Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Ondernemingsregisters in de EU-landen

Verenigd Koninkrijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van het Verenigd Koninkrijk

Inhoud aangereikt door
Verenigd Koninkrijk

Wie houdt het ondernemingsregister van het Verenigd Koninkrijk bij?

Companies House houdt het ondernemingsregister van het Verenigd Koninkrijk bij, dus voor Engeland en Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Welke gegevens bevat het ondernemingsregister?

Het register bevat informatie die aangeleverd is door ondernemingen, limited liability partnerships (maatschappen met beperkte persoonlijke aansprakelijkheid), limited partnerships (een soort commanditaire vennootschappen), overzeese ondernemingen, EESV’s (Europese economische samenwerkingsverbanden), grensoverschrijdende fusies en SE’s (Societas Europaea, Europese vennootschap). Nadere informatie over hoe u informatie kunt aanleveren, vindt u op de website van Companies House. Het register bevat geen gegevens over eenmansbedrijven, general partnerships (vennootschappen onder firma) en bedrijfsnamen.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Ja, de toegang tot het register is kosteloos, evenals het ophalen van basisgegevens van ondernemingen.

Hoe opzoekingen verrichten in het ondernemingsregister in het Verenigd Koninkrijk

Gegevens over ondernemingen in het ondernemingsregister van het Verenigd Koninkrijk kunt u opzoeken op de website Companies House, met behulp van de ‘WebCHeck’-service.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

De "registrar of companies" (bewaarder van het ondernemingsregister)

In dit punt wordt de situatie betreffende ondernemingsgegevens behandeld, omdat de inhoud van het register grotendeels daarop betrekking heeft.

De belangrijkste wetgeving inzake de werking van het register van het Verenigd Koninkrijk is de Companies Act (wet op de ondernemingen) van 2006. Op grond van deze wet verstrekken ondernemingen of personen die namens hen optreden, ondernemingsgegevens aan de registrar of companies. Zodra de gegevens zijn verstrekt, wordt nagegaan of deze volledig zijn. De griffier aanvaardt deze gegevens te goeder trouw. De juistheid van de gegevens wordt niet gevalideerd of geverifieerd. Wanneer de gegevens worden aanvaard, worden deze geregistreerd om te worden bewaard en voor inzage door het publiek ter beschikking te worden gesteld. Personen die gegevens opzoeken, kunnen op die gegevens vertrouwen, met uitzondering van een beperkte categorie gegevens, maar slechts voor zover de aan de registrar verstrekte gegevens juist zijn.

Voor een beperkte categorie gegevens van het register heeft de registratie rechtsgevolgen. Personen die gegevens opzoeken, kunnen op die gegevens vertrouwen, zoals deze blijken uit het register. Deze categorie omvat:

  • oprichting van een vennootschap (artikel 16 van de Companies Act van 2006)
  • statutaire zetel en wijziging ervan krachtens artikel 87
  • naam van de onderneming en wijziging ervan krachtens artikel 81
  • herinschrijving van een onderneming om haar rechtsvorm te wijzigen, bv. van een private onderneming naar een naamloze vennootschap enz. (artikelen 96, 101,104, 107 en 111)
  • vermindering van het kapitaal van een onderneming (artikelen 651 en 665)

Er kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd voor ernstige onjuistheden in de aan de registrar verstrekte gegevens. Op grond van artikel 1112 van de Companies Act van 2006 is het een misdrijf om bewust of door nalatigheid onjuiste, misleidende of bedrieglijke gegevens aan de registrar te verstrekken.

Een onderneming kan zich tegenover een derde niet beroepen op specifieke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, tenzij daarvan officieel kennis is gegeven of kan worden aangetoond dat de derde op de hoogte was van de gebeurtenis (artikel 1079 van de Companies Act van 2006).

Het gaat om de volgende specifieke gebeurtenissen:

  • wijziging van de statuten van de onderneming
  • veranderingen van bestuurders van de onderneming
  • wijziging van de statutaire zetel van de onderneming
  • het geven van een bevel tot liquidatie van de onderneming
  • aanstelling van een curator in een vrijwillige liquidatie van de onderneming

Links

Companies House

Laatste update: 24/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.