Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Polen

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Polen.

Inhoud aangereikt door
Polen
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Poolse ondernemingsregister?

Het Poolse ondernemingsregister (het Nationaal Gerechtelijk Register) wordt geëxploiteerd en beheerd door het Poolse ministerie van Justitie

Het register bevat informatie over vennootschappen, stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen.

Concreet bevat het register de volgende gegevens met betrekking tot deze rechtspersonen:

 • nummer van het Nationaal Gerechtelijk Register (KRS-nummer)
 • REGON-nummer (nummer in de centrale lijst van economische activiteiten)
 • naam
 • rechtsvorm en -positie
 • datum van inschrijving in het Nationaal Gerechtelijk Register (Krajowy Rejestr Sądowy)
 • adresgegevens
 • belangrijke data (inschrijvings- en uitschrijvingsdata)
 • bevoegde autoriteiten
 • personen die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

Is de toegang tot het Poolse ondernemingsregister kosteloos?

Ja, toegang tot het register is kosteloos.

Hoe opzoekingen verrichten in het Poolse ondernemingsregister

U kunt in het Poolse ondernemingsregister zoeken op:

 • nummer van het Nationaal Gerechtelijk Register (KRS-nummer), of
 • naam van de entiteit.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Volgens het Poolse recht wordt de bescherming van derden in verband met de verstrekking van informatie en documenten als bedoeld in Richtlijn 2009/101/EG geregeld door de Wet van 20 augustus 1997 betreffende het Nationaal Gerechtelijk Register (staatscourant nr. 2013, punt 1203).

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 20 augustus 1997 betreffende het Nationaal Gerechtelijk Register (staatscourant nr. 2013, punt 1203) is het onderstaande van toepassing.

Artikel 12
1. De gegevens die zijn vervat in het register kunnen niet worden verwijderd, tenzij in de wet anders is bepaald.

2. Indien een inschrijving in het register duidelijke fouten lijkt te bevatten of niet lijkt te stroken met het gerechtelijk bevel, wordt de inschrijving automatisch door de rechtbank gecorrigeerd.

3. Indien het register gegevens bevat die wettelijk ontoelaatbaar zijn, verwijdert de registrerende rechtbank, na de betrokken personen te hebben gehoord tijdens een vergadering of na hem opdracht te hebben gegeven tot het indienen van een schriftelijke verklaring, automatisch de gegevens.

Artikel 13
1. Inschrijvingen in het register moeten worden gepubliceerd in het Economisch en Gerechtelijk Bulletin, tenzij in de wet anders is bepaald.

Artikel 14
Een rechtspersoon die verplicht is om een verzoek tot inschrijving in het register in te dienen, kan jegens te goeder trouw handelende derden geen beroep doen op gegevens die niet zijn ingeschreven in, of die zijn verwijderd uit, het register.

Artikel 15
1. Met ingang van de datum van publicatie in het Economisch en Gerechtelijk Bulletin kan niemand aanvoeren geen kennis te hebben van gepubliceerde inschrijvingen. Met betrekking tot vóór de zestiende dag na publicatie verrichte handelingen kan de in het register ingeschreven rechtspersoon evenwel geen beroep doen op de inschrijving jegens een derde indien deze aantoont dat hij of zij niet bekend kon zijn met de inhoud van de inschrijving.

2. In geval van discrepanties tussen de inschrijving in het register en de publicatie ervan in het Economisch en Gerechtelijk Bulletin is de inschrijving in het register wettelijk bindend. Een derde kan evenwel een beroep doen op de in het Economisch en Gerechtelijk Bulletin gepubliceerde inhoud, tenzij de ingeschreven rechtspersoon bewijst dat de derde bekend was met de inhoud van de inschrijving.

3. Een derde kan een beroep doen op documenten en gegevens waarvoor geldt dat nog niet aan de publicatieverplichting is voldaan, tenzij deze documenten en gegevens als gevolg van de niet-publicatie geen rechtsgevolgen meer hebben.

Artikel 17
1. De gegevens in het register worden geacht correct te zijn.

2. Indien de in het register ingeschreven gegevens niet in overeenstemming zijn met het verzoek van de rechtspersoon, of indien er geen verzoek is, kan de rechtspersoon niet jegens een te goeder trouw handelende derde aanvoeren dat de gegevens niet correct zijn indien hij heeft verzuimd om onmiddellijk een verzoek tot wijziging, aanvulling of schrapping van de inschrijving in te dienen.

Geschiedenis van het Poolse ondernemingsregister

Het register is sinds januari 2007 in gebruik.

Nuttige links

Wet van 20 augustus 1997 betreffende het Nationaal Gerechtelijk Register

Laatste update: 18/10/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.