Ondernemingsregisters in de EU-landen

Malta

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Maltese ondernemingsregister.

Inhoud aangereikt door
Malta

Chronologie van de instelling van het nationale register

Wanneer is het opgericht?

Het ondernemingsregister van Malta (Malta Business Registry of MBR) is een gouvernementele organisatie waarvan de zelfstandigheid in 2018 is vastgelegd bij Afgeleide Wetgeving 595.27. Voordat het register werd opgericht, viel het onder de Maltese autoriteit financiële diensten (Malta Financial Services Authority of MFSA). Aan het register zijn alle bevoegdheden en taken van bewaarder van het vennootschapsregister (Registrar of Companies) toegewezen krachtens de vennootschapswet (Companies Acthoofdstuk 386 van de Maltese wetgeving) en alle overige toepasselijke wetgeving.

Wanneer is het gedigitaliseerd?

Het onlinesysteem is in 2004 ontwikkeld en is sindsdien diverse keren aangepast om het beter te laten beantwoorden aan de behoeften van burgers, verleners van diensten aan ondernemingen, en ondernemingen zelf. Momenteel ondergaat het onlinesysteem van het register een grondige modernisering, met als doel een digitale dienst aan te bieden die beter past bij deze tijd. Daartoe wordt gebruikgemaakt van geavanceerde technologie, met name de mogelijkheid digitaal te ondertekenen en een onderneming online te configureren met behulp van een efficiënter technologisch systeem. Naar verwachting wordt eind 2021 of begin 2022 de laatste hand gelegd aan de volledige modernisering en digitalisering van het systeem.

Welke wetgeving is thans van toepassing?

De wet tot instelling van het ondernemingsregister is Afgeleide Wetgeving 595.27. Er is echter een groot aantal wetten waarbij de bevoegdheden en functies van het register nader zijn uitgewerkt en de taken en verplichtingen van rechtspersonen en bestuurders zijn vastgelegd. Dat zijn de volgende wetten:

Hoofdstuk 386 van de Maltese wetgevingvennootschapswetten;

S.L. 386.01 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake formulieren;

S.L. 386.02 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal;

S.L. 386.03 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake bijdragen;

S.L. 386.04 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake beleggingsmaatschappijen met vast kapitaal;

S.L. 386.05 van de Maltese wetgevingde bepalingen inzake de voortzetting van ondernemingen;

S.L. 386.06 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake de toepasselijkheid op offshorebedrijven;

S.L. 386.07 van de Maltese wetgevingtoepasselijkheid van de vennootschapswet op offshorebedrijven die zijn opgericht en geregistreerd uit hoofde van het besluit over commerciële partnerschappen en het besluit betreffende de Maltese autoriteit financiële diensten;

S.L. 386.08 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake het Europees economisch samenwerkingsverband;

S.L. 386.09 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal als pensioenregelingen of pensioenfondsen;

S.L. 386.10 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake vennootschappen met meerdere subfondsen die een verzekeringsactiviteit verrichten;

S.L. 386.11 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake het prospectus;

S.L. 386.12 van de Maltese wetgevingde bepalingen inzake grensoverschrijdende fusies van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;

S.L. 386.13 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake vennootschappen met meerdere zelfstandige subfondsen die een verzekeringsactiviteit verrichten;

S.L. 386.14 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake beleggingsmaatschappijen met meerdere zelfstandige subfondsen;

S.L. 386.15 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet inzake erkende vennootschappen met meerdere zelfstandige subfondsen;

S.L. 386.16 van de Maltese wetgevingde bepalingen inzake securitisatiebedrijven met subfondsen;

S.L. 386.17 van de Maltese wetgeving, de bepalingen over de verplaatsing van de statutaire zetel van een Europese vennootschap (SE)

S.L. 386.18 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet over de onderlinge verbinding van registers;

S.L. 386.19 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet over het register van uiteindelijk begunstigden;

S.L. 386.20 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet over de vrijstelling van accountantscontrole;

S.L. 386.21 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet over het herstructureringsfonds voor vennootschappen;

S.L. 386.22 van de Maltese wetgevingde bepalingen van de vennootschapswet over vennootschappen voor zee- en luchtvervoer;

S.L. 459.01 van de Maltese wetgevingde bepalingen over het financiëlezekerheidscontract.

Stichtingen en verenigingen:

Hoofdstuk 16 van de Maltese wetgeving, burgerlijk wetboek (Civil Code);

S.L. 16.07 van de Maltese wetgevingde bepalingen van bijlage 2 bij het burgerlijk wetboek over bijdragen;

S.L. 16.08 van de Maltese wetgevingde bepalingen van bijlage 2 bij het burgerlijk wetboek over kennisgevingen en formulieren;

S.L. 16.10 van de Maltese wetgevingde bepalingen van bijlage 2 bij het burgerlijk wetboek over bestaande organisaties;

S.L. 16.17 van de Maltese wetgevingde bepalingen van bijlage 2 bij het burgerlijk wetboek over het register van uiteindelijk begunstigden – verenigingen;

S.L. 16.18 van de Maltese wetgevingde bepalingen van bijlage 2 bij het burgerlijk wetboek over het register van uiteindelijk begunstigden – stichtingen;

S.L. 492.01 van de Maltese wetgeving, de bepalingen over de jaarverklaringen en jaarrekeningen van vrijwilligersorganisaties.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Wie kan het register raadplegen?

Het onlinesysteem kan worden geraadpleegd door iedere natuurlijke persoon die op zoek is naar gegevens over bedrijven, stichtingen en verenigingen.

De in het register opgenomen gegevens zijn gratis en voor algemeen gebruik (openbare gegevens). Het register bevat onder meer de bedrijfsnaam en het registratienummer, het adres van de statutaire zetel, de datum van oprichting, de rechtsvorm, het aandelenkapitaal en de identiteit van de verantwoordelijken van de vennootschap.

Tegen een kleine vergoeding wordt toegang tot andere documenten over bedrijven verleend. Die documenten omvatten onder meer alle kennisgevingen die per bedrijf bij het register zijn ingediend en geregistreerd, de status van de vennootschap, de jaarrekeningen en de jaarverklaringen. Ook de gegevens over de uiteindelijk begunstigden zijn tegen een geringe betaling voor iedereen toegankelijk.

Welke gegevens bevat het register?

Wat voor gegevens worden opgeslagen? (entiteiten opgenomen in het openbaar register, gegevens over insolventie, financiële verslagen …)

De volgende gegevens worden opgeslagen:

 • de gegevens over het bedrijf, zoals bedrijfsnaam, datum van registratie en statutaire zetel;
 • de status van het bedrijf (actief of ontbonden);
 • het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf;
 • de gegevens van de desbetreffende personen, met hun identiteitskaart en woonadres, te weten bestuurders, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, gerechtelijk vertegenwoordigers, secretarissen en accountants;
 • het aantal aandelen in bezit per lid/aandeelhouder;
 • indien het bedrijf wordt ontbonden: de contactgegevens van de vereffenaar(s);
 • de uiteindelijk begunstigden.

Welke documenten worden geclassificeerd/bewaard? (dossiers, documentenboeken, statuten, notulen van algemene vergaderingen …)

De volgende documenten worden bewaard:

 • de jaarverklaringen;
 • de rekeningen;
 • de akte van oprichting en de statuten;
 • de gegevens van de uiteindelijk begunstigden;
 • de besluiten;
 • de notulen van algemene vergaderingen;
 • de documenten in verband met de ontbinding of liquidatie van het bedrijf;
 • andere bij wet vereiste kennisgevingen.

Hoe kan ik een zoekopdracht uitvoeren (en wat zijn de beschikbare zoekcriteria)?

Ter plekke

De gegevens over bedrijven kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd bij de kantoren van het MBR in Żejtun, Malta.

Op de website van het register

De gegevens zijn beschikbaar via het portaal van het Maltese handelsregister.

Wat zijn de beschikbare zoekcriteria?

Om een zoekopdracht uit te voeren, klikt u op de link naar voornoemd portaal en vervolgens op de tab Company Search. Iedereen kan informatie over een onderneming opzoeken door (een deel van) de naam of het registratienummer van de onderneming in te voeren.

Hoe kan ik documenten verkrijgen?

U kunt documenten kopen via het onlinesysteem, met een betaalkaart of rechtstreeks bij het kantoor van het MBR.

Hoe kan ik een uittreksel uit het register, een gewaarmerkte kopie of een transcriptie van documenten verkrijgen?

Daartoe stuurt u een e-mail naar orders.mbr@mbr.mt, onder opgave van de gewenste documenten.

Inschrijvingsprocedure

Hoe kan ik de registratieprocedure starten (hoe kan ik aanvragen indienen bij het register of documenten laten certificeren, welk soort documenten moeten worden bijgevoegd)?

Ter plekke

Voor registratie kunt u rechtstreeks terecht bij de kantoren van het MBR in Żejtun, Malta. De bij te voegen documenten zijn de oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap, samen met de bijbehorende documenten, identificatiedocumenten en het bewijs van bankstortingen van het aandelenkapitaal.

Online

Registratie kan worden gedaan door iemand die in het onlinesysteem is ingeschreven als bevoegd gebruiker. In dat geval moeten dezelfde documenten worden verstrekt, maar is de verschuldigde vergoeding lager dan wanneer registratie niet online maar ter plekke plaatsvindt.

Voor registratie moet een bedrijf beschikken over een digitale handtekening conform de eIDAS-verordening, die naar het MBR wordt verzonden.

Hoe worden ingediende aanvragen beoordeeld?

Het MBR beoordeelt alle ingediende documenten en verifieert deze voor zover dat wettelijk is voorgeschreven. De betrokken partijen worden zorgvuldig gecontroleerd op eventuele sancties, negatieve berichtgeving in de media, politieke blootstelling of uitsluiting. Ook de handtekeningen worden onderzocht en er wordt nagegaan of de ondertekenaar de bevoegdheid heeft die nodig is om het document te mogen ondertekenen. Verder worden de gegevens gecontroleerd om te verifiëren dat de inhoud conform de wet is.

Rechtsgevolgen van de registratie

Gevolgen van het invoeren van gegevens voor derden overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132

De gevolgen van het invoeren van gegevens zijn ook geregeld in artikel 401, lid 2, van de vennootschapswet (hoofdstuk 386 van de Maltese wetgeving). Ieder document, iedere verklaring of iedere andere informatie kan worden gepubliceerd, zoals is bepaald in artikel 401, lid 1, punt e). Bij publicatie van de documenten treden voor de betrokken vennootschap de gevolgen ervan in werking tegenover derden. Een transactie vóór de zestiende dag volgende op de dag van publicatie van een document, handeling of informatie kan niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij er geen kennis van konden hebben.

Verschillen tussen de invoering van gegevens in het register en de publicatie ervan

In de laatste EU-richtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1151 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132) is ten behoeve van de juistheid bepaald dat bij discrepantie de gegevens in het register prevaleren boven de gepubliceerde versie ervan. Dat neemt niet weg dat dit soort verschillen zoveel mogelijk moet worden vermeden. Tegenwoordig is dat mogelijk, omdat voor het publiek toegankelijke documenten kunnen worden gedownload en gepubliceerd via het onlinesysteem van het MBR (ongeacht of de gegevens wel of niet gratis zijn). Daardoor is er veel minder kans op discrepantie tussen de in het register opgenomen gegevens en de gepubliceerde gegevens. Alle publicaties worden aangemaakt op https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx of in het portaal.

Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de geregistreerde gegevens?

De vennootschap is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de in het register opgenomen gegevens.

Procedures voor gegevensbescherming

Procedures in verband met de rechten van de betrokkene wat betreft publicatie en opslag van zijn persoonsgegevens

De rechten van de betrokken persoon uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU worden tijdens de ontvangst, verwerking en opslag van gegevens door het MBR steeds beschermd. Daarnaast beschikt het MBR over een functionaris voor gegevensbescherming. Alle informatie hierover is ook te vinden op de website van het MBR. Daar vindt u met name een beschrijving van de kenmerken van persoonsgegevens, de toepasselijke wetgeving, de aard van de gegevens die kunnen worden vergaard, de wijze van vergaring van die gegevens, het gebruik van sociale media, de juistheid van de gegevens, de bewaartermijnen en de opslagperiode van de gegevens, de door een persoon te volgen procedure om de gegevens die het MBR over hem heeft, op te vragen, en de procedure om een formele klacht in te dienen bij het bureau van de functionaris voor gegevensbescherming en transparantie. Deze informatie is te raadplegen op het volgende adres: https://mbr.mt/privacy-policy/

Contactinformatie

U kunt met het MBR contact opnemen op telefoonnummer  +35 622582300 of via de website https://mbr.mt/

U kunt het MBR ook bezoeken. Het adres is: Malta Business Registry,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

Het is mogelijk verklaringen of documenten aan te vragen door een e-mail te sturen naar orders.mbr@mbr.mt en u kunt verzoeken om assistentie bij het gebruik van de elektronische diensten door een e-mail te sturen naar support.mbr@mbr.mt

Nuttige links

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Laatste update: 02/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.