Ondernemingsregisters in de EU-landen

Denemarken

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Denemarken.

Inhoud aangereikt door
Denemarken

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven (Erhvervsstyrelsen)

Geschiedenis van het Deense ondernemingsregister

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven is opgericht op 1 januari 2012.

De Autoriteit heeft ongeveer 500 personeelsleden. Zij heeft veel taken en verantwoordelijkheden, die er samen op gericht zijn het ondernemerschap in Denemarken eenvoudiger en aantrekkelijker te maken. De Autoriteit voor het bedrijfsleven is actief op een groot aantal gebieden - van ruimtelijk‑ordeningsrecht en plattelandsontwikkeling tot digitalisering, effectief toezicht en controle op fondsen, bedrijven, het witwassen van geld, boekhouding, auditing en de exportsector, alsmede EU-controles. Zij is verantwoordelijk voor het centrale ondernemingsregister (Det Centrale Virksomhedsregister - CVR), het belangrijkste staatsregister met informatie over alle Deense bedrijven.

De Autoriteit voor het bedrijfsleven maakt deel uit van het Deense ministerie van Ondernemerschap en Groei (Erhvervsministeriet).

Welke gegevens bevat het Deense ondernemingsregister?

Op de website erhvervsstyrelsen.dk is informatie te vinden over alle werkterreinen van de Autoriteit, waaronder het Deense ondernemingsregister.

CVR.dk op het Virk-portaal is het centrale toegangspunt voor informatie over alle ondernemingen in Denemarken. Ongeacht het type onderneming kunt u informatie vinden over de onderneming zelf (ook wel rechtspersoon genoemd) en haar productie-eenheden. Het register bevat ook informatie over de oprichters, eigenaars en managers.


Voor bepaalde typen ondernemingen – met name besloten en naamloze vennootschappen – is er nog meer informatie beschikbaar: jaarrekeningen, feiten en verslagen met betrekking tot de onderneming en haar managers.

Welke informatie bevat het centrale ondernemingsregister?

 • Registratienummer van het bedrijf (CVR);
 • naam en adres;
 • datum van oprichting en eventuele liquidatie;
 • type onderneming;
 • vermelding van een eventueel reclameverbod;
 • kredietinformatie;
 • sector en eventuele subsectoren;
 • contactgegevens (indien van toepassing);
 • in voorkomend geval, het aantal werknemers;
 • volledig aansprakelijke vennoten, oprichters, eigenaars en managers:
  • naam en adres;
  • het CPR-nummer (Det Centrale Personsregister - CPR; persoonlijk identiteitsnummer; het CPR-nummer mag niet worden doorgegeven aan particulieren) of het CVR-nummer;
 • gelieerde productie-eenheden:
  • nummer van de productie-eenheid;
  • naam en adres;
  • datum van oprichting en eventuele liquidatie;
  • vermelding van een eventueel reclameverbod;
  • sector en eventuele subsectoren;
  • contactgegevens (indien van toepassing);
  • in voorkomend geval, het aantal werknemers.

Hoe kan ik in het Deense ondernemingsregister zoeken?

In CVR op het Virk-portaal kunt u individuele zoekopdrachten naar bedrijven uitvoeren en zoeken/filteren op basis van een hele reeks parameters, zoals bedrijfsnaam, naam van een persoon, registratienummer van een bedrijf, nummer van een productie-eenheid, adres van een bedrijf, productie-eenheid of persoon. U kunt basisgegevens vinden over alle bedrijven die zijn geregistreerd in het centrale ondernemingsregister.

De pagina "Sådan søger du" in CVR biedt hulp bij het zoeken naar bedrijfsinformatie in het centrale ondernemingsregister.

Indien u toegang wenst tot grotere hoeveelheden gegevens uit het centrale ondernemingsregister zijn er verschillende oplossingen beschikbaar, zoals 'toegang systeem-tot-systeem' en 'CVR-webdiensten'. Voor meer informatie: klik hier.

Is toegang tot het Deense ondernemingsregister kosteloos?

Documenten en diensten uit het centrale ondernemingsregister waarvoor er geen handmatige verwerking is vereist, zijn kosteloos. Het betreft:

 • diverse weergaven;
 • jaarrekeningen;
 • toegang systeem-tot-systeem, en CVR-webdiensten.

Een aantal documenten moet handmatig worden verwerkt en wordt vervolgens gefactureerd. De producten zijn wel vrijgesteld van btw:

 • het toevoegen van een handtekening: 120 DKK;
 • oudere boekhouding op microfilm of uit afgelegen archieven: 300 DKK;
 • certificaat van registratie: 300 DKK;
 • certificaat van naamsverandering: 500 DKK;
 • ontwerp van fusie: 150 DKK;
 • notulen van de jaarlijkse algemene vergadering: 150 DKK;
 • documentatie inzake het kapitaal: 150 DKK;
 • kopie van het registratieformulier: 150 DKK;
 • verklaring van het management: 150 DKK;
 • verslag over latere overnames: 150 DKK;
 • verslag over zelffinanciering: 150 DKK;
 • ontwerp van splitsing: 150 DKK;
 • statuten: 150 DKK.

Deze tarieven zijn van kracht vanaf 5 december 2014.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Artikel 14 van de Vennootschapswet zet artikel 3 van de eerste richtlijn vennootschapsrecht om in Deens vennootschapsrecht en beschrijft op welke manier op de gegevens kan worden vertrouwd. Artikel 14 van de Vennootschapswet bepaalt het volgende:

“In het IT-systeem van de Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven gepubliceerde informatie wordt geacht bekend te zijn bij derden. Dit is echter niet van toepassing op transacties die worden verricht binnen 16 dagen na de bekendmaking ervan, mits wordt aangetoond dat een derde niet bekend kon zijn met de bekendgemaakte omstandigheden.

Zolang ze niet zijn gepubliceerd in het IT-systeem van de Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven, kunnen de omstandigheden die moeten worden geregistreerd en bekendgemaakt niet worden afgedwongen jegens derden, tenzij wordt aangetoond dat de derden daar kennis van hadden. Het feit dat omstandigheden van dit type nog niet bekend zijn gemaakt, belet een derde niet om op basis van deze omstandigheden te handelen."

Verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens

De kennisgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de gerapporteerde informatie; zie artikel 8 van de Kennisgevingsverordening (anmeldelsesbekendtgørelsen) en artikel 15, lid 2, van de Vennootschapswet. De kennisgever kan strafrechtelijk aansprakelijk zijn indien de kennisgeving niet rechtmatig is of indien de gerapporteerde informatie niet juist is.

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven verifieert de juistheid van de gerapporteerde informatie niet, maar registreert slechts de aan haar gerapporteerde informatie. Dit is het geval ongeacht of het een handmatige registratie of een zelfregistratie via virk.dk betreft.

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven kan aansprakelijk zijn voor schade door het gebruik van gerapporteerde informatie of documenten die onjuist is/zijn als gevolg van een managementfactor, zoals een verwerkingsfout.

Links

Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven

Centraal ondernemingsregister

Deens ministerie van Ondernemerschap en Groei

Europees ondernemingsregister (EBR)

Laatste update: 01/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.