Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Litouws) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Litouwen

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Litouwse register van rechtspersonen.

Inhoud aangereikt door
Litouwen
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke informatie is te vinden in het Litouwse register van rechtspersonen?

De gegevens in het Litouwse register van rechtspersonen (Lietuvos juridinių asmenų registras), de in het register opgeslagen documenten en andere aan het register verstrekte informatie zijn openbaar. In het register van rechtspersonen worden gegevens en documenten betreffende privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen opgeslagen. In het register zijn in totaal 26 verschillende typen rechtspersonen opgenomen.

De volgende informatie wordt in het register ingeschreven: naam van de rechtspersoon, code, rechtsvorm, juridische status, statutaire zetel van de rechtspersoon, organen van de rechtspersoon, leden van de bestuursorganen (voornaam, achternaam, identificatienummer, woonplaats) en partners die bevoegd zijn om namens de rechtspersoon een verbintenis aan te gaan en de reikwijdte van deze bevoegdheid, filialen en vertegenwoordigers, beperkingen aan de activiteiten van de rechtspersoon, aflopen van de voor de rechtspersoon vastgestelde termijn, boekjaar, datum waarop wijzigingen zijn aangebracht in in het register ingeschreven documenten en gegevens, informatie over natuurlijke personen die bevoegd zijn om namens de rechtspersoon een verbintenis aan te gaan en andere gegevens waarin in de wet wordt voorzien.

Het register van rechtspersonen bevat eveneens: documenten over de oprichting van rechtspersonen, besluiten van de organen van de rechtspersoon, reeksen van door vennootschappen gedeponeerde jaarlijkse financiële overzichten en andere documenten waarin in de wet wordt voorzien.

Het Litouwse register van rechtspersonen wordt beheerd en bijgehouden door het overheidsbedrijf Registrų centras (Registercentrum).

Is de toegang tot het Litouwse register van rechtspersonen kosteloos?

In het register kan kosteloos worden gezocht naar rechtspersonen. De volgende informatie over de rechtspersoon wordt kosteloos verstrekt:

 • code
 • naam
 • statutaire zetel
 • rechtsvorm
 • juridische status.

Een vergoeding wordt gevraagd voor meer gedetailleerde gegevens over rechtspersonen, die worden verstrekt wanneer:

 • een contract wordt gesloten voor de verrichting van diensten als geregistreerde gebruiker;
 • het zelfbedieningssysteem van het Centrum wordt gebruikt;
 • een verzoek wordt ingediend bij de beheerder van het register.

Het Litouwse register van rechtspersonen biedt de mogelijkheid om kosteloos te controleren of een naam niet identiek is aan door andere rechtspersonen, filialen of vertegenwoordigers gebruikte namen, of namen die tijdelijk in het register zijn ingeschreven.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Wanneer de beheerder van het register wijzigingen in de gegevens of informatie van rechtspersonen heeft ingeschreven in het register, zullen deze wijzigingen niet later dan de volgende werkdag worden gepubliceerd en zal de datum waarop ze zijn ingeschreven worden gepubliceerd in het elektronisch informatiebulletin.

Wanneer de beheerder van het register uittreksels van informatie of gegevens of kopieën van documenten uit het register publiceert, betekent dit dat ze op vertoon ervan geldig zijn.

Hoe opzoekingen verrichten in het Litouwse register van rechtspersonen?

In het register kan kosteloos worden gezocht naar rechtspersonen aan de hand van de volgende criteria:

 • code
 • naam
 • historische naam.

Geregistreerde gebruikers die een verbintenis zijn aangegaan voor de verrichting van diensten, kunnen zoekopdrachten uitvoeren op basis van de volgende criteria: code, naam, natuurlijke persoon, rechtspersoon of buitenlandse rechtspersoon.

Het zelfbedieningssysteem biedt de mogelijkheid om naar rechtspersonen te zoeken op basis van code, naam en historische naam (voor rechtspersonen die hun naam hebben veranderd).

Geschiedenis van het Litouwse register van rechtspersonen

Het register van rechtspersonen is opgericht in 2004, maar gegevens over rechtspersonen vanaf 1990 zijn automatisch vanuit eerdere informatiesystemen ingevoerd.

Links

Register van rechtspersonen

Laatste update: 18/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.