Ondernemingsregisters in de EU-landen

België

Op deze pagina vindt u een overzicht van het handelsregister van België.

Inhoud aangereikt door
België

Welke gegevens bevat het Belgische ondernemingsregister?

Het Belgische ondernemingsregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), wordt beheerd door een dienst binnen de Federale Overheidsdienst Economie. Het register werd opgericht in het kader van de administratieve vereenvoudiging en de unieke identificatie van ondernemingen. De KBO bevat gegevens over alle ondernemingen, die zich moeten registreren op basis van de Belgische wetgeving. Ook de vestigingseenheden van de ondernemingen worden geregistreerd. Dit zijn de adressen, waar of van waaruit een onderneming haar activiteiten uitoefent. Daarnaast bevat KBO de link naar verschillende andere databanken. Niet alleen vennootschappen worden opgenomen, maar ook andere rechtspersonen. Ondernemingen-natuurlijk persoon, publieke entiteiten en in bepaalde gevallen ook buitenlandse ondernemingen worden opgenomen in deze databank.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Iedereen kan kosteloos de publieke gegevens van ondernemingen consulteren op de Public Search website.

Deze zoekmachine laat toe om op basis van verschillende zoekcriteria ondernemingen of vestigingseenheden op te zoeken. Daarnaast wordt er ook kosteloos een open data-bestand aangeboden dat, na registratie door de elke geïnteresseerde, kan worden aangewend voor hergebruik. Er worden ook webservices “Public Search” aangeboden, hierdoor is het mogelijk om een groot deel van de publieke gegevens te integreren in de toepassingen van de gebruiker. Deze laatste service is echter betalend.

Hoe opzoekingen verrichten in het ondernemingsregister van België?

Met behulp van "Public Search" kunt u gegevens opzoeken over alle actieve en stopgezette ondernemingen, zowel rechtspersonen als ondernemingen-natuurlijke persoon, en hun vestigingseenheden.

Welke gegevens vindt u?

Voor ondernemingen:

 • ondernemingsnummer
 • status
 • rechtstoestand
 • begindatum
 • naam
 • adres maatschappelijke zetel
 • telefoonnummer
 • fax
 • e‑mailadres
 • website
 • type ondernemingrechtsvorm
 • aantal vestigingseenheden
 • functies
 • bewezen beroepsbekwaamheid en bewezen basiskennis bedrijfsbeheer
 • hoedanigheden
 • toelatingen
 • activiteiten van de onderneming (BTW en RSZ)
 • financiële gegevens
 • link met andere ondernemingen
 • externe links (Belgisch Staatsblad, Nationale Bank van België en werkgeversrepertorium RSZ)

Voor vestigingseenheden

 • ondernemingsnummer
 • status
 • nummer van de vestigingseenheid
 • begindatum
 • naam van de vestigingseenheid
 • adres
 • telefoonnummer
 • fax
 • e-mailadres
 • website
 • toelatingen
 • activiteiten RSZ en (niet)-commerciële activiteiten

Hoe betrouwbaar zijn de gegevens in het register?

Vennootschappen zijn verplicht om bepaalde gegevens en akten openbaar te maken. Dit gebeurt o.a. met het oog op de tegenwerpelijkheid tegenover derden. In België gebeurt dit door publicatie van de akten en gegevens in het Belgisch Staatsblad en door de publicatie van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen bevat de regels inzake de tegenwerpelijkheid van akten en gegevens na publicatie.

Artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de akten en gegevens waarvan de openbaarmaking is voorgeschreven, niet aan derden kunnen worden tegengeworpen dan vanaf de dag dat zij bij uittreksel of in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen.

Derden kunnen zich niettemin beroepen op akten die nog niet bekendgemaakt zijn.

Ten aanzien van handelingen verricht vóór de zestiende dag na die van de bekendmaking, kunnen die akten niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij er onmogelijk kennis konden van hebben.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en die welke in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, kan deze laatste niet worden tegengeworpen aan derden. Die derden kunnen er zich echter wel op beroepen, tenzij de vennootschap aantoont dat zij kennis droegen van de neergelegde tekst.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de stukken verplicht opgesteld in een officiële landstaal en de vrijwillig neergelegde vertalingen in een of meer officiële talen van de Europese Unie, kan deze laatste, vrijwillig openbaar gemaakte vertaling, niet aan derden worden tegengeworpen. Die derden kunnen zich echter wel beroepen op de vrijwillig openbaar gemaakte vertalingen, tenzij de vennootschap aantoont dat de derden kennis droegen van de versie bepaald in artikel 67, § 1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, dit zijn de expedities van de authentieke akten, de dubbels of originelen van de onderhandse akten en de uittreksels (, al dan niet in elektronische vorm,) die moeten worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel.

De Public Search website van KBO voorziet bij de gegevens van een onderneming in een rechtstreekse link naar de publicaties in het Belgisch Staatsblad en naar de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.

Wijze van opzoeken

Via deze link komt u op de Public Search website terecht:

Er zijn vier verschillende opzoekmogelijkheden met elk een apart tabblad:

 • opzoeking op nummer (indien u het ondernemingsnummer of vestigingseenheidnummer kent)
 • opzoeking op naam
 • opzoeking op adres
 • opzoeking op activiteit

De website is beschikbaar in vier talen: Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Algemene informatie over de KBO vindt u via de website van de Federale Overheidsdienst Economie (sectie “Ondernemingen en Zelfstandigen” rubriek “Kruispuntbank van Ondernemingen”).

Links

European Business Register, Federale Overheidsdienst Justitie, Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Laatste update: 18/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.