Ondernemingsregisters in de EU-landen

Polen

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Poolse handelsregister.

Inhoud aangereikt door
Polen

Algemene informatie over het uitvoeren van een economische activiteit

De voorwaarden voor de toegang tot en de uitvoering van economische activiteiten door ondernemers in de Republiek Polen worden geregeld door de wet van 6 maart 2018 inzake het ondernemingsrecht. De regels inzake de toegang tot en de uitvoering en de beëindiging van economische activiteiten door buitenlanders zijn onderworpen aan afzonderlijke bepalingen, met name de wet betreffende de economische activiteit van buitenlandse ondernemers en andere buitenlandse personen op het grondgebied van de Republiek Polen.

Ondernemers die op eigen naam commerciële of beroepsactiviteiten verrichten in de vorm van handelsvennootschappen, stichtingen, verenigingen en andere entiteiten, moeten zich inschrijven in het ondernemingsregister van het nationaal rechtbankregister (Krajowy Rejestr, hierna: “KRS” genoemd).

Individuele ondernemers, d.w.z. natuurlijke personen en leden van maatschappelijke organisaties, zijn verplicht zich in te schrijven in het centraal register van economische activiteiten (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, CEIDG) overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 maart 2018 betreffende het centraal register en informatie over economische activiteiten en het informatiepunt voor ondernemers.

Pools handelsregister

Het nationaal rechtbankregister is een gecentraliseerd en geautomatiseerd gegevensbestand dat bestaat uit drie afzonderlijke registers:

  • het ondernemingsregister,
  • het register van verenigingen, andere sociale organisaties en beroepsorganisaties, stichtingen en openbare zorginstellingen,
  • het register van insolvente schuldenaren (vanaf 1 december 2021 en vervangen door het nationaal debiteurenregister).

Het nationaal rechtbankregister is ingesteld op basis van de wet van 20 augustus 1997 inzake het Nationaal Gerechtelijk Register (hierna: “wet inzake de KRS” genoemd) en is sinds 1 januari 2001 van kracht.

Het nationaal rechtbankregister heeft tot taak het publiek tijdig betrouwbare informatie te verstrekken over de juridische status van een geregistreerde entiteit (informatiecentrum van de KRS, Centralna Informacja KRS), de belangrijkste elementen van haar financiële situatie en de wijze waarop deze wordt vertegenwoordigd.

Het Poolse model van de registratieprocedure veronderstelt dat de rechtbank die verantwoordelijk is voor het bijhouden van dit register, de inhoud van het door de aanvrager ingediende verzoek onderzoekt.

Overeenkomstig artikel 23 van de wet inzake de KRS onderzoekt de rechtbank die verantwoordelijk is voor het bijhouden van het register, de inhoud van het verzoek om inschrijving in het register en de begeleidende documenten. De rechtbank onderzoekt ook de juistheid van de identificatiegegevens van de in de aanvraag vermelde entiteiten (naam en voornamen, persoonlijk identificatienummer (PESEL), naam of firmanaam, REGON-code (activiteitscode van de nationale lijst van economische activiteiten), KRS-nummer (registratienummer van het nationaal rechtbankregister)), alsmede van de andere in de aanvraag verstrekte gegevens, als zij gegronde twijfel heeft over de authenticiteit ervan.

Sinds 1 juli 2021 verloopt de registratieprocedure in het ondernemingsregister van de KRS uitsluitend langs elektronische weg.

De aanvragen en documenten waarop de inschrijving is gebaseerd, worden door de ondernemers ingediend via het informatie- en communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en worden na afloop van de procedure in het bestand van het register kosteloos ter beschikking gesteld.

Aanvragen (formulieren) en documenten die de ondernemer vóór 1 juli 2021 heeft ingediend, zijn uitsluitend op papier beschikbaar bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor het bijhouden van het register en bevoegd is voor de betrokken ondernemer.

De financiële documentatie van de ondernemers die in het nationaal rechtbankregister zijn ingeschreven, wordt verzameld en kosteloos online beschikbaar gesteld in het daartoe bestemde bestand van financiële documenten.

De KRS maakt deel uit van het systeem van gekoppelde registers (BRIS) als bedoeld in artikel 22 van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (PB EU L 169 van 30.6.2017, blz. 46), hierna “systeem van gekoppelde registers” genoemd. Artikel 4a van de wet inzake de KRS bepaalt dat het informatiecentrum van de KRS via het systeem van gekoppelde registers:

1) in het geval van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen, Europese vennootschappen en filialen van buitenlandse ondernemers die actief zijn op het grondgebied van de Republiek Polen, kosteloos actuele informatie of informatie beschikbaar stelt over het verwijderen van deze entiteiten uit de KRS en de lijst van documenten als bedoeld in artikel 4, lid 4a, van de wet inzake de KRS;

2) kopieën van op papier gedeponeerde documenten en documenten die in elektronische vorm zijn ingediend, als bedoeld in artikel 4, lid 3a, van de wet inzake de KRS;

3) aan de bevoegde registers informatie verstrekt over de opening van de liquidatie, de afsluiting van de liquidatie, de faillietverklaring, de beëindiging van de faillissementsprocedure en de verwijdering van de in punt 1 bedoelde vennootschappen;

de bevoegde registers informatie verstrekt over een grensoverschrijdende fusie.

Is de toegang tot het Poolse ondernemingsregister kosteloos?

Ja, toegang tot het nationaal rechtbankregister is gratis.

Hoe opzoekingen verrichten in het Poolse ondernemingsregister

U kunt in het Poolse ondernemingsregister zoeken op:

  • het nummer van de entiteit in het register (KRS-nummer),
  • het fiscaal identificatienummer (NIP),
  • het REGON-identificatienummer,
  • de firmanaam van de entiteit.

Nuttige links

Wet van 20 augustus 1997 betreffende het Nationaal Gerechtelijk Register

Portaal voor de rechtbankregisters

Laatste update: 04/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.