Ondernemingsregisters in de EU-landen

Frankrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden om de ondernemingsregisters in Frankrijk te raadplegen.

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Welke gegevens bevatten de ondernemingsregisters in Frankrijk?

Lokale handels- en vennootschapsregisters (registres du commerce et des sociétés) worden bijgehouden door de griffies van de handelsrechtbanken in Europees Frankrijk en bij de gemengde handelsrechtbanken (overzeese departementen en gebieden) en door de griffies van de gecombineerde (regionale en districts)rechtbanken met bevoegdheid in handelszaken in de departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin en Moselle. De verklaringen van inschrijving, wijziging en schrapping van ondernemingen in het handels- en vennootschapsregister worden gecontroleerd door de griffie, die nagaat of de opgegeven gegevens in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en stroken met de ingediende bewijsstukken en bijgevoegde documenten. Deze controles op inhoud en vorm worden verricht onder toezicht van de president van de rechtbank of een daartoe aangewezen rechter, die bevoegd is voor de behandeling van alle geschillen tussen de meldingsplichtige en de griffie.

In het uittreksel uit het handels- en vennootschapsregister (Kbis), een echte «identiteitskaart» van de onderneming, is alle informatie verzameld die door de onderneming moet worden verstrekt. Doel van dit uittreksel is het waarborgen van de rechtszekerheid van handelstransacties door elke belanghebbende partij in staat te stellen kennis te nemen van de juridische structuur van de onderneming, haar directeuren, haar activiteiten, de plaats waar die worden uitgeoefend en de wijze van exploitatie. Uit het uittreksel kan ook worden opgemaakt of er met betrekking tot de onderneming een collectieve procedure loopt. Alleen dit authentieke, door de griffie van de rechtbank afgegeven en ondertekende document geldt, behoudens in het geval van betichting van valsheid, als bevestiging van de informatie over de onderneming.

Het nationaal instituut voor industriële eigendom (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI) houdt een nationaal handels- en vennootschapsregister (registre national du commerce et des sociétés) bij. In dit register worden alle informatie en documenten vergaard die door de griffies zijn gecontroleerd en gevalideerd en die zijn opgenomen in de door de griffies beheerde handels- en vennootschapsregisters. Het nationaal instituut voor industriële eigendom is belast met de verspreiding en het gratis ter beschikking stellen aan het publiek, met het oog op hergebruik, van de in het nationaal handels- en vennootschapsregister opgenomen technische, commerciële en financiële informatie.

De website Infogreffe is het verspreidingsplatform voor alle handels- en vennootschapsregisters (van Europees Frankrijk, met inbegrip van het register van Alsace-Moselle, en van de overzeese departementen en gebieden). Juridische informatie over de ondernemingen in Nieuw-Caledonië is te raadplegen via de website Infogreffe.nc De website Infogreffe maakt het ook mogelijk om de formaliteiten van inschrijving, wijziging, schrapping en neerlegging van jaarrekeningen online te verrichten. De diensten worden aangeboden in het Frans en het Engels.

Via het portaal DATA INPI biedt de website van het nationaal instituut voor industriële eigendom, in open data, toegang tot gegevens over de inschrijving, wijziging, schrapping en jaarrekening van vennootschappen.

Bulletin van burgerlijke en handelsaankondigingen (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

In BODACC worden de in het handels- en vennootschapsregister geregistreerde akten openbaar gemaakt, vanaf de oprichting tot de schrapping van de onderneming: onder meer de verkoop van de onderneming en andere overdrachten, collectieve procedures en de neerlegging van de jaarrekening. De doorgifte aan BODACC gebeurt buiten de belanghebbende partijen om, zonder dat zij daartoe enig initiatief hoeven te nemen. De registratie in BODACC wordt met de nodige zorgvuldigheid verricht onder de verantwoordelijkheid van de griffiemedewerker die de verklaringen ontvangt.

De openbaarmaking in BODACC, die het mogelijk maakt een zo breed mogelijke verspreiding van de inschrijvingen in het handels- en vennootschapsregister te waarborgen, valt onder de bevoegdheid van het directoraat juridische en administratieve informatie (Direction de l’information légale et administrative).

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

De website Infogreffe biedt kosteloos toegang tot bepaalde gegevens over de ingeschreven ondernemingen. Voor de verspreiding van uittreksels uit het handels- en vennootschapsregister en bijgevoegde documenten geldt echter een door de staat vastgesteld tarief.

De verspreiding, via het portaal DATA INPI, van gegevens uit het nationaal handels- en vennootschapsregister door het nationaal instituut voor industriële eigendom is kosteloos. Voor het hergebruik van gegevens is een licentie nodig.

Sinds 1 juli 2015 is BODACC uitsluitend beschikbaar in digitale vorm. De inhoud van de website (de BODACC-aankondigingen zelf) is sinds juli 2011 gratis beschikbaar.

Tot slot is in juni 2016 een nieuw digitaal toegangsportaal gelanceerd, namelijk het portaal voor wettelijk verplichte openbaarmakingen door ondernemingen (Portail de la Publicité Légale des Entreprises). Het stelt gebruikers in staat om via een enkele interface toegang te krijgen tot de aankondigingen en juridische informatie op de volgende drie websites: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/

Hoe opzoekingen verrichten in een ondernemingsregister in Frankrijk?

Op de website Infogreffe kan een onderneming worden opgezocht aan de hand van:

  • de naam van de onderneming;
  • de naam van de directeuren en bestuurders;
  • de plaats of het departement van de statutaire zetel, domicilie of vestigingen;
  • het SIREN-nummer (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises, identificatiesysteem van het ondernemingsregister);
  • het nummer van inschrijving in het handels- en vennootschapsregister.

Via het portaal DATA INPI kan een onderneming worden opgezocht aan de hand van haar SIREN-nummer, haar naam, haar beeldmerk, haar directeur, de naam van de gemeente van haar statutaire zetel of woorden in de beschrijving van haar activiteiten.

Op de BODACC-site kunt u met het SIREN-nummer of de ondernemingsnaam zoeken naar een aankondiging die betrekking heeft op een onderneming.

Nuttige links

Europees ondernemingsregister (European Business Register)

Infogreffe

Nationaal instituut voor industriële eigendom

Nationale raad van griffies van handelsrechtbanken (Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce)

BODACC

Portaal voor wettelijk verplichte openbaarmakingen door ondernemingen

Laatste update: 22/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.