Ondernemingsregisters in de EU-landen

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Chronologie van de instelling van het nationale register

Wanneer is het opgericht?

Het Griekse algemeen handelsregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – GEMI) werd opgericht bij Wet 3419/2005 en is op 4 april 2011 in gebruik genomen. Wet 3419/2005 is vervolgens ingetrokken en vervangen door de recente Wet 4919/2022.

Wanneer is het gedigitaliseerd?

Het GEMI is van het begin af aan opgezet als een digitaal elektronisch register en bevat alle akten en gegevens die door ondernemingen in digitale vorm worden ingediend.

Welke wetgeving is thans van toepassing?

Wet 4919/2022 is op dit gebied van toepassing en bestaat uit twee delen: deel A (artikelen 1 tot en met 14) bevat bepalingen over de oprichting van ondernemingen van elke rechtsvorm in Griekenland, deel B (artikelen 15 tot en met 59) bevat bepalingen over de akten en gegevens die door elk type entiteit en elk type bijkantoren uit EU-landen en uit derde landen worden ingediend, en over kwesties betreffende toegang, afgifte van akten en gegevens, toepasselijke sancties enz.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Het GEMI bevat alle akten en gegevens die openbaar moeten worden gemaakt over kapitaalvennootschappen en personenvennootschappen, bijkantoren uit EU-landen en bijkantoren uit derde landen. Deze openbaarmaking wordt geregeld door de bepalingen van het vennootschapsrecht en door Richtlijn (EU) 2017/1132. De website van het GEMI is het “nationale publicatieblad voor de wettelijk verplichte openbaarmaking door ondernemingen”. Personen of verenigingen van personen zoals bedoeld in artikel 16, lid 1, van Wet 4919/2022 moeten in het GEMI worden ingeschreven.

Meer bepaald kunt u op dit platform de openbaar gemaakte gegevens met betrekking tot de volgende vennootschapsvormen opzoeken:

a) naamloze vennootschappen als bedoeld in Wet 4548/2018 (Grieks staatsblad, reeks I, nr. 104);

b) besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid als bedoeld in Wet 3190/1955 (Grieks staatsblad, reeks I, nr. 91);

c) privaatrechtelijke kapitaalvennootschappen als bedoeld in Wet 4072/2012 (Grieks staatsblad, reeks I, nr. 86);

d) vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen (al dan niet op aandelen) als bedoeld in Wet 4072/2012;

e) coöperaties als bedoeld in Wet 1667/1986 (Grieks staatsblad, reeks I, nr. 196), waaronder onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperatieve kredietinstellingen, woningbouwcorporaties en energiegemeenschappen;

f) sociale coöperatieve vennootschappen en werknemerscoöperaties als bedoeld in Wet 4430/2016 (Grieks staatsblad, reeks I, nr. 205);

g) sociale coöperaties met beperkte aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 12 van Wet 2716/1999 (Grieks staatsblad, reeks I, nr. 96);

h) burgerlijke maatschappen met economisch doel als bedoeld in artikel 784 van het Griekse burgerlijk wetboek (Αστικός Κώδικας) en in artikel 270 van Wet 4072/2012;

i) Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV), als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2137/85 (PB L 199, met een corrigendum in PB L 247), die hun statutaire zetel in Griekenland hebben;

j) Europese vennootschappen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2157/2001 (PB L 294), die hun statutaire zetel in Griekenland hebben;

k) Europese coöperatieve vennootschappen (SCE) als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1435/2003 (PB L 207), die hun statutaire zetel in Griekenland hebben;

l) in Griekenland gevestigde bijkantoren en agentschappen van buitenlandse vennootschappen, in de vorm van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en commanditaire vennootschappen op aandelen, die hun zetel in een lidstaat van de Europese Unie hebben;

m) in Griekenland gevestigde bijkantoren en agentschappen van buitenlandse vennootschappen die hun statutaire zetel in een derde land hebben en een rechtsvorm hebben die vergelijkbaar is met die van de punt l) bedoelde buitenlandse vennootschappen;

n) bijkantoren en agentschappen via welke natuurlijke of rechtspersonen of verenigingen van personen die hun hoofdzetel of statutaire zetel in het buitenland hebben en die niet onder de punten l) en m) vallen, een commerciële activiteit uitoefenen in Griekenland;

o) joint ventures als bedoeld in artikel 293 van Wet 4072/2012; p) eenmanszaken met winstoogmerk die hun zetel in Griekenland hebben en die: pa) gewoonlijk in eigen naam commerciële activiteiten uitoefenen, of pb) goederen of diensten aanbieden of bij het aanbieden daarvan een commercieel risico dragen, via een georganiseerde infrastructuur of de exploitatie van het werk van anderen.

Wie kan het register raadplegen?

1. Akten en gegevens die in verband met de oprichting van een vennootschap, de registratie van een bijkantoor of de indiening van gegevens door een vennootschap of bijkantoor worden ingediend, worden door het GEMI opgeslagen in een machinaal leesbaar, doorzoekbaar formaat of als gestructureerde gegevens.

2. Op verzoek dat uitsluitend langs elektronische weg bij de bevoegde dienst van het GEMI (Υ.G.Ε.ΜI.) wordt ingediend overeenkomstig artikel 11 van Wet 2690/1999 (Grieks staatsblad, reeks I, nr. 45) kan elke belanghebbende, uitsluitend langs elektronische weg, certificaten of (volledige of gedeeltelijke) afschriften verkrijgen van de akten en gegevens die in het dossier van de registratieplichtige vennootschap zijn opgenomen. Deze certificaten en (volledige of gedeeltelijke) afschriften worden uitsluitend in elektronische vorm afgegeven. Verder kan iedereen met een legitiem belang verzoeken om volledige of gedeeltelijke afschriften of certificaten van de akten en gegevens die in het dossier zijn opgenomen, maar niet op de website van het GEMI zijn gepubliceerd. Het GEMI is niet verplicht afschriften te verstrekken van akten en gegevens uit het dossier van de registratieplichtige vennootschap die vóór 31.12.2006 op papier zijn ingediend.

Welke gegevens bevat het register?

Welke categorieën gegevens worden geregistreerd (welke ondernemingen zijn ingeschreven in het openbare register, informatie over insolventie, jaarrekeningen enz.)?

De gepubliceerde akten en gegevens die door belanghebbende derden kunnen worden geraadpleegd, omvatten ten minste het volgende:

1. Voor de in Griekenland gevestigde kapitaalvennootschappen als bedoeld in van artikel 16, lid 1, punten a), b), c), e), f), g), i), j) en k), van Wet 4919/2022, wordt de volgende informatie in het GEMI openbaar gemaakt:

a) de oprichtingsakte, de statuten en, in voorkomend geval, het besluit betreffende de machtiging van het bestuur;

b) wijzigingen in de statuten en de volledige gecodificeerde tekst van de statuten;

c) de benoeming, het aftreden, alsmede de identiteit, overeenkomstig artikel 33, lid 2, van de personen die als orgaan waarin de wet voorziet of als leden van een dergelijk orgaan:

ca) de bevoegdheid hebben de vennootschap ten opzichte van derden te verbinden. Indien dit meer dan één persoon betreft, moet uit de openbaarmaking blijken of deze personen die de bevoegdheid hebben de vennootschap te verbinden, dit alleen of slechts gezamenlijk kunnen doen;

cb) de bevoegdheid hebben de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen; en

cc) deelnemen aan het bestuur van, het toezicht op of de controle op de vennootschap;

d) ten minste eenmaal per jaar het bedrag van het geplaatste kapitaal, indien in de oprichtingsakte of de statuten een maatschappelijk kapitaal wordt vermeld, tenzij een verhoging van het geplaatste kapitaal een wijziging van de statuten vereist;

e) de boekhoudbescheiden voor elk boekjaar die moeten worden bekendgemaakt overeenkomstig Richtlijn 86/635/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (PB L 222), Richtlijn 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen (PB L 374), en Richtlijn 2013/34/EU van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182);

f) elke verplaatsing van de statutaire zetel van de vennootschap;

g) de ontbinding van de vennootschap en de hervatting van de activiteiten ervan;

h) de rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid van de vennootschap wordt uitgesproken;

i) de benoeming en de identiteit van de vereffenaars overeenkomstig artikel 33, leden 2 en 3;

j) de financiële staten bij opening en sluiting van de vereffening en de doorhaling in het GEMI;

k) het aantal aandelen dat door de leden wordt gehouden en de volledige identiteit van deze personen.

2. Voor de in Griekenland gevestigde personenvennootschappen als bedoeld in van artikel 16, lid 1, punten d), h) en o), van Wet 4919/2022, wordt de volgende informatie in het GEMI openbaar gemaakt:

a) de statuten en de wijzigingen daarvan, gecodificeerde versie;

b) het doel;

c) de naam en de handelsnaam;

d) het volledige adres van de statutaire zetel;

e) de identiteit van de vennoten overeenkomstig artikel 33, leden 2 en 3, en de benoeming van de beheerder en de omvang van zijn bevoegdheden. Indien de hierboven bedoelde personen rechtspersonen zijn, wordt hun GEMI-nummer openbaar gemaakt (voor zover dat bestaat), samen met de essentiële elementen ter identificatie van die rechtspersonen, zoals naam, rechtsvorm en statutaire zetel, alsmede de identiteit van de natuurlijke persoon die de rechtspersonen vertegenwoordigt;

f) het vertrek van de vennoot of zijn uitsluiting;

g) elke wijziging van de deelneming van de vennoten in de winsten en verliezen van de vennootschap;

h) de ontbinding van de vennootschap en de hervatting van de activiteiten ervan;

i) de rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid van de vennootschap wordt uitgesproken;

j) de benoeming en de identiteit van de vereffenaars overeenkomstig artikel 33, leden 2 en 3;

k) de jaarlijkse financiële overzichten, indien is voldaan aan de voorwaarden van artikel 1, lid 2, punten b) en c), van Wet 4308/2014 (Grieks staatsblad, reeks I, nr. 251) betreffende de toepassing van de Griekse boekhoudnormen;

l) de financiële staten bij opening en sluiting van de vereffening en de doorhaling in het GEMI.

3. Voor EU-bijkantoren, als bedoeld in artikel 16, lid 1, punten l) en n), van Wet 4919/2022, wordt de volgende informatie in het GEMI openbaar gemaakt:

a) de oprichtingsakte en de statuten, indien die in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, alsmede de wijzigingen in die documenten;

b) het certificaat van het register waarbij de vennootschap is ingeschreven (certificaat van goede werking van de bevoegde autoriteit of het handelsregister van het land van oorsprong);

c) het postadres van het bijkantoor;

d) de werkzaamheden van het bijkantoor;

e) het register waarin het in artikel 21, lid 2, bedoelde dossier voor de vennootschap is geopend en de unieke Europese identificatiecode (EUID);

f) de naam en de rechtsvorm van de vennootschap, alsmede de naam van het bijkantoor, indien deze niet met die van de vennootschap overeenstemt;

g) de benoeming, de beëindiging van de functie en de identiteit, als bedoeld in artikel 33, leden 2 en 3, van de personen die bevoegd zijn de vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen:

ga) als bestuursorgaan van de vennootschap waarin de wet voorziet, of als leden van een dergelijk orgaan in overeenstemming met de openbaarmaking door de vennootschap overeenkomstig artikel 14, punt d), van Richtlijn (EU) 2017/1132 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (PB L 169);

gb) als vaste vertegenwoordigers van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor, met vermelding van de omvang van hun bevoegdheden;

h) de ontbinding van de vennootschap, de benoeming, de identiteit en de bevoegdheden van de vereffenaars, alsook de beëindiging van de vereffening in overeenstemming met de openbaarmaking door de vennootschap overeenkomstig artikel 14, punten h), j), en k), alsmede de insolventieprocedure, de procedure inzake een surseanceakkoord of een andere soortgelijke procedure met betrekking tot de vennootschap;

i) de boekhoudbescheiden (financiële overzichten) van de vennootschap zoals die zijn opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat waaronder de vennootschap valt en overeenkomstig Richtlijn 2013/34/EU (PB L 182) en Richtlijn 2006/43/ΕG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157), en

j) de sluiting van het bijkantoor.

3. Voor EU-bijkantoren, als bedoeld in artikel 16, lid 1, punten m) en n), van Wet 4919/2022, wordt de volgende informatie in het GEMI openbaar gemaakt:

a) de oprichtingsakte en de statuten, indien die in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, alsmede de wijzigingen in die documenten;

b) het postadres van het bijkantoor;

c) de werkzaamheden van het bijkantoor;

d) het recht van de Staat waaronder de vennootschap valt;

e) indien een register moet worden bijgehouden op grond van het recht van de Staat waaronder de vennootschap valt, het nummer waaronder de vennootschap daarin is ingeschreven;

f) de rechtsvorm, de zetel en het doel van de vennootschap, alsmede, ten minste eenmaal per jaar, het bedrag van het geplaatste kapitaal, voor zover die gegevens niet in de oprichtingsakte of de statuten voorkomen;

g) de naam van de vennootschap alsmede de naam van het bijkantoor, indien deze niet met die van de vennootschap overeenstemt;

h) de benoeming, de beëindiging van de functie en de identiteit van de personen die bevoegd zijn de vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen:

ha) als orgaan van de vennootschap waarin de wet voorziet, of als leden van een dergelijk orgaan,

hb) als wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor, met vermelding van de omvang van hun bevoegdheden en of deze bevoegdheden alleen kunnen worden uitgeoefend;

i) de ontbinding van de vennootschap, de benoeming, de identiteit en de bevoegdheden van de vereffenaars, alsook de beëindiging van de vereffening in overeenstemming met de openbaarmaking door de vennootschap overeenkomstig artikel 14, punten h), j), en k), alsmede de insolventieprocedure, de procedure inzake een surseanceakkoord of een andere soortgelijke procedure met betrekking tot de vennootschap;

j) de boekhoudbescheiden van de vennootschap, zoals financiële overzichten, die zijn opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van de Staat van de vennootschap. Wanneer de opstelling van boekhoudbescheiden volgens de wetgeving van de Staat niet gelijkwaardig is aan die volgens de Griekse of EU-wetgeving, zijn boekhoudbescheiden, zoals financiële overzichten, betreffende de werkzaamheden van het bijkantoor vereist;

k) de sluiting van het bijkantoor.

Welke documenten worden bewaard/opgeslagen (dossiers, documentenverzamelingen, statuten, notulen van algemene vergaderingen …)?

De volgende documenten worden ingediend:

 • financiële overzichten in ESEF-formaat;
 • financiële overzichten in XBRL- & xHTML-formaat;
 • notulen van algemene vergaderingen of vergaderingen van vennoten of de enige vennoot in pdf-formaat;
 • de notulen van de raad van bestuur of van bestuurders of directeuren in pdf-formaat;
 • elektronische verklaringen van wettelijke vertegenwoordigers zonder documenten;
 • nationale of grensoverschrijdende projecten betreffende de omvorming van ondernemingen (fusies, splitsingen en omvormingen);
 • verslagen van deskundigen (externe accountants) voor alle doeleinden.

Hoe kan ik een zoekopdracht uitvoeren (en wat zijn de beschikbare zoekcriteria)?

Persoonlijk

Documenten, akten en gegevens worden in digitale vorm bewaard, zodat persoonlijke aanwezigheid bij de diensten van het GEMI niet vereist is.

Op de website van het register

Via de website van het GEMI en de rubriek “Openbaarmaking” (δημοσιότητα) kunt u zoeken naar alle wettelijk verplichte openbaarmakingen van een onderneming.

Wat zijn de beschikbare zoekcriteria?

U kunt een zoekopdracht uitvoeren aan de hand van een van de volgende vennootschapsgegevens:

 • fiscaal identificatienummer (Α.Φ.Μ.); of
 • registratienummer in het GEMI; of
 • naam van de vennootschap; of
 • handelsnaam.

Hoe kan ik documenten verkrijgen?

Gratis?

In de rubriek “Openbaarmaking” van het GEMI, alsook via het BRIS (Business Registers Interconnection System) (Σ.ΔΙ.ΜΗ.), zijn volgende vennootschapsgegevens gratis toegankelijk:

a) de naam, de handelsnaam of ‑namen en de rechtsvorm;

b) de statutaire zetel en de lidstaat waar zij is geregistreerd;

c) het GEMI-nummer en de unieke Europese identificatiecode (EUID);

d) details van de website, de status van de vennootschap, bijvoorbeeld actieve status, registratie geschorst, in ontbinding, in vereffening, doorgehaald, activiteiten stopgezet;

e) het doel van de vennootschap;

f) de identiteit van de bestuurders van de vennootschap;

g) informatie over haar bijkantoren in een EU-lidstaat.

Alle akten, gegevens of mededelingen die — via de diensten van het GEMI of rechtstreeks door de registratieplichtige vennootschap — op de website van het GEMI openbaar zijn gemaakt, kunnen voorts door elke belanghebbende kosteloos worden geraadpleegd, gedownload, digitaal opgeslagen, afgedrukt of op een andere wijze vermenigvuldigd.

Tegen betaling?

Elke belanghebbende kan bij het GEMI voor eensluidend gewaarmerkte afschriften, uittreksels en certificaten verkrijgen tegen betaling van een vergoeding voor de aangevraagde akten, gegevens afschriften, uittreksels of certificaten.

Hoe kan ik een uittreksel uit het register, een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift of een transcriptie van documenten verkrijgen?

Elke belanghebbende die officiële (authentieke) certificaten, afschriften of uittreksels van akten of in de inschrijving van de vennootschap in het GEMI opgenomen gegevens wenst te verkrijgen, kan zich kosteloos aanmelden bij de dienst externe relaties van het GEMI.

U kunt zich aanmelden via onderstaande hyperlinks:

a) Als natuurlijke persoon https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

b) Als rechtspersoon https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm

Voor het verkrijgen van officiële certificaten of afschriften van akten en gegevens moet een vergoeding van 5,00 EUR worden betaald via de desbetreffende onlineapplicatie. De certificaten of afschriften van de akten of gegevens kunnen op twee manieren worden verstrekt: elektronische via de koppeling met de dienst externe relaties van het GEMI, of per post aan de geadresseerde, wereldwijd.

Registratieprocedure

Hoe kan ik de registratieprocedure starten (hoe kan ik aanvragen indienen bij het register of documenten laten certificeren, welk soort documenten moeten worden bijgevoegd)?

Persoonlijk

De procedure voor de registratie van akten of gegevens in het GEMI wordt op afstand en volledig elektronisch uitgevoerd. Het is dus niet mogelijk om persoonlijk aanwezig te zijn.

Online

De procedure voor de indiening van akten en gegevens verloopt volledig elektronisch.

Elke entiteit is gecertificeerd in het GEMI-systeem voor het indienen van documenten, akten en gegevens. De entiteit (haar wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde) meldt zich aan in het IT-systeem van het GEMI en selecteert de juiste elektronische aanvraag. Elke aanvraag wordt via een standaardmodel ingediend waarin een reeks gegevens en documenten moeten worden verstrekt.

Hoe worden ingediende aanvragen beoordeeld?

Er zijn twee algemene categorieën registratieaanvragen:

a) aanvragen die onderworpen zijn aan wettigheidscontrole, en

b) aanvragen die onderworpen zijn aan een volledigheidscontrole.

Aanvragen die aan een wettigheidscontrole worden onderworpen, worden naar een bevoegde ambtenaar van de diensten van het GEMI toegezonden die de wettigheid van de ingediende akte controleert en die, indien er geen bezwaren zijn, de aanvraag goedkeurt en registreert. Het systeem registreert de akte, genereert een unieke “inschrijving”, geeft een registratiecode af en produceert automatisch een standaardkennisgevingsmodel.

Aanvragen die aan de volledigheidscontrole worden onderworpen, worden automatisch en zonder menselijke tussenkomst in het GEMI geregistreerd, zodra zij door de entiteit zijn ingediend. Het IT-systeem voert een reeks controles uit om ervoor te zorgen dat de akte voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Rechtsgevolgen van de registratie

Gevolgen van inschrijvingen voor derden overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132

Voor de rechtspersonen als bedoeld in artikel 16, lid 1, van Wet 4919/2022, met uitzondering van de punten l), m), n) en p), zijn de registratie en openbaarmaking in het GEMI van rechtsfeiten, verklaringen, documenten en andere gegevens verplicht teneinde de volgende rechtsgevolgen te bewerkstelligen:

a) de verwerving van rechtspersoonlijkheid, indien deze rechtspersonen in de fase van oprichting zijn;

b) wijziging van de statuten;

c) de voltooiing van de fusie, splitsing of omvorming;

d) ontbinding na een beslissing van de vennoten of de vaststelling van een daartoe strekkende administratieve handeling;

e) hervatting van de activiteiten, indien zij in vereffening zijn, alsmede in geval van stopzetting van de activiteiten in het kader van een faillissementsprocedure, als gevolg van de betaling van schuldeisers, de rehabilitatie van een failliet of andere gevallen waarin een rechtspersoon zijn activiteiten hervat;

f) verlies van rechtspersoonlijkheid door registratie van de doorhaling van de rechtspersoon;

g) herinschrijving in het GEMI en hernieuwde vereffening overeenkomstig artikel 28, lid 4.

De in artikel 16 van Wet 4919/2022 bedoelde personen en verenigingen van personen kunnen aan derden geen akten en gegevens tegenwerpen ten aanzien waarvan de in artikel 17 bedoelde formaliteiten van openbaarmaking niet in acht zijn genomen, tenzij zij aantonen dat zij daarvan kennis droegen.

Verschillen tussen de inschrijving in het register en de publicatie ervan

In geval van tegenstrijdigheid tussen de gepubliceerde tekst en de inhoud van de in het GEMI ingeschreven akte of gegevens, kunnen de in artikel 16, leden 1 tot en met 4, bedoelde personen de inhoud van de gepubliceerde tekst niet aan derden tegenwerpen. Deze derden kunnen zich op de gepubliceerde informatie beroepen, tenzij bovengenoemde personen aantonen dat de derden kennis droegen van de inhoud van de in het GEMI ingeschreven tekst.

Derden kunnen zich beroepen op akten of gegevens ten aanzien waarvan de formaliteiten van openbaarmaking nog niet zijn vervuld overeenkomstig het bovenstaande, tenzij het nalaten van de openbaarmaking deze van rechtsgevolgen berooft.

Indien er een verschil bestaat tussen de dag van inschrijving en de dag van publicatie, wordt de dag van publicatie als dag van inschrijving beschouwd met het oog op de bepaling van verjaringstermijnen voor beroepen.

Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de geregistreerde gegevens?

De bevoegde dienst van het GEMI is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingeschreven gegevens. Meer bepaald is de bevoegde dienst van het GEMI, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 van Wet 4919/2022, verantwoordelijk voor:

a) de inschrijving in het GEMI van de registratieplichtige vennootschappen als bedoeld in artikel 16;

b) elke inschrijving en publicatie met betrekking tot registratieplichtige vennootschappen;

c) de ontvangst, de registratie, wanneer deze niet elektronisch plaatsvindt, de controle op de volledigheid en, in voorkomend geval, de wettigheid van de betrokken aanvragen en van de begeleidende akten, gegevens of verklaringen, de controle van de aanvragen om goedkeuring van namen en handelsnamen, en de reservering daarvan, overeenkomstig artikel 55, lid 3;

d) het beantwoorden van via het BRIS. (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε) verzonden vragen over de in de artikelen 33, 35 en 39 bedoelde akten en gegevens;

e) de afgifte van certificaten, afschriften en uittreksels overeenkomstig artikel 46, lid 3;

f) de uitvoering van steekproefsgewijze controles van vennootschappen die door middel van het online éénloketsysteem (e-Y.M.Σ.) zijn opgericht, en van ambtshalve inschrijvingen in het GEMI die zijn uitgevoerd overeenkomstig artikel 26, lid 4.

Gegevensbeschermingsprocedures

Procedures in verband met de rechten van de betrokkene wat betreft publicatie en opslag van zijn persoonsgegevens

Aangezien in het GEMI persoonsgegevens worden verwerkt, zijn de afdeling IT-ondersteuning en systeemontwikkeling van het GEMI en het éénloketsysteem (Y.M.S) van het Centraal verbond van kamers van Koophandel van Griekenland (KEE) de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119) en Wet 4624/2019 (GG I 137), in samenhang met artikel 47 van Wet 4623/2019 (Grieks staatsblad, reeks I, nr. 134) inzake overheidsgegevens.

Contactgegevens

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Ministerie van Ontwikkeling en Investeringen)

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Secretariaat-generaal voor Handel)

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (Directoraat-generaal Interne Handel en Consumentenbescherming)

Adres voor vennootschappen

Platia Kaniggos, 10181, Athene, Griekenland

E-mail: companylaw@mindev.gov.gr

Nuttige links

Online openbaarmaking in het GEMI

Registratie van een natuurlijke persoon bij de onlinediensten van het GEMI

Registratie van een onderneming bij de onlinediensten van het GEMI

Verificatie van de authenticiteit van door de diensten van het GEMI verstrekte certificaten en afschriften

Wetgeving inzake het Algemene Handelsregister (GEMI)

Laatste update: 12/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.