Ondernemingsregisters in de EU-landen

Bulgarije

Deze pagina bevat een overzicht van de ondernemingsregisters van Bulgarije en het BULSTAT-register. Bulgarije zorgt ervoor dat de informatie in deze registers voldoet aan de eisen van openbaarheid, transparantie en beveiliging.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Chronologie van de instelling van het nationale register

Wanneer is het opgericht?

De hervorming van de registratieprocedure is begonnen op 1 januari 2008 met de inwerkingtreding van de wet op het ondernemingsregister (Закон за търговския регистър). Op dat moment werd een elektronisch register van handelaren en filialen van buitenlandse handelaren operationeel. Handelaren moesten zich uiterlijk op 31 december 2011 opnieuw registreren.

Op grond van artikel 17 van de wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk (Закон за юридическите лица с нестопанска цел) houdt het registratiebureau (Агенция по вписванията) sinds 1 januari 2018 het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk bij. In artikel 25, lid 1, van de overgangs- en slotbepalingen van de wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk staat dat rechtspersonen zonder winstoogmerk die bij de provinciale rechtbanken (окръжни съдилища) in het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk zijn ingeschreven, uiterlijk 31 december 2020 de mogelijkheid hebben om bij het registratiebureau een aanvraag voor een hernieuwde inschrijving in te dienen. De beide registers vormen samen één gemeenschappelijke databank.

De gevolgen van de hervorming:

  1. Het registratieproces is overgedragen van de rechterlijke macht aan een bestuurlijk orgaan van de centrale overheid: het registratiebureau.
  2. Alle registers van de 28 regionale rechtbanken zijn bijeengebracht binnen één gecentraliseerde elektronische databank. Deze bevat de gegevens die vereist zijn voor de inschrijving en de documenten die gepubliceerd moeten worden, alsmede elektronische versies van alle overgelegde stukken, afwijzingsbesluiten, uitgevaardigde instructies en ondernemingsdossiers.
  3. De openbaarheid van informatie is een grondbeginsel van de inschrijvingsprocedure.
  4. Voor de inschrijvingsprocedure bestaan verschillende soorten aanvraagformulieren. Welk formulier moet worden gebruikt, hangt af van het type handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk en de gegevens die moeten worden geregistreerd.

Wanneer is het gedigitaliseerd?

Het ondernemingsregister is gedigitaliseerd sinds 1 januari 2008 en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk sinds 1 januari 2018. Ze fungeren als één elektronische databank en bevatten informatie over de gegevens die geregistreerd moeten worden en de documenten die gepubliceerd moeten worden, alsmede elektronische versies van alle overgelegde stukken, afwijzingsbesluiten, uitgevaardigde instructies en ondernemingsdossiers.

Welke wetgeving is thans van toepassing?

De wet inzake het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk (Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ЗТРРЮЛНЦ – ZTRRYuLNTs) regelt de inschrijvingen in en de toegang tot deze registers, alsmede het bijhouden en bewaren ervan, en heeft ook betrekking op de gevolgen van de inschrijvingen, schrappingen en publicaties die erin zijn opgenomen. Voorts regelt Beschikking nr. 1 van 14 februari 2007 inzake het bijhouden en bewaren van en de toegang tot het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk (Наредба за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /НВСДТРРЮЛНЦ – NVSDTRRYuLNTs) het bijhouden en bewaren van en de toegang tot het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk, alsmede de regelingen voor de benoeming en beloning van deskundigen voor de waardebepaling van bijdragen in natura, vereffenaars, controleurs, verificateurs en externe accountants.

Bij de behandeling van bij de registers ingediende aanvragen controleren de registratieambtenaren de stukken die zijn ingediend overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de wet op de handel, de wet inzake rechtspersonen zonder winstoogmerk, de wet inzake maatregelen tegen het witwassen van geld, de wet inzake bijzondere onderpanden, de wet inzake coöperaties, de wet inzake de entiteiten voor securitisatiedoeleinden, de wet inzake de werking van instellingen voor collectieve belegging en andere collectievebeleggingsondernemingen, de wet inzake markten voor financiële instrumenten, de wet inzake de aanbieding van effecten aan het publiek, de wet inzake de boekhouding, de wet inzake instellingen voor gezondheidszorg, de wet inzake de cultuurhuizen, de wet inzake kredietinstellingen, de wet inzake elektronische documenten en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk (ТРРЮЛНЦ – TRRYuLNTs) vormen één elektronische databank met daarin de gegevens die krachtens de wet moeten worden geregistreerd en de documenten die krachtens de wet beschikbaar moeten worden gehouden voor inzage door het publiek, betreffende handelaren, filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van buitenlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk. Voor elke handelaar, elk filiaal van een buitenlandse handelaar, elke rechtspersoon zonder winstoogmerk en elk filiaal van een buitenlandse rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt een elektronisch dossier bijgehouden. Dit dossier bevat ingediende aanvragen, stukken ter staving van de gegevens en documenten in het register, en andere stukken, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten met het oog op de identificatie van de personen die de handelaar of de rechtspersoon zonder winstoogmerk vertegenwoordigen of leiden.

Welke informatie bevat de account?

De account van de in het register ingeschreven entiteiten bevat basisinformatie die wordt opgeslagen in de vorm van gestructureerde gegevens met betrekking tot de naam van de vennootschap, de rechtsvorm, de statutaire zetel, informatie over de bestuursorganen, het doel van de vennootschap (indien van toepassing), de vennoten (indien van toepassing) en het kapitaal (indien van toepassing).

Welke informatie bevat het dossier?

Het dossier van de in het register ingeschreven entiteiten bevat alle stukken ter staving van de inschrijvingen die op hun account staan.

Wie kan het register raadplegen?

Het ondernemingsregister en het register van rechtspersonen zonder winstoogmerk bevinden zich in het publieke domein. De toegang tot de databank van de registers staat open voor iedereen en is kosteloos. Het registratiebureau biedt geregistreerde toegang tot het dossier van een handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk. Toegang kan worden verkregen door bij territoriale diensten van het bureau een aanvraag in te dienen en een identiteitsdocument over te leggen. Elke persoon die langs elektronische weg om toegang verzoekt, moet zich identificeren met een elektronische handtekening of een door het registratiebureau afgegeven digitaal certificaat. Officiële toegang wordt verschaft op grond van een procedure die in een speciale regeling is vastgesteld. Het registratiebureau biedt tevens kosteloze en open toegang tot gegevens en documenten via het systeem van gekoppelde ondernemingsregisters.

Welke gegevens bevat het register?

In het TRRYuLNTs zijn handelaren, filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van rechtspersonen zonder winstoogmerk opgenomen met de nadere gegevens die krachtens de wet moeten worden ingeschreven. Daarnaast bevat het TRRYuLNTs de documenten betreffende handelaren en filialen van buitenlandse handelaren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en filialen van buitenlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk die krachtens de wet gepubliceerd moeten worden.

In het TRRYuLNTs moeten worden ingeschreven: gegevens over de eerste registratie van entiteiten, wijzigingen die zijn aangebracht in de ingediende gegevens en de verwijdering ervan, informatie over de financiële staten, liquidatie en insolventie, inbeslagneming van aandelen (indien van toepassing), verpanding van een handelsonderneming en verpanding van aandelen, gegevens over de machtiging van de zaakgelastigde, bijkantoren, de uiteindelijk begunstigden, omvormingen.

Welke documenten worden bewaard/opgeslagen (dossiers, documentenverzamelingen, statuten, notulen van algemene vergaderingen …)?

Elke inschrijvingsaanvraag gaat vergezeld van een bewijs van betaling van een door de staat geïnde vergoeding, tenzij deze langs elektronische weg is betaald, en een verklaring van de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die ter inschrijving worden ingediend, en de aanvaarding van de documenten die gepubliceerd moeten worden, alsook van stukken ter staving van het bestaan van de te registreren gegevens of het te publiceren document, zoals de statuten, notulen van algemene vergaderingen, overeenkomsten voor de aankoop en verkoop van aandelen enz. De inschrijvingsaanvraag en de bijlagen daarbij moeten worden ingediend in het Bulgaars. Zij mogen ook in elke andere officiële taal van de Europese Unie worden ingediend, maar in dat geval moeten zij vergezeld gaan van een voor eensluidend gewaarmerkte vertaling in het Bulgaars.

Hoe kan ik een zoekopdracht uitvoeren (en wat zijn de beschikbare zoekcriteria)?

Kom langs

Eenieder kan het TRRYuLNTs raadplegen om een gegeven of document op te zoeken door zich te wenden tot de territoriale dienst van het registratiebureau. Deze territoriale diensten zijn gevestigd in het rechtsgebied van elk van de provinciale rechtbanken van de Republiek Bulgarije.

Elke territoriale dienst is bevoegd om certificaten af te geven (de vergoedingen worden geïnd overeenkomstig het tarief voor door het registratiebureau geïnde overheidsvergoedingen).

De territoriale diensten zijn eveneens bevoegd om kopieën af te geven van de in het register opgeslagen stukken (de vergoedingen worden geïnd overeenkomstig het tarief voor door het registratiebureau geïnde overheidsvergoedingen).

Op de website van het register

Het ondernemingsregister is 24 uur per dag toegankelijk op https://portal.registryagency.bg/ .

Eenieder kan het TRRYuLNTs raadplegen om een gegeven of document op te zoeken.

Wat zijn de beschikbare zoekcriteria?

Op het TRRYuLNTs-portaal kan worden gezocht aan de hand van de volgende criteria:

  • bedrijfsnaam of unieke identificatiecode (UIC) van een handelaar of filiaal van een buitenlandse handelaar, rechtspersoon zonder winstoogmerk of filiaal van buitenlandse rechtspersoon zonder winstoogmerk; namen of ID-nummer, of bedrijfsnaam of UIC van een partner of enige vermogenseigenaar;
  • namen of ID-nummer, of bedrijfsnaam of UIC van leden van organen van rechtspersonen – handelaar of rechtspersoon zonder winstoogmerk. Het dossier van een handelaar, filiaal van een buitenlandse handelaar, rechtspersoon zonder winstoogmerk of filiaal van een buitenlandse rechtspersoon zonder winstoogmerk en diens functionarissen en rechtsopvolgers kan worden doorzocht op elk geregistreerd gegeven of elk bekendgemaakt document.

Hoe kan ik documenten verkrijgen?

Gratis?

Naast de bovengenoemde mogelijkheden voor open en gratis toegang tot het TRRYuLNTs geeft het registratiebureau de volgende certificaten af:

Certificaat van huidige status: vermeldt de geregistreerde gegevens en de op de account van een handelaar of een rechtspersoon zonder winstoogmerk geplaatste documenten op de datum van afgifte van het certificaat.

Certificaat betreffende inschrijvingen voor een bepaalde periode: vormt een bewijs van de gegevens die op de account van een handelaar of een rechtspersoon zonder winstoogmerk staan voor de door de aanvrager aangegeven periode.

Certificaat betreffende publicaties voor een bepaalde periode: vormt een bewijs van de documenten die op de account van een handelaar of een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn geplaatst voor een door de aanvrager gespecificeerde periode.

Certificaat waaruit blijkt dat bepaalde gegevens/documenten niet op de account van een handelaar of een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn geregistreerd/gepubliceerd.

Certificaat betreffende geregistreerde gegevens: bevestigt het bestaan van bepaalde gegevens die op de account van een handelaar of een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn geregistreerd. Het certificaat mag alleen gegevens bevatten over het kapitaal van de vennootschap of de statutaire zetel van de handelaar/rechtspersoon zonder winstoogmerk, of verscheidene gegevens waarvan de aanvrager heeft gevraagd dat ze in het document worden vermeld.

Certificaat betreffende de publicatie van een document of kopie van een gepubliceerde handeling: bevestigt het bestaan van een specifiek document op de account van een handelaar of een rechtspersoon zonder winstoogmerk of de afgifte, op verzoek van een belanghebbende, van een gewaarmerkte kopie van het gepubliceerde document.

Certificaten betreffende de geregistreerde bedrijfsnaam: vormt een bewijs van het recht van een handelaar of een rechtspersoon zonder winstoogmerk om de gekozen en geregistreerde bedrijfsnaam te gebruiken.

Tegen betaling?

Alle certificaten worden verkregen tegen betaling van een vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat is vastgesteld in het tarief van de door het registratiebureau geïnde overheidsvergoedingen. De vergoeding voor de afgifte van een papieren certificaat bedraagt 5,00 BGN voor de eerste bladzijde en 2,00 BGN voor elk van de volgende bladzijden, terwijl de vergoeding voor de afgifte van een certificaat langs elektronische weg 2,50 BGN bedraagt voor de eerste bladzijde en 1,50 BGN voor elk van de volgende bladzijden.

Hoe kan ik een uittreksel uit het register, een gewaarmerkte kopie of een transcriptie van documenten verkrijgen?

Een certificaat betreffende het ontbreken van geregistreerde gegevens of gepubliceerde documenten kan alleen op papier worden verkregen bij elke territoriale dienst van het registratiebureau, terwijl de andere certificaten zowel op papier bij elke territoriale dienst van het registratiebureau als langs elektronische weg kunnen worden verkregen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake elektronische documenten en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties.

Inschrijvingsprocedure

Hoe kan ik de registratieprocedure starten (hoe kan ik aanvragen indienen bij het register of documenten laten certificeren, welk soort documenten moeten worden bijgevoegd)?

Kom langs

Eenieder kan een aanvraag indienen bij de territoriale dienst van het registratiebureau.

Aanvragen op papier kunnen worden ingediend bij elke territoriale dienst van het registratiebureau, ongeacht de plaats waar de handelaar is gevestigd. Aanvragen op papier worden door de registratiediensten in ontvangst genomen, gescand en in de vorm van bijlagen in het computersysteem van het TRRYuLNTs opgeslagen. Van documenten die als bijlagen bij een aanvraag worden gevoegd, moet het origineel of een door de aanvrager of een notaris gewaarmerkte kopie worden overgelegd.

Online

Aanvragen kunnen ook elektronisch worden ingediend via het TRRYuLNTs-portaal https://portal.registryagency.bg

Elektronische aanvragen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden ingediend via het TRRYuLNTS-portaal. Aanvragen tot eerste inschrijving, registratie en verwijdering van gegevens en aanvragen tot publicatie van documenten door naamloze vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aandelen kunnen uitsluitend langs elektronische weg worden ingediend.

De artikelen 6 tot en met 63з NVSDTRRYuLNTs bevatten gedetailleerde informatie over de vereiste documenten die moeten worden bijgevoegd bij elke aanvraag tot eerste inschrijving, registratie en verwijdering van gegevens en aanvragen tot publicatie van documenten, afhankelijk van de aard van de vennootschap.

Hoe worden ingediende aanvragen beoordeeld?

Elk stuk dat wordt ontvangen om in het computersysteem van het TRRYuLNTs te worden ingevoerd (aanvraag, rechterlijke beslissing, verzoek om correctie van een fout, verzoek om benoeming van deskundigen, verificateurs, controleurs enz.) krijgt een uniek referentienummer in de notatie “jjjjmmdduummss” (jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde). Een aanvraag, rechterlijke beslissing of verzoek wordt, na toewijzing van een uniek identificatienummer, door het computersysteem van het TRRYuLNTs voor nader onderzoek willekeurig toegewezen aan een registratieambtenaar. Het computersysteem van het TRRYuLNTs wijst aanvragen tot inschrijving, verwijdering en publicatie van documenten uit hoofde van artikel 14 in volgorde van ontvangst automatisch aan registratieambtenaren toe. De toewijzing van een nieuwe aanvraag of een nieuwe rechterlijke beslissing vindt plaats, zodra de registratieambtenaar de verwerking van de voorgaande aanvraag elektronisch heeft afgetekend en dus in het computersysteem de status “beschikbaar” heeft.

Overeenkomstig artikel 19, lid 2, ZTRRYuLNTs neemt de registratieambtenaar onmiddellijk na het verstrijken van een termijn van drie werkdagen na de indiening een beslissing over verzoeken tot inschrijving of verwijdering en verzoeken tot opneming van een document, tenzij in de wet anders is bepaald. Aanvragen tot eerste inschrijving van handelaren worden aan het eind van de werkdag volgend op de dag van indiening bij het ondernemingsregister onderzocht, en een besluit wordt onmiddellijk na het onderzoek van de aanvraag genomen, behalve in de gevallen als bedoeld in artikel 22, lid 5, ZTRRYuLNTs, waarin een instructie wordt uitgevaardigd.

Afhankelijk van het type besluit zijn de volgende uitkomsten mogelijk:

  • instructies, die na voltooiing van het onderzoek van de specifieke aanvraag elektronisch worden ondertekend door de registratieambtenaar, die onmiddellijk op de account van de handelaar worden geplaatst en die binnen de in artikel 19, lid 2, ZTRRYuLNTs bepaalde termijn zouden kunnen worden uitgevoerd;
  • een afwijzing, die na voltooiing van het onderzoek elektronisch wordt ondertekend door de registratieambtenaar en onmiddellijk op de account van de handelaar wordt geplaatst;
  • toewijzing van de inschrijving.

Rechtsgevolgen van de registratie

Gevolgen van inschrijvingen voor derden overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132

Bulgarije heeft de beginselen aanvaard die gelden voor de registratie en verwijdering van gegevens in het TRRYuLNTs en de publicatie van documenten met betrekking tot handelaren/rechtspersonen zonder winstoogmerk, uit hoofde van de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie. De regelingen op nationaal niveau zijn neergelegd in de ZTRRYuLNTs en de wet op de handel (Търговския закон).

Volgens de bepalingen van de ZTRRYuLNTs wordt een in het register opgenomen gegeven geacht bij derden die te goeder trouw handelen, bekend te zijn vanaf de datum van inschrijving. Tot 15 dagen na het opnemen van een inschrijving mag deze niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij hiervan niet op de hoogte konden zijn. Derden kunnen zich beroepen op een gegeven dat moet worden geregistreerd, ook als de inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden, tenzij de wet specifiek bepaalt dat het pas na het opnemen van de inschrijving effectief wordt. Wanneer een inschrijving wordt doorgehaald verliest deze vanaf die datum elk rechtsgevolg. Documenten in het TRRYuLNTs worden geacht bekend te zijn bij derden vanaf de datum waarop zij worden gepubliceerd.

Derden die te goeder trouw handelen, kunnen zich beroepen op een inschrijving of publicatie, ook als het opgenomen gegeven of het geplaatste document niet bestaat. Met betrekking tot derden die te goeder trouw handelen, worden gegevens die niet in het register zijn opgenomen, geacht niet te bestaan.

Verschillen tussen de inschrijving in het register en de publicatie ervan

De inschrijving van gegevens in het register wordt onverwijld bekendgemaakt op de website van het register. In geval van een vergissing of omissie zijn de bepalingen van de artikelen 96а en 96б NVSDTRRYuLNTs van toepassing, op grond waarvan fouten en omissies bij de registratie van gegevens, het verwijderen van inschrijvingen of de publicatie van documenten, met inbegrip van verschillen tussen de in de aanvraag tot inschrijving verstrekte gegevens en de gegevens in de bijlagen daarbij, worden gecorrigeerd door middel van een nieuwe inschrijving en bijgevolg een nieuwe publicatie. Wanneer de fout is gemaakt door een registratieambtenaar bij de inschrijving van gegevens, het verwijderen van inschrijvingen of de publicatie van documenten, kan de aanvrager of belanghebbende een verzoek tot rectificatie van fouten of omissies indienen door middel van een door de uitvoerend directeur van het registratiebureau goedgekeurd formulier, met vermelding van het registratienummer en de fout of omissie.

Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de geregistreerde gegevens?

Op grond van artikel 28 ZTRRYuLNTs berust de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inschrijvingen bij het registratiebureau.

Gegevensbeschermingsprocedures

Procedures in verband met de rechten van de betrokkene wat betreft publicatie en opslag van zijn of haar persoonsgegevens

Het registratiebureau is verantwoordelijk voor de verwerking van het TRRYuLNTs, samen met een informatiedienstverlener (Информационно обслужване АД – Informatsionno Obsluzhvane AD). Handelaren of rechtspersonen zonder winstoogmerk zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de persoonsgegevens van natuurlijke personen die zijn opgenomen in de stukken die met het oog op inschrijving bij het registratiebureau worden ingediend, in de zin van artikel 4, punt 7, van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming, AVG). Handelaren/rechtspersonen zonder winstoogmerk delen de persoonsgegevens van natuurlijke personen (vennoten, enige vermogenseigenaren enz.) mee aan het bureau, dat verplicht is deze in de vorm waarin ze aan het bureau zijn doorgegeven, te verwerken op de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven wijzen, door de vermelde gegevens te registreren en de gegevens te publiceren waarvan publicatie wettelijk is voorgeschreven. De handelsondernemingen, die de verwerkingsverantwoordelijken zijn, dienen de stukken in de vorm van niet-machineleesbare bestanden in.

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, ZTRRYuLNTs worden gegevens en documenten in het TRRYuLNTs gepubliceerd, nadat de informatie die persoonsgegevens bevat in de zin van artikel 4, lid 1, AVG is verwijderd, met uitzondering van informatie die wettelijk gepubliceerd moet worden. Overeenkomstig artikel 20, lid 1, punt b), NVSDTRRYuLNTs moet de aanvraag vergezeld gaan van een kopie van de vennootschapsakte en de oprichtingsakte, nadat de daarin opgenomen persoonsgegevens zijn verwijderd, met uitzondering van de wettelijk vereiste gegevens.

Met het oog op de uitoefening van de rechten uit hoofde van de artikelen 15 tot en met 22 AVG, moet de betrokkene bij het registratiebureau een schriftelijk verzoek indienen dat voldoet aan de vereisten van de artikelen 37б en 37в van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens (Закон за защита на личните данни, ЗЗЛД – ZZLD). Nadat een verzoek van een betrokkene om de uitoefening van rechten uit hoofde van de AVG is ontvangen en is vastgesteld dat het verzoek om rectificatie, overeenkomstig artikel 16 AVG, of verwijdering, uit hoofde van artikel 17 AVG, van persoonsgegevens die zijn vervat in de gegevens of documenten op de account van een handelaar/rechtspersoon zonder winstoogmerk in het TRRYuLNTs, gegrond is:

stuurt het bureau een brief naar de primaire verwerkingsverantwoordelijke (de handelaar/rechtspersoon zonder winstoogmerk), en een kopie daarvan aan de betrokkene, waarin het de handelaar/rechtspersoon zonder winstoogmerk, in zijn hoedanigheid van primaire verwerkingsverantwoordelijke, ervan in kennis stelt dat hij in het kader van de uitoefening van een recht door een betrokkene (vennoten, enige vermogenseigenaren enz.) binnen 14 (veertien) dagen een gewaarmerkte kopie van het gepubliceerde document moet indienen, waaruit de persoonsgegevens, met uitzondering van de wettelijk voorgeschreven gegevens, zijn verwijderd. De gewaarmerkte kopie van het gepubliceerde document waaruit de persoonsgegevens, met uitzondering van de wettelijk voorgeschreven gegevens, zijn verwijderd, wordt op papier of langs elektronische weg ingediend bij het computersysteem van het TRRYuLNTs, vergezeld van een “verzoek om rectificatie van omissies” op de account van de handelaar/rechtspersoon zonder winstoogmerk, dat is opgesteld op basis van een gevalideerd formulier. Het verzoek wordt opgenomen op de account van de betrokken handelaar/rechtspersoon zonder winstoogmerk. Wanneer de kopie van het document met het registratienummer van het dossier bij het secretariaat-generaal van het bureau wordt ingediend, wordt deze automatisch in het computersysteem van het TRRYuLNTs opgenomen.

Wanneer wordt vastgesteld dat de in het dynamische deel van het TRRYuLNTs opgenomen gegevens (geregistreerde gegevens) moeten worden gecorrigeerd, wordt het verzoek, samen met de bewijsstukken, automatisch in het computersysteem van het TRRYuLNTs opgenomen als een “verzoek om rectificatie van fouten en omissies”.

Nuttige links

http://www.registryagency.bg/

https://portal.registryagency.bg/en/

Sofia 1111, 20 Elisaveta Bagryana St. Bulgarije

Tel.: +359 29486181

E-mail: office@registryagency.bg

Laatste update: 19/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.