Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Roemenië

Deze pagina biedt een overzicht van het Roemeense handelsregister, dat wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie – Nationaal Bureau voor het Handelsregister (Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului).

Inhoud aangereikt door
Roemenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Chronologie van de instelling van het nationale handelsregister

Wanneer is het opgericht?

Het handelsregister is opgericht in 1990 krachtens Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister.

Op grond van Noodverordening nr. 129 van 10 oktober 2002 tot wijziging van Wet nr.  26/1990 betreffende het handelsregister en Noodverordening nr. 76/2001 inzake de vereenvoudiging van bepaalde administratieve formaliteiten voor de registratie van en de toestemming voor de activiteiten van handelaren is het Roemeense Nationaal Bureau voor het Handelsregister een overheidsorgaan met rechtspersoonlijkheid dat ressorteert onder het ministerie van Justitie. Het Bureau is belast met het bijhouden, organiseren en beheren van het centrale geautomatiseerde handelsregister.

Onder het Nationaal Bureau voor het Handelsregister ressorteert een aantal regionale handelsregisters, voor Boekarest en elk van de 41 districten in Roemenië. Deze zijn belast met het bijhouden, organiseren en beheren van de lokale handelsregisters.

Wanneer is het gedigitaliseerd?

In de tweede helft van 2011 is een speciaal portaal gelanceerd met nieuwe onlinediensten voor het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

Doelstellingen van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister:

 • het bedrijfsleven, overheidsorganen, de media en andere belanghebbenden informeren over inschrijvingen in het handelsregister;
 • de tijd die nodig is om de informatie te vinden verminderen;
 • de wachttijden in de kantoren van het handelsregister verminderen;
 • de tijd die nodig is om registratiedocumenten in te dienen bij het handelsregister verminderen;
 • de procedures voor de inschrijving van handelaren, het verstrekken van financiële informatie en het behandelen van verzoeken om informatie en documenten vereenvoudigen;
 • realtime-informatie verstrekken over gegevens in het handelsregister aan onlineaanvragers.

Welke wetgeving is thans van toepassing?

Wet nr. 26/1990

Noodverordening nr. 116/2009

Wet nr. 31/1990

Noodverordening nr. 44/2008

Uitvoeringsvoorschriften van 10 oktober 2008 voor het bijhouden van handelsregisters

Wet nr. 359/2004

Wet nr. 129/2019

Voorschriften voor de organisatie en de werking van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken

Besluit tot goedkeuring van het tarief van bepaalde activiteiten die worden verricht door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Wie kan het register raadplegen?

►Iedere belangstellende heeft kosteloze toegang tot de informatie op de website van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister (24 uur per dag). Op de website http://www.onrc.ro/ vindt u informatie over:

 • de vereiste formulieren en documenten voor de inschrijving in het handelsregister en het centrale register van uiteindelijk begunstigden;
 • de vereiste formulieren en de wijze waarop uittreksels uit het handelsregister, inlichtingen, (voor eensluidend gewaarmerkte) kopieën en duplicaten kunnen worden verkregen;
 • algemene informatie voor personen die gereguleerde activiteiten willen uitoefenen (handelaren, natuurlijke personen, rechtspersonen, overheidsorganen en ‑instanties enz.);
 • de toepasselijke wetgeving op het gebied van het handelsregister/het register van uiteindelijk begunstigden;
 • informatie van algemeen belang;
 • persberichten/-mededelingen, evenementen;
 • informatie over de verwerking van persoonsgegevens;
 • de gegevens van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister/kantoor van het handelsregister bij de rechtbank (statutaire zetel, e-mailadres, telefoonnummer/fax).

Op de website van het handelsregistervindt u het volgende:

 1. documenten;
 2. informatie en diensten onderverdeeld naar rubrieken en diensten;
 3. informatie over het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken;
 4. diverse openbare gegevens – kosteloze toegang;
 5. de formulieren die worden gebruikt binnen deze instelling;
 6. de formaliteiten voor inschrijving in het handelsregister voor elke categorie van handelaren en handelsactiviteiten;
 7. de formaliteiten voor inschrijving in het register van uiteindelijk begunstigden dat wordt bijgehouden door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister voor rechtspersonen die zich in het handelsregister moeten inschrijven, met uitzondering van overheidsbedrijven, nationale ondernemingen en nationale vennootschappen;
 8. statistieken over de geregistreerde handelsactiviteiten:
  • geschiedenis van de instelling;
  • netwerk van kantoren van het handelsregister;
  • formulieren (voor handelaren enz.) en formaliteiten;
  • kosten en vergoedingen voor de diensten van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister;
  • diensten;
  • wetgeving;
  • statistische gegevens;
  • media.

►De informatie op het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister (portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului) is 24 uur per dag kosteloos toegankelijk. De gegevens zijn op verzoek en kosteloos toegankelijk na registratie als gebruiker (door een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken).

De informatie op het portaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister is per kosteloos of tegen betaling verleende dienst gerangschikt, conform de geldende wetgeving.

Het handelsregister registreert alle documenten, akten en vermeldingen evenals de identiteit van de handelaren die zich verplicht moeten inschrijven, en andere akten of documenten waarin de wet uitdrukkelijk voorziet.

De door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister verstrekte diensten zijn beschikbaar op het e-dienstenportaal van dat register, dat is ontwikkeld in het kader van de sectorale operationele programma’s “Vergroten van het economisch concurrentievermogen” (“Creşterea Competitivităţii Economice”) en “Investeren voor uw toekomst!” (“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”) in het kader van het project: “Onlinediensten (e-Overheid), verricht door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aan het bedrijfsleven via een speciaal portaal” (“Servicii on-line (de e-guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat”).

De diensten die het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aanbiedt via het e-dienstenportaal zijn de volgende:

 • InfoCert;
 • Recom online;
 • verificatie van de beschikbaarheid van de bedrijfsnaam en onlinereservering van de bedrijfsnaam;
 • voorlopige controles (beschikbaarheid en/of reservering van naam/logo voor natuurlijke en rechtspersonen/zelfstandige ondernemers/familiebedrijven);
 • registratie in het handelsregister en erkenning van rechtspersonen;
 • bijwerken van de contactgegevens van in het handelsregister opgenomen bedrijven;
 • verkrijgen van actuele informatie over de activiteiten van een bedrijf in het verleden, statistische gegevens;
 • afgifte van documenten (certificaten);
 • status van procedures;
 • kennisgeving van bij het handelsregister ingediende aanvragen;
 • besluiten tot opschorting van bij het handelsregister ingediende aanvragen;
 • bekendmaken van informatie over de diverse situaties van rechtspersonen via de elektronische nieuwsbrief van het handelsregister;
 • statistische gegevens (activiteiten in het centrale handelsregister, bedrijven met buitenlands kapitaal);
 • offlineformulier van het handelsregister.
 • registratie van de verklaring over de uiteindelijk begunstigde van de rechtspersoon;
 • verschaffen van informatie uit het centrale register van uiteindelijk begunstigden.

Het betaalde gedeelte van Recom online is toegankelijk na het sluiten van een contract met de begunstigde, en wel 24 uur per dag. Tegen betaling biedt het de volgende informatie over handelaren:

 • naam en vorm van de organisatie;
 • identificatiegegevens (volgnummer in handelsregister, Europese unieke identificatiecode, uniek registratienummer, statutaire zetel/adres van de handelaar, contactgegevens bedrijf (telefoon, fax));
 • statutaire zetel/handelaar (document waaruit blijkt wat de statutaire zetel is, datum vanaf welke het bewijs van de statutaire zetel geldig is, datum waarop het bewijs van de statutaire zetel komt te vervallen, tijd dat de statutaire zetel bestaat);
 • geplaatst en gestort kapitaal;
 • voornaamste door de handelaar aangegeven/goedgekeurde activiteit;
 • secundaire door de handelaar aangegeven/goedgekeurde activiteiten;
 • identificatiegegevens van de verbonden natuurlijke en rechtspersonen;
 • identificatiegegevens van de bestuurders;
 • gegevens over de logo’s;
 • gegevens over filialen/dochterondernemingen/onderafdelingen (statutaire zetel/telefoon);
 • gegevens over bijkantoren/werklocaties (statutaire zetel/telefoon);
 • gegevens over statutaire zetels en/of activiteiten die op grond van artikel 15 van Wet nr. 359/2004 zijn goedgekeurd;
 • gegevens over eigendomsrechten;
 • gegevens over regelingen met schuldeisers;
 • gegevens over feiten die vallen onder artikel 21, punten e) t/m h), van Wet nr. 26/1990;
 • gegevens over de andere vermeldingen;
 • gegevens over balansen (omzet, gemiddeld aantal werknemers, brutowinst), als deze informatie door het ministerie van Financiën is verstrekt.

De kosteloos toegankelijke diensten behelzen het volgende:

 • Recom online – het kosteloze gedeelte van de dienst;
 • e-formulieren;
 • de online-inschrijving van handelaren in het handelsregister;
 • de onlineregistratie van de verklaring over de uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen;
 • onlinetoegang tot de informatie van het centrale register van uiteindelijk begunstigden (voor autoriteiten/instellingen met toezicht-/controlebevoegdheden en rapporterende entiteiten die ken-uw-klant-maatregelen treffen);
 • verificatie van de beschikbaarheid van de bedrijfsnaam en onlinereservering van de bedrijfsnaam;
 • raadpleging van de status van aanvragen voor inschrijving die zijn ingediend bij het handelsregister;
 • raadpleging van de rubriek over de besluiten tot opschorting van aanvragen voor inschrijving die zijn ingediend bij het handelsregister;
 • de toegang tot bepaalde openbare informatie (financiële overzichten, vrijwillige of wettelijke ontbinding enz.) via de elektronische nieuwsbrief van het handelsregister.

De elektronische nieuwsbrief van het handelsregister biedt met name de volgende diensten:

 • raadpleging van artikelen van handelaren;
 • raadpleging van nieuwsbrieven waarin de artikelen van handelaren zijn gepubliceerd;
 • verkrijging van het document waaruit blijkt dat een artikel is gepubliceerd (bewijs van publicatie);
 • ontvangst van meldingen tijdens de publicatie van artikelen;
 • verkrijging van belangwekkende verslagen.

BELANGRIJK: Alle onderdelen van de website en het portaal zijn 24 uur per dag kosteloos toegankelijk.

►Toegang tot informatie in het handelsregister

De verstrekking van in het handelsregister ingeschreven informatie en de afgifte van kopieën van gerelateerde documenten vindt plaats in overeenstemming met artikel 4 van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):

 1. Het handelsregister is toegankelijk voor het publiek.
 2. Het kantoor voor het handelsregister verstrekt, op kosten van de verzoekende persoon, informatie, uittreksels uit het register en certificaten met betrekking tot de gegevens in het handelsregister en certificaten ter bevestiging van de registratie of niet-registratie van een bepaald document of een bepaalde akte, kopieën en gewaarmerkte kopieën van de inschrijvingen in het register en de ingediende documenten, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht.
 3. De in lid 2 bedoelde documenten kunnen ook per post worden opgevraagd en afgegeven.
 4. Op verzoek kunnen de in lid 2 bedoelde documenten worden afgegeven in elektronische vorm via het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister, met een geavanceerde elektronische handtekening daarbij opgenomen of bijgevoegd of verstrekt in een link. Deze kunnen ook worden aangevraagd via het elektronische centrale contactpunt, conform Noodverordening nr. 49/2009 inzake de vrijheid van vestiging van dienstverleners en de vrijheid om in Roemenië diensten te verlenen, goedgekeurd met wijzigingen bij Wet nr. 68/2010.
 5. De kosten voor de verstrekking van kopieën en/of informatie, ongeacht de leveringsmethode, mogen niet hoger zijn dan de administratieve kosten van de verstrekking van deze kopieën en/of informatie.

Artikel 41

 1. Elektronische kopieën van de in artikel 4 bedoelde documenten en informatie worden eveneens beschikbaar gesteld aan het publiek via het systeem van gekoppelde handelsregisters, op kosten van de aanvrager.
 2. De kosten voor de verstrekking van kopieën en/of informatie uit het handelsregister via het systeem van gekoppelde handelsregisters zijn niet hoger dan de bijbehorende administratiekosten.

Welke gegevens bevat het register?

Welke soorten gegevens worden er opgeslagen (welke entiteiten worden opgenomen in het openbaar register, informatie over insolventie, financiële verslagen …)?

In overeenstemming met Wet nr. 26/1990 bevat het handelsregister informatie over in het register ingeschreven handelaren, en met name over:

 • vennootschappen;
 • nationale vennootschappen;
 • nationale ondernemingen;
 • overheidsbedrijven;
 • coöperatieve vennootschappen;
 • coöperatieve organisaties;
 • economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese vennootschappen;
 • Europese coöperatieve vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • zelfstandige ondernemers;
 • familiebedrijven, en
 • andere natuurlijke personen of rechtspersonen waarin de wet voorziet.

Het handelsregister registreert alle documenten, akten en vermeldingen evenals de identiteit van de handelaren die zich verplicht moeten inschrijven, en andere akten of documenten waarin de wet uitdrukkelijk voorziet.

Rechtspersonen die in het handelsregister staan ingeschreven of, indien van toepassing, belanghebbenden moeten, aan het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank de volgende stukken ter registratie overleggen:

 1. het prospectus voor de uitgifte van aandelen, met het oog op de oprichting van naamloze vennootschappen via publieke inschrijving, en om ervoor te zorgen dat de publicatie van het prospectus door het hoofd van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank of de aangewezen persoon wordt goedgekeurd, evenals wijzigingen daarop;
 2. het prospectus voor de uitgifte van aandelen, met het oog op de vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal van naamloze vennootschappen via publieke inschrijving, en om ervoor te zorgen dat de publicatie van het prospectus door het hoofd van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank of de aangewezen persoon wordt goedgekeurd, evenals wijzigingen daarop;
 3. het besluit van het bestuursorgaan, als de vermelding in het handelsregister en de publicatie wettelijk verplicht zijn;
 4. het bewijs dat de periode van het legale gebruik van de ruimten waarin de statutaire zetel en/of de nevenvestiging zich bevinden, is verlengd;
 5. de definitieve rekeningen met betrekking tot de liquidatie en de verdeling van de activa en, indien van toepassing, de verplichting die voor de bestuurders of directieleden bestaat om verantwoording af te leggen, als een of meerderen van hen tot vereffenaar worden benoemd;
 6. de stukken aangaande de bedrijfsvoering;
 7. de registers en documenten van de uitgeschreven rechtspersoon, als er geen vennoten/aandeelhouders/leden meer zijn of deze weigeren die registers en documenten in hun bezit te houden;
 8. het besluit van de algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders over de verwerving door de vennootschap van een goed van een oprichter of aandeelhouders, wanneer vermelding krachtens de wet op de handelsvennootschappen verplicht is;
 9. het bezwaar tegen het besluit van het hoofd van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank of de aangewezen persoon;
 10. het bezwaar tegen het besluit van de algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders en het bezwaar tegen andere documenten die uitdrukkelijk in de wet zijn voorzien;
 11. het fusie- of splitsingsplan;
 12. de specimen van de handtekening;
 13. het verzoek om uitschrijving van de persoon die meent dat hij of zij door de inschrijving van bepaalde vermeldingen in het handelsregister is benadeeld;
 14. elk ander document dat op grond van de wet in het handelsregister moet worden vermeld.

Personen die bij het handelsregister documenten willen deponeren waarvoor in de wet geen publicatieverplichting is voorzien, moeten het aanvraagformulier invullen en daarbij de genoemde documenten voegen, evenals het bewijs van de betaling van de bijbehorende heffingen.

De volgende stukken zijn in het handelsregister te vinden:

 1. het verslag van de bewindvoerder of, indien van toepassing, van de vereffenaar over de oorzaken en omstandigheden die tot de insolventie van de schuldenaar hebben geleid;
 2. de kennisgeving van de bewindvoerder betreffende de inleiding van een insolventieprocedure;
 3. Het afschrift van het voorgestelde reorganisatieplan;
 4. de kennisgeving van het faillissement aan de vereffenaar in het kader van de algemene en de vereenvoudigde insolventieprocedure;
 5. de onherroepelijke rechterlijke beslissing op basis waarvan de wettelijke bestuurder een vergoeding moet betalen;
 6. de procedure bij de rechtbank en de kennisgeving van het voorstel voor een akkoord met schuldeisers;
 7. het goedgekeurde en bekrachtigde akkoord met schuldeisers;
 8. de rechterlijke beslissingen die in het kader van de insolventieprocedure zijn gegeven en die aan het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank zijn meegedeeld, conform de wet;
 9. andere documenten van de rechtbanken, de bewindvoerder of de vereffenaar, conform de wet.

Op grond van de hierboven genoemde documenten worden de volgende vermeldingen betreffende handelaren die in het handelsregister zijn ingeschreven en op wie een procedure voor een akkoord met schuldeisers of een insolventieprocedure van toepassing is, in het register opgenomen:

 1. de inleiding van de insolventieprocedure;
 2. het faillissement;
 3. de opheffing van het recht van de schuldenaar om zijn activiteiten voort te zetten;
 4. het feit dat de wettelijke bestuurder een vergoeding moet betalen;
 5. de aanwijzing van de bewindvoerder en, indien van toepassing, de vereffenaar;
 6. de aanwijzing van de bijzondere bewindvoerder;
 7. de vervanging van de bewindvoerder of de vereffenaar, zoals van toepassing;
 8. de beëindiging van de insolventieprocedure;
 9. de uitschrijving van de schuldenaar;
 10. de wijziging van de oprichtingsakte van een schuldenaar die een rechtspersoon is, op verzoek van de bewindvoerder, op grond van de onherroepelijke rechterlijke beslissing waarin het reorganisatieplan wordt bevestigd;
 11. het indienen van het voorstel voor een akkoord met schuldeisers;
 12. de bekrachtiging van het akkoord met schuldeisers;
 13. andere wettelijk verplichte vermeldingen voor schuldenaren die in het handelsregister staan ingeschreven en voorwerp zijn van een insolventieprocedure.

Centraal register van uiteindelijk begunstigden (registrul central al beneficiarilor reali)

Sinds de inwerkingtreding van Wet nr. 129/2019 betreffende het voorkomen van het witwassen van kapitaal en het financieren van terrorisme en de strijd tegen deze activiteiten en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetgevingshandelingen, als gewijzigd, moet het Nationaal Bureau voor het Handelsregister het centrale register van uiteindelijk begunstigden bijhouden. In dit register zijn de uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen die verplicht in het handelsregister ingeschreven staan, opgenomen, met uitzondering van overheidsbedrijven, nationale ondernemingen en nationale vennootschappen.

Conform de voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens is het centrale register van uiteindelijk begunstigden toegankelijk voor:

 1. autoriteiten met toezicht- en controlebevoegdheden en rechterlijke instanties, in overeenstemming met de gewijzigde Wet nr. 135/2010 inzake het wetboek van strafvordering, evenals op het juiste moment het Nationaal Bureau voor het Handelsregister, zonder enige beperking en zonder de belanghebbende op de hoogte te brengen;
 2. rapporterende entiteiten die ken-uw-klant-maatregelen treffen;
 3. alle natuurlijke en rechtspersonen (tegen betaling).

Welke documenten worden bewaard/opgeslagen (dossiers, documentenboek, statuten, notulen van algemene vergaderingen …)?

Na de inschrijving van rechtspersonen, eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven die economische activiteiten verrichten en in het rechtsgebied van de bevoegde rechtbank zijn gevestigd, worden in het handelsregister de gegevens geregistreerd die vermeld staan in de inschrijvingsdocumenten van de betrokken personen en in het officiële archief van de oprichtingsakten of de wijzigingen daarop en in andere documenten waarin de wet uitdrukkelijk voorziet.

De documenten die voor de inschrijving in het handelsregister zijn vereist, worden gearchiveerd door de volgende stukken fysiek en/of elektronisch te bewaren: alle documenten die nodig zijn voor de inschrijving in het handelsregister, documenten waaruit blijkt dat de betrokken personen zijn ingeschreven, financiële jaaroverzichten, het verslag en, indien van toepassing, het geconsolideerde verslag van de raad van bestuur of de directie, het verslag van de accountant of het verslag van de financieel controleur, naar gelang van het geval, geconsolideerde financiële jaaroverzichten en de registers van de rechtspersonen die bij het handelsregister zijn ingediend.

Het dossier van iedere handelaar die in het handelsregister staat ingeschreven, omvat alle documenten die zijn overgelegd in het kader van de inschrijving of van elke handeling die conform de wet in het handelsregister wordt verricht, evenals de bewijsstukken voor de inschrijving. De documenten die bij het handelsregister zijn ingediend met het oog op de uitvoering van bepaalde wettelijk verplichte procedures die aan de inschrijving voorafgaan, worden in een afzonderlijk dossier bewaard. Na inschrijving in het register worden deze documenten aan het dossier van de handelaar toegevoegd.

De documenten van natuurlijke en rechtspersonen die in het handelsregister zijn ingeschreven, worden gearchiveerd conform de bepalingen van Wet nr. 16/1996 op het nationale archief, zoals opnieuw gepubliceerd.

Hoe kan ik een zoekopdracht uitvoeren (en wat zijn de beschikbare zoekcriteria)?

Op de website van het register

Belanghebbenden kunnen via trefwoorden in het zoekveld op de website van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister naar informatie zoeken.

Wat zijn de beschikbare zoekcriteria?

De kosteloze informatie op Recom online kan worden doorzocht aan de hand van de volgende criteria:

 • naam van de handelaar;
 • handelsregisternummer;
 • fiscaal registratienummer;
 • district (județ) waar de statutaire zetel/handelaar zich bevindt.

De kosteloos beschikbare algemene informatie voor belanghebbenden in Recom online omvat:

 • naam van de handelaar in het handelsregister;
 • handelsregisternummer;
 • Europese unieke identificatiecode;
 • fiscaal registratienummer;
 • adres van de statutaire zetel/handelaar;
 • bedrijfsstatus (bv. actief, ontbinding, liquidatie, faillissement, uitgeschreven);

Hoe kan ik documenten verkrijgen?

Kosteloos?

De informatie en documenten betreffende handelaren die in het handelsregister staan ingeschreven, worden kosteloos aan overheidsinstanties en ‑instellingen, behalve wanneer deze volledig uit eigen middelen worden gefinancierd, de rechtbanken en daaraan verbonden parketten, geaccrediteerde diplomatieke missies en andere in de wet genoemde rechtspersonen verstrekt.

Het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken verstrekken journalisten en vertegenwoordigers van de media kosteloos gerichte informatie uit het register. De aan journalisten en vertegenwoordigers van de media verschafte gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt om het publiek te informeren.

Tegen betaling?

Het kantoor voor het handelsregister verstrekt, op kosten van de verzoekende persoon, informatie, uittreksels uit het register en certificaten met betrekking tot de gegevens in het handelsregister en certificaten ter bevestiging van de registratie of niet-registratie van een bepaald document of een bepaalde akte, kopieën en gewaarmerkte kopieën van de inschrijvingen in het register en de ingediende documenten, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze documenten kunnen ook per post worden opgevraagd en afgegeven.

Hoe kan ik een uittreksel uit het register, een gewaarmerkte kopie of een transcriptie van documenten verkrijgen?

Manieren om toegang tot informatie te verkrijgen:

 • online via de dienst InfoCert (een elektronische handtekening is niet nodig); betalen kan uitsluitend met een bankpas);
 • online, via het portaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister (een elektronische handtekening is verplicht; betalen kan met een bankpas of via een betalingsopdracht);
 • per e-mail: onrc@onrc.ro (betaling via een betalingsopdracht of aan het loket);
 • per fax naar nummer +40 213160829 (betaling via een betalingsopdracht of aan het loket);
 • per post (betaling via een betalingsopdracht; tegen een toeslag van 7,68 RON);
 • aan het loket – van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken.

Via de dienst InfoCert kunnen uittreksels (online) en/of informatie uit het register online worden verkregen. De dienst is toegankelijk via het portaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister, in de rubriek Informații (Informatie) – Certificate constatatoare (Uittreksels uit het handelsregister) of Informații RC și copii certificate (Informatie uit het register en gewaarmerkte kopieën); De betaling vindt online plaats, met Visa of Mastercard. Via de elektronische dienst InfoCert worden automatisch documenten met een elektronische handtekening verstrekt, zonder tussenkomst van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon, en wel 24 uur per dag en 7 dagen per week; de betaling vindt plaats via een bankpas, waarbij de aanvrager, die geen elektronische handtekening hoeft te hebben, een elektronische factuur ontvangt.

►Het betaalde gedeelte van Recom online is toegankelijk na het sluiten van een contract met de begunstigde, en wel 24 uur per dag; uittreksels en/of informatie uit het handelsregister kunnen online worden verkregen.

Manieren waarop kopieën van een document uit het archief kunnen worden verkregen:

Manieren waarop duplicaten van inschrijvingscertificaten worden verkregen en/of uittreksels van het register waaruit blijkt dat er verklaringen betreffende de toestemming voor bedrijfsactiviteiten zijn ingediend:

Inschrijvingsprocedure

Hoe kan ik de registratieprocedure starten (hoe kan ik aanvragen indienen bij het register of documenten laten certificeren, welk soort documenten moeten worden bijgevoegd)?

In persoon

De aanvraag voor inschrijving, de originele documenten of de eensluidend gewaarmerkte kopieën daarvan, zoals genoemd in de wet, en, indien van toepassing, de bewijzen voor de betaling van juridische kosten, allemaal genummerd, worden door de aanvrager rechtstreeks aan het loket of per post, koeriersdienst of e-mail overgelegd.

De aanvraag voor een inschrijving in het handelsregister van een rechtspersoon wordt ondertekend door diens wettelijke vertegenwoordiger, zoals aangewezen in de statuten of door diens gemachtigde (met een specifieke algemene authentieke volmacht), diens gemachtigde advocaat of door een vennoot/aandeelhouder/lid of persoon die door laatstgenoemde is gemachtigd.

De aanvraag voor een inschrijving van een dochteronderneming van een in Roemenië of het buitenland gevestigde rechtspersoon wordt ondertekend door de vertegenwoordiger van de rechtspersoon die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de activiteiten van de dochteronderneming, in persoon of via een gemachtigde met een specifieke/algemene authentieke volmacht of een gemachtigde advocaat.

De aanvraag voor een inschrijving van een eenmanszaak en een zelfstandig ondernemer wordt ingediend door de natuurlijke persoon die de inschrijving als eenmanszaak of zelfstandig ondernemer aanvraagt, in persoon of via een gemachtigde met een specifieke/algemene authentieke volmacht of een gemachtigde advocaat.

De aanvraag voor een inschrijving van een familiebedrijf wordt ingediend door de in de oprichtingsakte aangewezen vertegenwoordiger of een gemachtigde met een specifieke/algemene authentieke volmacht of een gemachtigde advocaat.

De documenten waarvan de inschrijving, de vermelding en, indien van toepassing, de publicatie bij het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank worden aangevraagd, worden door de aanvrager op leesbare wijze in het Roemeens opgesteld; de documenten mogen geen schrappingen of toevoegingen bevatten, op straffe van afwijzing van de aanvraag.

De documenten die ter ondersteuning van de aanvraag voor een inschrijving worden overgelegd en die tot de categorie officiële stukken behoren, worden in hun originele versie of in de vorm van een voor eensluidend gewaarmerkte kopie verstrekt.

Online

De aanvraag voor inschrijving en de bij wet vereiste documenten, die een unieke bijgevoegde of in een link verstrekte elektronische handtekening hebben, kunnen elektronisch worden ingediend via het e-dienstenportaal of per e-mail.

Hoe worden ingediende aanvragen beoordeeld?

De geregistreerde aanvragen worden aan het hoofd van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank of de aangewezen persoon of, indien van toepassing, aan de rechtbanken voorgelegd.

Als het hoofd van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank (of de aangewezen persoon) van mening is dat er voor de behandeling van de aanvraag aanvullende documenten nodig zijn, of als hij vaststelt dat bepaalde documenten die ter ondersteuning van de aanvraag zijn ingediend, qua vorm of inhoud niet aan de juridische voorwaarden voldoen, dat bepaalde bewijsstukken ontbreken of dat de wettelijke publicatiekosten niet zijn betaald, kan hij zijn goedkeuring verlenen aan een nieuwe termijn om de aanvraag af te handelen, conform Noodverordening nr. 116/2009 betreffende de invoering van bepaalde maatregelen in verband met de inschrijving in het handelsregister, goedgekeurd met wijzigingen bij Wet nr. 84/2010, zoals nadien gewijzigd.

De termijn voor de behandeling en de afgifte van de bewijsstukken voor de inschrijving wordt verlengd op basis van de tijd die het hoofd van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank of de aangewezen persoon aan de aanvrager heeft gegeven om documenten in te dienen of de onregelmatigheden te herstellen die het genoemde hoofd of de aangewezen persoon heeft geconstateerd en die hij heeft vermeld in het besluit waarin uitstel van de behandeling van de aanvraag en goedkeuring van de termijn wordt gelast.

Als de aanvrager de onregelmatigheden die in zijn dossier zijn geconstateerd, niet herstelt of als het hoofd van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank of de aangewezen persoon constateert dat de ingediende aanvraag niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, wordt de aanvraag voor inschrijving afgewezen, conform Noodverordening nr. 116/2009 betreffende de invoering van bepaalde maatregelen in verband met de inschrijving in het handelsregister, goedgekeurd met wijzigingen bij Wet nr. 84/2010, zoals nadien gewijzigd.

Als de aanvragen gericht aan de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken niet meer worden behandeld of worden afgewezen, worden de kosten voor publicatie in het Staatsblad van Roemenië teruggestort, als deze inmiddels zijn betaald.

De indiener van de aanvraag voor inschrijving (of diens vertegenwoordiger) kan op de uiterste datum voor de behandeling daarvan zijn aanvraag ondersteunen door om een hoorzitting te verzoeken. Dit verzoek moet op hetzelfde moment als de aanvraag voor de inschrijving worden overgelegd. Voor uitgestelde aanvragen moet dit ten minste een dag vóór de uiterste datum voor de behandeling plaatsvinden.

Rechtsgevolgen van de registratie

Gevolgen van het invoeren van gegevens voor derden overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132

In onderstaande nationale bepalingen wordt vermeld dat derden op de informatie en documenten in het handelsregister kunnen vertrouwen, conform artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht:

 1. In artikel 1, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), wordt het volgende bepaald: “Alvorens een economische activiteit te starten, verzoeken de volgende natuurlijke of rechtspersonen om in het handelsregister te worden geregistreerd of ingeschreven, naargelang van toepassing: eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven, vennootschappen, nationale ondernemingen en nationale vennootschappen, overheidsbedrijven, economische samenwerkingsverbanden, coöperatieve vennootschappen, coöperatieve organisaties, Europese vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden met hoofdkantoor in Roemenië, en andere natuurlijke en rechtspersonen waarin uitdrukkelijk door het recht wordt voorzien.”
  Bovendien staat in artikel 1, lid 2, van deze wet dat “in de loop van hun activiteit of aan het eind daarvan de in lid 1 bedoelde natuurlijke en rechtspersonen verzoeken dat vermeldingen in verband met documenten en akten die wettelijk verplicht moeten worden ingeschreven, in hetzelfde register worden opgenomen”.
 2. De verstrekking van in het handelsregister ingeschreven informatie en de afgifte van kopieën van gerelateerde documenten vindt plaats in overeenstemming met artikel 4 van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):
  1. Het handelsregister is toegankelijk voor het publiek.
  2. Het kantoor voor het handelsregister verstrekt, op kosten van de verzoekende persoon, informatie, uittreksels uit het register en certificaten met betrekking tot de gegevens in het handelsregister en certificaten ter bevestiging van de registratie of niet-registratie van een bepaald document of een bepaalde akte, kopieën en gewaarmerkte kopieën van de inschrijvingen in het register en de ingediende documenten, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht.
  3. De in lid 2 bedoelde documenten kunnen ook per post worden opgevraagd en afgegeven.
  4. Op verzoek kunnen de in lid 2 bedoelde documenten worden afgegeven in elektronische vorm via het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister, met een geavanceerde elektronische handtekening daarbij opgenomen of bijgevoegd of verstrekt in een link. Deze kunnen ook worden aangevraagd via het elektronische centrale contactpunt, conform Noodverordening nr. 49/2009 inzake de vrijheid van vestiging van dienstverleners en de vrijheid om in Roemenië diensten te verlenen, goedgekeurd met wijzigingen bij Wet nr. 68/2010.
  5. De kosten voor de verstrekking van kopieën en/of informatie, ongeacht de leveringsmethode, mogen niet hoger zijn dan de administratieve kosten van de verstrekking van deze kopieën en/of informatie.

Artikel 41

 1. Elektronische kopieën van de in artikel 4 bedoelde documenten en informatie worden eveneens beschikbaar gesteld aan het publiek via het systeem van gekoppelde handelsregisters, op kosten van de aanvrager.
 2. De kosten voor de verstrekking van kopieën en/of informatie uit het handelsregister via het systeem van gekoppelde handelsregisters zijn niet hoger dan de bijbehorende administratiekosten.

De inroepbaarheid van de documenten en akten van personen die verplicht moeten worden ingeschreven in het handelsregister, wordt geregeld in artikel 5 van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):

 1. Registratie en vermeldingen kunnen worden ingeroepen tegen derden met ingang van de datum waarop ze in het handelsregister zijn ingeschreven of zijn gepubliceerd in deel IV van het Staatsblad van Roemenië, of in een andere publicatie, conform het bepaalde in de wet.
 2. Personen die zijn onderworpen aan de verplichting om een verzoek tot inschrijving in te dienen, kunnen geen inroepbaarheid van niet-geregistreerde documenten of akten tegen derden claimen, tenzij zij kunnen bewijzen dat deze derden met deze documenten en akten bekend waren.
 3. Het Nationaal Bureau voor het Handelsregister publiceert op zijn website en op het e-dienstenportaal actuele informatie over nationale wetten en dient deze informatie ter publicatie bij het Europese e-justitieportaal in, als het gaat om de bekendmaking en inroepbaarheid tegen derden van documenten, akten en vermeldingen van personen die in het register moeten worden ingeschreven.

Voorts zijn vennootschappen in dit verband onderworpen aan bijzondere bepalingen, dat wil zeggen de artikelen 50-53 van Wet nr. 31/1990 inzake vennootschappen, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd):

Artikel 50

 1. Documenten of akten die niet zijn gepubliceerd zoals bepaald in het recht, kunnen niet worden ingeroepen tegen derden, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat deze derden met deze documenten en akten bekend waren.
 2. Activiteiten die een vennootschap heeft verricht vóór de zestiende dag na de publicatie in deel IV van het Staatsblad van Roemenië van het verslag van de bevoegde rechter (momenteel kunnen besluiten over verzoeken worden genomen door het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aangewezen persoon, in overeenstemming met de gewijzigde Noodverordening nr. 116/2009), zijn niet inroepbaar tegen derden, indien deze derden kunnen bewijzen dat ze onmogelijk met deze activiteiten bekend konden zijn.

Artikel 51
Derden kunnen echter een beroep doen op documenten of akten die niet zijn gepubliceerd, tenzij het feit dat ze niet zijn gepubliceerd de rechtsgevolgen ervan tenietdoet.
Artikel 52
1. In geval van inconsistentie tussen de bij het kantoor van het handelsregister ingediende tekst en de in deel IV van het Staatsblad van Roemenië, of de nieuwsbladen, gepubliceerde tekst, kan de vennootschap de gepubliceerde tekst niet inroepen tegen derden. Derden kunnen de gepubliceerde tekst inroepen tegen de vennootschap, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat zij bekend waren met de bij het kantoor van het handelsregister ingediende tekst.

In artikel 12, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), wordt het volgende bepaald:

 1. Het handelsregister bestaat uit een register voor de registratie van rechtspersonen die vennootschappen, nationale vennootschappen en nationale ondernemingen, overheidsbedrijven, economische samenwerkingsverbanden, coöperatieve organisaties, Europese vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden en andere rechtspersonen zijn waarin uitdrukkelijk door de wet wordt voorzien en met hoofdkantoor of bijkantoren in Roemenië, een register voor de registratie van rechtspersonen die coöperatieve vennootschappen of Europese coöperatieve vennootschappen zijn met hoofdkantoor of bijkantoren in Roemenië, en een register voor de registratie van eenmanszaken, zelfstandige ondernemers en familiebedrijven met kantoor of bijkantoren in Roemenië. Deze registers worden bijgehouden in een geautomatiseerd systeem.
 2. In artikel 6, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), in samenhang met artikel 1 van Noodverordening nr. 116/2009 betreffende de invoering van bepaalde maatregelen in verband met de inschrijving in het handelsregister, goedgekeurd met wijzigingen bij Wet nr. 84/2010, zoals nadien gewijzigdstaat dat “inschrijvingen in het handelsregister worden verricht op grond van het besluit van het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aangewezen persoon of, indien van toepassing, een onherroepelijk rechterlijk vonnis, behalve indien in de wet anders wordt bepaald”.
 3. In artikel 26, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), wordt bepaald dat “de datum van registratie in het handelsregister de datum van de feitelijke inschrijving in het register is”.
 4. In artikel 26, lid 2, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, in samenhang met de bepalingen van Noodverordening nr. 116/2009, wordt bepaald dat “inschrijvingen in het register binnen 24 uur na de datum van het besluit van het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aangewezen persoon worden verricht, en in geval van registratie van een handelaar binnen 24 uur vanaf de datum van het besluit tot goedkeuring van de registratie”.
 5. Overeenkomstig artikel 51, lid 2, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), “worden inschrijvingen in het register elektronisch verricht, zowel door de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken als in het centrale geautomatiseerde register”.

Verschillen tussen de invoering van gegevens in het register en de publicatie ervan

Door de inschrijving in het handelsregister worden geregistreerde documenten inroepbaar tegen derden, tenzij in de wet de cumulatieve voorwaarde is opgenomen betreffende de publicatie ervan in het Staatsblad van Roemenië of het Publicatieblad van de Europese Unie, zoals van toepassing.

Personen die zijn onderworpen aan de verplichting om een verzoek tot inschrijving in te dienen, kunnen geen inroepbaarheid van niet-geregistreerde documenten of akten tegen derden claimen, tenzij zij kunnen bewijzen dat deze derden met deze documenten en akten bekend waren.

Nadat het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank de inschrijvingen in het handelsregister heeft verricht, verzendt het ambtshalve op kosten van de aanvrager de in de wet genoemde documenten ter publicatie op zijn website en/of zijn e-dienstenportaal of, indien van toepassing, in deel IV of VII van het Staatsblad van Roemenië of in het Publicatieblad van de Europese Unie, naargelang van het geval.

Documenten of akten die niet zijn gepubliceerd zoals bepaald in het recht, kunnen niet worden ingeroepen tegen derden, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat deze derden met deze documenten en akten bekend waren.

Activiteiten die een vennootschap heeft verricht vóór de zestiende dag na de publicatie in deel IV van het Staatsblad van Roemenië van het verslag van de bevoegde rechter (momenteel kunnen besluiten over verzoeken worden genomen door het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aangewezen persoon, in overeenstemming met de gewijzigde Noodverordening nr. 116/2009), zijn niet inroepbaar tegen derden, indien deze derden kunnen bewijzen dat ze onmogelijk met deze activiteiten bekend konden zijn.

Derden kunnen echter een beroep doen op documenten of akten die niet zijn gepubliceerd, tenzij het feit dat ze niet zijn gepubliceerd de rechtsgevolgen ervan tenietdoet.
In geval van inconsistentie tussen de bij het kantoor van het handelsregister ingediende tekst en de in deel IV van het Staatsblad van Roemenië, of de nieuwsbladen, gepubliceerde tekst, kan de vennootschap de gepubliceerde tekst niet inroepen tegen derden. Derden kunnen de gepubliceerde tekst inroepen tegen de vennootschap, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat zij bekend waren met de bij het kantoor van het handelsregister ingediende tekst.

Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de geregistreerde gegevens?

De in de wet genoemde documenten en akten worden, indien van toepassing, in het handelsregister geregistreerd op verzoek van natuurlijke en/of rechtspersonen die zich verplicht moeten inschrijven, van elke andere belanghebbende en ambtshalve.

De handelaar moet de inschrijving van de vermeldingen als bedoeld in artikel 21 van Wet nr. 26/1990 uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de verplicht te registreren documenten en akten aanvragen. De vermeldingen kunnen ook worden geregistreerd op verzoek van belanghebbenden, en wel uiterlijk 30 dagen nadat zij kennis hadden gekregen van het bestaan van de verplicht te registreren documenten of akten.

De aanvrager, in de zin van de gewijzigde Wet nr. 359/2004 is verantwoordelijk voor de wettigheid, de echtheid en de nauwkeurigheid van de gegevens in de aanvragen voor inschrijving en de documenten die ter ondersteuning daarvan worden ingediend.

In artikel 6, lid 1, van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), in samenhang met artikel 1 van Noodverordening nr. 116/2009 betreffende de invoering van bepaalde maatregelen in verband met de inschrijving in het handelsregister, goedgekeurd met wijzigingen bij Wet nr. 84/2010, zoals nadien gewijzigd, staat dat “inschrijvingen in het handelsregister worden verricht op grond van het besluit van het hoofd van het kantoor van het handelsregister/de door de directeur-generaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister aangewezen persoon of, indien van toepassing, een onherroepelijk rechterlijk vonnis, behalve indien in de wet anders wordt bepaald”.

Inschrijving in het handelsregister vindt, indien van toepassing, plaats:

 1. binnen een termijn van 24 uur vanaf de datum van de beslissing van de toegewezen rechter /het besluit van het hoofd van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank of de aangewezen persoon, of vanaf de datum van de betekening van de rechterlijke beslissing betreffende de inschrijving;
 2. binnen een termijn van 24 uur vanaf de datum van het besluit van het hoofd van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank of de aangewezen persoon, of vanaf de datum van de betekening van de rechterlijke beslissing betreffende de registratie van vermeldingen;
 3. binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum van ontvangst van de voor eensluidend gewaarmerkte kopie van de onherroepelijke rechterlijke beslissing aangaande de documenten en akten als bedoeld in artikel 21, punten e) t/m g), van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister, zoals opnieuw gepubliceerd (als gewijzigd), tenzij in een speciale wet anders wordt bepaald.

Alle besluiten van het hoofd van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank of de aangewezen persoon betreffende een inschrijving in het handelsregister zijn juridisch afdwingbaar; voor deze besluiten bestaat alleen een bezwaarprocedure. Bij indiening van een bezwaar wordt de uitvoering van het besluit niet opgeschort. De procedure op grond waarvan inschrijving in het handelsregister plaatsvindt, wordt door het personeel van het kantoor van het register bij de rechtbank uitgevoerd.

Gegevensbeschermingsprocedures

Procedures in verband met de rechten van de betrokkene wat betreft publicatie en opslag van zijn persoonsgegevens

In de uitoefening van de taken die in de wetgeving over de activiteiten van het handelsregister zijn vastgesteld, verzamelen en verwerken het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken/de territoriale kantoren gegevens en informatie, waaronder persoonsgegevens, waarop
de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing zijn.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft het Nationaal Bureau voor het Handelsregister passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om aan alle wettelijke bepalingen betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens te voldoen.

De persoonsgegevens van een natuurlijke persoon worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze verwerkt (beginsel van doelbinding).

De persoonsgegevens die de aanvragers tijdens de opstelling of de registratie van de aanvragen en tijdens het indienen van de ondersteunende akten/documenten verstrekken, worden verwerkt om de belangrijkste voor het handelsregister specifieke verplichtingen/taken/functies te kunnen vervullen.

De gegevens in het centrale geautomatiseerde handelsregister/geïntegreerde computersysteem worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Aanvragen voor inschrijving (modelformulieren) van een handelaar in het handelsregister, de registratie in het register van vermeldingen in verband met documenten en akten van handelaren en documenten die ter ondersteuning daarvan zijn ingediend, worden in het dossier van de handelaar (op papier en elektronisch) gearchiveerd.

Documenten die na de registratie van de vermeldingen in het handelsregister aan het handelsregister zijn verstrekt of die door helpdeskmedewerkers zijn opgesteld, moeten worden gepubliceerd met inachtneming van de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming. Daarbij mogen uitsluitend de naam en voornaam, de geboortedatum en ‑plaats, de nationaliteit en het land waar deze personen wonen bekend worden gemaakt, tenzij in de wet anders wordt bepaald.

De wettelijke bepalingen over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens moeten worden geëerbiedigd. Daarom geldt wat betreft de informatie over natuurlijke personen die werkzaam zijn bij een handelaar die in het handelsregister staat ingeschreven, dat de aan de aanvragers verstrekte documenten, waaronder (gewaarmerkte) kopieën, uitsluitend de naam en voornaam, de geboortedatum en ‑plaats, de nationaliteit en het land waar deze personen wonen, mogen bevatten. Wat andere persoonsgegevens betreft geldt daarnaast dat deze slechts kunnen worden verstrekt als de aanvrager de betrokkene (de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt) is of een gerechtvaardigd belang heeft.

Het Nationaal Bureau voor het Handelsregister ziet erop toe dat de betrokkenen de rechten die zij op grond van Verordening (EU) 2016/679 genieten uitoefenen: het recht op informatie, het recht van inzage in gegevens, het recht op rectificatie, het recht op het wissen van gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht van bezwaar, het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit en het recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Boekarest).

Deze rechten kunnen met inachtneming van de voorwaarden en uitzonderingen in Verordening (EU) 2016/679 op verzoek worden uitgeoefend. Dit verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn en per post naar het volgende adres worden gestuurd: Boekarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, postcode: 030837 of per e-mail aan: datepersonale@onrc.ro.

Overeenkomstig artikel 37 van de algemene verordening gegevensbescherming is binnen de instelling een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, van wie de contactgegevens op de webpagina Persoonsgegevens worden bekendgemaakt.

Contactgegevens

De contactgegevens vindt u hier.

Links

Officiële website van het Roemeense handelsregister

E-dienstenportaal van het Roemeense Nationaal Bureau voor het Handelsregister

Laatste update: 15/11/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.