Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Frankrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden om de ondernemingsregisters in Frankrijk te raadplegen.

Inhoud aangereikt door
Frankrijk
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevatten de ondernemingsregisters in Frankrijk?

Lokale handels- en vennootschapsregisters (registres du commerce et des sociétés - RCS) worden bijgehouden door de griffies van de handelsrechtbanken en de civiele rechtbanken met bevoegdheid in handelszaken (districtsrechtbanken in de bestuurlijke departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin en Moselle en gemengde handelsrechtbanken in de overzeese gebieden en departementen). De in deze registers vermelde informatie is nagetrokken. De griffies moeten nagaan of de opgegeven gegevens in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en stroken met de ingediende bewijsstukken en bijgevoegde documenten. Zij staan daarbij onder toezicht van de president van de rechtbank of een daartoe aangewezen rechter, die bevoegd is voor de behandeling van alle geschillen tussen de meldingsplichtige en de griffie en die de status van het register controleert in het geval van een verzoek om wijziging of schrapping.

Het door de griffies afgegeven uittreksel uit het handelsregister (Kbis) is een echte «identiteitskaart» waaruit de status van een in het handels- en vennootschapsregister opgenomen onderneming kan worden opgemaakt. In dit document is alle informatie verzameld die door de onderneming moet worden verstrekt. Indien nodig bevat het uittreksel ook opmerkingen die door de bevoegde griffie zijn gemaakt. Het uittreksel uit het handelsregister is een bewijs van het juridische bestaan van de onderneming en bevat geverifieerde informatie. Het is een officieel document dat geverifieerde informatie bevat over de identiteit en het adres van de geregistreerde natuurlijke of rechtspersoon, de ondernemingsactiviteiten, de directie-, bestuurs- en/of toezichtsorganen en eventuele tegen de persoon ingestelde collectieve procedures. Alleen dit officiële, door de griffie van de rechtbank afgegeven en ondertekende document geldt, behoudens in het geval van betichting van valsheid, als bevestiging van de authentieke informatie over de onderneming in het handels- en vennootschapsregister.

Een nationaal handels- en vennootschapsregister (registre national du commerce et des sociétés - RNCS) wordt bijgehouden door het nationaal instituut voor industriële eigendom (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI), dat de originele documenten vergaart van de handels- en vennootschapsregisters die door de griffies worden beheerd. Het nationaal instituut voor industriële eigendom is dus belast met de verspreiding en het gratis ter beschikking stellen aan het publiek, met het oog op hergebruik, van de in het nationaal handels- en vennootschapsregister opgenomen technische, commerciële en financiële informatie.

Deze registers bevatten alle informatie over handelsondernemingen en vennootschappen. Zij bieden dus toegang tot alle inschrijvingen en documenten die zijn geregistreerd.

De website Infogreffe biedt centrale toegang tot de informatie in de handels- en vennootschapsregisters en maakt het ook mogelijk om deze formaliteiten (inschrijving, wijziging, schrapping, neerlegging van jaarrekeningen) online te verrichten. De diensten worden aangeboden in het Frans en het Engels.

De website van het nationaal instituut voor industriële eigendom biedt, in open data, toegang tot gegevens over de inschrijving, wijziging, schrapping en jaarrekening van vennootschappen.

Bulletin van burgerlijke en handelsaankondigingen (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

In BODACC worden de in het handels- en vennootschapsregister geregistreerde akten openbaar gemaakt, vanaf de oprichting tot de schrapping van de onderneming: onder meer de verkoop van de onderneming en andere overdrachten, collectieve procedures en de neerlegging van de jaarrekening. De doorgifte aan BODACC gebeurt buiten de belanghebbende partijen om, zonder dat zij daartoe enig initiatief hoeven te nemen. De opnames in BODACC worden met de nodige zorgvuldigheid verricht onder de verantwoordelijkheid van de griffiemedewerker die de verklaringen ontvangt.

De openbaarmaking in BODACC, die het mogelijk maakt een zo breed mogelijke verspreiding van de inschrijvingen in het handels- en vennootschapsregister te waarborgen, valt onder de bevoegdheid van het directoraat juridische en administratieve informatie (Direction de l’information légale et administrative - Dila).

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Gebruikers van de website van Infogreffe hebben kosteloos toegang tot bepaalde gegevens over de ingeschreven ondernemingen, maar de meeste gegevens in deze databank kunnen slechts tegen betaling worden verkregen.

De verspreiding van gegevens uit het nationaal handels- en vennootschapsregister door het nationaal instituut voor industriële eigendom, die kan gebeuren per post of via de online shop op de website, is thans kosteloos. Voor het hergebruik van gegevens is er echter wel een licentie nodig.

Sinds 1 juli 2015 is BODACC uitsluitend beschikbaar in digitale vorm. De inhoud van de website (de BODACC-aankondigingen zelf) is sinds juli 2011 gratis beschikbaar.

Tot slot werd in juni 2016 een nieuw digitaal toegangsportaal gelanceerd, namelijk «het Portaal voor wettelijk verplichte openbaarmakingen door ondernemingen (Portail de la Publicité Légale des Entreprises)». Het stelt gebruikers in staat om via een enkele interface toegang te krijgen tot de aankondigingen en juridische informatie op de volgende drie websites: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/

Hoe opzoekingen verrichten in een ondernemingsregister in Frankrijk?

Op de website Infogreffe kan een onderneming worden opgezocht aan de hand van:

  • de naam van de onderneming;
  • de naam van de directeuren en bestuurders;
  • de plaats of het departement van de statutaire zetel, domicilie of vestigingen;
  • het SIREN-nummer (Identificatiesysteem van het ondernemingsregister - Système d’Identification du Répertoire des Entreprises);
  • het nummer van inschrijving in het handels- en vennootschapsregister.

Op de BODACC-site kunt u met het SIREN-nummer of de ondernemingsnaam zoeken naar een aankondiging die betrekking heeft op een onderneming.

Links

Registre de Commerce européen (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Laatste update: 01/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.