Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Tsjechisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Tsjechië

Deze pagina bevat een overzicht van het openbaar register in de Tsjechische Republiek. Het openbaar register omvat het verenigingsregister, het handelsregister, het stichtingenregister, het institutenregister, het register van verenigingen van eigenaren en het register van instellingen van algemeen nut.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Welke gegevens bevat het Tsjechische openbaar register?

In het openbaar register wordt wettelijk voorgeschreven informatie opgenomen over privaatrechtelijke rechtspersonen. De algemene regels voor openbare registers zijn opgenomen in artikel 120 van wet nr. 89/2012, burgerlijk wetboek. Gedetailleerdere regels voor het openbaar register dat wordt bijgehouden door rechtbanken zijn opgenomen in wet nr. 304/2013 inzake openbare registers van rechtspersonen en natuurlijke personen. Een deel van het openbaar register is een documentenregister (waarin wettelijk voorgeschreven documenten worden opgeslagen, zoals akten van oprichting, statuten, financiële overzichten enz.).

Het openbaar register wordt bijgehouden door de registerrechtbank. Het wordt beheerd door het ministerie van Justitie.

In het openbaar register worden gegevens van de volgende entiteiten opgenomen:

 • verenigingen
 • vakbonden
 • internationale vakbondsorganisaties
 • werkgeversorganisaties
 • internationale werkgeversorganisaties
 • brancheverenigingen
 • branche-vakbondsorganisaties
 • internationale branche-vakbondsorganisaties
 • branche-werkgeversorganisaties
 • internationale branche-werkgeversorganisaties
 • eenmanszaken – opgenomen in het handelsregister
 • vennootschappen onder firma
 • commanditaire vennootschappen
 • besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
 • vennootschappen op aandelen
 • coöperaties
 • staatsondernemingen
 • spin-offondernemingen
 • verenigingen van algemeen nut
 • stichtingen
 • dotatiefondsen
 • instituten
 • organisaties die een bijdrage uit de staatsbegroting ontvangen
 • verenigingen van eigenaren
 • Europese economische samenwerkingsverbanden
 • vestigingen die eigendom zijn van buitenlandse personen
 • Europese coöperatieve vennootschappen
 • Europese vennootschappen.

Welke informatie er in het openbaar register wordt opgenomen, wordt geregeld in wet nr. 304/2013 inzake openbare registers van rechtspersonen en natuurlijke personen. De op te nemen basisgegevens zijn in beginsel: naam of bedrijfsnaam, statutaire zetel, activiteit of bedrijfstak, rechtsvorm, identificatienummer, naam en adres of bedrijfsnaam en statutaire zetel van de persoon die het statutair lichaam is.

Is de toegang tot het Tsjechische openbaar register kosteloos?

Het openbaar register is een elektronisch register. Het kan door het publiek kosteloos worden geraadpleegd via het webportaal op https://www.justice.cz/ en/of rechtstreeks via de zoekpagina van het openbaar register op https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Het openbaar register is voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan het raadplegen en kopieën of uittreksels eruit maken.

Hoe opzoekingen verrichten in het Tsjechische openbaar register?

Het Tsjechische openbaar register heeft een geavanceerde online zoekmachine. Het register kan worden doorzocht op entiteitsnaam of identificatienummer.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

Openbaarmaking van documenten

De registerrechtbank maakt nieuwe inschrijvingen in het openbaar register, wijzigingen en schrappingen, en de opslag van documenten, met inbegrip van documenten in elektronische vorm, zo spoedig mogelijk na opneming ervan openbaar. De in het openbaar register opgenomen gegevens en de in het documentenregister opgeslagen documenten worden op zodanige wijze openbaar gemaakt dat ze op afstand toegankelijk zijn. De registerrechtbank maakt de betrokken gegevens bekend en maakt het mogelijk een officieel gecertificeerd elektronisch afschrift ervan te verkrijgen. Dit document is elektronisch ondertekend met hulp van een gekwalificeerd systeemcertificaat van de betrokken registerrechtbank en is kosteloos verkrijgbaar via de website van het ministerie van Justitie: Ministerstva spravedlnosti ČR. Op verzoek verstrekt de registerrechtbank een voor eensluidend gewaarmerkt gedeeltelijk of volledig afschrift van de gegevens of van de in het documentenregister opgeslagen documenten of een verklaring waarin wordt bevestigd dat een stuk of een gegeven niet in het openbaar register staat, tenzij de aanvrager specifiek verzoekt om een niet-gewaarmerkt afschrift. De registerrechtbank verstrekt kopieën van informatie die vóór 1 januari 1997 in het openbaar register is ingevoerd en van documenten die vóór die datum in het documentenregister zijn opgeslagen, uitsluitend in papieren vorm, tenzij deze feiten of documenten al in elektronische vorm beschikbaar zijn.

Vertrouwen op documenten en gegevens

De persoon op wie een inschrijving betrekking heeft, heeft niet het recht om aan een persoon die op basis van de inschrijving rechtmatig en te goeder trouw handelt, tegen te werpen dat de inschrijving niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Wanneer de openbaarmaking van gegevens en de inhoud van documenten wettelijk verplicht is, kan een geregistreerde persoon zich bij zijn transacties met derden slechts vanaf de datum van de oorspronkelijke openbaarmaking op die gegevens of de inhoud van documenten beroepen, tenzij kan worden aangetoond dat de desbetreffende gegevens of documenten reeds eerder bij de derde bekend waren. De geregistreerde persoon mag zich echter niet op dergelijke gegevens en documenten beroepen in geval van handelingen die worden uitgevoerd vóór de zestiende dag volgend op de openbaarmaking, als de derde aantoont dat hij daarvan niet op de hoogte kon zijn.

Derden kunnen zich altijd beroepen op ongepubliceerde gegevens en documenten, tenzij deze nietig zijn geworden door de niet-publicatie ervan.

Inconsistentie van geregistreerde informatie

Indien de inhoud van een inschrijving in het openbaar register in strijd is met dwingende wettelijke bepalingen en niet op een andere manier kan worden gecorrigeerd, verzoekt de registerrechtbank de geregistreerde persoon om deze inhoud te corrigeren. In geval van een rechtspersoon kan de rechtbank, indien deze inhoud niet binnen de voorgeschreven periode wordt gecorrigeerd, ambtshalve een beslissing tot liquidatie geven, als een dergelijke procedure de bescherming van derden dient.

Indien er een discrepantie is tussen de formuleringen van een inschrijving in het openbaar register in het Tsjechisch en in een buitenlandse taal of van documenten die in het register in het Tsjechisch zijn opgeslagen en een vrijwillig gedeponeerde vertaling van deze documenten in een vreemde taal overeenkomstig artikel 74, lid 1, van de wet inzake openbare registers van rechtspersonen en natuurlijke personen, mag de formulering van het document in een vreemde taal dat is gepubliceerd of in het register is opgeslagen, niet worden ingeroepen jegens derden. Een derde mag zich beroepen op de formulering van een document in een vreemde taal dat is gepubliceerd of is opgeslagen in het register, tenzij de geregistreerde persoon aantoont dat de derde de formulering van de inhoud van de inschrijving of het opgeslagen document in het Tsjechisch kende.

Vertaling van de wet inzake openbare registers

Het ministerie van Justitie heeft een niet-officiële Engelse vertaling opgesteld van wet nr. 304/2013 inzake openbare registers van rechtspersonen en natuurlijke personen en de registratie van trusts, in de versie die vanaf 1 januari 2018 van kracht is. De vertaling is alleen ter informatie; alleen de Tsjechische tekst die is gepubliceerd in de staatscourant is authentiek. De tekst vindt u hier.

Laatste update: 15/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.