Ondernemingsregisters in de EU-landen

Zweden

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Zweedse ondernemingsregister.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Chronologie van het nationale register

Wanneer is het opgericht?

Met het registreren van ondernemingen is in 1897 begonnen.

Het register van dochterondernemingen is toegevoegd in 1955. (Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau (Bolagsverket) heeft de registratie van dochterondernemingen in 1975 overgenomen.)

In 2002 heeft het Zweedse ondernemingsregistratiebureau de registratie van banken en verzekeringsmaatschappijen overgenomen van de financiële toezichthoudende autoriteit.

Wanneer is het gedigitaliseerd?

Voor bepaalde soorten gegevens is de informatie sinds 1982 gedigitaliseerd. Sinds 2002 zijn alle in het register op te nemen gegevens omgezet in digitaal formaat.

Toepasselijke wetgeving

Met name:

Aktiebolagslagen (vennootschapswet) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (besluit betreffende vennootschappen) (2005:559)

Årsredovisningslagen (wet op de jaarrekeningen) (1995:1554)

Filiallagen (wet op de dochterondernemingen) (1992:160)

Filialförordningen (besluit betreffende dochterondernemingen) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (wet op de bancaire en financiële transacties)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (besluit inzake bancaire en financiële transacties)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (wet op de jaarrekeningen van kredietinstellingen en beleggingsmaatschappijen)

Försäkringsrörelselagen (wet op het verzekeringswezen) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (besluit inzake het verzekeringswezen) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (wet op de jaarrekeningen van verzekeringsmaatschappijen)

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Wie kan het register raadplegen?

Iedereen kan informatie uit het register verkrijgen door contact op te nemen met het Zweedse ondernemingsregistratiebureau of door de website of het ondernemingsregister (Näringslivsregistret) te raadplegen.

Welke gegevens bevat het register?

Welke soorten gegevens worden er geregistreerd? (in het openbare register ingeschreven entiteiten, gegevens over insolventie, rekeningen enz.)

De opgenomen informatie betreft met name:

 • de firmanaam;
 • het adres;
 • de statutaire zetel;
 • het inschrijvingsnummer;
 • informatie over de bestuurders (leden van de raad van bestuur, gevolmachtigden, CEO, accountant enz.);
 • de bedrijfsactiviteit.

(Zie voor meer informatie hoofdstuk 2, afdelingen 14 tot en met 17, van het besluit inzake vennootschappen, afdeling 4 van het besluit betreffende dochterondernemingen en hoofdstuk 4, afdeling 19, van het besluit (2004:329) inzake bancaire en financiële transacties.)

Welke documenten worden er gearchiveerd/bewaard (dossiers, documentenboeken, statuten, notulen van algemene vergaderingen enz.)?

Alle documenten die volgens de geldende regelgeving per type dossier moeten worden ingediend, bv.:

 • oprichtingsakte;
 • statuten;
 • jaarrekeningen;
 • kennisgevingen;
 • notulen van algemene vergaderingen;
 • notulen van bestuursvergaderingen;
 • bankafschriften;
 • accountantsverslagen;
 • alle overige vereiste documenten.

Hoe kan ik een zoekopdracht uitvoeren (en wat zijn de beschikbare zoekcriteria)?

Ter plekke

Bij de receptie staat u een computer ter beschikking, zodat u het register kunt raadplegen. U kunt bij de receptie ook terecht om documenten uit het register op te vragen.

Op de website van het register

Via de website hebt u toegang tot:

 • het register om na te gaan of een vennootschap haar jaarrekening heeft gedeponeerd of om een bepaald dossier op te zoeken;
 • de onlinedienst Näringslivsregistret (waarvan bepaalde informatie gratis is; als dat niet het geval is, moet u zich registreren als klant);
 • de onlinedienst Sök företagsinformation (met informatie over vennootschappen).

Wat zijn de beschikbare zoekcriteria?

U kunt zoeken op inschrijvingsnummer, dossiernummer, identificatienummer of firmanaam.

Hoe kan ik documenten verkrijgen?

Kosteloos?

Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau brengt kosten in rekening voor de documenten, omdat het een instantie is die wordt gefinancierd uit heffingen.

Tegen betaling?

Via bestelling bij ons. U kunt per kaart betalen, of na ontvangst van de rekening.

Hoe kan ik een uittreksel uit het register, een gewaarmerkte kopie of een transcriptie van documenten verkrijgen?

Via bestelling bij ons, telefonisch, per e-mail of per post. U kunt per kaart betalen, of na ontvangst van de rekening.

Inschrijvingsprocedure

Hoe kan ik de registratieprocedure starten (hoe kan ik aanvragen indienen bij het register of documenten laten certificeren, welk soort documenten moeten worden bijgevoegd)?

Ter plekke

U kunt uw aanvraag en de voor het betrokken dossier vereiste documenten op papier indienen. U kunt ook gebruikmaken van de computers van het Zweedse ondernemingsregistratiebureau die bezoekers ter beschikking staan, en uw aanvraag registreren via de website verksamt.se.

Online

U kunt uw aanvraag registreren via de website verksamt.se.

Hoe worden ingediende aanvragen beoordeeld?

Aanvragen die online zijn ingediend (via verksamt.se), worden aan meerdere automatische controles onderworpen. Bepaalde aanvragen kunnen in de onlinedienst automatisch worden verwerkt. Aanvragen die niet elektronisch kunnen worden gecontroleerd, worden doorgestuurd naar een medewerker voor handmatige controle. Papieren documenten worden eveneens door een medewerker gecontroleerd.

Rechtsgevolgen van de registratie

Gevolgen van het invoeren van gegevens voor derden overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132

De door het Zweedse ondernemingsregistratiebureau bewaarde gegevens zijn openbaar. De geregistreerde informatie wordt vermeld in de nationale publicatie Post- och Inrikes Tidningar. De gegevens die worden geregistreerd en gepubliceerd in de Post- och Inrikes Tidningar, worden als algemeen bekend beschouwd. Bijgevolg zijn ze toegankelijk voor het publiek en beschikbaar voor raadpleging.

Verschillen tussen de invoering van gegevens in het register en de publicatie ervan

De gegevens die worden ingediend voor registratie, worden geregistreerd en gepubliceerd. Als later wordt geconstateerd dat er onjuiste informatie is geregistreerd (en gepubliceerd), kan het nodig zijn die te corrigeren.

Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de geregistreerde gegevens?

Ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij verstrekken. Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau registreert de verstrekte gegevens na te hebben geverifieerd dat ze rechtsgeldig zijn.

Procedures voor gegevensbescherming

Procedures in verband met de rechten van betrokkenen wat betreft publicatie en opslag van hun persoonsgegevens

In onze ondernemingsregisters verwerken we de persoonsgegevens van onder meer de leden van de raad van bestuur. De registers zijn bedoeld om te voorzien in informatie over bijvoorbeeld de activiteiten van ondernemingen, leningen, en overnames en overdrachten van ondernemingen, evenals om klantenregisters aan te vullen of te verifiëren. De gegevens kunnen worden verstrekt aan particulieren, ondernemingen of autoriteiten die informatie nodig hebben voor hun activiteiten.

Persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt en worden bewaard, mits zij betrekking hebben op de uitoefening van het gezag. De registratie van persoonsgegevens is wettelijk bepaald.

Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau is de verantwoordelijke instantie voor de verwerking van de gegevens en ziet erop toe dat de persoonsgegevens in onze registers worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen inzake gegevensbescherming en de specifieke regels voor het register.

Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau heeft een ombudsman voor gegevensbescherming aangesteld, die erop toeziet dat persoonsgegevens correct en rechtmatig worden verwerkt bij het gebruik van het register.

Contactinformatie

Zweeds ondernemingsregistratiebureau

Tel.: +46 771670670 (of +46 60184000), maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Bezoekadres: Stuvarvägen 21, Sundsvall, Zweden

Website: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Links

Onlinediensten: https://bolagsverket.se/en/fee

Onlinediensten: https://www.verksamt.se/web/international/services

Laatste update: 02/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.