Ondernemingsregisters in de EU-landen

Finland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het handelsregister van Finland.

Inhoud aangereikt door
Finland

Welke gegevens bevat het Finse handelsregister?

De Nationale Raad voor Patenten en Registraties (NBPR) is eigenaar en onderhoudt het handelsregister.

Het handelsregister van Finland is een openbaar register dat informatie over handelaars (ondernemingen) bevat. In de regel moeten alle ondernemingen in het register worden ingeschreven. Ook moeten ondernemingen kennisgeving doen van wijzigingen van gegevens die in het register zijn ingeschreven. De meeste ondernemingen moeten ook hun jaarrekeningen bij het register deponeren. Elk jaar wordt het volgende geregistreerd:

 • circa 40 000 nieuwe ondernemingen
 • circa 145 000 wijzigingen van geregistreerde ondernemingsgegevens
 • circa 230 000 jaarrekeningen.

Het handelsregister deelt een gezamenlijke kennisgevingsprocedure en gegevensdienst met de Finse belastingdienst. Business Information Service (BIS) is een kosteloze gegevensdienst van de gezamenlijke Nationale Raad voor patenten en registraties en de belastingdienst, die echter door de NBPR wordt beheerd. Deze dienst verstrekt contact- en identificatie-informatie over ondernemingen, bijvoorbeeld:

 • naam van de vennootschap en eventuele parallelle of handelsnamen
 • bedrijfs-ID, rechtsvorm en domicilie
 • adres en andere contactgegevens
 • voornaamste bedrijfsactiviteiten
 • de registers van de belastingdienst en de Nationale Raad voor patenten en registraties waarin de ondernemingen zijn ingeschreven
 • informatie over beëindiging of onderbreking van de bedrijfsactiviteiten en faillissements-, liquidatie- of reorganisatieprocedures.

Het Europees netwerk van ondernemingsregisters is een informatiedienst voor lidstaten van de (European Business Registry Association (EBRA) en verstrekt officiële en betrouwbare informatie die rechtstreeks afkomstig is uit het nationale handelsregister van elk deelnemend land.

Het Business Registers Interconnection System (BRIS) is een systeem van gekoppelde registers van de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Het kan worden gebruikt om te zoeken naar gegevens die in de nationale handelsregisters van die landen staan geregistreerd.

Is de toegang tot het Finse handelsregister kosteloos?

Basisinformatie is gratis, maar voor andere gegevens, zoals de verantwoordelijke personen in een onderneming, het soort activiteiten dat in het handelsregister is ingeschreven en informatie over het kapitaal, worden vergoedingen gevraagd.

Onder basisinformatie wordt verstaan:

 • naam van de onderneming
 • ID-nr. bedrijf
 • domicilie
 • bedrijfsvorm
 • taal van het bedrijf (Fins of Zweeds)
 • datum van registratie
 • meest recente datum van registratie
 • status van de onderneming
 • eventuele hypothecaire leningen
 • contactgegevens.

Hoe opzoekingen verrichten in het Finse handelsregister?

De gegevens van handelaars worden in het handelsregister ingeschreven op basis van kennisgevingen en mededelingen die worden ontvangen van de handelsregistratieautoriteit. Het register bevat informatie die door de handelaars zelf of door rechtbanken en andere autoriteiten is verstrekt.

Overeenkomstig artikel 21 bis§ van de Wet op het handelsregister (129/1979) kan de Nationale Raad voor patenten en registraties zijn bestanden actualiseren en, door gebruik te maken van het Finse bevolkingsinformatiesysteem, persoonlijke gegevens controleren die klanten hebben verstrekt in hun kennisgevingen en eventuele bijlagen daarbij.

Volgens artikel 21§ van de Wet inzake het verbod op het exploiteren van een onderneming voorziet het Finse Wettelijke Registratiecentrum het handelsregister van gegevens (inclusief de begin- en einddatum) inzake van kracht zijnde verboden op het exploiteren van een onderneming. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in het handelsregistersysteem.

In de Finse wetgeving is een regeling opgenomen betreffende de inhoud van het handelsregister. In de Finse wetgeving die van toepassing is op het handelsregister, ondernemingstypen en bedrijfsactiviteiten in het algemeen wordt omschreven welke gegevens voor de verschillende ondernemingstypen moeten worden ingeschreven. (zie, bijvoorbeeld, de Wet op het handelsregisterde Wet betreffende besloten vennootschappen, en de Wet inzake partnerschappen).

Normaliter wordt ten minste de volgende informatie geregistreerd voor elk ondernemingstype:

 • naam van de onderneming
 • domicilie of gemeente waar de onderneming wordt geleid
 • bedrijfsactiviteit(en)
 • vertegenwoordiger(s) van de onderneming
 • adres van de onderneming.

Wanneer een inschrijving wordt verricht in het handelsregister, wordt deze onmiddellijk gepubliceerd via het Elektronisch Informatiesysteem. Dit is een openbare, kosteloze dienst die naast de gepubliceerde inschrijvingen de basisgegevens van een onderneming bevat. Met behulp van de dienst kunt u controleren of een onderneming bijvoorbeeld haar nieuwe raad van bestuur heeft laten registreren of te weten komen welke nieuwe ondernemingen er in een bepaalde tijdsperiode zijn ingeschreven.

Met behulp van deze dienst kunt u informatie over elke onderneming opzoeken door het bedrijfs-ID in te voeren. Indien nodig kan het ID worden gecontroleerd in het Business Information System. Ook kan een specifieke datum of tijdsperiode worden gebruikt als zoekcriterium. Voorts kunt u de zoekopdracht verfijnen door het type inschrijving of de gemeente of provincie in te voeren als zoekcriterium. Het zoekresultaat omvat de basisgegevens van een onderneming, de bedrijfsnaam, de bedrijfs-ID en het domicilie. De gepubliceerde inschrijving omvat bijvoorbeeld het type inschrijving en de titels van inschrijvingen.

Ook andere gegevens worden ingeschreven in het register, afhankelijk van het type vennootschap. Uittreksels van een register kunnen er heel anders uitzien dan die van een ander register. Bepaalde vennootschappen profiteren bijvoorbeeld van de door de Wet op de vennootschappen geboden mogelijkheden door optie- of andere rechten uit te geven of te fuseren en dit vervolgens mee te delen voor inschrijving in het register. Andere vennootschappen kiezen er daarentegen voor om alleen de gegevens mee te delen die verplicht in het register moeten worden ingeschreven. Daarnaast komen wetswijzigingen tot uiting in de uittreksels uit het register. Registerinschrijvingen van bijvoorbeeld besloten vennootschappen kunnen sterk van elkaar verschillen, afhankelijk van de vraag of het gegeven is ingeschreven op basis van een besluit dat is genomen op grond van de nieuwe Wet op de besloten vennootschappen die op 1 september 2006 in werking is getreden, of op grond van een besluit dat is genomen op grond van een eerdere versie van de wet.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

De Wet op het handelsregister bevat bepalingen over de in het register in te schrijven gegevens en de bekendmaking daarvan. Deze wet verleent eenieder het recht van toegang tot gegevens, uittreksels en certificaten uit het handelsregister. Een te goeder trouw handelende derde kan vertrouwen op de betrouwbaarheid van de in het register ingeschreven informatie.

Volgens artikel 1 bis§ van de wet zijn alle in het register ingeschreven gegevens openbaar en heeft eenieder het recht van toegang tot gegevens, uittreksels en certificaten uit het handelsregister. De gegevens kunnen ook in elektronische vorm worden verstrekt. De enige uitzonderingen zijn de persoonlijke ID-nummers van natuurlijke personen en het huisadres van natuurlijke personen die in het buitenland wonen; deze zijn niet openbaar. Gegevens over de identificerende eindgetallen van het persoonlijke ID-nummer en het huisadres van natuurlijke personen die in het buitenland wonen, worden alleen verstrekt indien openbaarmaking voldoet aan de vereisten voor autoriteitsprocedures als bedoeld in artikel 16, lid 3,§ van de Wet op de openheid van overheidsactiviteiten. Anders wordt alleen het land van verblijf bekendgemaakt, in plaats van het huisadres.

Artikel 26§ van de Wet op het handelsregister bepaalt dat een te goeder trouw handelende derde partij kan vertrouwen op de in het register ingeschreven en gepubliceerde gegevens. De gegevens worden onmiddellijk na inschrijving in het register elektronisch gepubliceerd. Publicaties kunnen gratis worden verkregen van de informatiedienst van het handelsregister.

Geschiedenis van het Finse handelsregister

Het Finse handelsregister wordt bijgehouden sinds 1896.

Links

Fins bureau voor de intellectuele eigendom

Finse handelsregister

Het Business Informatie Systeem

European Business Registry Association (EBRA)

European Business Registry Network (EBRA)

Business Registers Interconnection System (BRIS)

Finse Wet op het handelsregister

Wet betreffende besloten vennootschappen

Wet inzake partnerschappen

Laatste update: 05/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.