Ondernemingsregisters in de EU-landen

Slowakije

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van het Slowaakse handelsregister.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Welke gegevens bevat het handelsregister?

Het Obchodný register (handelsregister) is een openbare lijst met wettelijk voorgeschreven gegevens betreffende ondernemers, ondernemingen en andere rechtspersonen waarvoor dit bij afzonderlijke wetgeving is voorgeschreven.

De lijst wordt qua programmering en techniek beheerd door het Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministerie van Justitie van Slowakije).

Het handelsregister wordt bijgehouden door de registrové súdy (registerrechtbanken: districtsrechtbanken bij de regionale gerechtshoven).

Is de toegang tot het register kosteloos?

Het handelsregister en het documentenregister zijn beschikbaar voor iedereen. Voor toegang tot en uittreksels uit het handelsregister moet een vergoeding worden betaald.

Als iemand echter verzoekt om een elektronisch uittreksel uit het handelsregister of een elektronisch afschrift van een gedeponeerd document of om een elektronische bevestiging dat een bepaald document niet in het documentenregister is gedeponeerd, verstrekt de registerrechtbank de betrokken documenten langs elektronische weg zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Het is ook mogelijk om kosteloos een uittreksel uit het handelsregister, een kopie van een gedeponeerd document of een bevestiging dat een bepaald document niet in het documentenregister is gedeponeerd, aan te vragen via het koppelingssysteem voor centrale handelsregisters, handelsregisters en ondernemingsregisters (het systeem van gekoppelde ondernemingsregisters (BRIS)).

Hoe opzoekingen verrichten in het handelsregister

De zoekfunctie is beschikbaar in het Slowaaks en het Engels.

In het Slowaakse obchodný register kan worden gezocht op:

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

In Wet nr. 513/1991 (het Wetboek van Koophandel), zoals gewijzigd, wordt vermeld wanneer iemand zich kan beroepen op gegevens die in het handelsregister zijn ingevoerd, en, indien van toepassing, op de inhoud van de daarin gedeponeerde documenten.

De in het handelsregister ingevoerde gegevens zijn jegens derden rechtsgeldig vanaf de datum van publicatie. De inhoud van documenten die volgens het recht moeten worden gepubliceerd, is jegens derden rechtsgeldig vanaf de datum waarop de deponering van de documenten in het documentenregister in het Officiële Handelsblad wordt bekendgemaakt.

Vanaf dat moment mogen derden zich beroepen op de gegevens of de inhoud van de documenten. Dit geldt echter niet als een geregistreerde persoon kan aantonen dat een derde al eerder van de gegevens of de inhoud van een document op de hoogte was.

Een geregistreerde persoon kan zich jegens derden echter niet binnen vijftien dagen na publicatie ervan op gepubliceerde gegevens of de inhoud van documenten beroepen, wanneer derden kunnen aantonen dat zij niet al eerder van die gegevens of documentinhoud op de hoogte hadden kunnen zijn.

Na die periode zijn de geregistreerde gegevens en de inhoud van de gedeponeerde documenten bij het documentenregister betrouwbaar.

Derden kunnen zich altijd beroepen op de inhoud van documenten of gegevens die nog niet in het handelsregister zijn ingevoerd of nog niet in het documentenregister zijn gedeponeerd, tenzij die inhoud of gegevens pas na hun invoering in het handelsregister bindend worden.

In het geval van verschillen tussen de geregistreerde en gepubliceerde gegevens of tussen de inhoud van de gedeponeerde en gepubliceerde documenten, mag een geregistreerde persoon (onderneming) zich jegens derden slechts beroepen op de gepubliceerde versie. Wanneer deze persoon of onderneming echter aantoont dat een derde op de hoogte was van de geregistreerde gegevens of van de inhoud van het gedeponeerde document, kan zij zich daarop wel beroepen.

Geschiedenis van het handelsregister

Het handelsregister werd opgezet in 1992 na de aanneming van Wet nr. 513/1991 (het Wetboek van Koophandel) en is in de plaats gekomen van het oude ondernemingsregister.

Het toepassingsgebied van het handelsregister werd tot 2004 geregeld in het Wetboek van Koophandel (artikelen 27-34).

Op 1 februari 2004 is Speciale Wet nr. 530/2003 inzake het handelsregister en tot wijziging van bepaalde andere wetten in werking getreden, waarbij nieuwe wettelijke eisen voor het handelsregister werden geïntroduceerd. Bij de invoering van deze speciale wet werd de verantwoordelijkheid voor het juridische aspect van het handelsregister gedeeltelijk uit het Wetboek van Koophandel gehaald.

Momenteel is het handelsregister volledig digitaal. Het documentenregister kent zowel een papieren als een elektronische versie (sinds 1 oktober 2020 wordt het documentenregister digitaal bijgehouden, tenzij anders is bepaald in Wet nr. 530/2003 (de wet inzake het handelsregister)).

Links

Handelsregister

Handelsregister van Slowakije

Laatste update: 25/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.