Rejestry działalności gospodarczej w państwach UE

Bułgaria

W sekcji tej przedstawiono rejestry działalności gospodarczej w Bułgarii i rejestr BULSTAT. Bułgaria gwarantuje powszechny dostęp do tych rejestrów, ich przejrzystość oraz bezpieczeństwo zawartych w nich informacji.

Autor treści:
Bułgaria

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze działalności gospodarczej?

Bułgarski rejestr działalności gospodarczej / rejestr osób prawnych nienastawionych na zysk (ТРРЮЛНЦ – TRRJULNC) prowadzi Agencja ds. Rejestrów przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Do rejestru TRRJULNC wpisuje się przedsiębiorstwa, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, osoby prawne nienastawione na zysk i oddziały osób prawnych nienastawionych na zysk wraz z dotyczącymi ich danymi, których wpis do rejestru jest wymagany prawem. W rejestrze TRRJULNC zamieszcza się również dokumenty dotyczące przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, osób prawnych nienastawionych na zysk i oddziałów zagranicznych osób prawnych nienastawionych na zysk, które zgodnie z prawem należy udostępnić do publicznego wglądu.

Rejestr działalności gospodarczej i rejestr osób prawnych nienastawionych na zysk posiadają wspólną elektroniczną bazę danych zawierającą dane, których zamieszczenie w rejestrze jest wymagane prawem, oraz dokumenty dotyczące przedsiębiorstw, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, osób prawnych nienastawionych na zysk i oddziałów zagranicznych osób prawnych nienastawionych na zysk, które zgodnie z prawem należy udostępnić do publicznego wglądu. Ewidencję przedsiębiorstw, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, osób prawnych nienastawionych na zysk i oddziałów zagranicznych osób prawnych nienastawionych na zysk prowadzi się w formie elektronicznej. Akta zawierają złożone wnioski, dokumenty potwierdzające zamieszczone dane, dokumenty opublikowane i inne dokumenty, które mogą, między innymi, zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację osób reprezentujących określone przedsiębiorstwo lub określoną osobę prawną nienastawioną na zysk lub zarządzających tymi podmiotami.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestr działalności gospodarczej i rejestr osób prawnych nienastawionych na zysk są ogólnodostępne. Dostęp do bazy danych rejestru jest nieodpłatny. Agencja ds. Rejestrów zapewnia zarejestrowanym użytkownikom dostęp do akt przedsiębiorstw lub osób prawnych nienastawionych na zysk. Dostęp taki można uzyskać po złożeniu wniosku i okazaniu dokumentu tożsamości w lokalnych biurach Agencji. Osoby, które wnoszą o przyznanie dostępu elektronicznego, są zobowiązane potwierdzić swoją tożsamość za pomocą podpisu elektronicznego lub certyfikatu elektronicznego wydanego przez Agencję; dostęp dla upoważnionych urzędników można uzyskać w drodze procedury określonej w przepisach szczególnych. Agencja ds. Rejestrów zapewnia również nieodpłatny i otwarty dostęp do danych i dokumentów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów działalności gospodarczej.

W jaki sposób przeszukiwać bułgarski rejestr działalności gospodarczej?

Rejestr jest dostępny przez całą dobę.

Każdy może przeprowadzić wyszukiwanie w rejestrze działalności gospodarczej i w rejestrze osób prawnych nienastawionych na zysk w celu zapoznania się z określoną informacją lub z określonym dokumentem.

Portal rejestru TRRJULNC umożliwia jego przeszukiwanie według następujących kryteriów:

 • nazwy handlowej / nazwy lub niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego (NKI) przedsiębiorstwa, oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, osoby prawnej nienastawionej na zysk lub oddziału zagranicznej osoby prawnej nienastawionej na zysk; imienia i nazwiska lub numeru identyfikacyjnego bądź nazwy handlowej lub NKI wspólnika lub właściciela;
 • imienia i nazwiska lub numeru identyfikacyjnego bądź nazwy handlowej lub NKI członka organów osoby prawnej będącej przedsiębiorstwem lub osoby prawnej nienastawionej na zysk. Akta dotyczące przedsiębiorstwa, oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, osoby prawnej nienastawionej na zysk lub oddziału zagranicznej osoby prawnej nienastawionej na zysk oraz członków ich organów i następców prawnych można przeszukiwać według rodzajów znajdujących się w tych aktach informacji lub dokumentów.

Użytkownicy mogą również przeszukiwać całą bazę danych rejestru TRRJULNC na podstawie indywidualnych kryteriów szczególnych. Opłata za możliwość przeszukiwania całej bazy danych wynosi 100 lewów rocznie (zgodnie z tabelą opłat urzędowych pobieranych przez Agencję ds. Rejestrów); dla organów publicznych taki dostęp do bazy danych jest nieodpłatny.

Agencja ds. Rejestrów wystawia certyfikaty zarówno w formie papierowej w swoich biurach, jak i w formie elektronicznej (obowiązują opłaty określone w tabeli opłat urzędowych, które pobiera Agencja ds. Rejestrów).

Odpisy dokumentów zawartych w rejestrze wydaje się zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (obowiązują opłaty określone w tabeli opłat urzędowych, które pobiera Agencja ds. Rejestrów).

Jak dalece można polegać na danych zawartych w rejestrze?

Bułgaria przyjęła określone w odpowiednich przepisach UE zasady regulujące ważność wpisów lub wykreśleń informacji oraz publikowanie dokumentów dotyczących przedsiębiorstw / osób prawnych nienastawionych na zysk. Szczególne przepisy krajowe w tym zakresie ustanowiono w ustawie o rejestrze działalności gospodarczej i rejestrze osób prawnych nienastawionych na zysk (ZTRRJULNC) oraz w ustawie o handlu.

W myśl ustawy ZTRRJULNC informację zamieszczoną w rejestrze uznaje się za znaną osobom trzecim działającym w dobrej wierze począwszy od momentu jej zamieszczenia. W okresie 15 dni od zamieszczenia nie można powoływać się na tę informację wobec osób trzecich, które dowiodą, że nie miały możliwości się z nią zapoznać. Osoby trzecie mogą powoływać się na informację, która ma być zamieszczona w rejestrze, mimo że jeszcze do tego nie doszło, chyba że ustawa wyraźnie stanowi, że informacja ta nabiera ważności dopiero po zamieszczeniu. Po wykreśleniu wpis traci skutek. Dokumenty zawarte w rejestrach TRRJULNC uznaje się za znane osobom trzecim od daty zamieszczenia.

Osoby trzecie działające w dobrzej wierze mogą powoływać się na wpis lub zamieszczone dane, nawet jeżeli informacja będąca przedmiotem wpisu lub dokument wpisany do rejestru nie istnieją. W stosunkach z osobami trzecimi działającymi w dobrej wierze informacje niewpisane do rejestru uznaje się za nieistniejące.

Historia bułgarskiego rejestru działalności gospodarczej i rejestru osób prawnych nienastawionych na zysk

Reformę procesu rejestracji rozpoczęto w dniu 1 stycznia 2008 r., kiedy weszła w życie ustawa o rejestrze działalności gospodarczej i uruchomiono elektroniczny rejestr przedsiębiorstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych. Przedsiębiorstwa były zobowiązane ponownie się zarejestrować do dnia 31 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 17 ustawy o osobach prawnych nienastawionych na zysk od dnia 1 stycznia 2018 r. Agencja ds. Rejestrów prowadzi rejestr osób prawnych nienastawionych na zysk. Zgodnie z § 25 ust. 1 przepisów przejściowych i końcowych ustawy o osobach prawnych nienastawionych na zysk osoby prawne nienastawione na zysk, które figurują w rejestrach osób prawnych nienastawionych na zysk prowadzonych przez sądy okręgowe, mogą złożyć wniosek o ponowną rejestrację do Agencji ds. Rejestrów do dnia 31 grudnia 2020 r. Obydwa te rejestry opierają się na tej samej bazie danych.

Wyniki reformy:

 1. Proces rejestracji, który wcześniej prowadziły sądy, przeprowadza centralny organ administracji: Agencja ds. Rejestrów.
 2. Wszystkie rejestry prowadzone przez 28 sądów okręgowych scalono w jedną scentralizowaną elektroniczną bazę danych. Baza danych zawiera informacje wymagające rejestracji i dokumenty, które należy udostępnić do publicznego wglądu, a także elektroniczne wersje wszystkich złożonych dokumentów, wydanych decyzji odmownych i instrukcji oraz dokumentacji przedsiębiorstw.
 3. Zasada powszechnego dostępu do informacji jest podstawową zasadą regulującą procedurę rejestracji.
 4. Procedury rejestracji prowadzone są na podstawie różnego typu formularzy wniosków. Typ formularza wniosku zależy od rodzaju przedsiębiorstwa lub osoby prawnej nienastawionej na zysk oraz danych, które należy wpisać do rejestru.

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru działalności gospodarczej

Wnioski można składać w formie papierowej w biurze Agencji ds. Rejestrów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu TRRJULNC.

Wnioski w formie papierowej można składać w dowolnym lokalnym biurze Agencji ds. Rejestrów, niezależnie od tego, gdzie ma swoją siedzibę przedsiębiorstwo. Po zatwierdzeniu w biurze Agencji wnioski w formie papierowej są skanowane i zamieszczane jako załączniki w systemie informatycznym TRRJULNC. Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub odpisami uwierzytelnionymi przez wnioskodawcę lub notariusza.

Wnioski elektroniczne można składać przez całą dobę za pośrednictwem portalu TRRJULNC.

W jaki sposób rozpatruje się złożone wnioski?

Każdemu dokumentowi przedłożonemu do zamieszczenia w systemie informatycznym TRRJULNC (wniosek o wpis, wyrok sądu, wniosek o skorygowanie błędu, wniosek o powołanie biegłego, zgłoszenie itp.) nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny w formacie „rrrrmmddggmmss” (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda). Po nadaniu niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego system TRRJULNC losowo kieruje dany wniosek/decyzję sądu/zgłoszenie do urzędnika rejestrującego w celu ich rozpatrzenia. Zgodnie z art. 14 wnioski o wpis, wykreślenie lub zamieszczenie dokumentów są rozsyłane do urzędników automatycznie – według kolejności wpływu – skoro tylko urzędnik rejestrujący zakończy rozpatrywanie poprzednio skierowanego do niego wniosku, a system informatyczny rozpozna, że ma on już możliwość zajęcia się kolejnym wnioskiem.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o rejestrze działalności gospodarczej i rejestrze osób prawnych nienastawionych na zysk (ZTRRJULNC) urzędnik rejestrujący wydaje decyzje w sprawie wniosków o wpis lub wykreślenie oraz wniosków o zamieszczenie dokumentu bezzwłocznie po upływie trzech dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowych wniosków, chyba że przepisy stanowią inaczej. Wnioski przedsiębiorstw, które rejestrują się po raz pierwszy, rozpoznaje się do końca dnia roboczego następującego po dniu ich wpłynięcia do rejestru działalności gospodarczej, zaś decyzja w ich sprawie zapada niezwłocznie po ich rozpoznaniu, z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 22 ust. 5 ZTRRJULNC, w których wydaje się instrukcję. Wnioski o zamieszczenie w rejestrze rocznych sprawozdań i raportów finansowych, jeżeli jest to wymagane prawem, rozpoznaje się odrębnie od pozostałych wniosków zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

W zależności od rodzaju decyzji wynik procedury może być następujący:

 • instrukcje, podpisane elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku i opublikowane niezwłocznie na koncie przedsiębiorstwa – podlegające wykonaniu w terminie określonym w art. 19 ust. 2 ZTRRJULNC;
 • odmowa, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku i opublikowana niezwłocznie na koncie przedsiębiorstwa;
 • decyzja o rejestracji, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku, która do upływu terminu określonego w art. 19 ust. 2 ZTRRJULNC jest wyświetlana na koncie przedsiębiorstwa ze statusem „oczekiwanie na upływ trzydniowego terminu”. Po upływie ustawowego terminu system informatyczny TRRJULNC automatycznie dokonuje wpisu i generuje numer wpisu w wyżej określonym formacie. Rok, miesiąc i dzień oznaczają datę automatycznej publikacji przez system informatyczny, natomiast godzina, minuta i sekunda są zapisem czasu, w którym poprzedniego dnia urzędnik rejestrujący wydał polecenie rejestracji.

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze BULSTAT?

Rejestr BULSTAT zawiera informacje o:

 1. osobach prawnych innych niż przedsiębiorstwa lub osoby prawne nienastawione na zysk w rozumieniu ustawy o osobach prawnych nienastawionych na zysk, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru osób prawnych nienastawionych na zysk;
 2. oddziałach podmiotów zagranicznych niebędących przedsiębiorstwami ani osobami prawnymi nienastawionymi na zysk;
 3. przedstawicielstwach podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 24 ustawy o promowaniu inwestycji;
 4. zagranicznych osobach prawnych prowadzących działalność gospodarczą i posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności, bazę usługową lub zakład usługowy w Bułgarii;
 5. zagranicznych osobach prawnych, których rzeczywiste struktury zarządzania znajdują się w Bułgarii;
 6. zagranicznych osobach prawnych będących właścicielami nieruchomości w Bułgarii;
 7. zastawcach w rozumieniu ustawy o zastawach rejestrowych;
 8. jednostkach organizacyjnych określonych ustawą o zobowiązaniach i umowach, w tym zakładach rzemieślniczych i towarzystwach ubezpieczeń, o których mowa w art. 8 Kodeksu zabezpieczenia społecznego.
 9. podmiotach będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i niebędących osobami fizycznymi;
 10. oddziałach i jednostkach gospodarczych podmiotów oraz jednostkach gospodarczych przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności gospodarczej;
 11. osobach fizycznych wykonujących wolny zawód lub prowadzących działalność przedstawiciela handlowego;
 12. obywatelach innych państw nieposiadających bułgarskiego numeru identyfikacyjnego lub numeru identyfikacyjnego cudzoziemca, którzy:
  • świadczą w Bułgarii niezależne indywidualne usługi, w tym z wykorzystaniem stałego miejsca prowadzenia działalności, bazy usługowej lub zakładu usługowego;
  • nabywają nieruchomości;
  • są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne;
 13. innych osobach fizycznych – płatnikach składek na ubezpieczenia społeczne;
 14. obywatelach innych państw/ podmiotach z innych państw podlegających szczególnej rejestracji na mocy przepisów podatkowych, w tym zwolnionych z podatku na podstawie ważnej umowy międzynarodowej, której Bułgaria jest stroną;
 15. osobach fizycznych i prawnych oraz innych podmiotach prawnych działających na terytorium Republiki Bułgarii w charakterze powierników trustów lub funduszy powierniczych oraz innych podobnych zagranicznych podmiotach prawnych ustanowionych w jurysdykcjach, które zezwalają na takie formy powiernictwa, i podlegających takim jurysdykcjom.

Czy dostęp do rejestru BULSTAT jest bezpłatny?

Informacje wprowadzone do rejestru BULSTAT na podstawie dokumentów złożonych w celu przekazania danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 i 19 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o rejestrze BULSTAT, są ogólnodostępne. Każdy może przeprowadzić wyszukiwanie w celu zapoznania się z określoną informacją.

Historia rejestru BULSTAT

Rejestr BULSTAT utworzono na podstawie rejestru podmiotów gospodarczych prowadzonego przez Krajowy Instytut Statystyczny (Националният статистически институт) zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o statystykach. Zasady tworzenia rejestru przyjęto w drodze dekretu Rady Ministrów nr 206 z dnia 30 października 1995 r. Scentralizowany państwowy rejestr podmiotów gospodarczych „BULSTAT” rozpoczął funkcjonowanie w Republice Bułgarii dnia 1 stycznia 1996 r. Na mocy decyzji Rady Ministrów nr 379 z dnia 30 lipca 1998 r. jako niepowtarzalny kod identyfikacyjny (NKI) dla wszystkich osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Bułgarii przyjęto kod identyfikacyjny stosowany w scentralizowanym państwowym rejestrze podmiotów gospodarczych. Dnia 17 czerwca 1999 r. Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o statystykach. Na ich podstawie został utworzony i jest prowadzony scentralizowany rejestr BULSTAT umożliwiający identyfikację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Republiki Bułgarii. Zasady te określają też sposób korzystania z rejestru. Rejestr BULSTAT stał się jednym z głównych rejestrów bułgarskiej administracji, a w 2000 r. zawarte w nim dane udostępniono za pośrednictwem strony internetowej rejestru.

Dnia 11 sierpnia 2005 r. zarządzanie rejestrem BULSTAT powierzono Agencji ds. Rejestrów. Rejestr ten zawiera dane dotyczące wszystkich osób prawnych i oddziałów podmiotów zagranicznych innych niż przedsiębiorstwa lub osoby prawne nienastawione na zysk w rozumieniu ustawy o osobach prawnych nienastawionych na zysk, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru osób prawnych nienastawionych na zysk. Obowiązek rejestracji obejmuje również osoby wykonujące wolny zawód lub pracujące w charakterze przedstawicieli handlowych. Do dnia 1 stycznia 2008 r. na przedsiębiorstwach spoczywał obowiązek wpisu do rejestru BULSTAT w terminie siedmiu dni; po tej dacie obowiązek ten dotyczy wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru BULSTAT

Wnioski o wpis do rejestru lub wykreślenie z rejestru składa się na standardowym formularzu.

Wnioski można składać w formie papierowej w biurze Agencji ds. Rejestrów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu BULSTAT.

Wnioski w formie papierowej można składać w dowolnym lokalnym biurze Agencji ds. Rejestrów, niezależnie od tego, gdzie ma swoją siedzibę dany podmiot. Po zatwierdzeniu w biurze Agencji wnioski w formie papierowej są skanowane i zamieszczane jako załączniki w systemie informatycznym BULSTAT. Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub odpisami uwierzytelnionymi przez wnioskodawcę lub notariusza.

Wnioski elektroniczne można składać przez całą dobę za pośrednictwem portalu BULSTAT.

W zależności od swojego statusu podmioty wnioskujące o wpis do rejestru BULSTAT mają obowiązek przedłożyć:

 1. kopię stosownego postanowienia sądu lub inny dokument, wskazany poniżej:
  a) osoby prawne: akt założycielski i dokument wskazujący osobę fizyczną odpowiedzialną za zarządzanie podmiotem lub jego reprezentowanie;
  b) przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 24 ustawy o promowaniu inwestycji: dokument potwierdzający rejestrację w Bułgarskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej;
  c) zagraniczne osoby prawne: dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w Bułgarii; poświadczony dokument potwierdzający pochodzenie zagranicznych osób prawnych z danego kraju;
  d) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej określone w ustawie o zobowiązaniach i umowach oraz towarzystwa ubezpieczeń określone w art. 8 Kodeksu zabezpieczenia społecznego: umowę spółki i zaświadczenie o rejestracji w Narodowej Agencji Skarbu Państwa;
  e) oddziały i jednostki gospodarcze: dokument potwierdzający ich utworzenie oraz określający osoby zarządzające nimi lub je reprezentujące;
  f) podmioty niewymienione w lit. a)–e) będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne: dokumenty pozwalające na zidentyfikowanie podmiotu lub potwierdzające prowadzenie określonej działalności, o ile wymaga tego ustawa.
 2. wniosek na standardowym formularzu zatwierdzonym przez Dyrektora Wykonawczego Agencji ds. Rejestrów;
 3. oświadczenie o prawdziwości zgłoszonych danych podpisane przez wnioskodawcę;
 4. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty urzędowej określonej w tabeli zatwierdzonej przez Radę Ministrów;

Każdemu dokumentowi przedłożonemu do zamieszczenia w systemie informatycznym rejestru (wniosek o wpis lub o skorygowanie błędu) nadaje się niepowtarzalny numer identyfikacyjny w formacie „rrrrmmddggmmss” (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda).

Wnioski o wpis do rejestru lub o wykreślenie z rejestru rozpoznaje urzędnik rejestrujący zgodnie z kolejnością ich otrzymania. Urzędnik rejestrujący wydaje decyzje w sprawie wniosków o wpis do rejestru lub o wykreślenie z rejestru do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania tych wniosków.

W zależności od rodzaju decyzji wynik procedury może być następujący:

 • instrukcje, podpisane elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpoznawania odpowiedniego wniosku i opublikowane niezwłocznie na koncie przedsiębiorstwa – podlegające wykonaniu w terminie 5 dni roboczych;
 • odmowa, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpatrywania wniosku i zamieszczona niezwłocznie na koncie elektronicznym podmiotu;
 • decyzja o rejestracji, podpisana elektronicznie przez urzędnika rejestrującego po zakończeniu rozpoznawania wniosku. Po dokonaniu wpisu system informatyczny BULSTAT automatycznie generuje numer wpisu w wyżej określonym formacie. Rok, miesiąc i dzień oznaczają datę automatycznej publikacji przez system informatyczny, natomiast godzina, minuta i sekunda są zapisem czasu, w którym urzędnik rejestrujący wydał polecenie rejestracji.

Rejestr można przeszukiwać online według:

 • nazwy podmiotu lub jego NKI / numeru identyfikacyjnego;
 • akt przedsiębiorstwa / roku / sądu okręgowego;
 • numeru wniosku, numeru wpisu;
 • powiązań między podmiotami.
Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.