Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden om het ondernemingsregister van Luxemburg te raadplegen.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister van Luxemburg?

Het ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)) is een officieel repertorium van alle natuurlijke en rechtspersonen die handel drijven en andere organisaties zoals bedoeld in de gewijzigde Wet van 19 december 2002.

Het ondernemingsregister valt onder het ministerie van Justitie. De taak om het ondernemingsregister te beheren, is door het ministerie van Justitie toevertrouwd aan een economisch samenwerkingsverband, de Luxembourg Business Registers (voorheen: GIE RCSL), waarin de staat, de kamer van koophandel (Chambre de Commerce) en de kamer van ambachten (Chambre des Métiers) vertegenwoordigd zijn.

Het ondernemingsregister heeft tot doel om:

 • te waarborgen dat personen die krachtens de wet tot inschrijving of registratie verplicht zijn, kunnen worden geïdentificeerd door het bijhouden van een permanente inventaris;
 • te zorgen voor een grotere zekerheid in verband met transacties;
 • informatie te verstrekken aan derden.

Het ondernemingsregister bevat twee soorten gegevens:

 • identificatiegegevens en juridische informatie, waaronder de handelsnaam of de naam van de vennootschap, het doel van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal, de samenstelling van de raad van bestuur, de auditor, ondertekeningsbevoegdheden en andere, soortgelijke gegevens;
 • de jaarrekening.

Contact

Kantooradres

Postadres

Openingstijden

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Telefoon: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

Maandag tot en met vrijdag, 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur.


Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

De dossiers kunnen kosteloos worden geraadpleegd in het kantoor van het ondernemingsregister.

Een aantal gegevens is gratis beschikbaar op de website van de Luxembourg Business Registers

 • inschrijvingsnummer;
 • datum van inschrijving;
 • naam;
 • rechtsvorm;
 • adres van de statutaire zetel;
 • lijst van sinds februari 2006 gedeponeerde stukken.

Tegen betaling kunnen de volgende documenten worden verkregen:

 • een uittreksel met een bijgewerkte samenvatting van de gegevens die een in het ondernemingsregister ingeschreven persoon in het register moet laten opnemen;
 • een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift in elektronische vorm van de bij het ondernemingsregister gedeponeerde stukken.

De tabel met de tarieven kan online worden geraadpleegd onder de rubriek “General information - Prices”.

Hoe opzoekingen verrichten in het Luxemburgse ondernemingsregister?

Opzoekingen kunnen worden verricht via de website van de Luxembourg Business Registers, op de portaalsite die gewijd is aan het ondernemingsregister, met behulp van:

 • de naam (of een deel van de naam), of
 • het inschrijvingsnummer van de ingeschreven persoon.

De zoekmachine van de website geeft de lijst van opgezochte personen weer.

Door te klikken op de naam van de weergegeven personen krijgt u gratis toegang tot de volgende informatie:

 • inschrijvingsnummer;
 • datum van inschrijving;
 • naam;
 • rechtsvorm;
 • adres van de statutaire zetel.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Krachtens artikel 19-3 van de gewijzigde wet van 19 december 2002 betreffende het ondernemingsregister en de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen hebben documenten en uittreksels van documenten pas rechtsgevolgen jegens derden vanaf de datum waarop ze worden gepubliceerd in de elektronische verzameling van vennootschappen en verenigingen (Recueil électronique des sociétés et associations - RESA), tenzij de vennootschap kan aantonen dat de desbetreffende derde(n) reeds eerder kennis had(den) van deze documenten of uittreksels. Derden kunnen zich echter beroepen op documenten en uittreksels die nog niet zijn gepubliceerd.

Wanneer een transactie plaatsvindt vóór de zestiende dag na de datum van publicatie, hebben deze documenten en uittreksels geen rechtsgevolgen jegens derden die bewijzen dat zij er geen kennis van hebben kunnen nemen.

Bij discrepantie tussen de gedeponeerde tekst en de in RESA gepubliceerde tekst, heeft de gepubliceerde tekst geen rechtsgevolgen jegens derden. Een derde kan zich daar echter wel op beroepen, tenzij de vennootschap kan aantonen dat deze derde wel degelijk bekend was met de gedeponeerde tekst.

Geschiedenis van het Luxemburgse ondernemingsregister

Het ondernemingsregister bestaat sinds 1909.

Sinds 2003 valt het onder het ministerie van Justitie en is het beheer in handen van een economisch samenwerkingsverband, de Luxembourg Business Registers. Sindsdien is het register volledig geautomatiseerd.

Sinds 1 januari 2006 worden de bij het register gedeponeerde stukken systematisch gedigitaliseerd en in elektronische vorm beschikbaar gesteld voor raadpleging op de website.

Ook de documenten die vóór die datum en sinds de oprichting van het register in 1909 zijn gedeponeerd, worden gedigitaliseerd en geleidelijk toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Het ondernemingsregister zal uiteindelijk integraal langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd.

Links

Luxembourg Business Registers

Laatste update: 10/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.