Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Portugal

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het handelsregister in Portugal.

Inhoud aangereikt door
Portugal
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Handelsregister

In Portugal wordt het handelsregister geregeld door het handelsregisterwetboek (Código do Registo Comercial), dat is vastgesteld bij wetsdecreet nr. 403/86 van 3 december 1986.

Het valt onder de bevoegdheid van de handelsregisterkantoren (conservatórias do registo comercial); deze kantoren zijn buitendiensten van het Instituut voor registerbewaarders en notarissen (IRN — Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.), een publieke instelling onder gezag van het ministerie van Justitie. Deze kantoren bevinden zich verspreid over het hele land en er gelden geen geografische beperkingen wat hun bevoegdheid betreft.

Het doel van het handelsregister is het bekendmaken van de juridische situatie van

 • eenmanszaken;
 • handelsvennootschappen;
 • burgerlijke vennootschappen met handelsvorm;
 • individuele ondernemingsvormen met beperkte aansprakelijkheid;
 • coöperaties;
 • overheidsbedrijven;
 • aanvullende groepen ondernemingen en Europese economische samenwerkingsverbanden;
 • natuurlijke en rechtspersonen die wettelijk verplicht zijn zich te laten registreren.

De inschrijving in het handelsregister verleent rechtspersoonlijkheid aan ondernemingen. Inschrijving is doorgaans verplicht en moet binnen twee maanden na de oprichting plaatsvinden.

Gegevens kunnen uitsluitend worden geregistreerd indien ondersteund met schriftelijke bewijsstukken. Deze bewijsstukken worden elektronisch gearchiveerd. Documenten in een vreemde taal worden slechts aanvaard als zij conform de wetgeving worden vertaald, behalve als daarin gegevens worden vermeld waarvoor transcriptie in het register verplicht is, als zij in het Engels, Spaans of Frans zijn opgesteld en als de bevoegde functionaris deze taal vloeiend spreekt.

Inschrijving in het register kan plaatsvinden via transcriptie (de informatie over de juridische situatie van de te registreren entiteiten wordt uit de ingediende stukken gehaald en samengevat; de transcriptie moet door een registratiefunctionaris worden gevalideerd) of via depot (uitsluitend voor het archiveren van stukken met betrekking tot gegevens die in het handelsregister moeten worden geregistreerd).

Wat moeten handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen met handelsvorm laten registreren?

 • De oprichting;
 • besluiten van de algemene vergadering, indien wettelijk verplicht, met betrekking tot de aankoop van goederen door de onderneming;
 • het samenvoegen, splitsen en overdragen van aandelen in besloten vennootschappen en van aandelen van vennoten van commanditaire vennootschappen;
 • toezeggingen om aandelen in vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of besloten vennootschappen te vervreemden of te bezwaren, preferentiële overeenkomsten, mits deze werkelijk effectief zijn, en preferentiële verplichtingen waaraan een erflater in zijn laatste wilsbeschikking dezelfde effectiviteit heeft toegekend;
 • de overdracht van aandelen in vennootschappen onder firma en van vennoten van commanditaire vennootschappen, de vestiging van reële genotsrechten of zekerheidsrechten op deze aandelen en de overdracht, wijziging of schrapping ervan, en het beslag op rechten op winst en het liquidatiequotum;
 • de vestiging en overdracht van het vruchtgebruik, het onderpand (penhor), het conservatoir beslag (arresto), de inventaris (arrolamento), de inbeslagneming (penhora) en de confiscatie (apreensão) in strafzaken van aandelen of de rechten daarop en alle andere handelingen of maatregelen die de vrije beschikking over deze aandelen beïnvloeden;
 • het ontslag of de uitsluiting van vennoten van vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, schrapping van aandelen wegens het overlijden van een vennoot en toelating van nieuwe vennoten met onbeperkte aansprakelijkheid;
 • afwaarderen van aandelen en ontslag of uitsluiting van aandeelhouders van besloten vennootschappen;
 • besluiten over afwaardering, conversie of aflossing van aandelen;
 • het uitgeven van obligaties via onderhandse aanbieding, tenzij deze binnen de termijn van het registratieverzoek voor verhandeling op een gereglementeerde effectenmarkt worden toegelaten;
 • het aanstellen en ontslaan van leden van de directie of raad van bestuur, en de secretaris van de onderneming, om een andere reden dan het verstrijken van hun termijn;
 • overzicht van boekhoudkundige gegevens door naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en commanditaire vennootschappen, en - in geval van depot - door vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, en van geconsolideerde rekeningen van ondernemingen die deze verplicht moeten overleggen;
 • de verplaatsing van de statutaire zetel van de onderneming of de verplaatsing daarvan naar het buitenland;
 • plannen voor interne of grensoverschrijdende fusie of voor splitsing van een onderneming;
 • plannen om door fusie een Europese naamloze vennootschap (Societas Europaea; SE) op te richten, om door transformatie van een naamloze vennootschap naar nationaal recht een Europese naamloze vennootschap op te richten, en om een holding-SE op te richten, in het laatste geval met bewijs dat daarbij aan de geldende voorwaarden is voldaan;
 • een uitbreiding van de onderneming of een interne of grensoverschrijdende fusie of splitsing of de transformatie of ontbinding van een onderneming, en de vermeerdering, vermindering of terugkoop van aandelenkapitaal en andere wijzigingen in de statuten;
 • het aanstellen en ontslaan, vóór de afwikkeling van de liquidatie, van de curatoren van de onderneming, en de wijziging van de wettelijke of contractuele bevoegdheden van de curatoren;
 • de afwikkeling van de liquidatie of de hervatting van de activiteiten van de onderneming;
 • besluiten betreffende volledige controle door een onderneming over een andere, de relaties binnen een groep ondernemingen, of de beëindiging van deze situatie;
 • de onderschikkingsovereenkomst, wijzigingen van dergelijke overeenkomsten en het aflopen ervan;
 • uitgifte van optiecertificaten via onderhandse aanbieding van een onderneming waarvan de effecten niet op een nationale gereglementeerde markt zijn genoteerd, tenzij deze binnen de termijn van het registratieverzoek voor verhandeling op een gereglementeerde effectenmarkt worden toegelaten.

Hoe kan registratie worden aangevraagd en wat zijn de kosten daarvan?

U kunt op een kantoor van het handelsregister, per post of online (https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online) om de registratie van documenten verzoeken.

De kosten zijn afhankelijk van de gegevens die u wilt registreren, en worden regelmatig aangepast. Wat het registreren van de diverse stukken kost, kunt u zien op https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Hoe kan de informatie in het handelsregister, inclusief uittreksels, worden geraadpleegd en wat zijn de kosten daarvan?

Eenieder kan uittreksels uit het register en gearchiveerde documenten opvragen en mondelinge of schriftelijke informatie over de inhoud krijgen.

Informatie over geregistreerde stukken die verplicht moeten worden gepubliceerd, is kosteloos toegankelijk op http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

De registratie kan slechts worden aangetoond door een uittreksel uit het register, dat zes maanden geldig is. Uittreksels uit het register kunnen elektronisch worden verstrekt; deze elektronische uittreksels dienen als bewijs voor alle wettelijke doeleinden en voor alle overheidsinstanties of particuliere entiteiten, op dezelfde wijze als de papieren versie.

Voor uittreksels uit het register en daarmee verband houdende documenten, hetzij op papier, hetzij in elektronische vorm, worden er kosten in rekening gebracht.

De toegang tot elektronische uittreksels is mogelijk via een abonnement van 25 EUR per jaar en er kan ook voor een abonnement van twee, drie of vier jaar worden gekozen, met bijbehorende tarieven. Hoeveel een uittreksel kost, is tevens afhankelijk van het type uittreksel (naast het uittreksel uit het register zijn er nog twee andere soorten).

Een uittreksel kan worden aangevraagd op https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Op verzoek wordt een elektronisch uittreksel uit het handelsregister in de Engelse taal verstrekt. De in deze taal verstrekte gegevens hebben dezelfde rechtsgevolgen als de informatie in het Portugees.

Rechtsgevolgen van het handelsregister

De te registreren gegevens zijn pas afdwingbaar jegens derden na de registratiedatum. Gegevens die (op de website http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx) moeten worden geregistreerd en gepubliceerd, zijn pas afdwingbaar jegens derden na de publicatiedatum.

Definitieve inschrijving via transcriptie betekent dat er een vermoeden geldt dat de juridische situatie bestaat, onder de toepasselijke precieze voorwaarden. Zo geldt voor de gegevens van een handelsvennootschap (rechtsvorm, naam, statutaire zetel, doel, ondertekenaars, identificatie van leden van de bedrijfsorganen enz.) een vermoeden dat de in het register genoemde juridische situatie bestaat.

Voor inschrijving via depot geldt dit vermoeden niet; deze registratie dient als publieke kennisgeving en daarvoor geldt geen vermoeden van waarheid.

Laatste update: 10/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.