Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Kroatië

In de Republiek Kroatië wordt het gerechtelijk register beheerd door de handelsrechtbanken (trgovački sudovi).

Inhoud aangereikt door
Kroatië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Gerechtelijk register (Sudski registar)

Het gerechtelijk register is een openbaar boek met gegevens en informatie over entiteiten die wettelijk in het register moeten worden ingeschreven. Elke rechtbank die inschrijvingen verricht is verantwoordelijk voor de echtheid van haar inschrijvingen in het register. De volgende entiteiten worden ingeschreven in het register: vennootschappen onder firma (javna trgovačka društva), commanditaire vennootschappen (komanditna društva), economische belangengroepen (gospodarska interesna udruženja), naamloze vennootschappen (dionička društva), besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (društva s ograničenom odgovornošću), eenmanszaken (trgovci pojedinci), Europese ondernemingen, Europese economische samenwerkingsverbanden, Europese coöperatieve vennootschappen, instellingen (ustanove), gemeenschappen van instellingen (zajednice ustanova), coöperaties (zadruge), unies van coöperaties (savezi zadruga), kredietunies (kreditne unije), eenvoudige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću) en andere personen die wettelijk moeten worden ingeschreven. Filialen worden in het register ingeschreven indien dit wettelijk is vereist.

Het register bevat geen gegevens over ambachtslieden of verenigingen.

Eenieder heeft het recht, zonder een legitiem belang te hoeven aantonen, om de in het algemene boek ingeschreven informatie, de documenten waarop een inschrijving is gebaseerd en de andere in de documentenverzameling opgeslagen documenten en informatie (met uitzondering van documenten waarvoor overeenkomstig de wet het publiekedomeinbeginsel niet geldt) aan een onderzoek te onderwerpen. Ook kan eenieder een uittreksel, een gewaarmerkte kopie of een transcriptie van in de documentenverzameling opgeslagen documenten en gegevens opvragen.

Register

Informatie betreffende de inschrijving in het register en de publicatie van gegevens over ingeschreven entiteiten

De belangrijkste wetgevingshandelingen die van toepassing zijn op de oprichting van inschrijvingsplichtige entiteiten en de inschrijving daarvan in het register zijn: de Wet betreffende het gerechtelijk register (Zakon o sudskom registru) (hierna: “ZSR”), de Wet betreffende handelsondernemingen (Zakon o trgovačkim društvima) (hierna: “ZTD”) en de Voorschriften voor de methode voor het verrichten van een inschrijving in het gerechtelijke register (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). De gegevens die volgens de wet moeten worden geregistreerd, en alle wijzigingen van deze gegevens, worden op grond van de desbetreffende wetgeving ingeschreven in het register.

Gegevens over ingeschreven entiteiten zijn 24 uur per dag toegankelijk en kunnen kosteloos worden geraadpleegd op de website van het gerechtelijke register.

Start van de inschrijvingsprocedure

De procedure voor het verrichten van een inschrijving in het register wordt geïnitieerd door een schriftelijk verzoek tot inschrijving van gegevens, of tot wijziging van een inschrijving, die op papier of langs elektronische weg moet worden ingediend bij de rechtbank van inschrijving. Een verzoek moet bij de rechtbank worden ingediend binnen 15 dagen na de datum waarop aan de voorwaarden voor inschrijving is voldaan, tenzij in de wet anders is bepaald. Wanneer wet daarin voorziet, kan een rechtbank de procedure ambtshalve initiëren.

Notarissen kunnen de rechtbank langs elektronische weg meedelen dat ze een inschrijving hebben verricht, in overeenstemming met hun bevoegdheden en de bepalingen van de ZSR.

Voor de inschrijving van een eenvoudige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (dit is een vennootschap met niet meer dan drie vennoten, een uit één persoon bestaande raad van bestuur en een minimumaandelenkapitaal van 10,00 HK) bestaat er een vereenvoudigde procedure. Om op deze manier te kunnen worden opgericht moet een dergelijke vennootschap gebruikmaken van door een notaris opgestelde formulieren.

De volgende personen zijn bevoegd om verzoeken tot inschrijving in het register in te dienen:

  • notarissen (die bevoegd zijn om langs elektronische weg verzoeken in te dienen en om uittreksels, kopieën en transcripties af te geven overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de ZSR);
  • personen die wettelijk bevoegd zijn (persoonlijk of via een gemachtigde vertegenwoordiger) om inschrijvingen in het register voor te stellen;
  • personen die bevoegd zijn voor de behandeling van aangelegenheden van HITRO.HR‑kantoren (die bevoegd zijn om verzoeken tot oprichting van handelsvennootschappen in te dienen via het e‑Tvrtka‑systeem, conform de in afzonderlijke wetgeving vastgelegde bevoegdheden).

Rechtsgevolgen van een inschrijving

Een inschrijving heeft rechtsgevolgen voor de ingeschreven entiteit vanaf de datum volgend op datum van inschrijving in het register (tenzij in de wet anders is bepaald) en voor derden vanaf de datum van publicatie van de inschrijving.

Geen enkele persoon kan zich beroepen op het feit dat hij of zij niet bekend is met in het algemene boek van het register ingeschreven gegevens die op de in de ZSR bepaalde wijze zijn gepubliceerd.

Eenieder kan zich beroepen op een inschrijving in het register met betrekking tot wettelijk vast te leggen gegevens en feiten die conform de wet in het register zijn ingeschreven, behalve een persoon die aantoonbaar wist dat de desbetreffende gegevens in de inschrijving in het register niet stroken met de werkelijkheid. Tegen vóór de zestiende dag na de datum van publicatie van een inschrijving in het register door een derde ondernomen acties kan geen verzet worden ingesteld op grond van de ingeschreven gegevens of de in de publicatie bedoelde documenten indien de derde kan bewijzen dat hij/zij geen kennis van deze gegevens of documenten had kunnen hebben.

Een persoon die te goeder trouw handelt, mag geen schade lijden als gevolg van een inschrijving in het register met betrekking tot wettelijk vast te leggen gegevens en feiten.

Misdrijven en overtredingen en de sancties die worden opgelegd door rechtbanken die inschrijvingen verrichten

De misdrijven en overtredingen en de sancties die worden opgelegd door rechtbanken die inschrijvingen verrichten, zijn vastgesteld in de artikelen 624 tot en met 632 van de ZTD, en de inleiding van een procedure voor het waarschuwen en bestraffen van personen die een plicht hadden om wettelijke verplichtingen te vervullen met betrekking tot de indiening van een verzoek tot inschrijving in het register, wordt geregeld door de artikelen 81 en 81 bis van de ZSR.

Laatste update: 06/09/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.