Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Belgia

Niniejsza sekcja zawiera zarys informacji dotyczących belgijskiego rejestru działalności gospodarczej

Autor treści:
Belgia

Jakie informacje można znaleźć w belgijskim rejestrze działalności gospodarczej?

Belgijski rejestr działalności gospodarczej – baza danych przedsiębiorstw (Banque carrefour des Entreprises, BCE) – jest prowadzony przez federalną służbę publiczną ds. gospodarki (Service public fédéral Économie). Rejestr został stworzony na potrzeby uproszczenia procedur administracyjnych i ułatwienia identyfikacji poszczególnych przedsiębiorstw. W bazie danych przedsiębiorstw przechowywane są dane wszystkich przedsiębiorstw, które są zobowiązane do dokonania wpisu w rejestrze na podstawie przepisów prawnych. Do rejestru wpisuje się również oddziały przedsiębiorstw. Dane obejmują adresy, pod którymi przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność gospodarczą. Baza danych przedsiębiorstw zawiera również linki do innych baz danych. Przechowuje się w niej dane nie tylko przedsiębiorstw, ale również innych osób prawnych. Do rejestru wpisuje się także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty publiczne, a w pewnych przypadkach również przedsiębiorstwa zagraniczne.

Czy dostęp do belgijskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Każdy może uzyskać wgląd do informacji publicznych dotyczących przedsiębiorstw na stronie internetowej rejestru (zakładka „Public Search”).

Wyszukiwarka ta pozwala na wyszukanie przedsiębiorstw bądź oddziałów przedsiębiorstw według różnych kryteriów. Można również uzyskać bezpłatny dostęp do wykazu Open Data, przy czym wykaz danych może być ponownie wykorzystany przez zainteresowane strony po dokonaniu przez nie rejestracji na stronie. Oferuje się również usługi internetowe polegające na wyszukiwaniu informacji publicznych („Public Search”); usługi te umożliwiają zapisanie znacznej części informacji publicznych na aplikacjach użytkownika. Ta ostatnia usługa jest jednak płatna.

W jaki sposób prowadzi się wyszukiwania w belgijskim rejestrze działalności gospodarczej?

Funkcjonalność „Public Search” pozwala na wyszukiwanie danych dotyczących wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i tych, które zakończyły jej prowadzenie (osób prawnych bądź fizycznych) oraz oddziałów przedsiębiorstw.

Jakie dane można znaleźć w rejestrze?

Dane dotyczące przedsiębiorstwa:

 1. numer przedsiębiorstwa;
 2. akt założycielski;
 3. status prawny podmiotu;
 4. data rozpoczęcia działalności;
 5. nazwa podmiotu (firma)
 6. adres siedziby;
 7. numer telefonu;
 8. faks;
 9. adres e-mail;
 10. adres strony internetowej;
 11. forma prawna podmiotu;
 12. liczba oddziałów;
 13. funkcje;
 14. odpowiednio potwierdzone kwalifikacje zawodowe i podstawowa wiedza z zakresu zarządzania;
 15. tytuły prawne;
 16. pełnomocnictwa;
 17. działalność przedsiębiorstwa (w kontekście podatków (VAT) i kontaktów z zakładem ubezpieczeń społecznych (Office national de sécurité sociale));
 18. dane finansowe;
 19. powiązania z innymi przedsiębiorstwami;
 20. linki do innych stron (belgijski publikator „Moniteur belge”, 
  Bank Narodowy Belgii,
  oraz wykaz pracodawców prowadzony przez zakład ubezpieczeń społecznych (Office national de sécurité sociale)).

Dane dotyczące oddziału:

 1. numer przedsiębiorstwa;
 2. akt założycielski;
 3. numer oddziału przedsiębiorstwa;
 4. data rozpoczęcia działalności;
 5. nazwa oddziału przedsiębiorstwa;
 6. adres;
 7. numer telefonu;
 8. faks;
 9. adres e-mail;
 10. adres strony internetowej;
 11. pełnomocnictwa;
 12. działalność przedsiębiorstwa (podlegająca zakładowi ubezpieczeń społecznych) oraz działalność gospodarcza i nienastawiona na zysk.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Spółki mają obowiązek publikowania pewnych informacji i dokumentów. Takie rozwiązanie ma zagwarantować, że wywołają one skutki prawne wobec osób trzecich. W Belgii jest to zapewnione poprzez publikację dokumentów i informacji w belgijskim publikatorze (Moniteur belge) oraz rocznych sprawozdań finansowych przez odpowiednią jednostkę Banku Narodowego Belgii (Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique). Artykuł 76 kodeksu spółek zawiera przepisy dotyczące skutków prawnych dokumentów i informacji po ich publikacji.

Artykuł 76 kodeksu spółek przewiduje, że dokumenty i informacje, których publikacja jest przewidziana w przepisach prawa, wywierają skutki prawne wobec osób trzecich począwszy od dnia ich publikacji w formie wypisu lub odesłania w załącznikach belgijskiego publikatora (Moniteur belge), chyba że spółka dowiedzie, że osoba trzecia uzyskała wcześniej wiedzę na temat tych dokumentów i informacji.

Osoby trzecie mogą się jednak powołać na dokumenty, które nie zostały opublikowane.

Dokumenty te nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły ich znać, w razie dokonania czynności przed upływem szóstego dnia następującego po publikacji tych dokumentów.

W przypadku rozbieżności między tekstem złożonym a tekstem opublikowanym w załącznikach do belgijskiego publikatora ten ostatni tekst nie wywiera skutków prawnych wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na ten dokument, o ile spółka nie dowiedzie, że znały one treść tekstu, który został złożony.

W razie rozbieżności między dokumentami sporządzonymi w języku urzędowym i dobrowolnie złożonymi tłumaczeniami w jednym języku lub kilku językach urzędowych Unii Europejskiej, tłumaczenia te nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą się jednak powołać na dobrowolnie opublikowane tłumaczenia, o ile spółka nie dowiedzie, że znały one treść dokumentów, o których mowa w art. 67 ust. 1 zdanie drugie kodeksu spółek, mianowicie odpisów uwierzytelnionych dokumentów urzędowych (actes authentiques), duplikatów lub oryginałów dokumentów prywatnych (actes sous seing privé) bądź wypisów [niezależnie od tego, czy zostały one sporządzone w formie elektronicznej], które muszą zostać złożone w sekretariacie sądu gospodarczego.

Na stronie internetowej bazy danych przedsiębiorstw („Public Search”) informacje dotyczące przedsiębiorstw zawierają linki do publikacji w belgijskim publikatorze bądź do jednostki zajmującej się rocznymi sprawozdaniami finansowymi w Banku Narodowym Belgii.

Sposoby wyszukiwania

Ten link prowadzi do zakładkiwyszukiwanie informacji publicznych („Public Search”).

Istnieją cztery różne możliwości wyszukiwania według:

 • numeru (jeżeli znany jest numer przedsiębiorstwa bądź numer oddziału);
 • nazwy podmiotu (firmy);
 • adresu;
 • rodzaju działalności.

Strona internetowa jest dostępna w czterech językach: niemieckim, angielskim, francuskim i niderlandzkim.

Informacje ogólne na temat bazy danych przedsiębiorstw są dostępne za pośrednictwem strony internetowej federalnej służby publicznej ds. gospodarki (dział „Entreprises et Indépendants ”, rubryka „Banque carrefour des Entreprises”).

Powiązane strony

Europejski rejestr przedsiębiorstw, federalna służba publiczna ds. wymiaru sprawiedliwości, federalne służby publiczne ds. gospodarki, MŚP, pracujących na własny rachunek i energii

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.