Ondernemingsregisters in de EU-landen

Italië

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Italië.

Inhoud aangereikt door
Italië

Welke gegevens bevat het Italiaanse ondernemingsregister?

Het ondernemingsregister van Italië wordt beheerd door de kamers van koophandel, met ondersteuning van Unioncamere, onder toezicht van een rechter en het ministerie van Economische Ontwikkeling. De ICT-infrastructuur wordt geëxploiteerd en onderhouden door Infocamere, een consortium van de kamers van koophandel in de vorm van een naamloze vennootschap.

Het register bevat gedetailleerde informatie over ondernemingen, zoals:

 • volledige bedrijfsnamen;
 • statutaire zetel;
 • btw-nummer;
 • bedrijfsactiviteiten en rechtsvorm;
 • bestuursorganen;
 • geïnvesteerd kapitaal;
 • vertegenwoordigers in rechte;
 • bevoegdheden van vertegenwoordigers;
 • filialen.

Daarnaast biedt het toegang tot openbare documenten betreffende vennootschappen, zoals:

 • volledige jaarrekeningen;
 • oprichtingsaktes;
 • lijsten met aandeelhouders.

Het ondernemingsregister van Italië kent twee soorten bekendmakingen:

 1. Juridische bekendmakingen
 • als waarborg voor het bestaan van de onderneming;
 • als waarborg dat op informatie kan worden vertrouwd in het verkeer met derden (artikel 2193 van het burgerlijk wetboek);
 1. Economische bekendmakingen
 • voor statistische en economische doeleinden.

Is de toegang tot het Italiaanse ondernemingsregister kosteloos?

Toegang tot het register en tot beknopte informatie (zoals naam en adres van een onderneming) is kosteloos. Onlinetoegang tot volledige informatie is echter uitsluitend mogelijk op verzoek en tegen betaling.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

In Italië wordt het ondernemingsregister bijgehouden door de desbetreffende kantoren van de kamers van koophandel, industrie, nijverheid en landbouw. Deze kantoren worden ‘kantoren van het ondernemingsregister’ (uffici del Registro delle Imprese) genoemd en werken onder toezicht van een door de rechtbank met territoriale bevoegdheid aangewezen rechter (die toeziet op de formele juistheid van afzonderlijke registraties) en onder administratief toezicht van het ministerie van Economische Ontwikkeling.

Het ondernemingsregister van Italië werd in zijn huidige vorm in 1993 opgericht na een hervorming (artikel 8 van wet nr. 580 van 1993), die ten uitvoer werd gelegd door een verordening uit 1995 (decreet nr. 581 van de president van de republiek (DPR) uit 1995).

Bij deze hervorming werd het ondernemingsregister, dat tot dan toe alleen bij de griffies van handelsrechtbanken op papieren dragers werd bijgehouden, overgedragen aan de kamers van koophandel, industrie, nijverheid en landbouw. Sindsdien houden deze het register in volledig digitale vorm bij en zijn de informatie en documenten in het register in het hele land volledig en onmiddellijk beschikbaar.

Deze bepalingen werden later aangevuld met artikel 31 van wet nr. 340 van 2000, dat bijna alle typen ondernemingen (in het bijzonder alle vennootschappen) verplichtte om voor het opstellen van registratieverzoeken en de begeleidende documenten en voor het indienen daarvan bij het ondernemingsregister een digitale handtekening en IT-instrumenten te gebruiken.

Na verdere wetswijzigingen (artikel 9 van wetsbesluit nr. 7 van 2007) corresponderen inmiddels alle typen ondernemingen, met inbegrip van eenmanszaken, met behulp van digitale handtekeningen en langs elektronische kanalen met het ondernemingsregister, en dat voor al hun rapportagedoeleinden.

Alvorens een onderneming wordt geregistreerd, gaat het desbetreffende kantoor van het ondernemingsregister (conform artikel 11, lid 6, van DPR nr. 581 van 1995) na of:

(a) het verzoek authentiek is;

(b) het verzoekformulier juist is ingevuld;

(c) de akte of het feit waarvoor om registratie wordt verzocht, voldoet aan de wettelijke vereisten;

(d) de bij wet vereiste documenten zijn bijgevoegd;

(e) aan alle overige wettelijke voorwaarden voor registratie is voldaan.

We wijzen er ook op dat bijna alle documenten die betrekking hebben op ondernemingen die in het ondernemingsregister worden opgenomen, worden opgesteld door een notaris. In artikel 11, lid 4, van DPR nr. 581 van 1995 wordt het volgende bepaald: ‘Het te registreren document wordt ingediend in de oorspronkelijke vorm. In geval van een onderhandse akte die niet is gedeponeerd bij een notaris, moet de handtekening zijn gelegaliseerd. In andere gevallen wordt een authentieke kopie ingediend. Het uittreksel wordt in authentieke vorm gedeponeerd overeenkomstig artikel 2718 van het burgerlijk wetboek.’

Artikel 2193 van het burgerlijk wetboek bevat de onderstaande voorschriften.

 1. Indien informatie die volgens de wet moet worden geregistreerd, niet wordt geregistreerd, kan degene die verplicht was om om registratie van de desbetreffende informatie te verzoeken, zich jegens derden niet op de desbetreffende informatie beroepen, tenzij hij of zij kan aantonen dat de derden weet hadden van de desbetreffende informatie.
 2. Wanneer informatie die volgens de wet moet worden geregistreerd, is geregistreerd, kunnen derden zich er niet langer op beroepen geen weet te hebben van de desbetreffende informatie.
 3. Dit laat eventuele specifieke bepalingen van de wet onverlet.

Geschiedenis van het Italiaanse ondernemingsregister

Het ondernemingsregister van Italië is opgericht in 1993.

Links

Europees ondernemingsregister

Laatste update: 18/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.