Ondernemingsregisters in de EU-landen

Ierland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Ierland.

Inhoud aangereikt door
Ierland

Welke gegevens bevat het Ierse ondernemingsregister?

In het Ierse ondernemingsregister worden bepaalde documenten ingeschreven die worden bijgehouden en bijgewerkt door het Companies Registration Office (Bureau voor de registratie van ondernemingen) op grond van deponeringsverplichtingen voor ondernemingen uit hoofde van de Companies Acts 1963-2012 (Wet op de ondernemingen). Het register verstrekt elementaire bedrijfsinformatie, zoals:

  • adres
  • datum van oprichting
  • datum van de laatst ingediende jaarrekening

Alle uit hoofde van de Companies Acts door ondernemingen ingediende documenten zijn toegankelijk voor het publiek. Ook kunnen bedrijfsprofielen worden gekocht. Deze bevatten een uittreksel van de informatie die in het register is opgeslagen, met inbegrip van de namen van de bestuurders, taken en een lijst van de aangeleverde documenten.

Is de toegang tot het Ierse ondernemingsregister kosteloos?

Ja, de toegang tot de elementaire bedrijfsinformatie is kosteloos. Voor het opvragen van andere gegevens wordt echter een vergoeding gevraagd.

Hoe opzoekingen verrichten in het Ierse register van handels- en bedrijfsnamen?

Om opzoekingen te verrichten voert u het nummer of de naam van de vennootschap/het bedrijf in. Voor het zoeken op naam kunt u kiezen uit vier verschillende zoekmethoden:

  • “Contains all these words” voor zoeken naar namen die de ingevoerde woorden bevatten (aanbevolen);
  • “Starts with this phrase” voor zoeken naar namen die beginnen met de ingevoerde woordcombinatie;
  • “Contains this phrase” voor zoeken naar namen die de ingevoerde woordcombinatie bevatten;
  • bij de optie “Alpha Sort” worden veelvoorkomende woorden als “Ireland”, “Limited”, “the”, “and”, enz., en spaties, komma’s, streepjes en dergelijke in de naam van de onderneming genegeerd en wordt een alfabetisch geordende reeks gemaakt. Om alfabetisch te zoeken dient u op dezelfde manier te werk te gaan.

Het zoeken op naam kan worden verfijnd door adresgegevens toe te voegen.

In hoeverre kan worden vertrouwd op de documenten in het register?

Het Companies Registration Office (CRO) is de centrale bewaarplaats van openbare statutaire informatie over ondernemingen in Ierland. De Companies Act 2014 en de daarmee verband houdende wetgeving vormen de rechtsgrondslag voor de verplichting van ondernemingen om het CRO informatie te verstrekken met het oog op inschrijving en publicatie.

De informatie in het ondernemingsregister wordt door derden aan het CRO verstrekt, op grond van een wettelijke verplichting, waaronder de verplichting om niet bewust of roekeloos onjuiste informatie aan het CRO te verstrekken. Het CRO kan en zal niet instaan voor de juistheid van de informatie die het van derden heeft ontvangen.

Met betrekking tot de indiening van bepaalde documenten en gegevens bestaat er een wettelijke verplichting dat de persoon die de indiening verricht een officiële verklaring moet ondertekenen dat hij of zij ervan overtuigd is dat de vereiste gegevens en documenten naar behoren zijn ingediend. In overeenstemming met de Statutory Declarations Act 1938 (Wet op de officiële verklaringen), als gewijzigd, kan eenieder die een valse of misleidende verklaring ondertekent strafrechtelijk worden vervolgd en kan hem of haar bij een veroordeling een geldboete of gevangenisstraf worden opgelegd, of beide.

Voorts is het krachtens artikel 876 van de Companies Act 2014 een strafbaar feit om bewust of roekeloos onjuiste informatie te verstrekken aan het CRO op officiële formulieren.

Geschiedenis van het Ierse ondernemingsregister

Alle gegevens over alle ondernemingen in het register met een normale status zijn elektronisch beschikbaar.

Links

Business Registers Interconnection System (BRIS)

Laatste update: 16/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.