Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Austria

W tej części przedstawiono w zarysie austriacki rejestr działalności gospodarczej.

Autor treści:
Austria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w austriackim rejestrze działalności gospodarczej?

Rejestr handlowy (Firmenbuch, zwany również „rejestrem głównym” – Hauptbuch) zawiera informacje dotyczące wszystkich wpisanych do niego austriackich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą [zob. sekcja 2 austriackiej ustawy o rejestrze handlowym (Firmenbuchgesetz – FBG)]. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisów, są przechowywane w elektronicznym archiwum prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (archiwum dokumentów – Urkundensammlung). Dane na temat spółek oraz archiwum dokumentów są dostępne publicznie online, za odpowiednią opłatą.

Dane dotyczące spółek są także udostępniane austriackim organom za pośrednictwem portalu Federalnego Centrum Obliczeniowego (Bundesrechenzentrum – BRZ). Podmioty z państw członkowskich UE mogą uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem europejskiego rejestru przedsiębiorstw (EBR).

Czy dostęp do austriackiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Dostęp do austriackiego rejestru handlowego jest płatny.

W jaki sposób przeszukiwać austriacki rejestr działalności gospodarczej?

Informacje o wpisach w rejestrze handlowym zawarte w bazie danych rejestru są publicznie dostępne.

Wpisując numer, pod którym dany podmiot jest wpisany do rejestru handlowego (Firmenbuchnummer), można uzyskać wyciąg zawierający dane aktualnie znajdujące się w rejestrze. Ponadto na żądanie można uzyskać dane, które zostały wykreślone (tylko w przypadku danych dostępnych w formacie elektronicznym). Zapytania mogą także dotyczyć wpisów, które zostały niedawno wprowadzone, zmienione lub wykreślone.

Publiczny dostęp do bazy danych rejestru handlowego zapewniają wyspecjalizowane spółki, zwane Verrechnungsstellen, z którymi Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało odpowiednie umowy. Świadczą one odpłatne usługi, takie jak udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące rejestru handlowego lub wydawanie poświadczonych kopii wpisów w rejestrze, które mają taką samą moc prawną jak oficjalnie wydane wyciągi.

Na potrzeby postępowania przed organami publicznymi oficjalny dokument poświadczający status przedsiębiorstwa w rejestrze handlowym może jednak wydać wyłącznie sąd rejonowy (Landesgericht), wydział rejestrowy (Firmenbuchabteilung).

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów w rejestrze?

Zgodnie z art. 3a dyrektywy 2009/101/WE zmienionej dyrektywą 2012/17/UE państwa członkowskie muszą wyjaśnić przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą powoływać się na informacje i każdy rodzaj dokumentu, o których mowa w art. 2 (np. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów lub umowa spółki). W tym arkuszu informacyjnym przedstawiono stan prawny w Austrii.

Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2009/101/WE, informacje i dokumenty dotyczące spółek akcyjnych (Aktiengesellschaften – AG) i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbH) muszą zostać udostępnione w rejestrze handlowym. Podstawę prawną funkcjonowania rejestru stanowią kodeks handlowy (Unternehmensgesetzbuch – UGB) oraz ustawa o rejestrze handlowym (Firmenbuchgesetz – FBG). Rejestr handlowy prowadzą sądy w formie elektronicznej. Składa się on z rejestru głównego, do którego wpisuje się okoliczności wywołujące skutki prawne (np. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów) lub z którego informacje te się wykreśla, oraz z archiwum dokumentów (zawierającego np. umowy spółki).

Zgodnie z § 10 ust. 1 kodeksu handlowego informacje o dokonaniu wpisu do rejestru handlowego publikuje się zarówno w bazie ogłoszeń urzędowych Ediktsdatei (która jest dostępna nieodpłatnie w internecie), jak i w austriackim dzienniku urzędowym Wiener Zeitung. Publikację uważa się za dokonaną z chwilą wprowadzenia odpowiednich danych do bazy ogłoszeń urzędowych.

Skutki prawne wpisów do rejestru handlowego wobec osób trzecich reguluje § 15 kodeksu handlowego, zgodnie z którym podmiot nie może powołać się wobec osoby trzeciej na fakt, który powinien zostać wpisany do rejestru, jeżeli do takiego wpisu nie doszło, chyba że dana osoba trzecia była już tego faktu świadoma (ust. 1). Fakt wpisany do rejestru wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich. Nie dotyczy to jednak czynności prawnych dokonanych w ciągu 15 dni od daty publikacji, pod warunkiem że osoba trzecia wykaże, że nie zdawała sobie sprawy ani nie powinna była zdawać sobie sprawy z tego faktu (ust. 2). Jeżeli dany podmiot dokonał nieprawidłowego wpisu lub też nie doprowadził do wykreślenia wpisu, o którego wadliwości wiedział lub powinien był wiedzieć, wpis ten wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich w transakcjach handlowych. Reguła ta nie ma jednak zastosowania wówczas, gdy dany podmiot jest w stanie dowieść, że osoba trzecia działała, nie biorąc pod uwagę wpisu, wiedziała o jego wadliwości albo nie wiedziała o jego wadliwości w wyniku rażącego niedbalstwa (ust. 3).

Wiążącą wersją umowy spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawsze wersja znajdująca się w rejestrze handlowym, ponieważ skutki prawne wszelkich zmian dokonanych w umowie spółki zależą od ich wpisania do rejestru handlowego [§ 148 ust. 3 ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz – AktG) i § 49 ust. 2 ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH-Gesetz – GmbHG)].

Historia austriackiego rejestru handlowego

Wpisy w austriackim rejestrze handlowym były pierwotnie przechowywane w wersji papierowej. Po zautomatyzowaniu rejestru w 1991 r. dane przechowywane w formie papierowej przeniesiono do elektronicznej bazy danych. Od tego czasu wszystkie dane, zarówno aktualne, jak i historyczne, są dostępne w wersji elektronicznej.

Powiązane strony

Europejski rejestr przedsiębiorstw

Ogólne informacje na temat austriackiego rejestru handlowego

Baza ogłoszeń urzędowych austriackiego sądownictwa

Tekst kodeksu handlowego w pełnym brzmieniu

Tekst ustawy o rejestrze handlowym w pełnym brzmieniu

Tekst ustawy o spółkach akcyjnych w pełnym brzmieniu

Tekst ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w pełnym brzmieniu

Ostatnia aktualizacja: 21/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.