Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Griekse ondernemingsregister?

In Griekenland wordt het ondernemingsregister het Algemeen Handelsregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο - GEMI) genoemd, conform het bepaalde in de huidige versie van Wet 3419/2005 (Α 297/06-12-2005). In het register worden alle openbaarmakingen van documenten van en informatie over ondernemingen vastgelegd. De website van het Algemeen Handelsregister (GEMI) is het «nationale publicatieblad voor de openbaarmaking van handelsgegevens van ondernemingen». Personen of verenigingen van personen van het type als bedoeld in artikel 1, lid 1, van wet nr. 3419/2005 moeten in het register worden opgenomen.

Meer specifiek kunt u op dit platform de openbaar gemaakte gegevens met betrekking tot de volgende ondernemingsvormen opzoeken:

a. natuurlijke personen die handelaar zijn en die over een zetel of vestiging beschikken in, of handel drijven via een hoofdvestiging of nevenvestiging in Griekenland;

b. verenigingen van personen die handel drijven via een hoofdvestiging of nevenvestiging in Griekenland, en alle handelsvennootschappen die zijn opgericht krachtens Grieks recht — vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen (al dan niet op aandelen), coöperaties, waaronder onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperatieve kredietinstellingen, private ondernemingen en besloten en naamloze vennootschappen — en personen met een registratieplicht op grond van artikel 39 van het presidentieel besluit van 27 november en 14 december 1926;

c. Europese economische samenwerkingsverbanden, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2137/1985 (PB L 199, met een corrigendum in PB L 247), die hun statutaire zetel in Griekenland hebben;

d. Europese vennootschappen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2157/2001 (PB L 294), die hun statutaire zetel in Griekenland hebben;

e. Europese coöperatieve vennootschappen, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1435/2003 (PB L 207), die hun statutaire zetel in Griekenland hebben;

f. partijen als hierboven bedoeld die hun hoofdvestiging of hun statutaire zetel in Griekenland hebben, moeten ook al hun filialen in Griekenland registreren;

g. buitenlandse vennootschappen van het type als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 68/151/EEG (PB L 65), als gewijzigd bij artikel 1 van Richtlijn 2003/58/EG (PB L 221), die hun statutaire zetel in een lidstaat van de EU hebben, moeten al hun filialen en agentschappen in Griekenland registreren;

h. buitenlandse ondernemingen die gevestigd zijn in een niet-EU-land en een rechtsvorm hebben die vergelijkbaar is met een van de hierboven onder g) bedoelde buitenlandse vennootschappen, moeten al hun filialen of agentschappen in Griekenland registreren;

i. andere natuurlijke of rechtspersonen of verenigingen van personen die hun voornaamste zetel of hun statutaire zetel in het buitenland hebben en niet vallen onder punt g) of punt h), moeten al hun filialen en agentschappen via welke zij handel drijven in Griekenland, registreren;

j. joint ventures;

k. vennootschappen die zijn onderworpen aan het burgerlijk recht als bedoeld in artikel 784 van het burgerlijk wetboek; en

l. natuurlijke of rechtspersonen of verenigingen van personen die een economische activiteit of beroepsactiviteit uitoefenen of voornemens zijn te gaan uitoefenen zonder daardoor handelaar te worden.

Welke documenten en gegevens worden in het Griekse ondernemingsregister opgenomen?

De inschrijving van een onderneming bevat de volgende informatie:

a. het GEMI-nummer van de vennootschap, het filiaal of het agentschap;

b. het GEMI-bureau of de GEMI-afdeling die de eerste registratie of latere registratie heeft verricht en de identiteitsgegevens van de verantwoordelijke ambtenaar;

c. het referentienummer dat aan het registratieverzoek is toegewezen en de registratiecode;

d. wanneer volgens de geldende wetgeving voor het oprichten van een onderneming of filiaal of het aanvangen van handel een handelsvergunning, beroepsvergunning of vestigings- en exploitatievergunning is vereist, gedetailleerde gegevens van het besluit dat is genomen door de voor het verlenen ervan bevoegde instantie of afdeling;

e. rechterlijke beslissingen tot insolventieverklaring van de vennootschap of rechterlijke beslissingen waarmee de vennootschap in een conciliatieprocedure of een andere collectieve procedure wordt geplaatst om aan de eisen van haar schuldeisers te voldoen. De inschrijving bevat ook de identiteitsgegevens, de volledige namen van de ouders, het nummer van identiteitskaart of paspoort, de plaats en datum van geboorte, de nationaliteit en het thuisadres van de vereffenaars, verplichte executeurs, bewindvoerders en insolventiemedewerkers van de vennootschap;

f. nadere gegevens over rechterlijke beslissingen tot beëindiging, opschorting of nietigverklaring van de juridische situaties als bedoeld in punt e) hierboven;

g. informatie die krachtens het insolventierecht moet worden bekendgemaakt;

h. nadere gegevens over aanhangige verzoeken tot het inleiden van een insolventieprocedure of conciliatieprocedure of andere collectieve procedures die tot doel hebben vorderingen van schuldeisers te voldoen;

i. het aantal filialen of agentschappen dat de onderneming in Griekenland heeft, met het adres en GEMI-registratienummer van elk daarvan;

j. het aantal, het adres en de gegevens van de filialen of agentschappen die de vennootschap in het buitenland heeft.

I. De volgende informatie wordt geregistreerd en bekendgemaakt over kapitaalvennootschappen die in Griekenland zijn gevestigd:

a) de oprichtingsakte of de statuten;

b) wijzigingen in de oprichtingsakte of statuten, met inbegrip van elke verlenging van de duur van de vennootschap, en elke latere wijziging in de oprichtingsakte of statuten, in de vorm van de integrale tekst van de gewijzigde akte;

c) de benoeming, het aftreden, en de identiteit van de personen die als orgaan waarin de wet voorziet of als leden van een dergelijk orgaan:

i) bevoegd zijn de vennootschap jegens derden te verbinden; indien dit meer dan één persoon betreft, moet uit de inschrijving blijken of de personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, dit zelfstandig of slechts gezamenlijk kunnen doen;

ii) bevoegd zijn de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen;

iii) deelnemen aan het bestuur van, het toezicht op of de zeggenschap over de vennootschap;

d) ten minste eenmaal per jaar het bedrag van het geplaatste kapitaal, indien in de oprichtingsakte of de statuten een maatschappelijk kapitaal wordt genoemd, tenzij iedere verhoging van het geplaatste kapitaal een wijziging van de statuten met zich meebrengt;

e) de boekhoudbescheiden voor elk boekjaar, die overeenkomstig de Richtlijnen 78/660/EEG (PB L 222 van 14.8.1978), 83/349/EEG (PB L 193 van 18.7.1983), 86/635/EEG (PB L 372 van 31.12.1986) en 91/674/EEG (PB L 374 van 31.12.1991) van de Raad moeten worden bekendgemaakt;

f) elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap;

g) de ontbinding van de vennootschap;

h) de rechterlijke beslissingen waarbij de nietigheid van de vennootschap wordt uitgesproken;

i) de benoeming en de identiteit van de vereffenaars;

j) de beëindiging van de liquidatie en de doorhaling in het register.

II. De volgende informatie wordt geregistreerd en bekendgemaakt over filialen van buitenlandse vennootschappen als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 68/151/EEG (PB L 65), als gewijzigd bij artikel 1 van Richtlijn 2003/58/EG (PB L 221), die hun hoofdkantoor in een lidstaat van de EU hebben:

a) het adres van het filiaal;

b) de activiteiten van het filiaal;

c) het register van de lidstaat waar het dossier van de vennootschap is geopend en het registratienummer van de vennootschap in dat register;

d) de naam en rechtsvorm van de vennootschap, en de naam van het filiaal indien deze afwijkt van de naam van de vennootschap;

e) de benoeming, het aftreden, en de identiteit van de personen die bevoegd zijn de vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen:

i) indien zij worden beschouwd als een bestuursorgaan van een vennootschap op grond van de wet of als leden van een dergelijk orgaan, overeenkomstig de openbaarmaking door de vennootschap als bepaald in artikel 2, eerste alinea, van Richtlijn 2009/101/EG (PB L 258 van 1.10. 2009);

ii) als permanente vertegenwoordigers van de vennootschap voor de activiteiten van het filiaal, met een indicatie van de reikwijdte van hun bevoegdheden;

f) de ontbinding van de vennootschap, de benoeming en de identiteit van de vereffenaars en hun bevoegdheden en de beëindiging van de liquidatie, met inbegrip van een verwijzing naar het register van de lidstaat, insolventieprocedures, regelingen, overeenkomsten, of soortgelijke procedures waaraan de vennootschap is onderworpen;

g) de boekhoudbescheiden van de vennootschap zoals opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt conform het recht van de lidstaat dat op de vennootschap van toepassing is overeenkomstig de Richtlijnen 78/660/EEG (PB L 222 van 14.8.1978), 83/349/EEG (PB L 193 van 18.7.1983) en 84/253/EEG (PB L 126 van 12.5.1984, blz. 20) van de Raad;

h) de sluiting van het filiaal.

Hoe opzoekingen verrichten in het Griekse ondernemingsregister?

In de rubriek “δημοσιότητα” (openbaarmakingen) van de website van het Algemeen Handelsregister kunt u openbaarmakingen van een onderneming opzoeken als u een van de volgende gegevens kent:

  1. fiscaal identificatienummer (Α.Φ.Μ.); of
  2. registratienummer in het Algemeen Handelsregister; of
  3. naam van de onderneming; of
  4. handelsnaam.

Is de toegang tot het Griekse ondernemingsregister kosteloos?

Via de inschrijving van de onderneming in het Algemeen Handelsregister kan elke natuurlijke persoon alle documenten, informatie of mededelingen die op de GEMI-website via de GEMI-dienst of via de ingeschrevene openbaar zijn gemaakt, kosteloos raadplegen, downloaden, afdrukken of op een andere wijze vermenigvuldigen. Eenieder die officiële (authentieke) verklaringen of afschriften van documenten of in de inschrijving van een vennootschap in het register opgenomen gegevens wenst te verkrijgen, kan zich kosteloos registreren bij de dienst externe relaties van het Algemeen Handelsregister.

Voor het verkrijgen van officiële verklaringen of afschriften van documenten en gegevens moet een retributie worden betaald via de desbetreffende onlineapplicatie. De verklaringen of afschriften van de documenten of gegevens kunnen op twee manieren worden verstrekt: digitaal via de koppeling met de dienst externe relaties van het Algemeen Handelsregister, of per post aan de geadresseerde, wereldwijd.

Hoe wordt de authenticiteit van de door het Griekse ondernemingsregister verstrekte officiële verklaringen of afschriften geverifieerd?

De authenticiteit van officiële verklaringen of afschriften wordt geverifieerd door het Algemeen Handelsregister van Griekenland.

Indien de betrokkene het referentienummer van de verklaring of het afschrift, de registratieafdeling van het Algemeen Handelsregister die het document heeft verstrekt en het registratienummer van de vennootschap in het Algemeen Handelsregister invult, verschijnt de tekst van het document.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

De documenten die worden genoemd in de inschrijvingen van ondernemingen zijn betrouwbaar omdat het register de enige beschikbare plaats voor commerciële openbaarmaking is en ‘het aangewezen nationale publicatieblad’ is voor de openbaarmaking van commerciële informatie in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2009/101/EG. Het Algemeen Handelsregister is via een centrale verzameling IT-instrumenten (het Europees centraal platform) gekoppeld aan de registers van de andere lidstaten waarnaar in die wetgeving wordt verwezen (nationale registers), als onderdeel van het systeem van gekoppelde registers uit hoofde van Richtlijn 2012/17/EU. Alvorens documenten en gegevens in het Algemeen Handelsregister worden geregistreerd, wordt door de diensten van het register de wettigheid, nauwkeurigheid, duidelijkheid en volledigheid ervan gecontroleerd en wordt nagegaan of alle toepasselijke retributies waarin de geldende wetgeving voorziet, zijn betaald. Als deze controle geen beletsels voor registratie aan het licht brengt, neemt de verantwoordelijke afdeling van het register de desbetreffende informatie voor de onderneming op in het register. Als het verzoek, de bijgevoegde documenten en eventuele andere ondersteunende documenten niet aan de voorwaarden van de wet voldoen of als zij niet nauwkeurig en volledig zijn, neemt de verantwoordelijke afdeling van het register schriftelijk of per fax of e-mail contact op met de betrokkene om binnen vijf werkdagen de nodige toelichting bij, correcties van of aanvullingen op het verzoek, de ondersteunende documentatie of de bijgevoegde documenten te verkrijgen. Deze termijn kan worden verlengd met hoogstens één maand, indien de omstandigheden en het type te registreren informatie dit noodzakelijk maken. Een dergelijke termijn verlengt elke andere wettelijke termijn voor het registreren van informatie. Indien de betrokkene binnen de termijn van vijf werkdagen of de verlengde termijn niet de vereiste maatregelen neemt of informatie verstrekt waarvan geoordeeld wordt dat deze niet aan de wettelijke eisen voldoet of niet nauwkeurig en volledig is, wordt het registratieverzoek afgewezen in een gemotiveerd besluit van de afdeling en vervallen de toepasselijke registratieretributies aan het register. Voor vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen (al dan niet op aandelen), naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen, private ondernemingen, coöperaties, Europese economische samenwerkingsverbanden als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2137/1985 (PB L 199, met een corrigendum in PB L 247) die hun statutaire zetel in Griekenland hebben, Europese vennootschappen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2157/2001 (PB L 294) die hun statutaire zetel in Griekenland hebben, Europese coöperatieve vennootschappen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1435/2003 (PB L 207) die hun statutaire zetel in Griekenland hebben, en vennootschappen onderworpen aan het burgerlijk recht als bedoeld in artikel 784 van het burgerlijk wetboek, heeft de registratie van feiten, overzichten, documenten en andere informatie in het Algemeen Handelsregister de volgende effecten:

a. rechtspersonen van de hierboven genoemde typen die in de fase van oprichting zijn, verkrijgen rechtspersoonlijkheid;

b. afhankelijk van de specifieke bepalingen van de geldende wetgeving inzake de omzetting van vennootschappen, worden ondernemingen die een omzetting registreren daarmee omgezet in naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, private ondernemingen, coöperaties, Europese economische samenwerkingsverbanden, Europese vennootschappen of Europese coöperatieve vennootschappen;

c. de oprichtingsakte of statuten van de onderneming worden gewijzigd;

d. er vindt een fusie of splitsing plaats, mits registratie heeft plaatsgevonden en voordat de vennootschap die wordt overgenomen of gesplitst in het register wordt doorgehaald;

e. een onderneming wordt ontbonden na een beslissing van de partners of de afgifte van het betreffende administratieve besluit daartoe;

f. een onderneming wordt gereactiveerd.

Tot slot worden, overeenkomstig de uitdrukkelijke bepaling van artikel 4 van wet nr. 3419/2005, de relevante inschrijvingen in het register geacht wettig en correct te zijn.

Is er iets specifieks dat ik moet weten over het Griekse ondernemingsregister?

De website van het Algemeen Handelsregister is het ‘aangewezen nationale publicatieblad’ voor bekendmaking in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2009/101/EG van 16 september 2009 (PB L 258). Het algemene register van namen van vennootschappen, de inschrijvingen en alle andere informatie die nodig is voor het gebruik van het register door het publiek, worden gepubliceerd op de website van het register. Elke natuurlijke of rechtspersoon kan alle documenten, informatie of mededelingen die op de GEMI-website via de GEMI-dienst of via de ingeschrevene openbaar zijn gemaakt, kosteloos raadplegen, downloaden, afdrukken of op een andere wijze vermenigvuldigen.

Als onderdeel van het systeem van gekoppelde registers: a) communiceert het GEMI elektronisch met de andere nationale registers, en i) ontvangt het informatie over de in een ander nationaal register opgeslagen gegevens over vennootschappen die hun statutaire zetel in een EU-lidstaat hebben en filialen in een andere EU-lidstaat hebben, en ii) verstrekt het informatie over de gegevens als bedoeld in artikel 6, leden 2 bis en 2 ter, van wet nr. 3419/2005 inzake vennootschappen die hun statutaire zetel of filialen in Griekenland hebben als bedoeld in lid 1, onder g), in dezelfde wet; en b) beantwoordt het vragen over de onder a), sub ii), genoemde informatie die door afzonderlijke gebruikers worden gesteld op het ene Europese elektronische toegangspunt van het systeem van gekoppelde registers (‘het portaal’).

De afdeling Vennootschappen en GEMI van het directoraat-generaal Markten (secretariaat‑generaal Handel en Consumentenbescherming van het ministerie van Economie, Ontwikkeling en Toerisme) is verantwoordelijk voor het beantwoorden van de vragen die via het Europese elektronische portaal worden ingediend over de documenten en informatie als bedoeld in artikel 6, leden 2 bis en 2 ter, van wet nr. 3419/2005 voor vennootschappen waarvan de aandelen staan genoteerd op de effectenbeurs van Athene, banken en filialen van banken in de lidstaten van de EU en in derde landen, verzekeringsmaatschappijen en hun filialen in EU-lidstaten en derde landen, niet-monetaire beleggingsfondsen, ondernemingen voor gemeenschappelijk fondsenbeheer, ondernemingen voor gemeenschappelijk fondsenbeheer voor onroerend goed die zijn opgericht als naamloze vennootschappen, beleggingsfondsen voor onroerend goed, beheermaatschappijen voor vermogensbestanddelen die zijn opgericht als naamloze vennootschappen, beleggingsondernemingen en sportbedrijven (voetbal en basketbal) die zijn opgericht als naamloze vennootschappen.

Daarnaast werkt een afdeling van het register voor alle kamers van koophandel in Griekenland en is die verantwoordelijk voor, onder andere, het beantwoorden van vragen die via het ene Europese elektronische toegangspunt worden gesteld over de documenten en informatie als bedoeld in artikel 6, leden 2 bis en 2 ter, van wet nr. 3419/2005 inzake alle rechtsvormen van vennootschappen anders dan de hierboven genoemde.

NB: De hierboven verstrekte informatie is slechts een overzicht om belanghebbenden te informeren over de koppeling tussen het Griekse ondernemingsregister, oftewel het Algemeen Handelsregister (GEMI), en de andere nationale registers van EU-lidstaten. Gedetailleerdere informatie over het rechtskader is te vinden op de website van het Algemeen Handelsregister (GEMI).

Links

Elektronische openbaarmakingen van het Algemeen Handelsregister (GEMI)

Registratie van een natuurlijke persoon voor de diensten van het Algemeen Handelsregister (GEMI)

Registratie van een onderneming voor de diensten van het Algemeen Handelsregister (GEMI)

Verificatie van de authenticiteit van door het Algemeen Handelsregister (GEMI) verstrekte verklaringen en afschriften

Wetgeving inzake het Algemeen Handelsregister (GEMI)

Laatste update: 24/10/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.