Poslovni registri u zemljama EU-a

Kroatië

Trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj vode sudski registar.

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Sudski registar

Sudski registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom. Svaki registarski sud odgovara za vjerodostojnost upisa kojeg je proveo. U registar se upisuju: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, europsko društvo (SE), europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU), europska zadruga (SCE), ustanova, zajednica ustanova, zadruge, savez zadruga, kreditna unija, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i druge osobe za koje je upis propisan zakonom. Podružnice se upisuju u registar kada je to propisano zakonom.

Registar ne sadrži podatke o obrtnicima i udrugama.

Likvidacijska masa, odnosno stečajna masa upisuju se u registar kada je to propisano Zakonom o sudskom registru odnosno posebnim zakonom.

Svatko, bez dokazivanja pravnog interesa, ima pravo uvida u podatke upisane u glavnoj knjizi, u isprave na temelju kojih je obavljen upis i u druge isprave i podatke pohranjene u zbirci isprava, osim isprava glede kojih je zakonom isključena primjena načela javnosti registra, te zahtijevati da mu se izda izvadak ili ovjerena preslika, odnosno prijepis isprava i podataka pohranjenih u zbirci isprava. Izvadak iz glavne knjige sudskog registra i pohranjene isprave i podaci iz zbirke isprava u elektroničkom obliku mogu se ishoditi putem internetske stranice sudskog registra. Od 14. travnja 2021. godine izvadak iz glavne knjige sudskog registra u elektroničkom obliku mogu se ishoditi putem internetske stranice sudskog registra. Ne plaća se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili povijesnog izvatka iz sudskog registra.

Dodatne upute možete naći na stranici:

https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:107:0:::NO

Registar

Informacije koje se odnose na upis u registar i objavu podataka o subjektima upisa

Glavni propisi koji se odnose na osnivanje subjekata upisa i njihov upis u registar su: Zakon o sudskom registru (dalje u tekstu: ZSR), Zakon o trgovačkim društvima (dalje u tekst: ZTD) i Pravilnik o načinu upisa u sudski registar. Prema navedenim propisima u registar se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka.

Podaci o subjektima upisa dostupni su 24 sata dnevno i u iste se može izvršiti besplatan uvid na internetskoj stranici sudskog registra.

Pokretanje postupka za upis

Postupak za upis u registar pokreće se pisanom prijavom s određenim zahtjevom za upis podataka ili zahtjevom za promjenu upisanih podataka, koji se predaje registarskom sudu. Prijava se podnosi sudu u roku od 15 dana od dana kada se ispune propisane pretpostavke za upis, ako zakonom nije drugačije propisano. Kada je to zakonom propisano, sud pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Javni bilježnici mogu, u skladu sa svojim ovlaštenjima i odredbama ZSR-a komunicirati s registarskim sudom i elektroničkim putem.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o., društvo koje ima najviše pet članova i jednog člana uprave te najniži iznos temeljnog kapitala društva od 1,00 euro) može se osnovati na pojednostavnjeni način. Za takvo osnivanje društva moraju se koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik.

Ovlašteni za podnošenje prijava za upis u registar su:

  • Javni bilježnici i odvjetnici ovlašteni su podnositi prijave za upis u registar elektroničkim putem.
  • Osobe koje su po zakonu ovlaštene predlagati upis u registar (osobno ili preko punomoćnika).
  • Osobe koje rade na poslovima HITRO.HR ureda (ovlaštene su podnositi prijave radi osnivanja trgovačkih društava preko sustava e-Tvrtka, sukladno ovlastima propisanim posebnim propisima).

Učinak upisa

Upis ima pravni učinak prema subjektu upisa sljedećeg dana od dana upisa u registar (osim ako zakonom nije drugačije propisano) a prema trećima od dana javne objave upisa.

Nitko se ne može pozivati na to da mu nisu poznati podaci upisani u glavnu knjigu registra koji su objavljeni na način propisan odredbama ZSR-a.

Svaka osoba može se pozvati na stanje upisa u registru glede pravno odlučnih podataka i činjenica koji se sukladno zakonima upisuju u registar, osim one osobe kojoj se dokaže da joj je bilo poznato da se stvarno stanje glede tih podataka razlikuje od stanja upisa u registru. U pogledu radnji poduzetih prije šesnaestog dana nakon dana objave upisa trećoj se osobi ne mogu suprotstaviti upisani podaci ni isprave iz objave ako dokaže da za njih nije mogla znati.

Osoba koja je u dobroj vjeri ne može trpjeti štetu zbog toga što se glede pravno odlučnih podataka i činjenica pouzdala u stanje upisa u registru.

Kaznena djela, prekršaji i kazne registarskog suda

Kaznena djela, prekršaji i kazne registarskog suda propisane su člancima 624. do 632. ZTD-a, a pokretanje postupka opominjanja i kažnjavanja osoba koje su bile dužne ispuniti zakonske obveze vezano uz podnošenje prijave za upis u registar propisan je člancima 81. i 81.a ZSR-u.

Posljednji put ažurirano: 25/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.