Ondernemingsregisters in de EU-landen

Roemenië

Deze pagina biedt een overzicht van het Roemeense handelsregister, dat wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie — Nationaal Bureau voor het Handelsregister.

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Geschiedenis van het nationale handelsregister

Wanneer is het opgericht?

Het handelsregister is opgericht in 1990, bij Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister.

Op grond van Noodverordening nr. 129 van 10 oktober 2002 tot wijziging van Wet nr. 26/1990 betreffende het handelsregister en Noodverordening nr. 76/2001 inzake de vereenvoudiging van bepaalde administratieve formaliteiten voor de registratie van en de toestemming voor activiteiten van handelaren is het Roemeense Nationaal Bureau voor het Handelsregister een overheidsorgaan met rechtspersoonlijkheid dat ressorteert onder het ministerie van Justitie. Het Bureau is belast met het bijhouden, organiseren en beheren van het centraal geautomatiseerde handelsregister.

Onder het Nationaal Bureau voor het Handelsregister ressorteert een aantal kantoren van het handelsregister, in Boekarest en in elk van de 41 districten van Roemenië. Zij zijn belast met het bijhouden, organiseren en beheren van de lokale handelsregisters.

Wanneer is het gedigitaliseerd?

In de tweede helft van 2011 werd een speciaal portaal gelanceerd met nieuwe onlinediensten voor het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

Doelstellingen van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister:

 • het bedrijfsleven, overheidsorganen, de media en andere belanghebbenden informeren over inschrijvingen in het handelsregister;
 • de tijd verminderen die nodig is om informatie te vinden;
 • de wachttijden in de kantoren van het handelsregister verminderen;
 • de tijd verminderen die nodig is om registratiedocumenten bij het handelsregister in te dienen;
 • de procedures vereenvoudigen voor de inschrijving van ondernemers, het verstrekken van financiële informatie en het behandelen van verzoeken om informatie en documenten;
 • realtime-informatie aan onlineaanvragers verstrekken over gegevens in het handelsregister.

Welke wetgeving is momenteel van toepassing?

Wet nr. 265/2022 betreffende het handelsregister en tot wijziging en aanvulling van andere wetgevingshandelingen die van toepassing zijn op de registratie in het handelsregister.

Wet nr. 31/1990

Noodverordening nr. 44/2008

Wet nr. 129/2019

Voorschriften voor de organisatie en de werking van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken

Besluit tot goedkeuring van het tarief van bepaalde activiteiten die worden verricht door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Wie mag het register raadplegen?

Iedere belanghebbende heeft 24 uur per dag kosteloze toegang tot de informatie op de website van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister. Op de website https://www.onrc.ro/index.php/ro/ vindt u informatie over:

 • de vereiste formulieren en documenten voor de inschrijving in het handelsregister en het centrale register van uiteindelijk begunstigden;
 • de vereiste formulieren en de wijze waarop certificaten worden afgegeven en waarop inlichtingen, (voor eensluidend gewaarmerkte) afschriften en duplicaten kunnen worden verkregen;
 • algemene informatie voor personen die gereguleerde activiteiten willen uitoefenen, zoals van toepassing (ondernemers, natuurlijke personen, rechtspersonen, overheidsorganen en -instanties enz.);
 • de wetgeving die van toepassing is op het gebied van het handelsregister/het centrale register van uiteindelijk begunstigden;
 • informatie van algemeen belang;
 • persberichten/-mededelingen, evenementen;
 • informatie over de verwerking van persoonsgegevens;
 • de gegevens van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister/de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken (statutaire zetel, e-mailadres, telefoon-/faxnummer).

Op de website van het handelsregister vindt u het volgende:

 1. documenten;
 2. informatie en diensten onderverdeeld naar rubrieken en diensten;
 3. informatie over het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken;
 4. diverse openbare gegevens — kosteloze toegang;
 5. de formulieren die binnen de instelling worden gebruikt;
 6. de formaliteiten voor inschrijving in het handelsregister voor elke categorie van ondernemers en activiteiten;
 7. de formaliteiten voor inschrijving in het centrale register van uiteindelijk begunstigden dat wordt bijgehouden door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister voor rechtspersonen die zich in het handelsregister moeten inschrijven;
 8. statistieken over de geregistreerde activiteiten;
  • geschiedenis van de instelling;
  • netwerk van kantoren van het handelsregister;
  • formulieren (voor ondernemers enz.) en formaliteiten;
  • kosten en vergoedingen voor de diensten van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister;
  • diensten;
  • wetgeving;
  • statistische gegevens;
  • media.

De informatie op het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister is 24 uur per dag kosteloos toegankelijk na kosteloze registratie als gebruiker (door een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken).

De informatie op het portaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister is gerangschikt per kosteloos of tegen betaling verleende dienst, conform de geldende wetgeving.

In het handelsregister worden alle documenten, akten en vermeldingen geregistreerd, evenals de identiteit van de desbetreffende ondernemers die zich verplicht moeten inschrijven, en andere akten of documenten waarin de wet uitdrukkelijk voorziet.

De door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister verstrekte onlinediensten zijn beschikbaar op zijn e-dienstenportaal, dat werd ontwikkeld in het kader van de sectorale operationele programma’s “Vergroten van het economisch concurrentievermogen” en “Investeren in uw toekomst!” in het kader van het project “Onlinediensten (e-Overheid), die door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister via een speciaal portaal aan het bedrijfsleven worden aangeboden”.

De onlinediensten die het Nationaal Bureau voor het Handelsregister via het e-dienstenportaal aanbiedt zijn onder andere:

 • Infocert;
 • Recom online;
 • verificatie van de beschikbaarheid van de bedrijfsnaam en onlinereservering van de bedrijfsnaam;
 • voorlopige controles (beschikbaarheid en/of reservering van de naam voor rechts-/natuurlijke personen, eenmanszaken/familiebedrijven);
 • registratie in het handelsregister en autorisatie van rechtspersonen;
 • bijwerken van de contactgegevens van in het handelsregister opgenomen bedrijven;
 • verkrijgen van actuele informatie over de activiteiten van een bedrijf in het verleden, statistische gegevens;
 • de afgifte van documenten (certificaten);
 • stand van zaken van het dossier;
 • kennisgeving van bij het handelsregister ingediende aanvragen;
 • besluiten tot opschorting van bij het handelsregister ingediende aanvragen;
 • bekendmaking van informatie over de diverse situaties van rechtspersonen via de elektronische nieuwsbrief van het handelsregister [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului — BERC];
 • statistische gegevens (activiteiten in het centrale handelsregister, bedrijven met buitenlands kapitaal);
 • offlineformulier van het handelsregister;
 • registratie van de verklaring over de uiteindelijk begunstigde van de rechtspersoon;
 • verstrekking van informatie uit het centrale register van uiteindelijk begunstigden.

Op de dienst “Recom online” moet worden ingetekend. Deze dienst is 24 uur per dag toegankelijk na het sluiten van een contract met de uiteindelijk begunstigde en biedt tegen betaling de volgende informatie over ondernemers:

 • naam en vorm van de organisatie;
 • identificatiegegevens (volgnummer in het handelsregister, Europese unieke identificatiecode, uniek registratienummer, statutaire zetel/ondernemingsadres, contactgegevens van de onderneming (telefoon, fax));
 • statutaire zetel/geregistreerde onderneming (bewijs van registratie van de statutaire zetel, begindatum van de geldigheid van dat bewijs, vervaldatum van dat bewijs, tijd dat de statutaire zetel bestaat);
 • geplaatst en gestort kapitaal;
 • aangegeven/goedgekeurde hoofdactiviteit van de ondernemer;
 • aangegeven/goedgekeurde secundaire activiteiten van de ondernemer;
 • identificatiegegevens van de verbonden natuurlijke en rechtspersonen;
 • identificatiegegevens van de bestuurders;
 • gegevens over de logo’s;
 • gegevens over dochterondernemingen/filialen/onderafdelingen (statutaire zetel/telefoon);
 • gegevens over bijkantoren/werklocaties (statutaire zetel/telefoon);
 • gegevens over statutaire zetels en/of activiteiten die op grond van artikel 15 van Wet nr. 359/2004 en artikel 121 van Wet nr. 265/2022 zijn goedgekeurd;
 • gegevens over eigendom;
 • gegevens over schikkingen bij faillissement;
 • gegevens over feiten die vallen onder artikel 21, punten e) tot en met h), van Wet nr. 26/1990 / artikel 103 van Wet nr. 265/2022;
 • gegevens over andere vermeldingen;
 • gegevens over balansen (omzet, gemiddeld aantal werknemers, brutowinst), als deze informatie door het ministerie van Financiën is verstrekt.

De kosteloos toegankelijke diensten behelzen het volgende:

 • Recom online — het kosteloze gedeelte van de dienst;
 • e-formulieren;
 • de onlineaanvraag voor opname in het handelsregister voor ondernemers;
 • de onlineregistratie van de verklaring over de uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen;
 • onlinetoegang tot de informatie in het centrale register van uiteindelijk begunstigden (voor autoriteiten/instellingen met toezichts-/controlebevoegdheden en rapporterende entiteiten wanneer zij ken-uw-klant-maatregelen toepassen);
 • verificatie van de beschikbaarheid van de bedrijfsnaam en onlinereservering van de bedrijfsnaam;
 • informatie over de stand van zaken van aanvragen tot inschrijving in het handelsregister;
 • raadpleging van de rubriek over de besluiten tot opschorting van aanvragen tot inschrijving in het handelsregister;
 • toegang tot bepaalde openbare informatie (financiële overzichten, vrijwillige ontbinding enz.) via de elektronische nieuwsbrief van het handelsregister (BERC).

De elektronische nieuwsbrief van het handelsregister biedt met name de volgende diensten:

 • raadpleging van gepubliceerde statuten van ondernemers;
 • raadpleging van nieuwsbrieven waarin de statuten van ondernemers zijn gepubliceerd;
 • afgifte van het document waaruit blijkt dat de statuten zijn gepubliceerd (bewijs van publicatie);
 • ontvangst van meldingen over gepubliceerde statuten;
 • verstrekking van belangwekkende verslagen.

BELANGRIJK: alle onderdelen van de website en het portaal zijn 24 uur per dag kosteloos toegankelijk.

Toegang tot informatie in het handelsregister

De verstrekking van in het handelsregister opgenomen informatie en de afgifte van afschriften van bijbehorende documenten vinden plaats in overeenstemming met artikel 11 van Wet nr. 265/2022 betreffende het handelsregister en tot wijziging en aanvulling van andere wetgevingshandelingen die van toepassing zijn op de registratie in het handelsregister:

1. Het handelsregister is toegankelijk voor het publiek. Het Bureau voor het Handelsregister verstrekt, op verzoek en op kosten van de belanghebbende partij, in het Roemeens en in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informatie en certificaten met betrekking tot de inschrijvingen in het handelsregister evenals certificaten ter bevestiging van de registratie of niet-registratie van een bepaald document of een bepaalde akte, afschriften en/of voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van alle in het register opgenomen of ingediende documenten of delen daarvan, in de vorm waarin zij zijn ingediend ter ondersteuning van de inschrijvingsaanvragen.

2. Het verzoek om informatie en documenten moet ofwel aan het loket, ofwel per post- of koeriersdienst of op elektronische wijze worden ingediend, samen met een afschrift van het identiteitsbewijs, behalve wanneer het verzoek is ondertekend met behulp van de gekwalificeerde elektronische handtekening.

3. Het Bureau voor het Handelsregister verstrekt de in punt 1 bedoelde documenten ofwel op elektronische wijze, namelijk als een elektronisch formulier, ondertekend met behulp van de gekwalificeerde elektronische handtekening of het gekwalificeerde elektronische zegel, waar van toepassing, ofwel op papier, op de locatie van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister of de kantoren van het handelsregister, ofwel per post- of koeriersdienst.

4. Afschriften worden naar behoren voor eensluidend gewaarmerkt. Elektronische afschriften worden voor eensluidend gewaarmerkt middels een elektronische handtekening. Op verzoek kunnen ook afschriften worden verstrekt die niet formeel voor eensluidend zijn gewaarmerkt.

5. Elektronische afschriften van de in punt 1 bedoelde informatie en documenten worden ook voor het publiek beschikbaar gesteld via het systeem van gekoppelde handelsregisters.

6. De ontvangen documenten, dat wil zeggen, de op elektronische wijze verstuurde documenten, worden ook behandeld door middel van een onderlinge koppeling met het elektronische centrale contactpunt (hierna “PSC” genoemd), in overeenstemming met Noodverordening nr. 49/2009 inzake de vrijheid van vestiging van dienstverleners en de vrijheid om in Roemenië diensten te verlenen, zoals gewijzigd en aangevuld bij Wet nr. 68/2010.

7. Op grond van een classificatiesysteem voor de afgegeven informatie en documenten, zoals vastgesteld bij een beschikking van de minister van Justitie, worden er kosten in rekening gebracht, die niet hoger mogen zijn dan de administratiekosten voor het afgeven van de desbetreffende informatie of documenten en die de kosten omvatten voor de ontwikkeling en instandhouding van het handelsregister.

8. De in punt 1 bedoelde informatie en documenten worden kosteloos ter beschikking gesteld van overheidsinstanties en -instellingen en van in Roemenië geaccrediteerde diplomatieke missies.

9. De in punt 1 bedoelde informatie wordt kosteloos ter beschikking gesteld van andere dan de in punt 8 genoemde rechtspersonen indien hierin uitdrukkelijk bij wet is voorzien.

10. Het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister verstrekken journalisten en vertegenwoordigers van de massamedia kosteloos specifieke informatie uit het handelsregister, die uitsluitend mag worden gebruikt voor de voorlichting van het publiek.

Welke gegevens bevat het register?

Welke soorten gegevens worden er opgeslagen (welke entiteiten worden opgenomen in het openbaar register, informatie over insolventie, financiële verslagen…)?

Overeenkomstig Wet nr. 265/2022 bevat het handelsregister informatie over in het register ingeschreven ondernemers, en met name over:

 • vennootschappen;
 • nationale vennootschappen;
 • nationale ondernemingen;
 • overheidsbedrijven;
 • coöperatieve vennootschappen;
 • coöperatieve organisaties;
 • economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese economische samenwerkingsverbanden;
 • Europese vennootschappen;
 • Europese coöperatieve vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • eenmanszaken;
 • familiebedrijven; en
 • andere natuurlijke personen of rechtspersonen waarin de wet voorziet.

Tijdens hun activiteiten of na afloop daarvan verzoeken de in artikel 4, lid 1, van Wet nr. 265/2022 bedoelde ondernemers om vermeldingen in verband met documenten en akten die verplicht moeten worden geregistreerd in het register op te nemen.

De documenten en akten die in het handelsregister moeten worden opgenomen zijn vermeld in de artikelen 88 tot en met 100 van Wet nr. 265/2022.

Rechtspersonen die in het handelsregister zijn ingeschreven of, indien van toepassing, belanghebbenden moeten, de volgende stukken ter registratie indienen bij het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank:

 1. het prospectus voor de uitgifte van aandelen met het oog op de oprichting van een vennootschap op aandelen via publieke inschrijving en met het oog op goedkeuring van de publicatie van het prospectus door de bewaarder van het vennootschapsregister, evenals wijzigingen van dat prospectus;
 2. het aandelenprospectus met het oog op de verhoging van het aandelenkapitaal van vennootschappen op aandelen via publieke inschrijving en met het oog op goedkeuring van de publicatie van het prospectus door de bewaarder van het vennootschapsregister, evenals wijzigingen van dat prospectus;
 3. het besluit van het bestuursorgaan, als de vermelding van die informatie in het handelsregister en de publicatie wettelijk verplicht zijn;
 4. het bewijs dat de periode voor het wettelijke gebruik van de bedrijfsruimten waar de statutaire zetel en/of de nevenvestiging zich bevinden, is verlengd;
 5. de definitieve overzichten met betrekking tot de liquidatie en de verdeling van de activa en, indien van toepassing, het verslag betreffende de bestuurswerkzaamheden van de directieleden en leden van de raad van bestuur, om verantwoording af te leggen, als een of meer van deze personen tot vereffenaars worden benoemd;
 6. de stukken aangaande de bedrijfsvoering;
 7. de registers en documenten van de uitgeschreven rechtspersoon, als er geen vennoten/aandeelhouders/leden meer zijn of als deze weigeren die registers en documenten in hun bezit te houden;
 8. het besluit van de algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders over de verwerving door de vennootschap van activa van een oprichter of aandeelhouder, wanneer vermelding daarvan krachtens het vennootschapsrecht verplicht is;
 9. het bezwaar tegen het besluit van de bewaarder;
 10. het bezwaar tegen het besluit van de algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders en het bezwaar tegen andere akten die uitdrukkelijk in de wet zijn voorzien;
 11. het fusie- of splitsingsplan;
 12. het specimen van de handtekening, voor economische samenwerkingsverbanden, Europese economische samenwerkingsverbanden en coöperatieve vennootschappen;
 13. het verzoek om uitschrijving van de persoon die meent dat hij of zij door de inschrijving van bepaalde vermeldingen in het handelsregister is benadeeld;
 14. elk ander document dat op grond van de wet in het handelsregister moet worden vermeld.

Personen die bij het handelsregister documenten willen indienen waarvoor in de wet geen publicatieverplichting is voorzien, moeten daartoe het aanvraagformulier invullen en daarbij de genoemde documenten voegen, evenals, in voorkomend geval, het betalingsbewijs van de toepasselijke kosten.

De volgende stukken moeten in het handelsregister worden opgenomen:

 1. het verslag van de curator of, indien van toepassing, van de vereffenaar over de oorzaken en omstandigheden die tot de insolventie van de schuldenaar hebben geleid;
 2. de kennisgeving van de inleiding van de algemene/vereenvoudigde insolventieprocedure;
 3. het afschrift van het voorgestelde reoganisatieplan;
 4. de kennisgeving van de inleiding van een faillissementsprocedure in het kader van de algemene/vereenvoudigde insolventieprocedure;
 5. de definitieve rechterlijke uitspraak op basis waarvan de wettelijke bestuurder een vergoeding moet betalen;
 6. de notulen ter vaststelling van de herstructureringsovereenkomst — in het kader van de procedure voor een herstructureringsovereenkomst;
 7. het herstructureringsplan — in het kader van de procedure voor een schikking bij faillissement;
 8. rechterlijke beslissingen inzake de inleiding en sluiting van een procedure voor een schikking bij faillissement overeenkomstig Wet nr. 85/2014, zoals gewijzigd;
 9. rechterlijke uitspraken die in het kader van de insolventieprocedure zijn gedaan en die aan het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank zijn meegedeeld, conform de wet;
 10. andere documenten van de rechtbanken, de curator/vereffenaar, conform de wet.

Op grond van de hierboven genoemde documenten worden de volgende vermeldingen betreffende ondernemers die in het handelsregister zijn ingeschreven en op wie een procedure voor het voorkomen van insolventie of een insolventieprocedure van toepassing is, in het register opgenomen:

 1. de inleiding van de (algemene/vereenvoudigde) insolventieprocedure;
 2. de start van de reorganisatie onder toezicht van de rechtbank na de bevestiging van het voorgestelde reorganisatieplan;
 3. het faillissement (in het kader van een vereenvoudigde/algemene procedure);
 4. het feit dat de schuldenaar het recht op het voeren van het bedrijf is ontnomen;
 5. het feit dat de wettelijk bestuurder een vergoeding moet betalen;
 6. de aanwijzing van een curator of vereffenaar, waar van toepassing;
 7. de aanwijzing van de bijzondere bewindvoerder;
 8. de vervanging van de curator/vereffenaar, waar van toepassing;
 9. de beëindiging van de reorganisatieprocedure onder toezicht van de rechtbank;
 10. de afsluiting van het faillissement;
 11. de uitschrijving van de schuldenaar;
 12. de wijziging van de oprichtingsakte van een schuldenaar die een rechtspersoon is, op verzoek van de curator, op grond van de definitieve rechterlijke uitspraak waarin het reorganisatieplan wordt bevestigd;
 13. de bevestiging van de herstructureringsovereenkomst in het kader van de procedure voor een herstructureringsovereenkomst;
 14. de mededeling van het herstructureringsplan in het kader van de procedure voor een schikking bij faillissement;
 15. de inleiding en sluiting van een procedure voor een schikking bij faillissement;
 16. andere wettelijk verplichte vermeldingen voor schuldenaren die in het handelsregister staan ingeschreven en voorwerp zijn van een insolventieprocedure.

Het centraal register van uiteindelijk begunstigden

Op grond van Wet nr. 129/2019 betreffende de preventie en bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetgevingshandelingen, als gewijzigd en aangevuld, moet het Nationaal Bureau voor het Handelsregister het centrale register van uiteindelijk begunstigden bijhouden, waarin de uiteindelijk begunstigden zijn opgenomen van rechtspersonen die verplicht zijn een opname in het handelsregister aan te vragen.

Conform de voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens is het centrale register van uiteindelijk begunstigden toegankelijk voor:

 1. autoriteiten met toezichts- en controlebevoegdheden en rechterlijke instanties, in overeenstemming met Wet nr. 135/2010 inzake het wetboek van strafvordering, als gewijzigd en aangevuld, evenals voor het Nationaal Bureau voor het Handelsregister, en wel tijdig, zonder enige beperking en zonder de betrokkene op de hoogte te brengen;
 2. rapporterende entiteiten wanneer zij ken-uw-klant-maatregelen toepassen;
 3. alle natuurlijke en rechtspersonen (tegen betaling).

Welke documenten worden bewaard/opgeslagen (dossiers, documentenboek, statuten, notulen van algemene vergaderingen…)?

Na de inschrijving van rechtspersonen, eenmanszaken en familiebedrijven die economische activiteiten verrichten en in het rechtsgebied van de bevoegde rechtbank zijn gevestigd, worden in het handelsregister de gegevens geregistreerd die vermeld staan in de inschrijvingsdocumenten van de betrokken personen en in het officiële archief van de oprichtingsakten of de bijbehorende wijzigingen daarvan en in andere documenten waarin de wet uitdrukkelijk voorziet.

De documenten die voor de inschrijving in het handelsregister vereist zijn, worden gearchiveerd door de volgende stukken fysiek en/of elektronisch te bewaren: alle documenten die nodig zijn voor de inschrijving in het handelsregister, de documenten waaruit blijkt dat de betrokken personen zijn ingeschreven, de financiële jaaroverzichten, het verslag en, indien van toepassing, het geconsolideerde verslag van de raad van bestuur of de directie, het accountantsverslag of het verslag van de rekeningcommissaris, naargelang van het geval, de geconsolideerde financiële jaaroverzichten en de registers van de rechtspersonen die bij het handelsregister zijn ingediend.

Het dossier van elke ondernemer die in het handelsregister staat ingeschreven, omvat alle documenten die zijn ingediend in verband met de inschrijving of met elke handeling die conform de wet in het handelsregister wordt opgenomen, evenals de bewijsstukken voor de inschrijving. De documenten die in het handelsregister zijn opgenomen met het oog op de uitvoering van bepaalde wettelijk verplichte procedures die aan de inschrijving voorafgaan, worden in een afzonderlijk dossier bewaard. Na inschrijving in het register worden deze documenten aan het dossier van de betrokken ondernemer toegevoegd.

De documenten van natuurlijke en rechtspersonen die in het handelsregister zijn ingeschreven, worden gearchiveerd conform de bepalingen van de nationale archiefwet, Wet nr. 16/1996, zoals opnieuw gepubliceerd.

Hoe kan ik een zoekopdracht uitvoeren (en wat zijn de beschikbare zoekcriteria)?

Op de website van het register

Belanghebbenden kunnen via trefwoorden in het zoekveld op de website van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister naar informatie zoeken.

Wat zijn de beschikbare zoekcriteria?

De kosteloze informatie op Recom online kan worden doorzocht aan de hand van de volgende criteria:

 • naam van de ondernemer;
 • handelsregistratienummer;
 • fiscaal registratienummer;
 • district waar de statutaire zetel/geregistreerde onderneming zich bevindt.

De kosteloos beschikbare algemene informatie voor belanghebbenden in Recom online omvat:

 1. bedrijf en rechtsvorm;
 2. statutaire zetel/ingeschreven onderneming en, voor filialen, de lidstaat waar zij gevestigd zijn;
 3. registratienummer in het handelsregister, EUID en fiscaal registratienummer;
 4. status;
 5. website, indien van toepassing;
 6. wettelijke vertegenwoordigers van de rechtspersoon en of zij bevoegd zijn om samen of afzonderlijk te handelen, en de vertegenwoordiger van het familiebedrijf;
 7. in een andere lidstaat geopende filialen, met inbegrip van bedrijf, registratienummer, EUID en de lidstaat waar het filiaal gevestigd is.

Hoe kan ik documenten verkrijgen?

Kosteloos?

De informatie en documenten betreffende ondernemers die in het handelsregister staan ingeschreven, worden kosteloos verstrekt aan overheidsinstanties en ‑instellingen, behalve wanneer deze volledig uit eigen middelen worden gefinancierd, de rechtbanken en daaraan verbonden parketten, en aan geaccrediteerde diplomatieke missies en andere in de wet genoemde rechtspersonen.

Het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken verstrekken journalisten en vertegenwoordigers van de media kosteloos specifieke informatie uit het register. De aan journalisten en vertegenwoordigers van de media verschafte gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt om het publiek te informeren.

Tegen betaling?

Het Bureau voor het Handelsregister verstrekt, op kosten van de aanvrager, informatie, certificaten met betrekking tot de gegevens in het handelsregister en certificaten ter bevestiging van de registratie of niet-registratie van een bepaald document of een bepaalde akte, afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van de inschrijvingen in het register en van de ingediende documenten, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze documenten kunnen ook per post worden aangevraagd en afgegeven.

Hoe kan ik informatie, certificaten met betrekking tot de gegevens in het handelsregister, certificaten ter bevestiging van de registratie of niet-registratie van een bepaald document of een bepaalde akte en afschriften en/of voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van alle in het register opgenomen of ingediende documenten verkrijgen?

Manieren om toegang tot informatie te verkrijgen:

Via de dienst InfoCert kunnen certificaten en/of informatie uit het handelsregister online worden verkregen. De dienst is toegankelijk via het portaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister, in de rubriek Informații (Informatie) — Certificate constatatoare (Certificaten uit het handelsregister) of Informații RC și copii certificate (Informatie uit het register en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften). De betaling vindt online plaats, met Visa of Mastercard. Via de elektronische dienst InfoCert worden automatisch documenten met een elektronische handtekening verstrekt, zonder tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, en wel 24 uur per dag en 7 dagen per week; de betaling vindt elektronisch plaats via een bankpas, waarbij de aanvrager, die hiervoor geen elektronische handtekening hoeft te hebben, een elektronische factuur ontvangt.

Certificaten en/of informatie uit het handelsregister kunnen online worden verkregen via Recom online, de dienst waarop moet worden ingetekend en die 24 uur per dag toegankelijk is na het sluiten van een contract met de begunstigde.

Manieren waarop (voor eensluidend gewaarmerkte) afschriften van een document uit het archief kunnen worden verkregen:

Manieren waarop duplicaten kunnen worden verkregen van certificaten als bewijs van de indiening van verklaringen op erewoord in verband met de toelating om bedrijfsactiviteiten uit te oefenen:

Inschrijvingsprocedure

Hoe kan ik de inschrijvingsprocedure starten (hoe kan ik aanvragen indienen bij het register of documenten voor eensluidend laten waarmerken, welke documenten moeten worden bijgevoegd)?

Persoonlijk

De inschrijvingsaanvraag of een andere aanvraag, indien van toepassing, moet persoonlijk of door een vertegenwoordiger van de in de artikelen 79 tot en met 81 van Wet nr. 265/2022 vermelde personen samen met de voor de inschrijving vereiste documenten, bij het loket worden ingediend of per post/koeriersdienst worden afgeleverd aan het kantoor van het handelsregister dat territoriaal bevoegd is voor de statutaire zetel/locatie van de activiteiten van de betrokkenen of aan een van de kantoren van het handelsregister.

De aanvraag voor inschrijving van een rechtspersoon in het handelsregister wordt ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van die rechtspersoon of door diens gemachtigde, met een bijzondere of algemene authentieke volmacht, of door een gevolmachtigde advocaat, of door een vennoot, aandeelhouder of bestuurslid.

De aanvraag voor inschrijving van een filiaal van een rechtspersoon dat in Roemenië of het buitenland is gevestigd, wordt ondertekend door de vertegenwoordiger van de desbetreffende rechtspersoon die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van het filiaal, hetzij persoonlijk, hetzij via een gemachtigde met een authentieke bijzondere/algemene volmacht of een gevolmachtigde advocaat.

De aanvraag voor inschrijving van een eenmanszaak wordt ondertekend door de natuurlijke persoon die de inschrijving als eenmanszaak aanvraagt, hetzij persoonlijk, hetzij via een gemachtigde met een authentieke bijzondere/algemene volmacht of een gevolmachtigde advocaat.

De aanvraag voor inschrijving van een familiebedrijf wordt ingediend door de in de oprichtingsakte aangewezen vertegenwoordiger of door diens gemachtigde met een authentieke bijzondere/algemene authentieke volmacht of een gemachtigde advocaat.

De documenten die ter ondersteuning van de inschrijvingsaanvragen worden ingediend, moeten in het Roemeens worden opgesteld.

De aanvragers of de personen die in het handelsregister zijn opgenomen, kunnen inschrijvingsaanvragen onderbouwen met documenten die zijn opgesteld in een van de officiële talen van de lidstaten van de EU of de Europese Economische Ruimte waarvan zij inwoner zijn; deze documenten moeten vergezeld gaan van een vertaling in het Roemeens door een beëdigd vertaler.

Op verzoek kunnen documenten worden gepubliceerd die naar een van de officiële talen van de lidstaten van de EU zijn vertaald, indien zij als beëdigde vertaling zijn ingediend.

De documenten die naar een vreemde taal zijn vertaald, moeten een lay-out in twee kolommen hebben, met de Roemeense tekst in de eerste kolom en de tekst in de vreemde taal in de tweede kolom, of moeten achtereenvolgens worden weergegeven, dat wil zeggen de Roemeense tekst gevolgd door de tekst in de vreemde taal.

In het geval van verschillen tussen de documenten en informatie die in het Roemeens is gepubliceerd en de vrijwillig gepubliceerde vertaling, kan de laatstgenoemde niet aan derden worden tegengeworpen; derden mogen desalniettemin op de vrijwillig bekendgemaakte vertaling vertrouwen, tenzij de onderneming aantoont dat de derden bekend waren met de versie die verplicht moest worden gepubliceerd.

De documenten die ter ondersteuning van de inschrijvingsaanvraag zijn vereist en die als officiële stukken zijn aangemerkt, moeten in overeenstemming met de wet bij het kantoor van het handelsregister worden ingediend.

Online

De inschrijvingsaanvraag en de bij wet vereiste documenten, kunnen elektronisch worden ingediend via het e-dienstenportaal of per e-mail, met een daarin opgenomen, als bijlage of in een link verstrekte gekwalificeerde elektronische handtekening.

Hoe worden ingediende aanvragen beoordeeld?

De aanvragen voor inschrijving in het handelsregister worden binnen één werkdag na de registratie van de aanvraag door de bewaarder behandeld, op basis van de documenten.

Indien de inschrijvingsaanvraag en de bijbehorende bewijsstukken, of het standaardformulier van de oprichtingsakte, zoals van toepassing, onvolledig zijn of niet voldoen aan de juridische voorschriften voor de vestiging, oprichting, organisatie en werking van ondernemers die zich moeten inschrijven of indien de bewaarder van oordeel is dat nadere informatie of documenten nodig zijn om de aanvraag af te handelen, stelt hij voor het corrigeren of vervolledigen van de documenten een uiterste termijn vast die niet langer is dan 15 kalenderdagen.

De uiterste termijn en de redenen voor uitstel worden bekendgemaakt op het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en kunnen ook worden geraadpleegd in de kantoren van het handelsregister.

De uiterste termijn voor het afhandelen van de inschrijvingsaanvraag en voor de afgifte van de bij wet vereiste documenten worden dienovereenkomstig herzien.

Indien de aanvrager de inschrijvingsaanvraag vóór het verstrijken van de door de bewaarder vastgestelde uiterste termijn corrigeert/vervolledigt en verzoekt om een herziening van de uiterste termijn voor de afhandeling, wordt de inschrijvingsaanvraag afgehandeld op de dag na de dag waarop de correctie/vervollediging heeft plaatsgevonden.

Indien de aanvrager niet voldoet aan zijn verplichtingen, zoals uiteengezet in de opdracht tot uitstel, wordt de inschrijvingsaanvraag afgewezen.

Als de aanvrager afziet van de afhandeling van de aanvraag gericht aan de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken en als de inschrijvingsaanvragen worden afgewezen, worden de kosten voor publicatie in het Staatsblad van Roemenië teruggestort, als deze inmiddels zijn betaald.

Op verzoek van de betrokken partij of haar vertegenwoordiger wordt een openbare hoorzitting georganiseerd om de inschrijvingsaanvraag af te handelen.

Rechtsgevolgen van de registratie

Gevolgen van het invoeren van gegevens voor derden overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132

In de onderstaande nationale bepalingen wordt vermeld dat derden op de informatie en documenten in het handelsregister kunnen vertrouwen, conform artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht:

1. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Wet nr. 265/2022 is het handelsregister een dienst van algemeen belang voor de registratie en bekendmaking van ondernemers die een eenmanszaak of een familiebedrijf hebben en van ondernemers die vennootschappen, Europese vennootschappen, coöperatieve vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen, coöperatieve kredietinstellingen, economische samenwerkingsverbanden, en Europese economische samenwerkingsverbanden zijn met een statutaire zetel in Roemenië, evenals voor de registratie en bekendmaking van hun filialen en van de filialen van de bovengenoemde rechtspersonen waarvan de statutaire zetel zich in het buitenland bevindt.

Overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Wet nr. 265/2022 verzoeken de in artikel 4, lid 1, bedoelde ondernemers tijdens hun activiteiten of na afloop daarvan om opname in het register van vermeldingen in verband met documenten en akten die verplicht moeten worden opgenomen.

De verstrekking van in het handelsregister opgenomen informatie en de afgifte van afschriften van bijbehorende documenten vinden plaats in overeenstemming met artikel 11 van Wet nr. 265/2022 betreffende het handelsregister en tot wijziging en aanvulling van andere wetgevingshandelingen die van toepassing zijn op de registratie in het handelsregister:

1. Het handelsregister is toegankelijk voor het publiek. Het Bureau voor het Handelsregister verstrekt, op verzoek en op kosten van de belanghebbende partij, in het Roemeens en in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informatie en certificaten met betrekking tot de inschrijvingen in het handelsregister evenals certificaten ter bevestiging van de registratie of niet-registratie van een bepaald document of een bepaalde akte, afschriften en/of voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van alle in het register opgenomen of ingediende documenten of delen daarvan, in de vorm waarin zij zijn ingediend ter ondersteuning van de inschrijvingsaanvragen.

2. Het verzoek om informatie en documenten moet ofwel aan het loket, ofwel per post- of koeriersdienst of op elektronische wijze worden ingediend, samen met een afschrift van het identiteitsbewijs, behalve wanneer het verzoek is ondertekend met behulp van de gekwalificeerde elektronische handtekening.

3. Het Bureau voor het Handelsregister verstrekt de in punt 1 bedoelde documenten ofwel op elektronische wijze, namelijk als een elektronisch formulier, ondertekend met behulp van de gekwalificeerde elektronische handtekening of het gekwalificeerde elektronische zegel, waar van toepassing, ofwel op papier, op de locatie van het Nationaal Bureau voor het Handelsregister of de kantoren van het handelsregister, ofwel per post- of koeriersdienst.

4. Afschriften worden naar behoren voor eensluidend gewaarmerkt. Elektronische afschriften worden voor eensluidend gewaarmerkt middels een elektronische handtekening. Op verzoek kunnen ook afschriften worden verstrekt die niet formeel voor eensluidend zijn gewaarmerkt.

5. Elektronische afschriften van de in punt 1 bedoelde informatie en documenten worden ook voor het publiek beschikbaar gesteld via het systeem van gekoppelde handelsregisters.

6. De ontvangen documenten, dat wil zeggen, de op elektronische wijze verstuurde documenten, worden ook behandeld door middel van een onderlinge koppeling met het elektronische centrale contactpunt (hierna “PSC” genoemd), in overeenstemming met Noodverordening nr. 49/2009 inzake de vrijheid van vestiging van dienstverleners en de vrijheid om in Roemenië diensten te verlenen, zoals gewijzigd en aangevuld bij Wet nr. 68/2010.

7. Op grond van een classificatiesysteem voor de afgegeven informatie en documenten, zoals vastgesteld bij een beschikking van de minister van Justitie, worden er kosten in rekening gebracht, die niet hoger mogen zijn dan de administratiekosten voor het afgeven van de desbetreffende informatie of documenten en die de kosten omvatten voor de ontwikkeling en instandhouding van het handelsregister.

8. De in punt 1 bedoelde informatie en documenten worden kosteloos ter beschikking gesteld van overheidsinstanties en -instellingen en van in Roemenië geaccrediteerde diplomatieke missies.

9. De in punt 1 bedoelde informatie wordt kosteloos ter beschikking gesteld van andere dan de in punt 8 genoemde rechtspersonen indien hierin uitdrukkelijk bij wet is voorzien.

10. Het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister verstrekken journalisten en vertegenwoordigers van de massamedia kosteloos specifieke informatie uit het handelsregister, die uitsluitend mag worden gebruikt voor de voorlichting van het publiek.

De tenuitvoerlegging van de documenten en akten van personen die verplicht moeten worden ingeschreven in het handelsregister, wordt geregeld in artikel 46 van Wet nr. 265/2022 betreffende het handelsregister en tot wijziging en aanvulling van andere wetgevingshandelingen die van toepassing zijn op de registratie in het handelsregister:

 1. Registratie en vermeldingen kunnen aan derden worden tegengeworpen met ingang van de datum waarop zij in het handelsregister zijn ingeschreven of zijn gepubliceerd in het Staatsblad van Roemenië, of in de elektronische nieuwsbrief van het handelsregister, zoals in de wet is bepaald.
 2. Personen die verplicht zijn een vermelding in het register aan te vragen, kunnen niet-geregistreerde documenten of akten niet tegenwerpen aan derden, tenzij zij kunnen bewijzen dat deze derden met deze documenten en akten bekend waren. Derden kunnen documenten of akten die niet zijn bekendgemaakt echter altijd inroepen, tenzij de niet-bekendmaking het effect ervan tenietdoet.
 3. Het Nationaal Bureau voor het Handelsregister publiceert op zijn website en op het e-dienstenportaal actuele informatie over het nationaal recht en dient deze informatie ter publicatie bij het Europese e-justitieportaal in, als het gaat om de bekendmaking en tegenwerping aan derden van documenten, akten en vermeldingen van personen die zich in het register moeten inschrijven.

Voorts zijn vennootschappen in dit verband onderworpen aan bijzondere bepalingen, namelijk de artikelen 50 en 51 van Wet nr. 31/1990 inzake vennootschappen, zoals opnieuw gepubliceerd, als gewijzigd en aangevuld:

Artikel 50

1. Documenten of akten die niet zijn gepubliceerd zoals bepaald in het recht, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat deze derden met deze documenten en akten bekend waren.

2. De activiteiten die een vennootschap heeft verricht vóór de 16e dag na de datum van de bij wet verplichte bekendmaking kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, indien deze derden kunnen bewijzen dat zij onmogelijk met deze activiteiten bekend konden zijn.

Artikel 51

1. Derden kunnen documenten of akten die niet zijn bekendgemaakt echter altijd inroepen, tenzij de niet-bekendmaking het effect ervan tenietdoet.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Wet nr. 265/2022 is het handelsregister ontworpen om hierin de volgende categorieën op te nemen:

 1. een register voor de registratie van vennootschappen, nationale vennootschappen, nationale ondernemingen, overheidsbedrijven, economische samenwerkingsverbanden, Europese vennootschappen, Europese economische samenwerkingsverbanden en andere rechtspersonen waarin uitdrukkelijk door de wet wordt voorzien met een statutaire zetel in Roemenië en van hun filialen en, indien van toepassing, de filialen van rechtspersonen met een statutaire zetel in het buitenland;
 2. een register voor de registratie van coöperatieve vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen met statutaire zetel in Roemenië, hun filialen en, indien van toepassing, de filialen van coöperatieve vennootschappen of Europese coöperatieve vennootschappen met statutaire zetel in het buitenland;
 3. een register voor de registratie van eenmanszaken en familiebedrijven met statutaire zetel en, indien van toepassing, werklocaties in Roemenië.

2. Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Wet nr. 265/2022 wordt de inschrijving in het handelsregister gebaseerd op het besluit van de bewaarder tot afhandeling van de inschrijvingsaanvragen of, indien van toepassing, op een definitieve rechterlijke uitspraak of een uitvoerbare beslissing, conform het in de wet bepaalde. Indien de inschrijving door de rechter wordt gelast, kan dit ook gebeuren op basis van het procedureel dossier dat het dictum van het arrest van de rechter bevat.

3. Overeenkomstig artikel 107, lid 2, van Wet nr. 265/2022 is de registratiedatum in het handelsregister de datum waarop de inschrijving in dat register van kracht wordt.

4. Overeenkomstig artikel 107, lid 3, van Wet nr. 265/2022 worden inschrijvingen in het handelsregister 24 uur na de datum van het besluit van de bewaarder verricht.

5. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Wet nr. 265/2022 wordt het handelsregister in gecomputeriseerde vorm door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister bijgehouden en vindt de inschrijving in het handelsregister en in andere door dit bureau bijgehouden registers op elektronische wijze plaats.

Verschillen tussen de gegevens in het register en in de publicatie ervan

Registratie en vermeldingen kunnen aan derden worden tegengeworpen met ingang van de datum waarop zij in het handelsregister zijn ingeschreven of zijn gepubliceerd in het Staatsblad van Roemenië, of in de elektronische nieuwsbrief van het handelsregister, zoals in de wet is bepaald.

De activiteiten die een natuurlijke of rechtspersoon heeft verricht vóór de 16e dag na de datum van inschrijving in het handelsregister kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, indien deze derden kunnen bewijzen dat zij onmogelijk met deze activiteiten bekend konden zijn.

Personen die verplicht zijn een vermelding in het register aan te vragen, kunnen niet-geregistreerde documenten of akten niet tegenwerpen aan derden, tenzij zij kunnen bewijzen dat deze derden met deze documenten en akten bekend waren. Derden kunnen documenten of akten die niet zijn bekendgemaakt echter altijd inroepen, tenzij de niet-bekendmaking het effect ervan tenietdoet.

De in artikel 16, lid 1, van Wet nr. 265/2022 bedoelde documenten worden door het kantoor van het handelsregister via elektronische weg verzonden naar het Staatsblad van Roemenië voor publicatie binnen drie werkdagen vanaf de datum van registratie in het handelsregister.

Indien er sprake is van verschillen tussen de gegevens in het handelsregister en die in de documenten in het dossier van de ondernemer die in het handelsregister is ingeschreven, zoals bepaald in artikel 8 van Wet nr. 265/2022, prevaleren de gegevens van het register tegenover derden.

Indien er sprake is van verschillen tussen de documenten en informatie die in de nieuwsbrief of, indien van toepassing, in het Staatsblad van Roemenië zijn opgenomen en de in het register opgenomen documenten, prevaleren de laatstgenoemde.

Indien de bovengenoemde verschillen zich voordoen om redenen die niet aan de betrokken ondernemer kunnen worden toegerekend, corrigeert het kantoor van het handelsregister of, indien van toepassing, het overheidsbedrijf “Monitorul Oficial” de gegevens in het register op verzoek van de ondernemer en publiceert het meer specifiek de gecorrigeerde tekst, in de vorm van een uittreksel, op eigen kosten.

Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de geregistreerde gegevens?

De door de wet voorgeschreven documenten en akten worden, indien van toepassing, in het handelsregister opgenomen op verzoek van natuurlijke en/of rechtspersonen die zich verplicht moeten inschrijven, op verzoek van andere belanghebbenden, dan wel ambtshalve.

Tijdens hun activiteiten of na afloop daarvan verzoeken de in artikel 4, lid 1, van Wet nr. 265/2022 bedoelde ondernemers binnen 15 dagen na de datum waarop de documenten zijn opgesteld of de te registreren akten zijn uitgevoerd, om de vermeldingen in verband met de verplicht te registreren documenten en akten in het register op te nemen.

De vermeldingen kunnen, in de door de wet bepaalde gevallen, ook worden geregistreerd op verzoek van belanghebbenden, en wel uiterlijk dertig dagen nadat zij kennis hadden gekregen van het bestaan van de verplicht te registreren documenten of akten.

De aanvragers en, indien van toepassing, hun wettelijke vertegenwoordigers zijn wettelijk aansprakelijk voor de wettigheid, authenticiteit en juistheid van de gegevens in de inschrijvingsaanvraag en in de bewijsstukken.

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Wet nr. 265/2022 wordt de inschrijving in het handelsregister gebaseerd op het besluit van de bewaarder tot afhandeling van de inschrijvingsaanvragen of, indien van toepassing, op een definitieve rechterlijke uitspraak of een uitvoerbare beslissing, conform het in de wet bepaalde. Indien de inschrijving door de rechter wordt gelast, kan dit ook gebeuren op basis van het procedureel dossier dat het dictum van het arrest van de rechter bevat.

Indien is voldaan aan alle wettelijke vereisten voor de vestiging, oprichting, organisatie en werking van ondernemers die zich moeten registreren, verstrekt de bewaarder overeenkomstig artikel 107 van Wet nr. 265/2022 binnen één werkdag na de datum van registratie van de inschrijvingsaanvraag bij het kantoor van het handelsregister of, indien van toepassing, na de datum waarop alle formaliteiten zijn verricht en alle documenten en informatie zijn ontvangen, zoals vereist door de bewaarder, een besluit tot goedkeuring van deze aanvraag met het oog op de oprichting en registratie.

De registratiedatum in het handelsregister is de datum waarop de inschrijving in dat register van kracht wordt.

Inschrijvingen in het handelsregister worden 24 uur na de datum van het besluit van de bewaarder verricht.

Rechtspersonen krijgen rechtspersoonlijkheid op de datum waarop de inschrijving in het handelsregister van kracht wordt.

Het besluit van de bewaarder moet ten uitvoer worden gelegd, tenzij anders bepaald in de wet; voor deze besluiten bestaat alleen een bezwaarprocedure. Bij indiening van een bezwaar wordt de tenuitvoerlegging van het besluit niet opgeschort. De procedure op grond waarvan een besluit tot inschrijving in het handelsregister plaatsvindt, wordt door het personeel van het kantoor van het handelsregister bij de rechtbank uitgevoerd.

Procedures in verband met gegevensbescherming

Procedures in verband met de rechten van de betrokkene wat betreft bekendmaking en opslag van zijn persoonsgegevens

Tijdens de uitoefening van hun taken die in de wetgevingshandelingen betreffende de activiteiten van het handelsregister zijn vastgesteld, verzamelen en verwerken het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister bij de rechtbanken/de regionale kantoren gegevens en informatie, waaronder persoonsgegevens, waarop
de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing zijn.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft het Nationaal Bureau voor het Handelsregister passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om aan alle wettelijke bepalingen betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens te voldoen.

De persoonsgegevens van een natuurlijke persoon worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze verwerkt (beginsel van doelbinding).

De persoonsgegevens die de aanvragers tijdens het invullen/indienen van aanvragen en tijdens het indienen van de ondersteunende akten/documenten verstrekken, worden verwerkt om de belangrijkste voor het handelsregister specifieke verplichtingen/taken/functies te kunnen vervullen.

De gegevens in het centrale geautomatiseerde handelsregister/geïntegreerde computersysteem worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Aanvragen tot inschrijving (modelformulieren) in het handelsregister, die worden ingediend om de ondernemer te registreren en om in het register vermeldingen op te nemen in verband met documenten en akten van ondernemers en de bijbehorende bewijsstukken, worden in het dossier van de ondernemer (op papier en elektronisch) gearchiveerd.

De bekendmaking van documenten die worden afgegeven als gevolg van de registratie in het handelsregister / die door helpdeskmedewerkers zijn opgesteld, voldoet aan de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming. Daarbij mogen uitsluitend de naam en voornaam, de geboortedatum en ‑plaats, de nationaliteit en het land van verblijf van deze personen worden bekendgemaakt, tenzij in de wet anders is bepaald.

De volgende informatie in verband met de persoonsgegevens van natuurlijke personen die in een bepaalde hoedanigheid optreden / een functie bekleden bij een ondernemer die in het handelsregister staat ingeschreven, mag openbaar worden gemaakt: naam en voornaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en land van verblijf, behalve wanneer de aanvrager een entiteit is die bij wet toegang heeft tot persoonsgegevens.

De afschriften of voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van de documenten die in het dossier van de in het handelsregister ingeschreven ondernemer zijn opgenomen en die aan aanvragers worden verstrekt, omvatten uitsluitend: naam en voornaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en land van verblijf van de in die documenten genoemde personen, behalve wanneer de aanvrager een entiteit is die bij wet toegang heeft tot persoonsgegevens.

De uitwisseling van informatie met overheidsinstanties en -instellingen, op grond van samenwerkingsprotocollen die zijn gesloten met het oog op de naleving van een uitdrukkelijke wettelijke verplichting, moet in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

De lijst van overheidsinstanties en -instellingen waarmee het Nationaal Bureau voor het Handelsregister samenwerkingsprotocollen sluit, wordt gepubliceerd op de website van het Bureau.

De verstrekte informatie, eerdere vermeldingen en de door het Nationaal Bureau voor het Handelsregister en de kantoren van het handelsregister afgegeven certificaten, alsook afschriften of voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van de ter ondersteuning van de inschrijvingsaanvragen ingediende documenten bevatten alle persoonsgegevens die in het handelsregister zijn geregistreerd, indien dergelijke gegevens worden verstrekt op verzoek van de betrokkene of van de bevoegde instellingen of instanties, in overeenstemming met een wettelijke verplichting, met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting of bij de uitoefening van taken, maar daarbij worden uitsluitend de volgende gegevens verzonden aan andere natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van andere overheidsinstellingen, overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Wet nr. 265/2022: de naam en voornaam, de geboortedatum en -plaats, de nationaliteit en het land van verblijf.

Het Nationaal Bureau voor het Handelsregister zorgt ervoor dat de betrokkenen de rechten die zij op grond van Verordening (EU) 2016/679 genieten, kunnen uitoefenen: het recht op informatie, het recht van inzage in gegevens, het recht op rectificatie, het recht op het wissen van gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht van bezwaar, het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit en het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder voor de verwerking van persoonsgegevens [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Boekarest).

Deze rechten kunnen met inachtneming van de vereisten en uitzonderingen in Verordening (EU) 2016/679 worden uitgeoefend door de verzending, per post, van een schriftelijk, naar behoren gedateerd en ondertekend verzoek naar het volgende adres: Boekarest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, postcode: 030837 of per e-mail aan: datepersonale@onrc.ro

Overeenkomstig artikel 37 van de algemene verordening gegevensbescherming is binnen de instelling een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, van wie de contactgegevens op de webpagina Persoonsgegevens zijn bekendgemaakt.

Contactgegevens

De contactgegevens vindt u hier.

Links

Officiële website van het Roemeense handelsregister

E-dienstenportaal van het Roemeense Nationaal Bureau voor het Handelsregister

Laatste update: 03/10/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.