Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Slovenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Slovenië.

Inhoud aangereikt door
Slovenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Wat heeft het Sloveense ondernemingsregister (Poslovni register Slovenije) te bieden?

Het Sloveense ondernemingsregister wordt beheerd door het Bureau van de Republiek Slovenië voor openbare juridische documenten en aanverwante diensten (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Het Sloveense ondernemingsregister is een centrale openbare gegevensbank die informatie bevat over alle in Slovenië gevestigde ondernemingen met of zonder winstoogmerk en over hun filialen en andere divisies. Het register bevat tevens informatie over de in Slovenië gevestigde filialen van buitenlandse ondernemingen. In het register worden de volgende categorieën gehanteerd:

 • vennootschappen (vennootschappen onder firma en naamloze vennootschappen);
 • eenmanszaken
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • privaatrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen;
 • natuurlijke personen die geregistreerde of gereguleerde activiteiten uitvoeren;
 • filialen en andere divisies van ondernemingen;
 • hoofdkantoren van buitenlandse ondernemingen;
 • andere eenheden.

Van iedere onderneming die in het Sloveense ondernemingsregister is opgenomen, zijn diverse registratiegegevens beschikbaar (identificatienummer, ondernemingsnaam, fiscaal nummer, informatie over vertegenwoordigers en oprichters enz.). Gebruikers krijgen:

 • directe toegang tot informatie via de ePRS-applicatie, en
 • informatie voor hergebruik.

Welke gegevens bevat het Sloveense ondernemingsregister?

ePRS-applicatie

De ePRS-applicatie biedt gebruikers toegang tot informatie over individuele inschrijvingen in het Sloveense ondernemingsregister van ondernemingen die economische activiteiten verrichten binnen de Republiek Slovenië.

Is de toegang tot het Sloveense ondernemingsregister kosteloos?

De toegang is kosteloos, maar gebruikers moeten wel in het portaal inloggen (nieuwe gebruikers moeten zich eerst laten registreren).

Hoe opzoekingen verrichten in het Sloveense ondernemingsregister?

Gebruikers moeten in het portaal inloggen om in het register te kunnen zoeken. Gegevens kunnen worden opgevraagd door in een of meer velden zoekcriteria in te voeren of door zoekcriteria uit het drop-downmenu te selecteren. De volgende zoekcriteria zijn beschikbaar: gegeven, onderdeel van het gegeven (woord) of begin van een woord. Mogelijke zoekcriteria zijn: identificatienummer, fiscaal nummer, naam van de onderneming, straatnaam en nummer, gemeente enz.

Bijwerken van gegevens

De gegevens worden dagelijks bijgewerkt.

Informatie beschikbaar stellen voor hergebruik:

Het AJPES verleent de volgende diensten voor het hergebruik van informatie uit het ondernemingsregister:

 • dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse verstrekking van gegevens over alle inschrijvingen in kort of lang formaat,
 • maandelijkse verstrekking van gegevens over in het gerechtelijk register (Sodni register) ingeschreven ondernemingen in kort of lang formaat,
 • maandelijkse verstrekking van gegevens over eenmanszaken in kort of lang formaat,
 • verstrekking van gegevens via een internetdienst in lang, kort of minimumformaat,
 • verstrekking van gegevens op basis van een specifieke opdracht in kort of lang formaat,
 • verwerking van verzamelde gegevens volgens de criteria die door de gebruiker zijn vastgesteld (numerieke gegevens).

Elke drie maanden biedt het AJPES een kosteloos overzicht van het hele Sloveense ondernemingsregister in xml-formaat met een vastgestelde selectie van informatie voor hergebruik.

Prijzen

Het AJPES brengt kosten in rekening voor het hergebruik van openbare informatie uit het Sloveense ondernemingsregister, zoals bepaald in de
Tarieven voor hergebruik van openbare informatie uit het Sloveense ondernemingsregister (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (link naar de databank met Sloveense wetgeving).

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Derden kunnen een beroep doen op alle soorten documenten als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken, op grond van de volgende wetgeving:

- De Vennootschapswet (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (staatscourant van de Republiek Slovenië (UL RS), nrs. 65/09 – officiële geconsolideerde versie, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – beslissing van het constitutioneel hof en 82/13; hierna: ZGD-1), de systeemwet waarin de basisvoorschriften inzake de juridische status van ondernemingen voor de oprichting en exploitatie van ondernemingen, eenmanszaken, gerelateerde personen, economische belangengroepen en filialen van buitenlandse ondernemingen en eventuele wijzigingen van hun juridische status zijn vastgelegd.

- De Wet op het gerechtelijk register (Zakon o sodnem registru) (UL RS, nrs. 54/07 – officiële geconsolideerde versie, 65/08, 49/09 en 82/13 – ZGD-1H, hierna: ZSReg), die het gerechtelijk register regelt en omschrijft welke gegevens in het gerechtelijk register moeten worden ingeschreven, en voorts het reglement van orde bevat op grond waarvan een bevoegde rechtbank beslissingen neemt over inschrijvingen in het gerechtelijk register, alsmede de regels voor het beheer van het gerechtelijk register door het AJPES. Deze wet regelt ook de procedures die deel uitmaken van het éénloketsysteem (Vse na enem mestu).

- De Wet op het Sloveense ondernemingsregister (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, nrs. 49/06 en 33/07 – ZSReg-B, hierna: ZPRS-1), die het bij- en onderhouden van het Sloveense ondernemingsregister regelt en waarin wordt omschreven welke gegevens moeten worden ingeschreven in het register, hoe ze worden geïdentificeerd met een ID, inclusief het verplichte gebruik van dat ID. Ook regelt deze wet de inhoud van het ondernemingsregister en de verwerving van informatie om het register bij te houden, de procedure voor het verrichten van inschrijvingen in het ondernemingsregister, door de beheerder van het register toegevoegde of omschreven informatie over het verrichten van een inschrijving, het gebruik van gegevens uit het ondernemingsregister en de opslag van documenten.

Is de toegang tot het Sloveense ondernemingsregister kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos. Gebruikers moeten wel in het portaal inloggen om toegang te krijgen.

Links

poslovni register (Sloveens), ondernemingsregister (Engels)

Laatste update: 23/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.