Ondernemingsregisters in de EU-landen

Internationaal

De informatie in het ondernemingsregister is ook beschikbaar voor de landen van de Europese Economische Ruimte die geen EU-lidstaat zijn.

Inhoud aangereikt door
Internationaal

Noorwegen

IJsland

Liechtenstein
Noorwegen

Het registercentrum Brønnøysund is een onder het ministerie van Handel, Industrie en Visserij vallend overheidsorgaan. Het register van zakelijke ondernemingen is een van de veertien nationale registers die door Brønnøysund worden beheerd.

Het ondernemingsregister is verantwoordelijk voor de inschrijving van alle Noorse en buitenlandse zakelijke ondernemingen in Noorwegen. Het register biedt niet alleen rechtsbescherming en een financieel overzicht, maar is ook een belangrijke bron voor iedereen die nauwkeurige informatie nodig heeft over marktdeelnemers in de Noorse industrie.

Welke gegevens bevat het Noorse ondernemingsregister?

Het Noorse register van zakelijke ondernemingen verschaft informatie over ingeschreven ondernemingen. Op de website van Brønnøysund kunt u essentiële informatie vinden via onze zoekmachine. Informatie uit het ondernemingsregister is te vinden in mededelingen; extra informatie en kopieën zijn te bestellen in de webwinkel en via het Europees ondernemingsregister (EBR).

Essentiële informatie:

 • Organisatienummer van de onderneming
 • Naam, zakelijk adres en andere adressen van de onderneming
 • Datum van oprichting van de onderneming
 • Statuten en soort activiteit van de onderneming
 • Functies en rollen in de onderneming
 • Informatie over faillissementen

Mededelingen:

Het ondernemingsregister maakt alle belangrijke gebeurtenissen betreffende een onderneming bekend. Voorbeelden hiervan zijn de inschrijvingsdatum van een nieuwe onderneming, het tijdstip waarop belangrijke wijzigingen binnen een onderneming zijn ingeschreven en de ontbinding of doorhaling van een onderneming. De doorzoekbare databank van mededelingen bevat gegevens opgeslagen vanaf 1 november 1999. De Engelstalige versie van de mededelingen is sinds augustus 2006 beschikbaar.

Tegen betaling kunnen als extra informatie kopieën en verklaringen worden besteld, zoals:

 • Verklaring van inschrijving
 • Jaarrekeningen

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Alle essentiële informatie die toegankelijk is via onze zoekmachine en de informatie uit de mededelingendatabank is kosteloos. Voor sommige diensten, zoals het afgeven van kopieën en verklaringen, moet worden betaald.

Hoe opzoekingen verrichten in het Noorse ondernemingsregister?

Basisinformatie over de in het ondernemingsregister ingeschreven zakelijke ondernemingen is beschikbaar op de website van het registercentrum Brønnøysund. Er kan worden gezocht op ondernemingsnaam of organisatienummer in de mededelingendatabank.

In hoeverre kan worden vertrouwd op de documenten in het register?

Derden kunnen zich beroepen op de informatie in het register van zakelijke ondernemingen, aangezien dat de juridisch geldige informatie over ondernemingen is. De ingeschreven informatie wordt geacht onder de aandacht van derden te zijn gebracht. Dit geldt zowel voor de informatie zelf als voor de documenten die aan de inschrijving ten grondslag liggen. In de praktijk betekent dit dat een derde de over een onderneming ingeschreven informatie zou moeten controleren alvorens daarmee zaken te doen.

De regels die bepalen in hoeverre een derde zich kan beroepen op informatie in het register van zakelijke ondernemingen in Noorwegen zijn te vinden in artikel 10, lid 1, van de Wet inschrijving zakelijke ondernemingen. In het kort komen de regels erop neer dat ingeschreven informatie wordt geacht onder de aandacht van derden te zijn gebracht.

Preciezer gesteld: in gevallen waarin een rechtsregel de rechtspositie van een derde bepaalt in verband met de vraag of de derde al dan niet op de hoogte was van een bepaalde aangelegenheid, wordt de informatie in het register van zakelijke ondernemingen geacht onder de aandacht van de derde te zijn gebracht.

Wanneer een kennisgeving van inschrijving ter inschrijving had moeten worden toegezonden (maar zulks achterwege is gebleven) en de betreffende feiten in tegenspraak zijn met de ingeschreven informatie, kunnen deze feiten niet worden tegengeworpen aan een derde. Een uitzondering op deze regel is de situatie waarin de derde op de hoogte was of had moeten zijn van het(de) betreffende feit(en). In die situatie kan de derde niet met recht en reden aanvoeren dat hij/zij zich kon beroepen op de ingeschreven informatie.

Geschiedenis van het Noorse ondernemingsregister

Het in 1988 opgerichte Noorse register van zakelijke ondernemingen is de feitelijke voortzetting van de bijna honderd vroegere lokale handelsregisters.

Links

Wet inschrijving zakelijke ondernemingen in het Noors

 IJsland

Welke gegevens bevat het IJslandse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister (Register van Ondernemingen) vormt sinds 2003 een afdeling binnen het directoraat belastingen en beheert een openbaar bestand met informatie over de volgende entiteiten:

 1. natuurlijke personen, ondernemingen en andere entiteiten die een bedrijf voeren
 2. instellingen en overheidsbedrijven (nationaal)
 3. gemeentelijke instellingen en bedrijven
 4. verenigingen, organisaties en entiteiten, anders dan natuurlijke personen, die verantwoordelijk zijn voor vermogensbeheer of op enigerlei wijze verplicht zijn tot belastingafdracht
 5. andere activiteiten die voor de belastingdienst/het ondernemingsregister aanleiding vormen om ze op te nemen in een officieel dossier.

Het register bevat waar van toepassing de volgende informatie over bovengenoemde entiteiten:

 1. Naam
 2. Identificatienummer, adres
 3. Rechtsvorm
 4. Oprichtingsdatum
 5. Naam, adres en identificatienummer van de bestuurders
 6. Activiteitscode (ISAT-nr.)
 7. Liquidatie
 8. Andere zaken die op grond van de wet ingeschreven moeten worden.

Bij inschrijving geeft het register een uniek identificatienummer voor de entiteit af.

Het ondernemingsregister verschaft overheidsorganen, ondernemingen en natuurlijke personen informatie uit het register overeenkomstig de ministeriële verordening inzake de reikwijdte van de informatie en de hoogte van de vergoedingen.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Informatie over naam, adres, rechtsvorm, ISAT-nummer en btw-nummer is kosteloos en voor iedereen beschikbaar op de website van de belastingdienst/het ondernemingsregister.

Tegen betaling kan ook nadere informatie worden verkregen, die hopelijk in de loop van 2016 beschikbaar zal komen in onze webwinkel.

Hoe opzoekingen verrichten in het IJslandse ondernemingsregister?

Op de website van het directoraat belastingen kan naar kosteloze informatie worden gezocht. Vooralsnog is deze informatie helaas alleen in het IJslands beschikbaar. Totdat de webwinkel opent (volgend jaar) moet voor nadere informatie telefonisch of per e-mail contact worden opgenomen met het kantoor.

Geschiedenis van de IJslandse ondernemingsregisters

Tot 1980 werden ondernemingen ingeschreven bij de desbetreffende lokale ambtsdragers in heel IJsland. In 1980 werd een speciaal register voor besloten vennootschappen opgericht, maar Statistics Iceland gaf de identificatienummers voor deze ondernemingen af. Met ingang van 1997 werden alle zakelijke ondernemingen met uitzondering van onbeperkte vennootschappen (‘unlimited partnerships’), ingeschreven in het ondernemingsregister, en vanaf 2014 worden ook personenvennootschappen in dat register ingeschreven, zodat er nu één officieel ondernemingsregister is in IJsland, het Register van Ondernemingen.

 Liechtenstein

Er is voor heel Liechtenstein één ondernemingsregister, het Handelsregister. Het ondernemingsregister wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie (Amt für Justiz) in Vaduz.

Het is openbaar en wordt verondersteld nauwkeurig te zijn. Het ondernemingsregister beoogt in de eerste plaats de rechtszekerheid binnen de handel te waarborgen door privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen openbaar te maken, met name de posities van een bedrijf voerende natuurlijke en rechtspersonen waar het gaat om aansprakelijkheid en handelingsbevoegdheid.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister bevat informatie over alle ingeschreven rechtspersonen die hun statutaire zetel in het Vorstendom Liechtenstein hebben en over Liechtensteinse trusts (Treuhänderschaften). De informatie betreft feiten en betrekkingen waarvan sommige wettelijk moeten worden opgenomen in het register en andere op vrijwillige basis worden opgenomen, samen met de desbetreffende ondersteunende documenten.

Documenten met betrekking tot niet-ingeschreven trusts worden ook ingediend bij het ondernemingsregister, evenals gegevens over stichtingen (Stiftungen) die niet zijn ingeschreven.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Nee, voor het raadplegen van dit register moet worden betaald.

Deelinformatie over de in het ondernemingsregister ingeschreven rechtspersonen en andere juridische informatie kan kosteloos worden gevonden in de bedrijvenindex van het register (Firmenindex) via de link https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml. Via dezelfde link kan tegen betaling ook een gewaarmerkte volledige verklaring worden besteld.

Hoe opzoekingen verrichten in het Liechtensteinse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister, met inbegrip van kennisgevingen en ondersteunende documenten, is openbaar.

In de bedrijvenindex (Firmenindex) kan op naam, handelsnaam of inschrijvingsnummer worden gezocht naar ingeschreven rechtspersonen.

In hoeverre kan worden vertrouwd op de informatie in het register?

Op grond van artikel 3 bis van Richtlijn 2009/101/EG, als gewijzigd bij Richtlijn 2012/17/EU, moeten de lidstaten informatie geven als toelichting op de bepalingen van nationaal recht volgens welke derde partijen kunnen vertrouwen op de ondernemingsstukken en gegevens als bedoeld in artikel 2. In het besluit van het Gemengd Comité van de EER van 8 oktober 2013 is bepaald dat Richtlijn 2012/17/EU moet worden opgenomen in de EER-Overeenkomst.

Tenzij op grond van de wetgeving uitsluitend gedeeltelijke publicatie of publicatie van uittreksels is vereist, worden inschrijvingen in het ondernemingsregister door het ministerie van Justitie volledig en onverwijld gepubliceerd in het staatsblad (artikel 956, lid 1, van de Wet personen en vennootschappen (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Het officiële publicatieorgaan van het Vorstendom Liechtenstein is het elektronische staatsblad (Amtsblatt) (artikel 16 van de Publicatiewet (Kundmachungsgesetz)).

Op inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen in het ondernemingsregister kan worden vertrouwd door eenieder die te goeder trouw handelt. De inhoud van de inschrijving, wijziging of doorhaling kan worden ingeroepen tegen de ingeschreven partij, mits die inschrijving, wijziging of doorhaling plaatsvond op verzoek van die partij (artikel 948, leden 1 en 2, PGR).

Met betrekking tot derden is een inschrijving in het ondernemingsregister van kracht met ingang van de dag volgend op de dag van publicatie van de inschrijving, waarbij te allen tijde geldt dat er sprake moet zijn van een wettelijk vereiste van publicatie (artikel 947, lid 2, PGR).

Krachtens artikel 949 PGR staat inschrijving in het ondernemingsregister juridisch gelijk aan openbaarmaking, en zodra de inschrijving rechtsgeldig is geworden jegens derden, heeft niemand meer het recht tegen te werpen dat hij/zij niet op de hoogte was van de inschrijving. Als er echter een vereiste bestond dat een bepaald feit moet worden ingeschreven en zulks achterwege is gebleven, kan het feit enkel tegen een derde worden ingeroepen als kan worden aangetoond dat die derde van dat feit op de hoogte was.

Geschiedenis van het ondernemingsregister

De gegevens in het Liechtensteinse ondernemingsregister werden oorspronkelijk vastgelegd op systeemkaarten. Alle actuele gegevens en een groot deel van de historische gegevens zijn nu elektronisch beschikbaar.

Aanvullende informatie

Inschrijvingen in het ondernemingsregister worden in het wettelijk vereiste formaat gepubliceerd in het elektronische staatsblad, en derden kunnen zich op de inschrijvingen beroepen met ingang van de dag volgend op de dag van publicatie van de inschrijvingen. In het geval van discrepantie tussen de inschrijving in het register en de gepubliceerde informatie heeft de inschrijving in het register voorrang.

Publicatie en rechtsgevolg van inschrijvingen in het ondernemingsregister

Openbare aard van het ondernemingsregister

Het ondernemingsregister, met inbegrip van kennisgevingen en ondersteunende documenten, is openbaar. De inschrijvingen zijn voor iedereen toegankelijk. Documenten in het register betreffende naamloze vennootschappen (Aktiengesellschaften), commanditaire vennootschappen (Kommanditaktiengesellschaften) en besloten vennootschappen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) zijn onbeperkt toegankelijk; voor organen met andere rechtsvormen moet de verzoeker een rechtmatig belang aantonen (artikel 953 PGR).

Publicatie van inschrijvingen

Tenzij op grond van de wetgeving uitsluitend gedeeltelijke publicatie of publicatie van uittreksels is vereist, worden inschrijvingen in het ondernemingsregister door het ministerie van Justitie volledig en onverwijld gepubliceerd in het staatsblad. Alle documenten en gegevens die op grond van de wet moeten worden ingediend en gepubliceerd, worden op dezelfde wijze gepubliceerd (artikel 956 e.v. PGR). De gepubliceerde informatie kan rechtstreeks worden ingeroepen tegen eenieder vanaf het einde van de dag van publicatie.

Mededelingen betreffende naamloze vennootschappen (Aktiengesellschaften), commanditaire vennootschappen (Kommanditaktiengesellschaften) en besloten vennootschappen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) worden gedaan in de vorm van een verwijzing, in het staatsblad, naar de inschrijving en naar de ondersteunende documenten en gegevens. Hetzelfde geldt in het geval van rechtspersonen die in commerciële vorm handel drijven. In andere gevallen worden de mededelingen gedaan in de vorm van een verwijzing naar de inschrijving in het register (artikel 957 PGR).

Werking van inschrijvingen in het verkeer met derden

Met betrekking tot derden is een inschrijving in het ondernemingsregister van kracht met ingang van de dag volgend op de dag publicatie van de inschrijving, waarbij te allen tijde geldt dat er sprake moet zijn van een wettelijk vereiste van publicatie (artikel 947, lid 2, PGR).

In het geval van naamloze vennootschappen (Aktiengesellschaften), commanditaire vennootschappen (Kommanditaktiengesellschaften) en besloten vennootschappen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) kan een feit dat is ingeschreven en gepubliceerd niet worden ingeroepen tegen een derde als dat feit verband houdt met een rechtshandeling die wordt verricht binnen vijftien dagen na de datum waarop de inschrijving van kracht wordt en de derde kan aantonen dat hij/zij niet van dat feit op de hoogte was noch geacht kon worden daarvan op de hoogte te zijn (artikel 949, lid 1 bis, PGR).

Zodra de inschrijving rechtsgeldig is geworden jegens derden, heeft niemand meer het recht tegen te werpen dat hij/zij niet op de hoogte was van de inschrijving (artikel 949, lid 1, PGR).

Inschrijvingen in het ondernemingsregister vormen het volledige bewijs van de feiten die zij bevestigen, tenzij wordt aangetoond dat zij onjuist zijn (artikel 949, lid 3, PGR).

Discrepanties tussen de inschrijving zoals ingediend en de inschrijving zoals gepubliceerd

Als er een discrepantie bestaat tussen de inschrijving in het register en de gepubliceerde informatie, heeft de inschrijving in het register voorrang op de gepubliceerde informatie, die op haar beurt weer voorrang heeft op de inhoud van de ondersteunende documenten. In het geval van een discrepantie tussen een inschrijving in het register en de gepubliceerde informatie kunnen te goeder trouw handelende derden ook de gepubliceerde informatie inroepen tegen de partij waarvoor de inschrijving is gedaan (artikel 959, leden 2 en 3, PGR).

Links

Wet personen en vennootschappen (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) van 20 januari 1926 (bekendgemaakt in LGBl. 1926 nr. 4)

Publicatiewet (Kundmachungsgesetz) van 17 april 1985 (bekendgemaakt in LGBl. 1985 nr. 41)

Staatsbladverordening (Amtsblattverordnung ) van 4 september 2012 (bekendgemaakt in LGBl. 2012 nr. 284)

Laatste update: 20/05/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.