Ondernemingsregisters in de EU-landen

Bulgarije

Deze pagina bevat een overzicht van de ondernemingsregisters van Bulgarije en het BULSTAT-register. Bulgarije zorgt ervoor dat de informatie in deze registers voldoet aan de eisen van openbaarheid, transparantie en beveiliging.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Welke gegevens bevat het Bulgaarse ondernemingsregister?

Het Bulgaarse ondernemingsregister/ register van rechtspersonen zonder winstoogmerk (ТРРЮЛНЦ - TRRYULNTs) wordt beheerd door het registratiebureau van het ministerie van Justitie. In het TRRYULNTs zijn handelaren, filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van rechtspersonen zonder winstoogmerk opgenomen met de nadere gegevens die krachtens de wet moeten worden geregistreerd. Het TRRYULNTs bevat tevens de documenten die krachtens de wet beschikbaar moeten worden gehouden voor inzage door het publiek, betreffende handelaren en filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van buitenlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk.

Het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk hebben een gemeenschappelijke elektronische databank met daarin de gegevens die krachtens de wet moeten worden geregistreerd en de documenten die krachtens de wet beschikbaar moeten worden gehouden voor inzage door het publiek, betreffende handelaren, filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van buitenlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk. De dossiers over handelaren, filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van buitenlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk worden in elektronische vorm bewaard. De dossiers bevatten aanvragen, documenten ter staving van de geregistreerde gegevens, bekendmakingen en andere documenten, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten ter identificatie van de personen die de handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk vertegenwoordigen of besturen.

Is de toegang tot het Bulgaarse ondernemingsregister kosteloos?

Het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk bevinden zich in het publieke domein. De toegang tot de databank van de registers staat open voor iedereen en is kosteloos. Het registratiebureau biedt geregistreerde toegang tot het dossier van een handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk. Toegang kan worden verkregen door bij een lokale afdeling van het bureau een aanvraag in te dienen en een identiteitsdocument te overleggen. Personen die om elektronische toegang verzoeken, moeten zich identificeren met een elektronische handtekening of een door het registratiebureau afgegeven digitaal certificaat; officiële toegang wordt verschaft op grond van een procedure die in een speciale regeling is vastgesteld. Het registratiebureau biedt tevens kosteloze en open toegang tot gegevens en documenten via het systeem van gekoppelde ondernemingsregisters.

Hoe opzoekingen verrichten in het Bulgaarse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister is 24 uur per dag.

Eenieder kan het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk doorzoeken op een bepaald gegeven of een bepaald document.

Op het portaal van het TRRYULNTs kan worden gezocht aan de hand van de volgende criteria:

 • naam of unieke identificatiecode (UIC) van een handelaar of filiaal van een buitenlandse handelaar, rechtspersoon zonder winstoogmerk of filiaal van buitenlandse rechtspersoon zonder winstoogmerk; namen of ID-nummer, of bedrijfsnaam of UIC van een partner of enige vermogenseigenaar;
 • namen of ID-nummer, of bedrijfsnaam of UIC van leden van organen van rechtspersonen – handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk. Het dossier van een handelaar, filiaal van een buitenlandse handelaar, rechtspersoon zonder winstoogmerk of filiaal van een buitenlandse rechtspersoon zonder winstoogmerk en diens functionarissen en rechtsopvolgers kan worden doorzocht op een bepaald gegeven of document.

Gebruikers kunnen ook de gehele TRRYULNTs-databank doorzoeken aan de hand van hun eigen specifieke criteria. De vergoeding voor het doorzoeken van de gehele databank kost 100 BGN per jaar (volgens de tabel van door het registratiebureau geïnde vergoedingen); voor overheidsdiensten is deze toegang tot de databank kosteloos.

Verklaringen worden zowel aan het loket van het registratiebureau als langs elektronische weg afgegeven (vergoedingen worden geïnd conform de tabel van door het registratiebureau geïnde vergoedingen).

Afschriften van in het register opgeslagen documenten zijn verkrijgbaar zowel aan het loket als langs elektronische weg (vergoedingen worden geïnd conform de tabel van door het registratiebureau geïnde vergoedingen).

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

Bulgarije heeft de beginselen aanvaard zoals uiteengezet in de toepasselijke EU-wetgeving inzake de geldigheid van de inschrijving of doorhaling van gegevens en de openbaarmaking van documenten met betrekking tot handelaren/rechtspersonen zonder winstoogmerk. De specifieke regelingen op nationaal niveau zijn neergelegd in de Wet op het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk (ZTRRYULNTs) en de Handelswet.

Volgens de eerstgenoemde wet wordt een in het register opgenomen gegeven geacht bij derden die te goeder trouw handelen, bekend te zijn vanaf het moment dat de inschrijving is opgenomen. Tot 15 dagen na het opnemen van een inschrijving mag deze niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij hiervan niet op de hoogte konden zijn. Derden kunnen zich beroepen op een gegeven dat moet worden geregistreerd, ook als de inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden, tenzij de wet specifiek bepaalt dat het pas na het opnemen van de inschrijving effectief wordt. Een eenmaal doorgehaalde inschrijving verliest elk rechtsgevolg. Documenten in het TRRYULNTs worden geacht bekend te zijn bij derden vanaf de datum waarop zij worden gepubliceerd.

Derden die te goeder trouw handelen, kunnen zich beroepen op een inschrijving of publicatie, ook als het opgenomen gegeven of het geplaatste document niet bestaat. Met betrekking tot derden die te goeder trouw handelen, worden gegevens die niet in het register zijn opgenomen, geacht niet te bestaan.

Geschiedenis van het Bulgaarse ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk

De hervorming van het register is begonnen op 1 januari 2008 met de inwerkingtreding van de Wet op het ondernemingsregister; op dat moment werd een elektronisch register van handelaren en filialen van buitenlandse handelaren operationeel. Handelaren moesten zich uiterlijk 31 december 2011 opnieuw registreren.

Op grond van artikel 17 van de Wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk onderhoudt het registratiebureau vanaf 1 januari 2018 het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk. In artikel 25, lid 1, van de overgangs- en slotbepalingen van de Wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk staat dat rechtspersonen zonder winstoogmerk die bij de provinciale rechtbanken in het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk zijn opgenomen, uiterlijk 31 december 2020 bij het registratiebureau een aanvraag voor een hernieuwde registratie kunnen indienen. De beide registers hebben dezelfde databank.

De gevolgen van de hervorming:

 1. Het registratieproces is overgedragen van de rechterlijke macht aan een bestuurlijk orgaan van de centrale overheid: het registratiebureau.
 2. Alle registers van de 28 provinciale rechtbanken zijn bijeengebracht in één centrale elektronische databank. Deze bevat de gegevens die moeten worden geregistreerd en de documenten die beschikbaar moeten worden gehouden voor inzage door het publiek, alsmede elektronische versies van alle overgelegde documenten, afwijzingsbesluiten, uitgevaardigde instructies en ondernemingsdossiers.
 3. De openbaarheid van informatie is een grondbeginsel van de registratieprocedure.
 4. Voor de registratieprocedure bestaan verschillende soorten aanvraagformulieren. Welk formulier moet worden gebruikt, hangt af van het type handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk en de gegevens die moeten worden geregistreerd.

Hoe worden aanvragen bij het ondernemingsregister ingediend?

Een aanvraag kan worden ingediend bij het loket van een afdeling van het registratiebureau of langs elektronische weg via het TRRYULNTSsportaal.

Aanvragen op papier kunnen worden ingediend bij elke lokale afdeling van het registratiebureau, ongeacht de plaats waar de handelaar is gevestigd. Wanneer een afdeling van het registratiebureau een aanvraag op papier heeft geaccepteerd, wordt deze ingescand en als aanhangsel in het computersysteem van het TRRYULNTs opgeslagen. Van documenten die als bijlagen bij een aanvraag worden gevoegd, moet het origineel of een door de aanvrager of een notaris gewaarmerkte kopie worden overgelegd.

Via het TRRYULNTs-portaal kunnen ook te allen tijde elektronische aanvragen worden ingediend.

Hoe worden ingediende aanvragen behandeld?

Elk stuk dat wordt ontvangen om in het computersysteem van het TRRYULNTs te worden ingevoerd (aanvraag, rechterlijke beslissing, verzoek om correctie van een fout, verzoek om benoeming van deskundigen, verificateurs, controleurs enz.) krijgt een uniek referentienummer in de notatie “jjjjmmdduummss” (jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde). Een aanvraag, rechterlijke beslissing of verzoek wordt, na toewijzing van een uniek identificatienummer, door het computersysteem van het TRRYULNTs voor nader onderzoek willekeurig toegewezen aan een registratieambtenaar. Aanvragen voor inschrijving of doorhaling of voor het publiceren van documenten uit hoofde van artikel 14 worden in volgorde van ontvangst automatisch toegewezen zodra een registratieambtenaar de eerder aan hem toegewezen aanvraag elektronisch heeft afgetekend en volgens het computersysteem beschikbaar is.

Volgens artikel 19, lid 2, van de Wet op het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk (ZTRRYULNTs) neemt de registratieambtenaar een besluit over aanvragen voor registratie of doorhaling en aanvragen voor het publiceren van een document zodra drie werkdagen na de ontvangst daarvan zijn verstreken, tenzij in de wet anders wordt bepaald. Aanvragen van handelaren voor een eerste inschrijving worden aan het eind van de werkdag volgend op de dag van indiening bij het ondernemingsregister onderzocht, en een besluit wordt onmiddellijk na het onderzoek van de aanvraag genomen, behalve in de gevallen als bedoeld in artikel 22, lid 5, ZTRRYULNTs, waarin een instructie wordt uitgevaardigd. Aanvragen voor de publicatie van jaarrekeningen en verslagen, indien krachtens de wet vereist, worden afzonderlijk van andere aanvragen in volgorde van ontvangst onderzocht.

Afhankelijk van het type besluit zijn de volgende uitkomsten mogelijk:

 • instructies, die na voltooiing van het onderzoek van de specifieke aanvraag elektronisch worden ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de account van de handelaar worden geplaatst en binnen de in artikel 19, lid 2, ZTRRYULNTs bepaalde termijn moeten worden uitgevoerd;
 • een afwijzing, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de account van de handelaar wordt geplaatst;
 • een opdracht tot registratie, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar en die tot het verstrijken van de in artikel 19, lid 2, ZTRRYULNTs bepaalde termijn wordt weergegeven op de account van de handelaar met de statusaanduiding “wachttijd drie dagen”. Na het verstrijken van deze wettelijke periode maakt het computersysteem van het TRRYULNTs de inschrijving automatisch aan en wordt het inschrijvingsnummer in de hierboven genoemde notatie gegenereerd. Het jaar, de maand en de dag zijn die van de automatische openbaarmaking door het computersysteem, terwijl het uur, de minuut en de seconde de tijd vastleggen waarop de registratieambtenaar op de dag ervoor de opdracht tot registratie heeft gegeven.

Welke gegevens bevat het BULSTAT-register?

Het BULSTAT-register bevat informatie over:

 1. rechtspersonen die geen handelaar zijn of rechtspersoon zonder winstoogmerk in de zin van de Wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk, die zich in het ondernemingsregister of register van rechtspersonen zonder winstoogmerk moeten inschrijven;
 2. filialen van buitenlandse entiteiten die geen handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn;
 3. agentschappen van buitenlandse entiteiten overeenkomstig artikel 24 van de Wet inzake investeringsbevordering;
 4. buitenlandse rechtspersonen die zaken doen in Bulgarije en er een permanente vestiging, standplaats of inrichting hebben;
 5. buitenlandse rechtspersonen waarvan de plaats van feitelijk bestuur in Bulgarije ligt;
 6. buitenlandse rechtspersonen die onroerende zaken bezitten in Bulgarije;
 7. pandgevers in de zin van de Wet inzake geregistreerde pandrechten;
 8. organisatie-eenheden overeenkomstig de Wet inzake verbintenissen en overeenkomsten, met inbegrip van ambachtelijke bedrijven en waarborgmaatschappijen overeenkomstig artikel 8 van het Wetboek Sociale Zekerheid;
 9. entiteiten die socialeverzekeringspremies betalen en geen natuurlijke persoon zijn;
 10. filialen en divisies van entiteiten en divisies van handelaren die zijn opgenomen in het ondernemingsregister;
 11. natuurlijke personen die een vrij beroep uitoefenen of als kleinhandelaar werkzaam zijn;
 12. buitenlanders zonder Bulgaars persoonlijk identificatienummer of buitenlands identiteitsnummer die:
  • onafhankelijke persoonlijke diensten verlenen in Bulgarije, onder meer via een permanente vestiging, standplaats of inrichting;
  • onroerende zaken verwerven;
  • socialeverzekeringspremies betalen;
 13. andere natuurlijke personen – premiebetalers in de sociale verzekering;
 14. buitenlandse personen/entiteiten die zijn onderworpen aan speciale registratie conform het fiscaal recht, ook indien zij zijn vrijgesteld van belastingen krachtens een internationale overeenkomst die in werking is getreden en waarbij de Republiek Bulgarije partij is;
 15. natuurlijke en rechtspersonen en andere juridische entiteiten die in de Republiek Bulgarije in hun hoedanigheid van trustee of trust of bewaarfonds actief zijn, en andere soortgelijke buitenlandse juridische entiteiten die zijn opgericht in rechtsgebieden waar zulke vormen van trusts mogelijk zijn, en die zich daar bevinden.

Is de toegang tot het BULSTAT-register kosteloos?

Informatie die in het BULSTAT-register wordt opgenomen op basis van documenten die zijn ingediend om de gegevens te verstrekken als bedoeld in artikel 7, lid 1, de punten 1 tot en met 7 en punt 19, en artikel 7, lid 9, van de Wet op het BULSTAT-register bevindt zich in het publieke domein. Eenieder kan een bepaald gegeven opzoeken.

Geschiedenis van het BULSTAT-register

Het BULSTAT-register werd opgezet op basis van het register van bedrijfsentiteiten (RSS EKPOU) dat op het nationale bureau voor de statistiek werd onderhouden, in overeenstemming met artikel 6, lid 7, van de Wet op de statistieken. Bij Besluit nr. 206 van de Ministerraad van 30 oktober 1995 werden de regels voor de totstandkoming van het register vastgesteld. Het verenigde nationale register van bedrijfsentiteiten, “BULSTAT”, werd in de Republiek Bulgarije op 1 januari 1996 operationeel. Bij Besluit nr. 379 van 30 juli 1998 van de Ministerraad werd de identificatiecode in het verenigde nationale register van bedrijfsentiteiten vastgesteld als een unieke identificatiecode (UIC) voor alle rechtspersonen en andere entiteiten die in Bulgarije zakelijke activiteiten ontplooien. Op 17 juni 1999 keurde de Nationale Vergadering de Wet op de statistieken goed. Deze wet bevat de methode voor het opzetten, de werking en het gebruik van het verenigde BULSTAT-register voor de identificatie van ondernemers die zakelijke activiteiten ontplooien op het grondgebied van de Republiek Bulgarije. Het BULSTAT-register heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste administratieve registers van het land, en in 2000 zijn de gegevens in het register toegankelijk gemaakt via de website van het register.

Op 11 augustus 2005 werd het beheer van het BULSTAT-register overgedragen aan het registratiebureau. Het bevat de inschrijvingen van alle rechtspersonen die geen handelaar zijn of rechtspersoon zonder winstoogmerk in de zin van de Wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk, die zich in het ondernemingsregister of register van rechtspersonen zonder winstoogmerk moeten inschrijven. Personen die een vrij beroep uitoefenen of als kleinhandelaar werkzaam zijn, moeten zich ook registreren. Tot 1 januari 2008 moesten handelaren zich binnen zeven dagen in BULSTAT registreren; daarna werden zij verwezen naar het ondernemingsregister.

Hoe worden aanvragen bij het BULSTAT-register ingediend?

Inschrijvingen en doorhalingen vinden plaats op basis van een aanvraag via een standaardformulier.

Een aanvraag kan worden ingediend bij het loket van een afdeling van het registratiebureau of langs elektronische weg via het BULSTAT-portaal op http://www.bulstat.bg/.

Aanvragen op papier kunnen worden ingediend bij elke lokale afdeling van het registratiebureau, ongeacht de plaats waar de entiteit is gevestigd. Wanneer een afdeling van het registratiebureau een aanvraag op papier heeft geaccepteerd, wordt deze ingescand en als aanhangsel in het computersysteem van het BULSTAT-register opgeslagen. Van documenten die als bijlagen bij een aanvraag worden gevoegd, moet het origineel of een door de aanvrager of een notaris gewaarmerkte kopie worden overgelegd.

Via het portaal van het BULSTAT-register kunnen ook te allen tijde elektronische aanvragen worden ingediend.

Afhankelijk van hun rechtstoestand moeten entiteiten die zich in het BULSTAT-register willen laten registreren, het volgende overleggen:

 1. een kopie van een rechterlijke beslissing of een ander document, en wel als volgt:
  a) rechtspersonen: oprichtingsakte en document waarin de natuurlijke personen worden vermeld die de entiteit besturen en/of vertegenwoordigen;
  b) agentschappen van buitenlandse entiteiten overeenkomstig artikel 24 van de Wet inzake investeringsbevordering: officieel document waaruit registratie bij de kamer van koophandel en nijverheid van Bulgarije (BCCI) blijkt;
  c) buitenlandse rechtspersonen: een document waaruit de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in Bulgarije blijkt; een gelegaliseerd document waaruit de herkomst van de buitenlandse rechtspersonen uit het betrokken land blijkt;
  d) organisatie-eenheden zonder rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de Wet inzake verbintenissen en overeenkomsten, en verzekeringsfondsen overeenkomstig artikel 8 van het Wetboek Sociale Zekerheid: bedrijfsovereenkomst en verklaring van registratie bij de nationale belastingdienst;
  e) filialen en divisies: document met een officiële verklaring van oprichting en vermelding van de personen die deze besturen en/of vertegenwoordigen;
  f) andere entiteiten dan de entiteiten bedoeld onder a) tot en met e) die socialeverzekeringspremies betalen: documenten waaruit de identiteit blijkt en/of waaruit blijkt dat een specifieke activiteit wordt uitgevoerd, indien krachtens de wet vereist;
 2. een aanvraag op een standaardformulier dat is goedgekeurd door de uitvoerend directeur van het registratiebureau;
 3. verklaring waarin staat dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn, ondertekend door de aanvrager;
 4. een document waaruit blijkt dat een vergoeding conform de door de Ministerraad goedgekeurde tabel is betaald.

Elk stuk dat wordt ontvangen om in het computersysteem van het register te worden ingevoerd (aanvraag of correctieverzoek) krijgt een uniek referentienummer in de notatie ‘jjjjmmdduummss’ (jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde).

Aanvragen en verzoeken om registratie of doorhaling worden door een registratieambtenaar in volgorde van ontvangst onderzocht. De registratieambtenaar neemt aan het eind van de werkdag volgend op de dag van ontvangst een besluit over zulke aanvragen en verzoeken.

Afhankelijk van het type besluit zijn de volgende uitkomsten mogelijk:

 • instructies, die na voltooiing van het onderzoek van de betrokken aanvraag elektronisch worden ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de account van de handelaar worden geplaatst en binnen vijf werkdagen moeten worden uitgevoerd;
 • een afwijzing, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de elektronische account van de entiteit wordt geplaatst;
 • een opdracht tot registratie, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar. Na de inschrijving genereert het BULSTAT-computersysteem automatisch het inschrijvingsnummer in de hierboven genoemde notatie. Het jaar, de maand en de dag zijn die van de automatische openbaarmaking door het computersysteem, terwijl het uur, de minuut en de seconde de tijd vastleggen waarop de registratieambtenaar de opdracht tot registratie heeft gegeven.

Het register kan online worden doorzocht op:

 • naam of UIC-/ID-nummer van de entiteit;
 • ondernemingsdossier/jaar/provinciale rechtbank;
 • aanvraagnummer, inschrijvingsnummer;
 • verband tussen entiteiten.
Laatste update: 10/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.