoe kan ik de inschrijvingsprocedure starten (hoe kan ik aanvragen indienen bij het register of documenten laten certificeren, welk soort documenten moeten worden bijgevoegd)?

Persoonlijk / online

Aanvragen voor het handelsregister moeten in beginsel schriftelijk worden ingediend, waarbij de handtekeningen van de aanvragers in de meeste gevallen door een notaris of een rechtbank moeten worden gewaarmerkt.

De aanvrager moet aangeven welke inschrijving het betreft. Veelal moeten aan de aanvraag de bijbehorende akten worden toegevoegd. Voor deze akten bestaan soms eveneens specifieke formele eisen. Zo moeten de statuten van een naamloze vennootschap (AG) of een besloten vennootschap (GmbH) zijn opgesteld in de vorm van een notariële akte.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de rechtbank van het handelsregister. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Voor bepaalde aanvragen zijn speciale formulieren beschikbaar, zie:

https://justizonline.gv.at/jop/web/formulare/kategorie/2

https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Firmenbuch.aspx

In dit kader is het niet mogelijk om, behalve deze basisinformatie, alle eisen ten aanzien van de vorm en de inhoud te bespreken waaraan bij het indienen van aanvragen voor het handelsregister moet worden voldaan. Indien u hierover advies wenst, kunt u zich tot een notaris of advocaat wenden.

Hoe worden ingediende aanvragen beoordeeld?

De aanvragen worden qua vorm en inhoud beoordeeld door de rechtbank die voor het handelsregister bevoegd is — dit zijn de rechtbanken van eerste aanleg (Landesgerichte) in handelszaken. De territoriale bevoegdheid wordt bepaald door de hoofdvestiging of de zetel van de juridische entiteit die in het handelsregister is of moet worden ingeschreven.

De organen van de rechtbanken die over het handelsregister gaan, zijn deels rechters en deels justitieel medewerkers. Indien een aanvraag vanwege tekortkomingen niet kan worden geaccepteerd, kan de rechtbank om aanpassing van de aanvraag verzoeken.

Rechtsgevolgen van de inschrijving

Gevolgen van de inschrijving voor derden overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132

De gevolgen van inschrijvingen in het handelsregister jegens derden worden geregeld door artikel 15 van het handelswetboek). Daarin wordt bepaald dat een feit dat, ondanks een verplichting in die zin,niet in het handelsregister was ingeschreven, niet door een onderneming jegens een derde kan worden ingeroepen, tenzij de derde reeds op de hoogte was van het betrokken feit (lid 1). Zodra een feit is ingeschreven, moet een derde dit feit als een voor hem bindend feit aanvaarden. Dit geldt echter niet voor rechtshandelingen die tot stand zijn gekomen binnen 15 dagen na de inschrijving , mits de derde aantoont dat hij het feit niet kende en ook niet behoorde te kennen (lid 2). Ook moet een onderneming in het kader van handelstrancties onjuiste inschrijvingen als bindend jegens een derde aanvaarden indien zij zelf verantwoordelijk is voor de onjuiste inschrijving of indien zij een inschrijving waarvan zij wist of had moeten weten dat deze onjuist was, niet heeft laten schrappen. Een onderneming hoeft onjuiste inschrijvingen echter niet als bindend te aanvaarden indien zij het volgende kan aantonen: de derde heeft de transactie niet verricht op basis van de veronderstelling dat de inschrijving correct was of de derde wist dat de inschrijving onjuist was of wist dat niet als gevolg van grove nalatigheid (lid 3).

De bindende versie van de statuten van een naamloze vennootschap (AG) of een besloten vennootschap (GmbH) is altijd de versie die in het handelsregister is opgenomen, aangezien wijzigingen van de statuten geen rechtsgevolgen hebben totdat ze in het handelsregister zijn ingeschreven (artikel 148, lid 3, van de wet inzake naamloze vennootschappen (Aktiengesetz – AktG), artikel 49, lid 2, van de wet inzake besloten vennootschappen (GmbH-Gesetz – GmbHG)).

Verschillen tussen de invoering van gegevens in het register en de publicatie ervan

Omdat inschrijvingen in het handelsregister direct geautomatiseerd worden overgezet van de gegevensbank van het handelsregister naar de aanvullende publicatiemedia (gegevensbank Ediktsdatei en de staatscourant bij de Wiener Zeitung)), kunnen inhoudelijke verschillen in het handelsregister en de aanvullende publicatie praktisch worden uitgesloten. Indien er desondanks verschillen zouden bestaan, heeft de inschrijving in het handelsregister voorrang.

Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de geregistreerde gegevens?

In beginsel is elke ondernemer zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de actualiteit van de feiten die over hem in het handelsregister staan. Eventuele wijzigingen van deze feiten moeten onmiddellijk aan het handelsregister kenbaar worden gemaakt. Indien degene die feiten bij het handelsregister moet aangeven, dit nalaat, kan hij daartoe door middel van sancties worden gedwongen.

Gegevensbeschermingsprocedures

Procedures in verband met de rechten van de betrokkene wat betreft publicatie en opslag van zijn persoonsgegevens

Wat betreft de eventuele rechten met betrekking tot de bescherming van gegevens zijn in eerste instantie de bepalingen van de gerechtelijke procedure voor het handelsregister van toepassing (zie artikel 84 van de wet op de rechterlijke organisatie (Gerichtsorganisationsgesetz)).

Informatie over het contactpunt

De territoriaal bevoegde rechtbank van het handelsregister voor een bepaalde juridische entiteit (zie hiervoor de informatie met betrekking tot de vraag “Hoe worden ingediende aanvragen beoordeeld?”) kan worden gevonden via zoeken op rechtbank (Gerichtssuche) op de website “JustizOnline”, zie:

https://justizonline.gv.at/jop/web/home

Nuttige links

https://www.justiz.gv.at/home/service/firmenbuch~36f.de.html

https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage

Laatste update: 13/12/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.