Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Roemenië

Deze pagina biedt een overzicht van het Roemeense handelsregister, dat wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie – Nationaal Bureau voor het Handelsregister.

Inhoud aangereikt door
Roemenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Roemeense handelsregister?

Het Roemeense Nationaal Bureau voor het Handelsregister is een overheidsorgaan met rechtspersoonlijkheid dat ressorteert onder het ministerie van Justitie. Het Bureau is belast met het bijhouden, organiseren en beheren van het centrale geautomatiseerde handelsregister.

Onder het Nationaal Bureau voor het Handelsregister ressorteert een aantal regionale handelsregisters, voor Boekarest en elk van de 41 districten in Roemenië. Deze zijn belast met het bijhouden, organiseren en beheren van de lokale handelsregisters.

In overeenstemming met Wet nr. 26/1990 bevat het handelsregister informatie over in het register ingeschreven handelaren, en met name over:

 • vennootschappen;
 • nationale vennootschappen;
 • nationale ondernemingen;
 • overheidsbedrijven;
 • coöperatieve vennootschappen;
 • coöperatieve organisaties;
 • economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese vennootschappen;
 • Europese coöperatieve vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • zelfstandige ondernemers;
 • familiebedrijven, en
 • andere natuurlijke personen of rechtspersonen waarin de wet voorziet.

Het handelsregister registreert alle documenten, akten en vermeldingen alsmede de identiteit van de handelaren die zich verplicht moeten registreren, evenals andere akten of documenten waarin de wet uitdrukkelijk voorziet.

Op de website van het handelsregister (https://www.onrc.ro/index.php/en) vindt u het volgende:

1. documenten;
2. informatie en diensten onderverdeeld naar secties en diensten;
3. informatie over het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken;
4. diverse openbare gegevens – kosteloze toegang;
5. de formulieren die worden gebruikt binnen de instelling;
6. de formaliteiten voor registratie in het handelsregister voor elke categorie van handelaren en handelsactiviteiten;
7. statistieken over de geregistreerde handelsactiviteiten.

 • Geschiedenis van de instelling
 • Netwerk van kantoren van het handelsregister
 • Formulieren (voor handelaren enz.) en formaliteiten
 • Kosten en vergoedingen voor de diensten van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister
 • Diensten
 • Wetgeving
 • Statistische gegevens
 • Media

De door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister verstrekte diensten zijn beschikbaar op het e-dienstenportaal van dat register, dat is ontwikkeld in het kader van de sectorale operationele programma’s “Vergroten van het economisch concurrentievermogen” en “Investeringen in uw toekomst!” in het kader van het project: “Onlinediensten (e-Overheid), verricht door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aan het bedrijfsleven via een speciaal portaal”.

De diensten die het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aanbiedt via het e-dienstenportaal zijn de volgende:

 • InfoCert;
 • Recom online;
 • verificatie van de beschikbaarheid van de bedrijfsnaam en onlinereservering van de bedrijfsnaam;
 • voorlopige controles (beschikbaarheid en/of reservering van naam/logo voor natuurlijke en rechtspersonen/zelfstandige ondernemers/familiebedrijven);
 • registratie in het handelsregister en erkenning van rechtspersonen;
 • bijwerken van de contactgegevens van in het handelsregister opgenomen bedrijven;
 • verkrijgen van actuele informatie over de activiteiten van een bedrijf in het verleden, statistische gegevens;
 • afgifte van documenten (certificaten);
 • status van procedures;
 • kennisgeving van bij het handelsregister ingediende aanvragen;
 • besluiten tot opschorting van bij het handelsregister ingediende aanvragen;
 • bekendmaking van informatie over de diverse situaties van rechtspersonen;
 • statistische gegevens (activiteiten in het centrale handelsregister, bedrijven met buitenlands kapitaal);
 • offlineformulier van het handelsregister.

De dienst “Recom online” biedt de volgende informatie over handelaren:

 • naam en vorm van de organisatie;
 • identificatiegegevens (volgnummer in handelsregister, Europese unieke identificatiecode, uniek registratienummer, statutaire zetel, contactgegevens bedrijf (telefoon, fax);
 • statutaire zetel (document waaruit blijkt wat de statutaire zetel is, datum vanaf welke het bewijs van de statutaire zetel geldig is, datum waarop het bewijs van de statutaire zetel komt te vervallen, tijd dat de statutaire zetel bestaat);
 • geplaatst en gestort kapitaal;
 • voornaamste door de handelaar aangegeven/goedgekeurde activiteit;
 • secundaire door de handelaar aangegeven/goedgekeurde activiteiten;
 • identificatiegegevens van de verbonden natuurlijke en rechtspersonen;
 • identificatiegegevens van de bestuurders;
 • gegevens over de logo’s;
 • gegevens over filialen/dochterondernemingen/onderafdelingen (statutaire zetel/telefoon);
 • gegevens over bijkantoren/werklocaties (statutaire zetel/telefoon);
 • gegevens over statutaire zetels en/of activiteiten die op grond van artikel 15 van Wet nr. 359/2004 zijn goedgekeurd;
 • gegevens over eigendomsrechten;
 • gegevens over regelingen met schuldeisers;
 • gegevens over feiten die vallen onder artikel 21, onder e) t/m h), van Wet nr. 26/1990;
 • gegevens over de andere vermeldingen;
 • gegevens over balansen (omzet, gemiddeld aantal werknemers, brutowinst), indien deze informatie door het ministerie van Overheidsfinanciën is verstrekt.

Is de toegang tot het Roemeense handelsregister kosteloos?

De informatie van het handelsregister is online toegankelijk via het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister. De gegevens zijn op verzoek en gratis toegankelijk na registratie als gebruiker (door een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken).

De informatie op het portaal van het Nationaal Bureau voor het handelsregister is per verleende dienst gerangschikt. Sommige informatie is gratis toegankelijk, andere tegen betaling, conform de geldende wetgeving.

De beschikbare informatie omvat het volgende:

 • algemene informatie voor personen die gereguleerde activiteiten willen gaan uitvoeren, zoals van toepassing (handelaren, natuurlijke personen, rechtspersonen, overheidsorganen en -instanties enz.), is beschikbaar op https://www.onrc.ro/index.php/en);
 • het betaalde gedeelte van Recom online is toegankelijk na het sluiten van een contract met de begunstigde. Dit is 24 uur per dag toegankelijk;
 • e-formulieren;
 • de status van aanvragen voor registratie die zijn ingediend bij het handelsregister, kan kosteloos worden geraadpleegd;
 • het onderdeel over de besluiten tot opschorting van aanvragen voor registratie die zijn ingediend bij het handelsregister, kan kosteloos worden geraadpleegd;
 • de toegang tot bepaalde openbare informatie (financiële overzichten, vrijwillige of wettelijke ontbinding enz.) is kosteloos.

Alle onderdelen van de website https://www.onrc.ro/index.php/en zijn 24 uur per dag kosteloos toegankelijk.

Hoe is het Roemeense handelsregister te doorzoeken?

De kosteloze informatie op Recom online kan worden doorzocht aan de hand van de volgende criteria:

 • naam van de handelaar;
 • handelsregisternummer;
 • uniek registratienummer;
 • district waar de statutaire zetel zich bevindt.

De kosteloos beschikbare algemene informatie voor belanghebbenden in Recom online omvat:

 • naam van de handelaar in het handelsregister;
 • handelsregisternummer;
 • Europese unieke identificatiecode;
 • uniek registratienummer;
 • adres van de statutaire zetel/handelaar;
 • bedrijfsstatus (bv. functie, ontbinding, liquidatie, faillissement, uitgeschreven);

Geschiedenis van het Roemeense handelsregister

Het handelsregister is opgericht in 1990 krachtens Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister.

In de tweede helft van 2011 is een speciaal portaal gelanceerd met nieuwe onlinediensten voor het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

Doelstellingen van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister:

 • het bedrijfsleven, overheidsorganen, de media en andere belanghebbenden informeren over inschrijvingen in het handelsregister;
 • verminderen van de tijd die nodig is om de informatie te vinden;
 • verminderen van de wachttijden in de kantoren van het handelsregister;
 • verminderen van de tijd die nodig is om registratiedocumenten in te dienen bij het handelsregister;
 • vereenvoudigen van de procedures voor de registratie van handelaren, het verstrekken van financiële informatie en het behandelen van verzoeken om informatie en documenten;
 • verstrekken van realtime-informatie over gegevens in het handelsregister aan onlineaanvragers.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

Het Roemeense handelsregister is opgericht en wordt geëxploiteerd in overeenstemming met Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd). Toestemming voor de oprichting van entiteiten die verplicht moeten worden ingeschreven in het handelsregister, de activiteiten daarvan en inschrijvingen in het handelsregister, en de inschrijving van wijzigingen in de oprichtingsdocumenten, of andere aspecten waarin uitdrukkelijk wordt voorzien, wordt gegeven in overeenstemming met Wet nr. 26/1990, Noodverordening nr. 116/2009, Wet nr. 359/2004, en de Uitvoeringsregels voor het bijhouden van handelsregisters, het verrichten van inschrijvingen en het verstrekken van informatie, goedgekeurd bij Besluit nr. 2594/C/2008 van de minister van Justitie. De specifieke aspecten van elk type activiteit dat verplicht moet worden ingeschreven in het handelsregister, worden gereguleerd door specifieke wetgevingshandelingen. De belangrijkste hiervan zijn Wet nr. 31/1990 inzake vennootschappen, Wet nr. 1/2005 betreffende de organisatie en werking van coöperaties, Wet nr. 566/2004 op de landbouwcoöperaties, Noodverordening nr. 44/2008 inzake de uitvoering van bedrijfsactiviteiten door eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven, en Wet nr. 161/2003 inzake bepaalde maatregelen om transparantie te waarborgen bij het bekleden van publieke functies of het verrichten van publieke taken of bedrijfsactiviteiten, en om corruptie te voorkomen en te bestraffen.

In onderstaande nationale bepalingen wordt vermeld dat derden op de informatie en documenten in het handelsregister kunnen vertrouwen, conform artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.

 1. Artikel 1, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt het volgende: “Alvorens een economische activiteit te starten, verzoeken de volgende natuurlijke of rechtspersonen om in het handelsregister te worden geregistreerd of ingeschreven, naargelang van toepassing: eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven, vennootschappen, nationale ondernemingen en nationale vennootschappen, overheidsbedrijven, economische samenwerkingsverbanden, coöperatieve vennootschappen, coöperatieve organisaties, Europese vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden met hoofdkantoor in Roemenië, en andere natuurlijke en rechtspersonen waarin uitdrukkelijk wordt voorzien door het recht”.
  Bovendien bepaalt artikel 1, lid 2, van deze wet dat “in de loop van hun activiteit of aan het eind daarvan de in lid 1 bedoelde natuurlijke en rechtspersonen verzoeken dat vermeldingen in verband met documenten en akten die wettelijk verplicht moeten worden ingeschreven, worden ingeschreven in hetzelfde register”.
 1. De verstrekking van in het handelsregister ingeschreven informatie en de afgifte van kopieën van gerelateerde documenten vindt plaats in overeenstemming met artikel 4 van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):

1) Het handelsregister is toegankelijk voor het publiek.

2) Het kantoor voor het handelsregister verstrekt, op kosten van de verzoekende persoon, informatie, uittreksels uit het register en certificaten met betrekking tot de gegevens in het handelsregister en certificaten ter bevestiging van de registratie of niet-registratie van een bepaald document of een bepaalde akte, kopieën en gewaarmerkte kopieën van de inschrijvingen in het register en de ingediende documenten, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht.

3) De in lid 2 bedoelde documenten kunnen ook per post worden opgevraagd en afgegeven.

4) Op verzoek kunnen de in lid 2 bedoelde documenten worden afgegeven in elektronische vorm via het onlinedienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister, met een unieke elektronische handtekening daarbij opgenomen of bijgevoegd of verstrekt in een link. Deze kunnen ook worden aangevraagd via het elektronische centrale contactpunt, conform Noodverordening nr. 49/2009 inzake de vrijheid van vestiging van dienstverleners en de vrijheid om in Roemenië diensten te verlenen, als gewijzigd bij Wet nr. 68/2010.

5) De kosten voor de verstrekking van kopieën en/of informatie, ongeacht de leveringsmethode, mogen niet hoger zijn dan de administratieve kosten van de verstrekking van deze kopieën en/of informatie.

Artikel 41

1) Elektronische kopieën van de in artikel 4 bedoelde documenten en informatie worden eveneens beschikbaar gesteld aan het publiek via het systeem van gekoppelde handelsregisters, op kosten van de aanvrager.

2) De kosten voor de verstrekking van kopieën en/of informatie uit het handelsregister via het systeem van gekoppelde handelsregisters zijn niet hoger dan de bijbehorende administratiekosten.

De inroepbaarheid van de documenten en akten van personen die verplicht moeten worden ingeschreven in het handelsregister, wordt geregeld in artikel 5 van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):
1) Registratie en vermeldingen kunnen worden ingeroepen tegen derden met ingang van de datum waarop ze in het handelsregister zijn ingeschreven of zijn gepubliceerd in deel IV van het Staatsblad van Roemenië, of in een andere publicatie, conform het bepaalde in de wet.
2) Personen die zijn onderworpen aan de verplichting om een verzoek tot inschrijving in te dienen, kunnen geen inroepbaarheid van niet-geregistreerde documenten of akten tegen derden claimen, tenzij zij kunnen bewijzen dat deze derden bekend waren met deze documenten en akten.
3) Het Nationaal Bureau voor het Handelsregister publiceert op zijn website en op het onlinedienstenportaal actuele informatie over nationale wetten en dient deze informatie ter publicatie bij het Europese e-justitieportaal in als het gaat om de bekendmaking en inroepbaarheid tegen derden van documenten, akten en vermeldingen van personen die in het register moeten worden ingeschreven.

Voorts zijn vennootschappen in dit verband onderworpen aan bijzondere bepalingen, dat wil zeggen de artikelen 50-53 van Wet nr. 31/1990 inzake vennootschappen, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):

Artikel 50
1) Documenten of akten die niet zijn gepubliceerd zoals bepaald in het recht, kunnen niet worden ingeroepen tegen derden, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat deze derden bekend waren met deze documenten en akten.

2) Activiteiten die een vennootschap heeft verricht vóór de 16e dag na de publicatie in deel IV van het Staatsblad van Roemenië van het verslag van de bevoegde rechter (momenteel kunnen besluiten over verzoeken worden genomen door het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister benoemde persoon, in overeenstemming met Noodverordening nr. 116/2009, als gewijzigd), zijn niet inroepbaar tegen derden indien deze derden kunnen bewijzen dat ze onmogelijk bekend konden zijn met deze activiteiten.

Artikel 51
Derden kunnen echter een beroep doen op documenten of akten die niet zijn gepubliceerd, tenzij het feit dat ze niet zijn gepubliceerd de rechtsgevolgen ervan tenietdoet.
Artikel 52
1) In geval van inconsistentie tussen de bij het kantoor van het handelsregister ingediende tekst en de in deel IV van het Staatsblad van Roemenië, of de nieuwsbladen, gepubliceerde tekst, kan de vennootschap de gepubliceerde tekst niet inroepen tegen derden. Derden kunnen de gepubliceerde tekst inroepen tegen de vennootschap, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat zij bekend waren met de bij het kantoor van het handelsregister ingediende tekst.

Artikel 12, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt het volgende:

Het handelsregister bestaat uit een register voor de registratie van rechtspersonen die vennootschappen, nationale vennootschappen en nationale ondernemingen, overheidsbedrijven, economische samenwerkingsverbanden, coöperatieve organisaties, Europese vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden en andere rechtspersonen zijn waarin uitdrukkelijk wordt voorzien door de wet en met hoofdkantoor of bijkantoren in Roemenië, een register voor de registratie van rechtspersonen die coöperatieve vennootschappen of Europese coöperatieve vennootschappen zijn met hoofdkantoor of bijkantoren in Roemenië, en een register voor de registratie van eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven met kantoor of bijkantoren in Roemenië. Deze registers worden bijgehouden in een geautomatiseerd systeem.

 1. Artikel 6, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), in samenhang met artikel 1 van Noodverordening nr. 116/2009 betreffende de invoering van bepaalde maatregelen in verband met de inschrijving in het handelsregister, goedgekeurd met wijzigingen bij Wet nr.84/2010 bepaalt dat “inschrijvingen in het handelsregister worden verricht op grond van het besluit van het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister benoemde persoon of, indien van toepassing, een onherroepelijk rechterlijk vonnis, behalve indien de wet anders bepaalt”.
  Artikel 26, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt dat “de datum van registratie in het handelsregister de datum van de feitelijke inschrijving in het register is.
  Artikel 26, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), bepaalt dat “inschrijvingen in het register binnen 24 uur na de datum van het besluit van het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister benoemde persoon worden verricht, en in geval van registratie van een handelaar binnen 24 uur vanaf de datum van het besluit tot goedkeuring van de registratie”.

Overeenkomstig artikel 51, lid 2, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), “worden inschrijvingen in het register elektronisch ingeschreven, zowel door de kantoren van het handelsregister in de rechtbanken als in het centrale geautomatiseerde register”.
Meer informatie is hier te vinden.

Links

Officiële website van het Roemeense handelsregister

E-dienstenportaal van het Roemeense Nationaal Bureau voor het Handelsregister

Gerelateerde documenten

WET nr. 26/1990  Pdf (669 Kb) ro

NOODVERORDENING nr. 116/2009  Pdf (255 Kb) ro

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN van 10 oktober 2008 voor het bijhouden van handelsregisters  Pdf (1034 Kb) ro

WET nr. 359/2004  Pdf (527 Kb) ro

Laatste update: 18/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.